دانلود جزوه ی معاینه ی فیزیکی قلب

Report
‫معاينه فيزيكي‬
‫سيستم قلبي‬
‫عروقي‬
‫آناتومي و فيزيولوژي‬
‫‪ ‬بطن راست اكثر سطح قدامي قلب را اشغال مي كند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫لبه تحتاني بطن راست در محل اتصال زائده گزيفوييدو استرنوم‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫‪ ‬بطن چپ در پشت بطن راست و چپ آن و لبه خارجي قلب را‬
‫تشكيل مي دهد‬
‫‪ ‬قسمت تحتاني و باريك شونده آن كه راس قلب ناميده مي‬
‫شود كه ضربه راسي قلب يا ‪( PMI‬نقطه حداكثر ضربه)‬
‫‪ ‬محل اين ضربه‪ :‬در فضاي ‪ 5‬اينتر كوستال و در ‪ 7-9‬سانتي خط‬
‫ميد استرنال درست در كنار داخلي يا روي خط ميدكالويوكوالر‬
‫قرار دارد‪.‬‬
‫‪ PMI ‬بزرگتر از ‪ 2.5‬سانتي متر يا جابجايي به كنار خط خارجي‬
‫ميدكالويوكوالر يا بيش از ‪ 10‬سانتي خارج تر از خط ميد استر‬
‫نال= هيپرتروفي بطن چپ(‪)LVH‬‬
‫‪ ‬در بيماران انسدادي مزمن ريه به دليل هيپرتروفي بطن راست‬
‫‪ PMI‬در اپيگاستر يا گزيفوئيد لمس مي شود‬
‫حفرات قلبي و وقايع چرخه قلبي‬
‫‪ 2 ‬حفره دهليزي‬
‫‪‬‬
‫‪2‬حفره بطني‬
‫‪2 ‬دريچه دهليزي‪-‬بطني(ميترال ‪ -‬تريكوسپيد)‬
‫‪ 2 ‬دريچه نيم هاللي( آئورتي ‪ -‬ريوي)‬
‫‪ ‬چرخه قلبي‪:‬‬
‫صداهاي قلبي‬
‫‪S1‬‬
‫‪‬‬
‫یک صدای کم ارتفاع ‪،‬مات و طوالنی تر از ‪ S2‬که در ناحیه ‪ Apex‬و‬
‫با استفاده از دیافراگم گوشی بهتر شنیده میشود‪ ( .‬شبیه ‪) Lub‬‬
‫‪‬‬
‫بیانگر بسته شدن دریچه های میترال و تریکوسپید است‪.‬‬
‫‪S2‬‬
‫‪‬‬
‫یک صدای با ارتفاع بلند وکوتاهتر از ‪ ( S1‬شبیه صدای‬
‫‪ )dub‬که ناشی از بسته شدن دریچه آئورت و پولمونر است‬
‫و در ناحیه قاعده قلب و توسط دیافراگم گوشی بهتر شنیده‬
‫میشود‪.‬‬
‫ارتباط يافته هاي سمعي با‬
‫ديواره قفسه سينه‬
‫‪ ‬بهترين محل براي سمع سوفل ها و صدا هاي مربوط به دريچه‬
‫ميترال= در ‪apex‬‬
‫‪ ‬تريكوسپيد=انتهاي حاشيه چپ جناغ‬
‫‪ ‬دريچه ريوي= فضاي بين دنده ايي دوم و سوم نزديك به جناغ‬
‫‪ ‬آئورت= در هر جايي از فضاي ‪ 2‬در سمت راست تا ناحيه راس‬
‫قلبي‬
‫‪ ‬اين صدا ها با هم همپوشاني دارند‬
‫سيستم هدايتي قلب‬
‫‪P ‬‬
‫‪‬‬
‫‪QRS‬‬
‫‪T ‬‬
‫فشار وريد ژوگولر يا وداجي)‪(JVP‬‬
‫‪ ‬بازتاب فشار دهليز راست = فشار وريد مركزي(‪ =)CVP‬فشار‬
‫پايان دياستولي بطن راست‬
‫‪ ‬محل آن وريد ژوگولر داخلي‬
‫شرایط معاینه فیزیکی قلب و عروق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انجام معاینه در شرایطی که بیمار پیراهنش را دربیاورد واز گان مخصوص معاینه استفاده‬
‫شود‬
‫محیط کامال ساکت و خلوت باشد‬
‫‪‬‬
‫بسته به نوع معاینه بیمار در وضعیت مناسب قرار داده شود‬
‫‪‬‬
‫از گوشی پزشکی شخصی استفاده شود‬
‫‪‬‬
‫گوشی دارای دو قسمت بل و دیافراگم باشد‬
‫‪‬‬
‫طول لوله گوشی ‪16‬تا ‪ 18‬اینچ باشد‬
‫انواع معاینه قلب وعروق‬
‫‪-1‬معاینه پره کوردیال‬
‫‪-2‬معاینه نبض شریانی‬
‫‪ -3‬معاینه وریدگردنی‬
‫‪ -4‬معاینه و ارزیابی وریدهای محیطی‬
‫‪ -5‬معاینه ازنظر ادم و سیانوز و تغییر رنگ پوست‬
‫معاینه پره کوردیال‬
‫‪‬‬
‫تمرکز بر روی قسمت قدامی قفسه سینه و تعیین وضعیت ساختمانهای زمینه ای‬
‫قلب و عروق‬
‫‪‬‬
‫مراحل معاینه‪:‬‬
‫‪‬‬
‫مشاهده ‪Inspection‬‬
‫‪Palpation‬‬
‫‪‬‬
‫لمس‬
‫‪‬‬
‫دق‬
‫‪percussion‬‬
‫‪‬‬
‫سمع‬
‫‪Auscultation‬‬
‫مشاهده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بیمار در وضیت صاف به پشت قرار داده میشود‬
‫توجه به تعداد و عمق تنفس و منظم بودن‬
‫کوششی بودن تنفس در دم و بازدم‬
‫بررسی دیواره قفسه سینه از نظر تقارن و دفورمیتی‬
‫بررسی پره کوردیوم از نظر لرزش و نبض های قابل‬
‫رویت‬
‫بررسی ضربان نوک قلب )‪ )Apex‬درناحیه ‪PMI‬‬
‫توجه به اینکه تراشه در خط وسط است یا خیر؟‬
‫بررسی ضربان ورید ژوگوالر‬
‫‪‬‬
‫بیمار در وضعیت خوابیده با زاویه ‪ 30-45‬درجه قرار میگیرد‬
‫‪‬‬
‫سر بیمار به آرامی بطرف چپ چرخانده میشود وورید ژوگوالر راست از نظر اتساع و‬
‫برجسته شدن مورد مشاهده قرار میگیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫علل برجستگی ورید ژوگوالر‪:‬‬
‫‪‬‬
‫نارسایی بطن راست ‪ ،‬هیپرتانسیون و تنگی پولمونر‪ ،‬تنگی دریچه تریکوسپید‬
‫اندازه گیری میزان برجستگی ورید ژوگوالر‬
‫تخمین فشار ورید مرکزی )‪(CVP‬‬
‫افتراق نبض ژوگولر داخلي و كاروتيد‬
‫بندرت قابل لمس است‬
‫قابل لمس‬
‫ارتفاع نبض با وضعيت تغيير كرده و سطح نبض با وضعيت تغيير نمي‬
‫كند‬
‫با ايستادن افت مي كند‬
‫ارتفاع نبض با دم كاهش مي يابد‬
‫سطح نبض تحت تاثير دم قرار‬
‫نمي گيرد‬
‫نبض با فشار در باالي انتهاي‬
‫جناغي استخوان ترقوه محو مي‬
‫شود‬
‫نبض با فشار محو نمي شود‬
‫بررسی نبض ها‬
‫‪‬‬
‫نبض کاروتید‪ :‬برای لمس نبض از فشار اندک و بصورت یکطرفه چک میشود‬
‫‪‬‬
‫نبض براکیال‪ :‬در اطفال محل مناسبی برای بررسی نبض است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نبض رادیال‪ :‬بیشترین مورد استفاده چک نبض را دارد‬
‫‪‬‬
‫نبض فمورال ‪:‬در مواردیکه فشار خون خیلی پایین باشد بررسی میشود‬
‫‪‬‬
‫نبض رکبی (‪ :(Popliteal‬بررسی این نبض مشکل است ونیاز به اعمال فشار زیاد در فضای رکبی‬
‫دارد‪.‬زانو بایستی کمی خمیده باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫نبض پشت درشت نئی‪ :)Posterior Tibialis ( :‬در پشت و پائین قوزک پا قابل لمس است‬
‫‪‬‬
‫نبض پشت پایی (‪)Dorsal pedis‬‬
‫‪ ‬جهت ارزيابي دامنه و طرح موج نبض بيمار دراز بكشد بطوريكه‬
‫سر تخت ‪30‬درجه باال باشد‬
‫‪ ‬نبض در سمت داخلي عضالت جناغي – پستاني قابل رويت‬
‫هستند‬
‫‪ ‬انگشت اشاره و مياني و يا شصت در يك سوم تحتاني گردن‬
‫گذاشته به طرف خلف فشار دهيد و نبض را احساس كنيد‬
‫ابعاد بررسی نبض‬
‫‪ ‬تعداد‪ :‬مقایسه تعداد نبض شریانی با تعداد ضربان قلب‬
‫‪ ‬ریتم‪ :‬منظم ‪ ،‬نامنظم‬
‫‪ ‬شدت‪ :‬قوی یا ضعیف بودن نبض بر اساس معیار زیر‪:‬‬
‫‪: Absent ‬غیر قابل لمس ‪)0 ( :‬‬
‫‪ :Thready ‬ضعیف یا نخی شکل (‪ : Pulsus parvus : ) +‬به سختی‬
‫لمس میشود در شوک وتامپوناد قلبی‬
‫‪ :Normal ‬طبیعی (‪ :)+ +‬به آسانی قابل لمس است‬
‫‪ :Full ‬پر (‪ :)+ + +‬شدت نبض افزایش یافته ‪ :‬در ورزش ‪ ،‬استرس‬
‫‪ :Bounding ‬قوی و جهنده (‪ ) + + + +‬یا‬
‫‪: Pulsus magnus ‬که محو شدنی نیست ودر هیپرتانسیون و نارسایی‬
‫آئورت وجود دارد‬
‫‪‬‬
‫طرح نبض‪:‬‬
‫‪‬‬
‫نبض متغیر ‪ : Pulsus Alternans‬ضربان منظم ولی شدت نبض تغییر می کند ‪ :‬در نارسایی بطن چپ‬
‫و هیپرتانسیون شدید‬
‫‪‬‬
‫نبض متناقض ‪ : Pulsus paradoxus‬کاهش شدت نبض در هنگام دم ‪ :‬در تامپوناد ‪ ،‬نارسایی شدید قلبی‬
‫‪‬‬
‫االستیسیته دیواره شریان‪( :‬نرم وانعطاف پذیر یاسفت و طناب مانند)‬
‫‪‬‬
‫کلیه نبض ها از نظر تقارن و برابری با نبض مشابه خود در سمت مقابل سنجیده میشوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مقایسه نبض اندامهای فوقانی و تحتانی ‪( :‬کوارکتاسیون آئورت)‬
‫بررسی نبض آپیکال‬
‫‪ ‬در حال طبیعی نبض آپیکال یا ‪ PMI‬در منطقه میترال دیده میشود‬
‫‪ ‬به منظور تشخیص بزرگی بطن چپ و یا ضخیم شدن عضله بطن‬
‫چپ مورد بررسی قرار میگیرد‬
‫‪ ‬بطور طبیعی قطر نبض آپیکال از ‪ 3-2‬سانتی متر بیشتر نیست‬
‫‪ ‬در افراد چاق ‪،‬عضالنی و آمفیزماتو قابل رویت نیست‬
‫‪ ‬افزایش قدرت نبض در این ناحیه بیانگرافزایش برون ده قلبی یا‬
‫هیپرتروفی بطن چپ است‬
‫‪ ‬اگر قطر نبض آپیکال از محدوده یک فضای بین دنده ای بیشتر‬
‫شده وبه سمت چپ و پایین کشیده شده باشد میتواند بیانگر بزرگی‬
‫بطن چپ باشد‬
‫لمس قفسه سینه‬
‫‪ ‬بیمار در حالت طاقباز و همچنین به پهلوی چپ خوابیده و معاینه کننده‬
‫در سمت راست او قرار میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬به هر گونه دفورمیتی ‪ ،‬کریپتوس ‪ ،‬ضربان و تریل بایستی توجه شود‬
‫‪ ‬برای لمس ضربانات و حرکات قلب و عروق از نوک انگشتان یا گردی‬
‫کف دست استفاده میشود‪.‬‬
‫‪ ‬پاشنه دست راست در حاشیه چپ استرنوم قرار داده میشود بطوریکه‬
‫نوک انگشتان بطرف ناحیه زیر بغلی باشند‬
‫‪ ‬حرکات جلوی قلبی باید با نبض کاروتید یا سمع صداهای قلبی بطور‬
‫همزمان مقایسه و بررسی شوند‬
‫‪ ‬ضربه آپیکال در داخل و باالی تقاطع فضای پنجم بین دنده ای و خط مید‬
‫کالویکوالر چپ بصورت حرکتی منفرد لمس میشود‪.‬‬
‫ایمپالس بطن چپ‬
‫‪‬‬
‫ضربه آپیکال در افراد چاق ‪ ،‬مسن ‪،‬آمفیزماتو و عضالنی ضعیف و غیر قابل‬
‫لمس است‬
‫‪‬‬
‫ایمپالس قوی بطن چپ بیانگرافزایش برون ده قلبی یا هیپرتروفی بطن چپ است‬
‫‪ ‬تغییر مکان ایمپالس بطن چپ به سمت پایین وچپ میتواند بیانگر بزرگی بطن‬
‫چپ با یا بدون هیپرتروفی باشد‬
‫دق‬
‫‪PERCUSSION:‬‬
‫‪ ‬معموال در ناحیه روی قلب انجام نمیشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دق قفسه سینه برای بررسی و معاینه فیزیکی ریه ها کاربرد بیشتری دارد‬
AUSCULTATION :‫سمع قلب‬
‫روش سمع قلب‬
‫‪ ‬بیمار بدون پیراهن بوده وسمع در یک اتاق کامال آرام انجام گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬سمع قلب بطور معمول در سه وضعیت نشسته ‪ ،‬طاقباز و خوابیده به‬
‫پهلوی چپ انجام میشودو معاینه کننده در سمت راست بیمار قرار‬
‫میگیرد‪.‬‬
‫‪ ‬سمع قلب از ناحیه ‪ Apex‬شروع میشود و بتدریج حاشیه تحتانی و چپ‬
‫استرنوم ‪ ،‬حاشیه فوقانی وچپ استرنوم و سپس حاشیه فوقانی و راست‬
‫استرنوم را مورد معاینه قرار میدهیم‬
‫‪ ‬نواحی ذکر شده بایستی توسط دیافراگم و بل گوشی سمع شوند‪.‬‬
‫‪ ‬برای سمع صداهای با فرکانس باال از دیافراگم و برای صداهای با‬
‫فرکانس پایین از بل گوشی استفاده میشود‪.‬‬
‫‪ ‬یاید توجه داشت که هنگام استفاده از دیافراگم ازفشار محکم و در حین‬
‫استفاده از قسمت بل فشار اندکی برروی گوشی اعمال میگردد‪.‬‬
‫نواحی سمع قلب‬
‫‪ ‬صداهای قلبی ارتعاشات سمعی مجزا ‪،‬کوتاه مدت با شدت ‪ ،‬فرکانس‬
‫وکیفیت متفاوت هستند که بوسیله حرکات دریچه ها وجریان خون درقلب‬
‫ایجاد میشوند ‪.‬‬
‫‪ ‬جاهاییکه صداهای قلبی شنیده میشوند ممکنست با منشاء صداهای قلبی‬
‫متفاوت باشد زیرا جریان خون صداها را از منشاء آنها دور میکند‪.‬این‬
‫نواحی عباتند از‪:‬‬
‫‪ ‬ناحیه آئورت‪ :‬دومین فضای بین دنده ای سمت راست استرنوم‬
‫‪ ‬ناحیه ششی‪ :‬دومین فضای بین دنده ای سمت چپ استرنوم‬
‫‪ ‬ناحیه تریکوسپید‪ :‬پنجمین فضای بین دنده ای سمت چپ استرنوم (‬
‫دربرخی منابع چهارمین فضا ذکر شده)‬
‫‪ ‬ناحیه میترال‪ :‬پنجمین فضای بین دنده ای سمت چپ استرنوم‪ ،‬درست‬
‫برروی خط میدکالویکول‬
‫شناسایی صداهای قلبی‬
‫‪‬‬
‫صداهای اصلی قلب شامل صدای اول ‪،‬دوم ‪،‬سوم وچهارم هستند که هرکدام ازاین‬
‫صداها میتوانند طبیعی یا غیر طبیعی باشند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اولین قدم در سمع قلب شناسایی صدای اول یا ‪ S1‬است‪.‬برای اینکار بیماربه پهلوی‬
‫چپ خوابیده و گوشی بر روی ‪ Apex‬قرار میگیرد‪.‬به منظور شناسایی بهتر ‪S1‬‬
‫وافتراق آن از ‪، S2‬همزمان با سمع قلب بیماربا دست دیگرنیز کاروتید لمس میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پس از شناسایی صدای اول قلب که شروع سیستول است ‪،‬بایستی معاینه کننده توجه خود‬
‫را بطور منظم وسیستماتیک به وقایع ابتدا ‪،‬میانه و انتهای سیستولی معطوف نماید‪.‬‬
‫‪ ‬سپس صدای دوم قلب و وقایع ابتدا ‪،‬میانه و انتهای دیاستولی مورد شناسایی قرار گیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در مرحله بعدی بیمار در حالت طاقباز قرار گرفته و حاشیه تحتانی و فوقانی سمت چپ‬
‫استرنوم وسپس حاشیه فوقانی راست استرنوم و قاعده قلب مورد سمع قرار میگیرد‪.‬‬
‫صداهای طبیعی قلب‬
‫غیر طبیعی‪S1‬‬
‫‪‬‬
‫کوتاه شدن صدای اول قلب در ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫شوک ‪ ،‬کاردیومیوپاتی ‪ ،‬نارسایی میترال ‪ ،‬نارسایی آئورت‪ ،‬پریکاردیال افیوژن ‪،‬‬
‫افزایش ضخات دیواره قفسه سینه ‪،‬بلوک درجه یک دهلیزی ‪ -‬بطنی ‪،‬بلوک شاخه‬
‫چپ‬
‫‪‬‬
‫دو جزیی شدن صدای اول در ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫بلوک شاخه راست ‪ ،‬اکتوپی بطنی‬
‫دو جزیی شدن صدای دوم قلب‬
‫‪ ‬دوجزیی شدن صدای دوم در حین دم طبیعی است‬
‫‪‬‬
‫دوجزیی شدن غیر طبیعی در موارد زیر‪:‬‬
‫‪RBBB ‬‬
‫‪PS ‬‬
‫‪WPW ‬‬
‫‪‬‬
‫‪ASD‬‬
‫صداهای اضافی قلب‬
‫صداهای اضافی قلب در طی دیاستول سمع میشوند‬
‫وفرکانس پایین داشته که با بل گوشی در ناحیه آپیکال‬
‫و در وضعیتی که بیمار به سمت چپ خوابیده بهتر‬
‫شنیده میشوند‪.‬‬
‫)‪S3 (gallop‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صدای سوم یا گالوپ بطنی که در ابتدای دیاستول شنیده‬
‫میشود بیانگر پرشدن سریع بطنی و مربوط به لرزشی‬
‫است که در اثر جریان یافتن خون و برخورد آن با‬
‫دیواره بطن پیش می آید‪.‬‬
‫این صدا در زمان دم شبیه صدای ‪ken-tuc-ky‬‬
‫شنیده میشود‪.‬‬
‫این صدا در حالتهای زیر بهتر شنیده میشود‪:‬‬
‫ورزش وتغییر وضعیت بیمار ‪ ،‬باال آوردن پاهای بیمار‬
‫و فشردن شکم بیمار‬
‫‪S3‬سمع‬
‫‪ ‬سمع صدای سوم در حالت زیر پاتولوژیک است‪:‬‬
‫‪ ‬افراد باالی ‪ 40‬سال‬
‫‪ ‬نارسایی احتقانی قلب‬
‫‪ ‬نارسایی میترال و تریکوسپید‬
‫‪ ‬بعد از سکته قلبی سمع این صدا ممکنست اولین نشانه نارسایی قلبی باشد‪.‬‬
‫‪ ‬نکته‪ S3 :‬در بچه ها و بالغین جوان ممکنست بطور طبیعی شنیده شود‪.‬‬
S3 (gallop):
‫گالوپ دهلیزی ‪S4 (gallop):‬‬
‫‪‬‬
‫صدای چهارم قلب که در انتهای دیاستول شنیده میشود بعد از‬
‫انقباض دهلیزی و در اثر لرزش ناشی از جریان یافتن سریع‬
‫خون بداخل بطن ها ایجاد میشود‪ .‬لرزش در اثر جریان یافتن‬
‫حجم زیادی از خون یا در اثر کاهش ظرفیت بطنی تولید‬
‫میشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ S4‬در زمان دم بلند تر و شبیه صدای ‪Ten-nes-see‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪ S4‬سمع‬
‫‪ ‬سمع صدای چهارم در حالت زیر پاتولوژیک است‪:‬‬
‫‪ ‬بیماریهای ایسکمیک قلبی‬
‫‪ ‬هیپرتانسیون سیستمیک شدید‬
‫‪ ‬تنگی آئورت وشریان پولمونر‬
‫‪ ‬کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک‬
‫‪ ‬نارسایی احتقانی قلب‬
‫‪ ‬کوارکتاسیون آئورت‬
‫‪ ‬نکته‪ :‬در سالمندان و ورزشکاران ممکنست بطور طبیعی شنیده شود‬
‫‪ ‬نکته‪ :‬در بعضی حالتها ی خاص نظیر ریتم ‪ Af‬شنیده نمیشود‪.‬‬
‫‪ : Summation gallop‬ریتم چهار گانه‬
‫‪‬‬
‫هنگامیکه ‪ S3 , S4‬بطور همزمان در یک بیمار وجود داشته باشدریتم‬
‫چهار گانه نامیده میشود که این حالت در ‪ CHF‬شدید سمع میشود‪.‬‬
Summation gallop
‫‪Opening snap‬‬
‫یک صدای غیر طبیعی در اوایل دیاستول که کوتاه بوده و‬
‫بالفاصله بعد از ‪ S2‬شنیده میشود‪.‬صدا از ‪ S3‬قویتر است و‬
‫ناشی از باز شدن دریچه سفت وتنگ میترال است‪.‬‬
‫‪Ejection Click‬‬
‫‪ ‬صدایی با فرکانس باال که بالفاصله پس از ‪ S1‬شنیده میشودو ناشی از بسته شدن‬
‫دریچه آئورت و ششی تنگ یا تزریق سریع خون در دریچه های سالم می باشد‪.‬‬
‫‪Midsystolic click‬‬
‫‪ ‬یک صدای با فرکانس باال که در وسط یا آخر سیستول در ناحیه میترال یا آپیکال شنیده میشود‪ .‬ناشی از‬
‫پروالپس دریچه میترال است‪.‬‬
‫‪Pericardial Friction rubs:‬‬
‫‪ ‬صدایی خشن و بلند که در نتیجه التهاب غشاء‬
‫پریکارد و مالش غیر طبیعی دوالیه پریکاردایجاد‬
‫میشود و شبیه صدای مالش دوالیه چرم تازه (‬
‫خش خش یا غژ غژ ) است‪.‬‬
‫‪ ‬صدای مالشی پریکارد در فضاهای دوم تا چهارم‬
‫بین دنده ای چپ بلند تر سمع شده و معموال در‬
‫سراسر سیکل قلبی قابل سمع است‪.‬‬
‫‪ ‬این صدا در بازدم و در وضعیت خوابیده با دیافراگم‬
‫گوشی بهتر شنیده میشود‪.‬‬
‫سوفل ‪Murmur:‬‬
‫‪ ‬سوفل ها مجموعه ای ازارتعاشات صوتی هستند که از صداطوالنی تر می باشندوممکنست در هر نقطه از‬
‫سیکل قلبی اتنفاق بیافتد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫این صداها بوسیله افزایش میزان جریان خون یا جریان گردابی خون در بیماریهای دریچه ای ایجاد میشوند‪.‬‬
‫‪ ‬عواملی نظیر ‪ :‬افزایش جریان خون از طریق دریچه های طبیعی یا غیر طبیعی ‪ ،‬تنگی یا نارسایی دریچه ها‪،‬‬
‫نقص دیواره بین حفرات قلب یا ‪ PDA‬میتواند سوفل تولید نماید‪.‬‬
‫‪Murmur‬بررسی سوفل ‪:‬‬
‫‪ ‬همه سوفل ها بایستی از جنبه های زیرمورد بررسی قرار گیرند‪:‬‬
‫‪ -1 ‬زمان سمع سوفل در سیکل قلبی‪:‬‬
‫‪ ‬هولوسیتولیک یا پان سیستولیک ‪:‬سوفل در سراسر سیستول تداوم دارد‬
‫نظیرسوفل‬
‫‪ ‬سوفل مید سیستولیک ‪:‬‬
‫‪ ‬سوفل پروتو دیاستولیک‪ :‬در اوائل دیاستول سمع میشود‪:‬‬
‫‪I ‬سوفل پره سیستولیک‪ :‬در اواخر دیاستول رخ میدهد‪ :‬سوفل مداوم ‪:‬‬
‫‪ -2 ‬شدت ‪:‬از درجه ‪ 6/1‬تا ‪6/6‬‬
‫‪ -3 ‬کیفیت‪ :‬بلندی یا کوتاهی سوفل و الگوی سوفل ‪:‬‬
‫‪ ‬شامل تغییر شدت و بلندی سوفل است‪ :‬کرچندو ‪ ،‬دکرچندو ‪ ،‬کرچندو ‪-‬‬
‫دکرچندو‬
‫‪ -4 ‬موقعیت ‪ :‬سوفل در کدام ناحیه قفسه سینه بلندتر سمع میشود‬
‫‪ -5 ‬انتشارسوفل‪ :‬سوفل معموال در جهت جریان خون منتشر میشود‬
‫سوفل های شایع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -1‬سوفل های فیزیولوژیک یا بی ضرر‪ :‬فقط در سیستول سمع میشوند‪ :‬در بچه ها و‬
‫اواخر حاملگی ووضعیت های که با افزایش بازده قلبی همراه است ‪:‬آنمی‬
‫‪،‬هیپرتیروئیدیسم‬
‫‪ -2‬سوفل نارسایی میترال ‪ :‬در سراسر سیستول ‪،‬دروضعیت خوابیده به سمت چپ و در‬
‫ناحیه ‪ Apex‬سمع میشود‬
‫‪ -3‬سوفل تنگی آئورت ‪ :‬در میانه سیستول و در ناحیه آئورت ودر وضعیت نشسته و خم‬
‫شدن فرد به سمت جلو بهتر سمع میشود‪.‬‬
‫‪ -4‬سوفل نارسایی آئورت‪ :‬پان دیاستولیک ودر وضعیت نشسته با خم شدن به سمت جلو‬
‫بهتر شنیده میشود‬
‫سوفل ‪ :Machinery‬که در سراسر سیستول و دیاستول تداوم دارد نظیر ‪PDA‬‬

similar documents