ERASMUS praktika - Mykolo Romerio universitetas

Report
Atsakymai į dažniausiai
užduodamus klausimus apie
STUDENTŲ JUDUMĄ
ERASMUS PRAKTIKAI
Tarptautinis studentų biuras
[email protected]
Kas tai yra ERASMUS praktika?
Kokia nauda iš jos studentui?
ERASMUS praktika - šuolis karjeros link!
pagalba
prisitaikyti prie
visos Europos
Bendrijos rinkos
reikalavimų
tarptautinė
darbo
patirtis,
konkretūs
įgūdžiai
pagilintos žinios
apie užsienio
šalies, kurioje
atliekama
praktika,
ekonominę ir
socialinę kultūrą.
ERASMUS PRAKTIKA - tai laikotarpis
įmonėje arba organizacijoje, esančioje kitoje
Erasmus programoje dalyvaujančioje šalyje.
Kaip viskas vyksta?
VEIKSMAI ERASMUS
PRAKTIKOS LINK
1.
ERASMUS praktikos
vietos paieška
Priėmimo patvirtinimas:
- oficialus patvirtinimas iš organizacijos;
- preliminariai suderinta praktikos
sutartis/programa (Training Agreement)
2.
10.
- atsiskaitymas;
- akademinis pripažinimas;
praktika
užsienyje
8.
Finansinis
susitarimas (Erasmus
stipendija praktikai)
3.
7.
- Paraiškos pildymas atrankai;
4.
9. Erasmus
Sugrįžimas į MRU:
Atrankos rezultatai
5.
Pasirengimas
ERASMUS praktikai
Dokumentai išvykimo į Erasmus
praktiką įforminimui
6.
Pilnai suderinta trišalė
praktikos sutartis (TA)
VEIKSMAI ERASMUS
PRAKTIKOS LINK
1.
Kaip pradėti ERASMUS
praktikos vietos paiešką
ERASMUS praktikos vietos paieškos
strategija
Kontaktų tinklo kūrimas - tikslingas bendravimas
su pažįstamais žmonėmis siekiant gauti informacijos apie
praktikos galimybes;
• Dėstytojai ir praktikos vadovai, kurie palaiko ryšius su užsienio įmonėmis
ir organizacijomis. Rekomendacijos ir gauti kontaktai padės jums greičiau
pradėti derybas dėl praktikos vietos, tikslingai siųsite CV ir motyvacinį laišką;
• Draugai ir pažįstami, kurie palaiko ryšius su užsienio įmonėmis ir
organizacijomis;
• Dėstytojai, draugai ir pažystami kuriuos sutikote Erasmus studijų metu ar kituose
tarptautiniuose projektuose;
ERASMUS praktikos vietos paieškos strategija
• Tiksliniai prisistatymo laiškai – tai laiškai,
tiesiogiai adresuojami tam asmeniui ar
organizacijai, kurių kontaktus gavote kontaktų tinklo
pagalba, ar kuriuos jūs tikslingai pasirinkote
tyrinėdami praktikos galimybes.
Tikslinis prisistatymo laiškas – trumpa, konkreti,
patraukli info apie jus,
- daugiau nei vizitinė kortelė,
- glausčiau nei CV,
- konkrečiau nei motyvacinis laiškas.
ERASMUS praktikos vietos paieškos strategija
• Praktikos vietos paieška interneto svetainėse
- dauguma organizacijų talpina skelbimus savo
svetainėse;
- apsilankykite jus dominančios, studijų kryptį
atitinkančios veiklos srities asociacijose,
federacijose, sąjungose;
- ministerijų svetainėse rasite kitų šalių valstybinių
organizacijų kontaktus;
Ieškodami kontaktų orientuokitės į konkrečius asmenis,
kuriuos domintų praktikantas, kuriems galėtumėte nusiųsti tikslinį
laišką, CV, motyvacinį laišką - kad nepasimestų tarp gausybės
kitų kandidatų.
ERASMUS praktikos vietos paieškos strategija
•
-
Reagavimas į skelbimus
www.mruni.eu pateikiami praktikos vietų pasiūlymai;
MRU partneriai universitetai kt. AMI, karjeros centrai;
Studentų atstovybės ir asociacijos (IAESTE, AIESEC,
BEST, Student Center UK);
- Alumnų draugijos;
- Užsienio šalių prekybos rūmai (Chambers of
Commerce) kurie bendradarbiauja su organizacijomis
atitinkamuose regionuose;
- Praktikas siūlančios agentūros;
Kokios įmonės/organizacijos
tinka Erasmus praktikai?
• gali buti visos organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą
• valstybiniame ar privačiame sektoriuose,
• nepriklausomai nuo jų teisinio statuso,
Tinkama įmonė
• dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia,
praktikai pagal
įskaitant ir socialine sferą.
Erasmus programą • Šis apibrėžimas taikomas ir aukštojo mokslo institucijai.
• Tokiu atveju studentas negali vykti į šią instituciją ir studijų
laikotarpiui. Jis/ji vyksta išskirtinai tik įgyti darbinės patirties.
• Europos Sąjungos institucijos (įskaitant ir europines agentūras
žr. tinklapyje http://europa.eu/agencies/index_lt.htm)
Priimančiomis • Organizacijos arba organizacijos padaliniai, administruojančios
įmonėmis
ES programas (interesu konflikto/dvigubo finansavimo
negali būti:
išvengimui);
• Studentą siunčiančios šalies nacionalinė diplomatinė atstovybė
(ambasada, konsulatas) priimančioje užsienio šalyje.
Kokia minimali
Erasmus praktikos trukmė?
TINKAMA PRAKTIKOS TRUKMĖ
3
kalendoriniai
mėnesiai
• ne trumpesnė negu 3 kalendoriniai mėnesiai;
• Erasmus praktika negali prasidėti vėliau nei
liepos 1 d. ir baigtis vėliau nei rugsėjo 30 d.
Kas gali dalyvauti atrankoje
Erasmus praktikos stipendijai
gauti?
REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
• Atrankoje gali dalyvauti visų pakopų laipsnį suteikiančių nuolatinių ir
ištęstinių studijų studentai, neturintys akademinių skolų;
• Studentai, kurių studijų programose numatyta praktika (stažuotė).
• Jeigu nėra pakankamai kitų kandidatų paraiškų, Fakultetų (Instituto)
atrankos komisija gali skirti stipendiją studentui, kurio studijų programoje
praktika nenumatyta. Šiuo atveju Erasmus praktika įtraukiama į Diplomo
priedėlį kaip papildomas dalykas;
• Studentai, kurių visų semestrų svertinis vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai;
• Studentai, kurie turi pakankamas užsienio kalbos žinias bendrauti ir atlikti
praktiką užsienio kalba;
• Studentai, kurie turi patvirtintą ir studijų kryptį atitinkančią praktikos
vietą užsienyje;
Kaip apskaičiuojamas
konkursinis balas?
Erasmus praktikos kriterijai ir
konkursinio (atrankos) balo sandara
Konkursinis (atrankos) balas = A + B + C
A
Visų studijų svertinis vidurkis
B
Praktikos programos atitikimas studijų
programoje numatytos praktikos
reikalavimams
C
Motyvacija atlikti praktiką
užsienyje pagal Erasmus programą
Iki kada galiu pateikti paraišką?
Kada sužinosiu rezultatus, jei
vyksiu atlikti praktiką
2013/2014 s. m.?
Erasmus praktikai 2013/20134 s. m. terminai:
Atrankos
etapas
Paraiškas reikia pateikti
Rezultatų paskelbimo
data
Jei studento Erasmus praktika
prasideda laikotarpyje:
IV – konkurso
etapas
nuo 2013 m. lapkričio 4 d. iki
lapkričio 29 d., 15:00 val.
2013 m. gruodžio 6 d. iki
18:00 val.
nuo 2014 m. sausio 6 d. iki
kovo 21 d.*
V – konkurso
etapas
nuo 2014 m. sausio 6 d. iki
2014 m. vasario 14 d. iki
18:00 val.
nuo 2014 m. kovo 24 d. iki
gegužės 9 d. *
2014 m. kovo 21 d. iki
18:00 val.
nuo 2014 m. gegužės 12 d.
iki birželio 20 d.*
2014 m. birželio 6 d. iki
18:00 val.
nuo 2014 m. birželio 23 d. iki
liepos 1 d.
VI – konkurso
etapas
VII – konkurso
etapas
2014 m. vasario 7 d., 15:00 val.
nuo 2014 m. vasario 24 d. iki
2014 m. kovo 14 d., 15:00 val.
nuo 2014 m. kovo 31 d. iki
2014 m. gegužės 30 d.,
15:00 val.
• ne trumpesnė negu 3 kalendoriniai mėnesiai
• *Erasmus praktika negali prasidėti vėliau nei liepos 1 d. ir baigtis vėliau
nei rugsėjo 30 d.
• Jei studento praktikos pradžia liepos 1 d., tačiau jis/ji turi praktikos vietos
priėmimo patvirtinimą bei suderintą Erasmus praktikos programą, studentas
gali paraiškas pateikti visuose etapuose, bet ne vėliau nei iki gegužės 30 d.
Ką daryti jei nespėjau pateikti
paraiškos iki nustatytų terminų?
INDIVIDUALIOS ATRANKOS BŪDAS
Studentams, atitinkantiems visus kandidatams
keliamus reikalavimus bei turintiems patvirtintas
praktikos programas ir išskirtinai tik tais atvejais,
kai tinkama Erasmus praktikai įmonė yra
nustačiusi nekeičiamą praktikos laikotarpio
pradžią ankstesnę, negu konkurso organizavimo
terminai,
taikomas individualus studentų Erasmus
praktikai atrankos būdas (išsamiau sąlygose).
Kaip ir kokia bus skiriama
stipendija Erasmus praktikai?
Erasmus stipendijos praktikai dydis pagal
praktikos vietos šalių grupes:
Šalių
grupė
Šalys
1. Danija, Jungtinė Karalystė,
Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija
Erasmus stipendijos
praktikai dydis per mėnesį
750 eurų (2589,60 litai)
2. Airija, Austrija, Italija, Nyderlandų
Karalystė, Prancūzija, Suomija, Švedija 650 eurų (2244,32 litai)
3.1. Belgija, Graikija, Islandija, Ispanija,
Liuksemburgas, Vokietija
550 eurų (1899,04 litai)
3.2. Kroatija, Slovėnija
500 eurų (1726,40 litai)
4.1. Kipras, Malta, Portugalija
500 eurų (1726,40 litai)
4.2. Čekija, Slovakija, Turkija, Vengrija
450 eurų (1553,76 litai)
5. Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija,
Rumunija,
400 eurų (1381,12 litai)
Erasmus stipendiją praktikai
skiria ir išmoka
Mykolo Romerio universitetas
• EK lėšos + papildomos LR biudžeto lėšos
• Erasmus stipendija praktikai išmokama dalimis
95 + 5 proc. TIK:
1. Rektoriui pasirašius įsakymą dėl jūsų siuntimo
Erasmus praktikai
2. Abiems šalims pasirašius dotacijos
sutartį Erasmus praktikai
Kur ieškoti daugiau informacijos?
Susipažink !
Privaloma susipažinti su atrankos sąlygomis
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/struktura/akademiniu_reikalu_centras/tarptauti
nis_studentu_biuras/erasmus/
 Laukiame Jūsų paraiškų
Konkurse dalyvaujantys MRU studentai
1. prisijungia prie savo Elektroninės studijų
knygelės;
2. pildo nustatytos formos elektroninę
paraišką;
3. Užpildytą ir atspausdintą paraišką kartu su
patvirtinimu apie praktikos vietą užsienyje
teikia Tarptautiniam studentų biurui (IV-208 kab.)
El. paštas: [email protected]
Tel.: 27 14 695 tik skubiems klausimams
Studentų priėmimo valandos:
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio
14:00-16:00 val.
IV-208 kab.

similar documents