jakoon_miksi jeppe käyttää. nuoruusiän kehitys 2014

Report
oyl Paula Vierelä
K-HKS nuorisopsykiatria




Nuoruusiän psyykkinen kehitys
Kehityksellinen regressio
Nuorten päihteidenkäyttö
Varhaiset riskitekijät/ tunnistaminen
◦ lapsuudessa ja nuoruudessa

Puuttuminen
◦ ideaali lyhytinterventio
◦ haasteet

Varhaisnuoruus
◦ kun fyysinen puberteetti alkaa (noin 12v)
◦ tunne-elämä alkaa ailahdella, epävarmuus
◦ myrskyisää aikaa

Varsinainen nuoruus
◦ nuori on sopeutunut seksuaaliseen kehoonsa
◦ seksuaalisuus alkaa kehittyä
◦ myrsky alkaa laantua

Myöhäisnuoruus
◦ oma arvomaailma alkaa syntyä
◦ identiteetti lujittuu, käyttäytyminen ja luonteenpiirteet
vakiintuvat
Nuoruusiän kehitystehtävät:
1. Itsensä hyväksyminen
Lapsuus
Aikuisuus
Murrosikä

Puberteetin johdosta muuttuvan ruumiinkuvan,
seksuaalisuuden ja seksuaalisen identiteetin
jäsentäminen.
Nuoruusiän kehitystehtävät:
1. Itsensä hyväksyminen
2. Vanhemmista irtautuminen
Lapsuus
Aikuisuus
Murrosikä

Irrottautuminen lapsuuden vanhemmista, heidän
tarjoamastaan turvasta ja heihin kohdistuvista
toiveista sekä vanhempien löytäminen uudelleen
aikuisen tasolla.
Nuoruusiän kehitystehtävät:
1. Itsensä hyväksyminen
2. Vanhemmista irtautuminen
3. Ikätovereihin liittyminen
Lapsuus
Aikuisuus
Murrosikä

Ikätovereiden apuun turvautuminen nuoruusiän
kasvun ja kehityksen aikana.
Nuoruusiän kehitystehtävät:
1. Itsensä hyväksyminen
2. Vanhemmista irtautuminen
3. Ikätovereihin liittyminen
Lapsuus
Aikuisuus
Murrosikä
P+
P+
P+
Nuoruusikä
Lapsuus
Aikuisuus
Out of order,
Reloading…
Jere
Scott ja Bergman
Nuoruusikä
Lapsuus
Aikuisuus
%
50
40
8.-9.lk pojat
30
8.-9. lk tytöt
lukio pojat
20
lukiotytöt
10
amm.pojat
0
amm.tytöt
2005
2007
2009
2011
2013
%
%
25
20
8.-9lk pojat
15
8.-9.lk tytöt
lukiopojat
10
lukiotytöt
5
amm.pojat
0
amm.tytöt
2005
2007
2009
2011
2013
%



riittävän vahva vanhemmuus
lasten ja vanhempien läheiset suhteet
toimiva keskusteluyhteys perheenjäsenten välillä








ympäristötekijät (saatavuus, hinta, asenteet)
huono vanhemmuus
traumat, kaltoinkohtelu
ADHD
perimä
kokeilunhalu, sääntöjen rikkomishalu
varhainen ensikokeilu
miellyttävä ensikokemus



vanhempien kasvatusvalmiuksia parantavat
interventiot
◦ kasvatustyön tukeminen, vuorovaikutus- ja
ongelmaratkaisutaitojen harjoittaminen,
tunteiden käsitteleminen
päiväkoti-/ opoettajajohtoiset interventiot
ADHD:n hoitaminen
Päihteidenkäyttöä tulee arvioida eri ikävaiheissa
kartoittaen nuoren elämäntilanne kokonaisvaltaisesti
-
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
terveydenhuolto
sosiaali- ja työvoimapalvelut
Poliisi
Päihdeongelmaiset nuoret tuppaavat hakeutumaan
tukijärjestelmien ulkopuolelle







esimurrosikäinen tai lapsi kokeilee tupakkaa tai alkoholia
nuori tupakoi säännöllisesti tai juo humalahakuisesti;
etenkin sammumiseen tai muistinmenetykseen asti
nuori kokeilee huumeita
päihteidenkäyttöön liittyy riskikäyttäytymistä, kuten
tapaturma-alttiutta, rötöstelyä tai suojaamattomia
yhdyntöjä
nuorella on useita psykososiaalisia ongelmia, kuten
ihmissuhdevaikeuksia, psyykkisiä oireita ja
koulupinnausta
nuori käyttää päihteitä yksin tai lievittääkseen psyykkisiä
oireita
nuori on itsetuhoinen






Oletko ollut auton kyydissä, jossa kuski (itsesi mukaan
lukien) on ollut päihtyneenä?
Oletko käyttänyt päihteitä rentoutuaksesi, voidaksesi
paremmin tai sopeutuaksesi paremmin joukkoon?
Oletko käyttänyt päihteitä yksin tai itseksesi?
Unohdatko asioita käyttäessäsi päihteitä?
Ovatko muut, kuten perheenjäsenet tai ystäväsi
sanoneet, että sinun pitäisi vähentää päihteiden
käyttöäsi?
Oletko joutunut vaikeuksiin käyttäessäsi päihteitä?



Perinteinen päihdevalistus?
kohdennettu interventio
◦ lyhytinterventio (max 20 käynnin hoitoohjelma)
tertiäärinen ehkäisy
◦ tähtäys pitkäaikaishaittojen ehkäisyssä




sitä herkemmin mitä nuorempi asiakas
silloin kun riippuvuutta ei vielä ole kehittynyt
◦ puheeksi ottaminen
◦ voimavarojen kartoittaminen
◦ päihteiden käytön seuranta
vahvista suojatekijöitä
vähennä/ muuta riskitekijöitä




selkeästi määritellyt hoidolliset tavoitteet
päihteettömyydestä palkitseminen
muiden hoidollisten tarpeiden huolehtiminen
vanhempien roolin korostaminen
◦
◦
◦
◦



motivoiva haastattelu
kognitiivis-behavioristinen terapia
yhteisövahvistushoitomalli
perheterapia
Suomen Lääkärilehti:
2006;61(21-22):2331-2338
Jaana Lepistö, Bettina Von Der Pahlen ja Mauri Marttunen

riskissä olevat lapset tulisi tunnistaa, koska
moniongelmaisuus kasaantuu
◦ neuvolat
◦ kouluterveydenhuolto
◦ päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalveluja käyttävien
aikuisten muut perheenjäsenet
 Monta silmää on näkemässä tulevan
kehityksen, mutta kuka pysäyttäisi
kehityskulun?




neuvola keskittyy somaattisiin sairauksiin ja niiden
ehkäisyyn
perheiden ja kouluterveydenhuollon yhteistyön
vaikeudet
päihdehoitojärjestelmän pilkkoutuminen sosiaalija terveyssektoreille (”ei kuulu meille –ajattelu”)
sosiaalipuolen, koulun, poliisin ja terveydenhuollon
viranomaisten yhteistyön ontuminen (tiedonkulku,
työnjako)
I.
Perusterveydenhuolto vahvistuu
 Lisää resurssia varhaiseen puuttumiseen
II.
Mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevien
palvelut integroituvat
 ”yhden luukun periaate”
 elämänkaariajattelu, koko perhe
huomioidaan
 avoin tiedonkulku eri viranomaisten kesken
Terv.huolto
Päihdehoito
Asiakas
Lastensuojelu
Poliisi

similar documents