H2020_Instrumenty finansowe_PCZ_6maj2014

Report
Instrumenty finansowe w
Horizon 2020
Częstochowa, 06.05.2014
Agnieszka Wyżgolik
Budżet Horyzont 2020 na lata 2014-2020
(78,6 mld euro)
EIT
Inne
Euratom 2,7 mld 3,2 mld
1,6 mld
Wyzwania
społeczne
29,7 mld
Doskonała baza
naukowa
24,4 mld
Wiodąca pozycja
w przemyśle
17 mld
Największy jak do tej pory program finansowania badań i innowacji w Europie
Doskonała baza
naukowa
24,4 mld €
•
•
•
•
European Research
Council (ERC)
Infrastruktury badawcze
Future and Emerging
Technologies (FET)
Akcje Marie SkłodowskaCurie
Wiodąca pozycja w
przemyśle
17 mld €
•
•
•
Technologie wspomagające
i przemysłowe ,
Wsparcie innowacji w MŚP,
Finansowanie ryzyka –
instrumenty kapitałowe i
dłużne
Wyzwania społeczne
29,7 mld €
•
•
•
•
•
•
•
Zdrowie, zmiany demograficzne i
dobrostan
Bezpieczeństwo żywnościowe,
zrównoważone rolnictwo, badania
morskie i gospodarka ekologiczna
Bezpieczna, ekologiczna i efektywna
energia
Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany
transport
Działania w dziedzinie klimatu,
efektywna gospodarka zasobami i
surowcami
Europa w zmieniającym się świecie Integracyjne, innowacyjne i
refleksyjne społeczeństwa
Bezpieczne społeczeństwa – ochrona
wolności i bezpieczeństwa Europy i jej
obywateli
Upowszechnianie doskonałości i poszerzenie uczestnictwa
JRC
Nauka z udziałem i dla społeczeństwa
Partnerstwa
Art.187
Partnerstwa
Art.185
EURATOM
2014-2018
EIT
Typy dotacji w ramach Horyzont 2020
• Granty
Bezpośredni wkład finansowy w formie dotacji w celu
sfinansowania działań
• Nagrody
Wkład finansowy jako nagrody w konkursie
• Zamówienia publiczne
Dostawa usług, realizacji robót lub świadczenia usług w
zamian za opłatę,
• Instrumenty finansowe
Inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, kredyty;
gwarancje, inne instrumenty podziału ryzyka
Schematy finansowania (1)
• Projekty badawczo-innowacyjne – Research & Innovation Action (R&IA)
Działania zmierzające do ustanowienia nowej wiedzy lub zbadania
wykonalności nowej technologii, produktów, procesów, usług lub
rozwiązań. Mogą obejmować badania podstawowe i stosowane, rozwój
technologii i integracji, testowania i sprawdzania poprawności na prototypie
na małą skalę w laboratorium lub symulowanym środowisku.
• Projekty innowacyjne –Innovation action (IA)
Polegające głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu
opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług. Działania mogą obejmować
przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty
pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe.
• Akcje wspierające i koordynujące - Coordination & support actions (CA , SA)
Działania towarzyszące, takie jak standaryzacja, rozpowszechnianie, podnoszenia
świadomości i komunikacja, tworzenie sieci, koordynacja lub usługi
wsparcia, dialogu politycznego i wzajemna wymiana doświadczeń i badań.
Projekty badawczo-innowacyjne
• Finansowanie dla wszystkich beneficjentów: 100%
• Minimum 3 uczestników z trzech różnych krajów UE/AC w konsorcjum
• Główne działania: B+R
• Typy: od małych do dużych (small, medium, large) – zadefiniowano w
Programie Pracy
Projekty z 7.PR:
• Integrated projects (IP) , Collaborative action (CA)
• Focused projects (STREP)
Projekty innowacyjne
Finansowanie
• Dla jednostek o charakterze niezarobkowym (non-profit): 100%
• Dla jednostek działających dla zysku: 70%
• Min 3 uczestników z trzech różnych krajów UE/AC w konsorcjum
• Główne działania: działania innowacyjne bliskie rynkowi (close to market)
• Typy: od małych do dużych (small, medium, large) – zadefiniowano w
Programie Pracy
Projekty z 7.PR i CIP:
• Integrated projects (IP) , Collaborative action (CA) – z mocnym
komponentem działań demonstracyjnych
• Focused projects (STREP)– z mocnym komponentem działań
demonstracyjnych
Projekty wspierające
• Finansowanie dla wszystkich beneficjentów: 100%
• Min 1 uczestnik w konsorcjum
• Główne działania: akcje wspierające i koordynujące
Projekty z 7.PR:
• Support Actions –akcje wspierające
• Coordination Actions – akcje koordynujące
• Networks of Excellence –sieci doskonałości
TRL – Technology Readiness Level a schematy finansowania
Wyzwania
społeczne
KET
FET
ERC
Schematy finansowania (2)
Nowość
Wiodąca pozycja w przemyśle- Innowacje w MŚP –Instrument MŚP- 0,54 mld €
Instrument dla MŚP o wysokim potencjale innowacyjnym, które:
• Chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym,
• Chcą realizować ryzykowne ale potencjalnie zyskowne innowacyjne
pomysły.
Projekt może zgłosić nawet pojedyncza firma, która będzie miała możliwość
(jeżeli ma potrzebę ) podzlecania badań - Turning research into results
Cele projektów:
• Radykalne zmiany w produktach, procesach, usługach, marketingu itp.
• Wprowadzenie firmy na nowe rynki, promocja wzrostu, wysoki zwrot z
inwestycji.
Definicja MŚP
•
Czy organizacja jest przedsiębiorstwem tzn. czy jest
zaangażowana w działalność gospodarczą?
TAK
•
Czy zatrudnia mniej niż 250 osób? Annual Work Unit
TAK
• Czy roczne obroty nie przekraczają 50 mln EUR?
Lub
Czy suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR?
NIE
na którekolwiek
z pytań
NIE
JESTEM
MŚP
TAK
•
Czy organizacja jest niezależna? ( nie ma żadnych
przedsiębiorstw partnerskich ani związanych – więcej niż
25% kapitału lub prawa głosu w innym przedsiębiorstwie)
TAK
JESTEM MŚP
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/s
me/files/sme_definition/sme_user_guide
_en.pdf
Instrument MŚP
Faza I
Koncepcja i studium wykonalności
ok. 6 miesięcy, ryczałt 50 000€, studium wykonalności, ocena
ryzyka, IPR, itp. Rezultat : wstępny biznes plan do fazy II;
Wniosek
Wniosek do
fazy I
Faza II
Badania i działania demonstracyjne
Wniosek
bezpośrednio
do fazy II
– projekt innowacyjny, TRL 6 i wyżej (wyjątek Zdrowie), 12- 24
miesięcy, 0,5-2,5 mln EUR dofinansowania, działania: prototyp,
pilotaż, skalowanie. Rezultat: biznes plan do przedstawienia
inwestorom
Faza III
Komercjalizacja
wsparcie bezgotówkowe + ułatwiony dostęp do finansowania
ryzyka, szkolenia, networking, mentoring EEN, dostęp do
mechanizmów kredytowych i inwestycyjnych
Instrument MŚP – faza 1
-nie traktuj limitu stron jako celu - pisz zwięźle – eksperci
nie lubią czytania niepotrzebnie długich wniosków
FAZA 1: Studium wykonalności/koncepcja
Projekt: Biznes plan do 10 stron
-TRL minimum 6
Działania: studium wykonalności nowego
procesu, produktu, usługi, technologii,
ocena ryzyka, badania rynku, plan IPR,
poszukiwanie partnerów, zaangażowanie
użytkowników, pilotaż
-2 miesiące na ocenę, 1 miesiąc na podpisanie umowy
grantowej
Rezultat: Biznes plan do fazy II
-Próg: minimum 4/5 pkt za każde kryterium oceny,
ogólnie min. 13/15
6 miesięcy
Ryczałt: 50 000 euro
Do 3 dni coachingu ekspertów
zatwierdzonych przez KE
-Wnioski ocenia minimum 2 ekspertów
-Spodziewany wskaźnik sukcesu: 10-15%
-Zaliczka 40%
+Mentoring i consulting oferowany przez EEN do fazy I - 7 osobo/dni
Instrument MŚP – faza 2
-nacisk na IPR, przekonywujące działania umożliwiające
komercjalizację;
-projekty powinny zawierać pierwszy plan wejścia na
FAZA 2: Badania i demonstracja (do fazy
prototypu)
Projekt: Biznes plan + opis działań do 30 stron
Działania: prototyp, testowanie, pilotaż
miniaturyzacja, skalowanie, replikacja,
miniaturyzacja, projektowanie,
Rezultat: Produkt gotowy do wejścia na rynek
na TRL 6 lub wyżej
12-24 miesiące
0,5-2,5 mln EUR
Finansowanie: 70% IA(wyjątkowo 100% gdzie
komponent badawczy jest mocno obecny)
Do 12 dni coachingu ekspertów
zatwierdzonych przez KE
rynek;
-Próg: minimum 4/5 pkt za każde kryterium oceny,
ogólnie min. 12/15
-kolejność: Impact, Excellence, Implementation
-można podać do 3 nazwisk ewaluatorów wykluczonych
z oceny (konkurencja)
-4 miesiące na ocenę, 2 miesiąc na podpisanie umowy
grantowej
-Spodziewany współczynnik sukcesu: 50-70%
+Mentoring i consulting oferowany przez EEN do fazy II – 7 osobo/dni
Instrument MŚP – faza 2
Dla podwykonawstwa obowiązuje zasada: 'best value for money‘ i ta część jest
oceniana osobno (możliwe będzie nadanie większego priorytetu bezpieczeństwa
dla prac podwykonawczych, które są częścią wniosku). Obowiązuje tylko dla
podwykonawstwa opisanego w wystarczających szczegółach.
•
Jeżeli znasz podwykonawcę, załącz kluczowe informacje (nazwę podwykonawcy, cenę i
usługę) z zadaniami, które będą podzlecone i wyjaśnieniem kryteriów wyboru i ceny
•
Jeżeli nie znasz podwykonawcy, we wniosku uwzględnij zadania do wykonania,
szacunkowy budżet i procedurę wyboru
Honorowa
deklaracja MŚP
-jedno MŚP może
aplikować/
realizować
jednocześnie 1
projekt
Instrument MŚP – faza 3
Dwa rodzaje finansowania zwrotnego EBC na etapie
komercjalizacji:
FAZA 3: Komercjalizacja
 instrument kredytowy (debt facility –loan guarantee
fund) - w ramach którego będą dostępne pożyczki i
gwarancje,
 instrument kapitałowy (equity/venture capital facility) - w
ramach którego dostępne będą środki dla MSP we wczesnym
ich stadium powstawania oraz na dalszy rozwój/wzrost.
-Wsparcie w postaci instrumentów
oferowanych przez „Dostęp do
finansowania ryzyka” - gwarancje,
pożyczki
-marka jakości, coaching
Wsparcie pozafinansowe
http://europa.eu/youreurope/business/fundinggrants/access-to-finance/
Inwestycje w R&I obarczone znaczącym ryzykiem technologicznym lub
ryzykiem związanym z zastosowaniem rynkowym. Przeznaczone dla
przedsiębiorstw będących w szybkiej fazie wzrostu (notujące w ciągu ostatnich
3 lat wzrost zatrudnienia o 20 pp.). MŚP i small mid-caps odznaczające się
potencjałem wprowadzania innowacji i szybkiego wzrostu - katalog kryteriów
Przeznaczenie
Wydatki na innowacje w ostatnim zestawieniu bilansowym wynoszą min. 20%
wysokości kredytu; Min. 90% instrumentu przeznaczone jest w biznes planie
na okres 2 lat na wydatki w zakresie prac badawczo-rozwojowych i innowacji
lub inwestycje .
Innowacje w MŚP
Konkurs 1
Call: H2020-SMEInst-2014-2015
Subcall: H2020-SMEInst-1-2014
Tematy FAZA 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Industrial Leadership
Call Dedicated SME Instrument Phase 1
2014
H2020-SMEInst-1-2014
Termin składania wniosków: 17-12-2014
Daty pośrednie: 2014-06-18 ; 2014-09-24
Space-SME-2014-1: SME Instrument
ICT-37-2014-1: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)
NMP-25-2014-1: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs
PHC-12-2014-1: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
SFS-08-2014-1: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
BG-12-2014-1: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication
of innovative solutions for blue growth
SIE-01-2014-1: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
IT-1-2014-1: Small business innovation research for Transport
SC5-20-2014-1: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable
supply of raw materials
DRS-17-2014-1: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of
Urban soft targets and urban critical infrastructures”
BIOTEC-5a-2014-1: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness
and sustainability
Innowacje w MŚP
Konkurs 2
Call: H2020-SMEInst-2014-2015
Subcall: H2020-SMEInst-2-2014
Tematy FAZA 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Industrial Leadership
Call Dedicated SME Instrument Phase 2
2014
H2020-SMEInst-2-2014
Termin składania wniosków: 17-12-2014
Daty pośrednie: 2014-10-09
SC5-20-2014: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable
supply of raw materials
Space-SME-2014-2: SME Instrument
SFS-08-2014: Resource-efficient eco-innovative food production and processing
BG-12-2014: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of
innovative solutions for blue growth
ICT-37-2014: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument)
SIE-01-2014: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system
IT-1-2014: Small business innovation research for Transport
NMP-25-2014: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced
manufacturing and processing technologies by SMEs
DRS-17-2014: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban
soft targets and urban critical infrastructures”
PHC-12-2014: Clinical validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices
BIOTEC-5a-2014: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness
and sustainability
Schematy finansowania (4)
Fast track to innovation (F2I) –schemat dla firm, szybkie przejście od pomysłu do
rynku, uruchomienie 2015
•
•
każda prawna jednostka, konsorcja max 5 uczestników
akcje innowacyjne IA(close-to-market)
•
•
•
•
•
Tematy LEIT i Wyzwania Społeczne (bottom-up)
Grant do €3 mln
Open call trzy cut-off-dates/rok
Impact najważniejszym kryterium
Time –to-grant: 6 miesięcy
Model A: Rozwój produktu/usługi
kierowany przez przemysł
-Pomysł powstaje w firmie, która kieruje
konsorcjum i we współpracy
międzynarodowej rozwija produkt
–Dystrybucja dofinansowania:
~60% przemysł
~40% nauka i sektor nieprzemysłowy
Model B: Spin-out z sektora publicznego
-Pomysł powstaje w jednostce publicznej (na
uniwersytecie), następnie powstaje firma,
która będzie rozwijać produkt. Konsorcjum
kieruje organizacja pierwotna (uniwersytet)
przy współpracy międzynarodowej
–Dystrybucja dofinansowania:
~40% spin-out i inne firmy
~60% nauka i sektor nieprzemysłowy
Schematy finansowania (5)
• Inducement Prizes –
nagrody motywacyjne
ICT - ok. 0,5 mln euro na rozwój zaproponowanego rozwiązania
technologicznego, ogłoszenie w formie konkursu
Ogłoszenie 3 kwartał 2014
Implementation details for the Inducement prizes are still
under preparation
• Recognition Prizes –
nagrody za osiągnięcia (jak nagroda Nobla)
Prize - Innovation SOFT EURATOM dedline 2014-04-16
Scope: There are no specific categories for this prize. The participant(s) is free to submit an application concerning any
physics or technology innovation that has been or is being developed in the European fusion research programme
and that has a market potential or has been taken up (or recognised) by industry to be further developed for the
market. The Jury evaluating submissions will consist of a group of independent experts appointed by the
Commission knowledgeable in innovative processes and technology transfer from business and academia. The
Jury will submit to the Commission the selected 1st, 2nd and 3rd placed winners who will receive 15,000, 10,000
and 5,000 Euros respectively. The winners will be announced at the SOFT conference in September 2014.
Schematy finansowania (6)
• Granty ERC Europejskiej Rady Badań
Projekty badawcze finansowanie w 100%. Grant
dla zespołu badawczego.
• Granty Marie Skłodowska-Curie
Stypendia indywidulane, tworzenie sieci,
programy wspólnych doktoratów, wymiany
personelu – stawki ryczałtowe, zależenie od
typu akcji.
Schematy finansowania (7)
•
Pre-Commercial Procurement (PCP)
Nowość
umożliwia sektorowi publicznemu, jako klientowi wymagającemu technologicznie, wspieranie
badań i rozwoju przełomowych rozwiązań, które mogą przynieść radykalną poprawę jakości
i efektywności w tematyce interesu publicznego.
Wkład UE jest proporcjonalny wkład do całości inwestycji dokonanej przez beneficjentów
w działaniu. KE zwraca maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych w celu realizacji
kwalifikujących się działań.
•
Public Procurement of Innovative Solutions (PPI)
Wspiera szybkie wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które dotyczą wyzwań związanych z
interesem publicznym. Celem jest umożliwienie grupom zamawiających (buyers
group) z różnych krajów podziału ryzyka związanego z wczesnym wprowadzaniem
innowacyjnych rozwiązań i przezwyciężenie fragmentaryzacji popytu na innowacyjne
rozwiązania w Europie. Każde działanie PPI skupia na jednej konkretnej
niezaspokojonej potrzebie nabywców i wymaga innowacyjnych rozwiązań, które są w
znacznym stopniu podobne w różnych krajach i dlatego proponuje się wspólne ich
nabycie.
Wkład UE jest proporcjonalny wkład do całości inwestycji dokonanej przez
beneficjentów. KE zwraca ona maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych w celu
realizacji kwalifikujących się działań.
• PCP
do kierowania rozwojem rozwiązań wobec konkretnych potrzeb sektora publicznego, przy
jednoczesnym porównywaniu / walidacji rozwiązania alternatywnego podejścia od różnych
dostawców . W ramach PCP kilka niezależnych podmiotów opracowuje koncepcje i prototypy
innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać ważny społeczny problem. Rezultaty prac
podlegają kilkuetapowej selekcji, w rezultacie której wyłonione zostaje rozwiązanie najlepiej
spełniające potrzebę zamawiającego
• PPI
do uruchomienia klienta / pierwszego użytkownika/ pierwszego kupującego innowacyjnych
rozwiązań komercyjnych nowych na rynku
zamówienia na "innowacyjne" rozwiązanie (nie R&D w celu jego opracowania), tylko
skomercjalizowanie na dużą skalę.
Źródło: Liev Bos, DG CONNECT
Podsumowanie
Rodzaj grantu
Dofinansowanie
Konsorcjum
min. 3 niezależne instytucje z 3 różnych
krajów członkowskich lub
stowarzyszonych
min. 3 niezależne instytucje z 3 różnych
70 % (100% dla jednostek
krajów członkowskich lub
niedziałających dla zysku)
stowarzyszonych
100%
min. 1 instytucja z kraju
(wyjątek ERA-Chairs 90%) członkowskiego lub stowarzyszonego
Min 3 niezależne instytucje w tym min
2 jednostki publiczne z 2 różnych
70%
krajów członkowskich lub
20%
stowarzyszonych
100%
Research & Innovation action
Innovation action
Coordination & Support
actions
Przetargi:
PCP
PPI
70%
1 MŚP mające siedzibę w kraju
członkowskim lub stowarzyszonym z
Horizon2020
100%
Badania prowadzone przez badacza PI
w kraju członkowskim lub
stowarzyszonym
Instrument MŚP
Granty ERC
Ryczał
Granty MSC
Zależnie od typu akcji
Dziękuję za uwagę
Kontakt:
Tel. 32 2371998
E-mail: [email protected]
www.rpk.polsl.pl

similar documents