Podpora konkurenceschopnosti regionů z OPPI

Report
Podpora konkurenceschopnosti
regionů z OPPI
Mgr. Lucie Kuljovská |
Brno, 24. duben 2013
ředitelka regionální kanceláře pro Jihomoravský kraj
Obsah
představení Agentury CzechInvest
podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím dotací
zlepšení podnikatelského prostředí
poskytované služby dle životního cyklu MSP
Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest
státní instituce, zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 1992
přispívá k přílivu zahraničních investic, rozvoji domácích společností a vzniku nových
firem prostřednictvím poskytování služeb, realizací rozvojových programů a
zlepšováním podnikatelského prostředí
činnosti
informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele
implementace dotačních programů financovaných EU a státem
formální poradenství k projektům
správa databáze podnikatelských nemovitostí
podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem
pomoc při realizaci investičních projektů
zprostředkování státní investiční podpory
AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří už působí v České republice,
podpora při reinvesticích
podpora exportu ve spolupráci s agenturou CzechTrade
naši klienti: investoři, podnikatelské subjekty, regionální partneři (z ČR i zahraničí)
Podpora konkurenceschopnosti
prostřednictvím dotací
v rámci srovnání tzv. 11 pilířů regionální konkurenceschopnosti Česká republika
výrazně zaostává vůči vyspělým státům Evropské unie ve 3 významných pilířích:
 Instituce, Infrastruktura, Inovace
dotační program OPPI, implementovaný agenturou CzechInvest, významně
napomohl ke zlepšení konkurenceschopnosti regionů prostřednictvím dotací
investovaných do následujících oblastí:
Zlepšení podnikatelského prostředí
prostřednictvím dotací z programu OPPI došlo i ke zlepšení
podnikatelského prostředí i v rámci socio ekonomických oblastí:
 kultivace podnikatelského prostředí a rozvoj poradenských služeb pro
podnikání
 rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
 podpora podnikatelské a inovační infrastruktury
 podpora internacionalizace MSP a rozvoj vzdělávání pro podnikání
program OPPI umožnil komplexně podpořit rozvojové projekty
podnikatelů v celém „životním cyklu“ firmy
Začínající podnikatel
Spin off
Start-up
Produkční firma
Inovativní firma
Proexportní firma
Poskytované služby dle životního cyklu MSP
1/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP):
kultivace podnikatelského prostředí a rozvoj poradenských služeb pro
podnikání
Spin off
Start-up
Začínající podnikatel
Produkční firma
Inovativní firma
Proexportní firma
Zlepšování podnikatelského prostředí
Snižování administrativní zátěže
Zvyšování kvality poradenských služeb a zvyšování informovanosti
Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech – mentoring, technologický scouting, koučing a technologický
foresighting
Podpora zavádění managementu kvality
Podpora dobrovolných přístupů a rozvoj společenské
odpovědnosti podniků
Podpora podnikavosti (pořádání soutěží o nejlepší
podnikatelský záměr či zakládání studentských firem)
Podpora rizikového kapitálu a seed-fondů
Podpora kapitálového vstupu a prodeje firem
Firma v konečné fázi
Podpora konkurenceschopnosti MSP
2/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP):
rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
Spin off
Start-up
Začínající podnikatel Produkční firma
Inovativní firma
Proexportní firma
Upgrade malých a středních podniků k podnikání založeném na
inovační konkurenční výhodě
Podpora vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků
Podpora spolupráce MSP a vysokých škol a výzkumných institucí (inovační vouchery, profesorské židle,
podpora horizontální mobility), včetně podpory v rámci legislativy
Podpora rozvoje klastrů
Podpora transferů znalostí a technologií, včetně rozvoje VTP, PI a CTT a jejich služeb
Podpora komercionalizace výsledků VaVaI, užší propojení VaV vědecko-výzkumných institucí s poptávkou MSP
Podpora zavádění technických a netechnických inovací v podnicích a nových technologií
Podpora zavádění nových produktů na bázi moderních technologií
Podpora ochrany průmyslového vlastnictví
Podpora designu
Rozvoj digitální ekonomiky – center progresivních ICT služeb
Podpora vývoje nových řešení prostřednictvím veřejných zakázek
Podpora začínajících malých a středních
podnikatelů
Firma v konečné fázi
Podpora konkurenceschopnosti MSP
3/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP):
podpora podnikatelské a inovační infrastruktury
Spin off
Start-up
Začínající podnikatel
Produkční firma
Inovativní firma
Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury
Rozvoj průmyslových zón a parků
Podpora výstavby nájemních objektů
Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů (včetně profinancování projektové dokumentace)
Regenerace Brownfieldů
Podpora podnikatelských inkubátorů a inovačních center
Infrastruktura pro rozvoj progresivních ICT
Rozvoj strategických služeb a center sdílených služeb
Podpora investic do technologického a laboratorního vybavení
Podpora zavádění moderních technologií
Podpora opravárenských center high-tech výrobků a technologií
Proexportní firma
Firma v konečné fázi
Podpora konkurenceschopnosti MSP
4/4
Podpora dle etap životního cyklu příjemce služby (MSP):
podpora internacionalizace MSP a rozvoj vzdělávání pro podnikání
Spin off
Start-up
Začínající podnikatel
Produkční firma
Inovativní firma
Proexportní firma
Firma v konečné fázi
Vzdělávání a školení zaměřené na internacionalizaci
Podpora hledání obchodních partnerů a vytváření sítí spolupráce
Partnerské sítě, podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání
Podpora účastí MSP na specializovaných veletrzích a výstavách
Poskytování ICT služeb pro malé a střední podniky
Rozvoj profesního vzdělávání pro podnikání
Podpora technického vzdělávání a speciálních školení
Podpora MSP v rámci veřejných
zakázek prostřednictvím záruk
z výše uvedeného vyplývá, že je nejdůležitější směřovat veřejnou podporu
(informační / marketingovou / lektorskou / finanční) do počátečních fází
životního cyklu firem, kde je absorpční kapacita těchto služeb nejvyšší, a dále
tyto služby více diverzifikovat
Děkuji za pozornost.
Mgr. Lucie Kuljovská
e-mail: [email protected], tel.: 543 422 780-786
Regionální kancelář agentury CzechInvest
pro Jihomoravský kraj
Spielberk Office Centre, Vila „K„
Holandská 3
639 00 Brno-Štýřice

similar documents