กผ.พร. เตรียมการฝึก ebola + ภาพ รพ.สนาม

Report
บทบาทของกรมแพทย์ ทหารเรือ
ต่ อการควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
26 ม.ค.58
การฝึ กทีม่ ีหัวข้ อเกีย่ วกับการรับมือ Ebola
ฝึ ก พร. (ช่ วยเหลือผู้ประสบภัย)
ฝึ กของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Cobra Gold 2015
ปฏิทินเดือน ส.ค.57
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
9
10
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
EVD
PHEIC
PHEIC – Public Health Emergency of International Concern
ปฏิทินเดือน ก.ย.57
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3 ประชุม
4
5
6
7
11
12
13
14
8
9
คณะทางาน
ครั้งที่ 1
10
ประชุมเตรียม
รพ.สนาม
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
สาธิต รพ.สนาม
รับมือ Ebola
(พบ.) ลพบุรี
29
30
ปฏิทินเดือน ต.ค.57
จ.
อ.
พ.
1
พฤ.
2
ศ.
3
ส.
4
อา.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ประชุ มวางแผนขั้นสุ ดท้ าย FPC CG15
ปฏิทินเดือน พ.ย.57
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.1
อ.2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ประชุม
เตรียมการฝึ ก
พร. งป.58
ครั้งที่ 1
ปฏิทินเดือน ธ.ค.57
จ.
1
อ.
8
9
15
2
16
พ.
3
พฤ.
4
ศ.
5วัน
เฉลิมฯ
ส.
6
อ.
7
10
วัน
รัฐธรรม
นูญ
11ประชุม
12
13
14
17
18
19
20
21
27
28
3
4
22
23
24
29
30
31
เตรียมการฝึ ก
พร. งป.58
ครั้งที่ 2
ประชุม
25
คณะทางาน 26
จัดการฝึ กซ้ อม
(ปภ.)
1
2
ปฏิทินเดือน ม.ค.58
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะทางาน
เพือ่ จัดการฝึ กซ้ อม (ปภ.)
สมุทรสงคราม
วันหยุด
ชดเชย
กองทัพ
ไทย
26
ฝึ ก Ebola
27
(การบรรยาย+VTC)
สโมสร พร./รพ.สก.
ปฏิทินเดือน ก.พ.58
จ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
อา.1
2
อ.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cobra Gold 2015 StaffEx จว.นครนายก
ฝึ ก คชรน.ทางเรือ
9-10 ก.พ.
16
Medical
symposium
ลพบุรี
17
USN มาบรรยาย
เรือพยาบาล,
เวชศาสตร์ เรือดานา้
ทีส่ โมสร พร.
ฝึ ก คชรน.ทางบก
Class room 11-14 ก.พ. / Field exercise 15-18 ก.พ.
18
Medical
symposium
กทม.
19
20
21
ประชุ มเตรียมฝึ ก
PPM CG16
StaffEx CG 15
ฝึ ก คชรน.ทางบก Field exercise 15-18 ก.พ.
23
ฝึ ก Ebola
(Seminar/TTX)
24
25
26
27
22
28
ซ้ อมแผน Ebola
ฝึ ก Ebola ภาคตะวันออก
(FTX)
(ปภ.)
สรุ ป ปฏิทนิ การฝึ ก ปี 58
การฝึ ก
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
การฝึ ก พร. (บริการทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย)
ก.ค.
หัวข้ อ Ebola
การฝึ กด้ านการแพทย์ การฝึ กร่ วม/ผสม COBRA GOLD 15
การฝึ ก ทร.๕๘
การฝึ ก พร. (บริการทางการแพทย์ สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร)
การฝึ กด้ านการแพทย์ การฝึ กผสม CARAT 2015
การฝึ กร่ วมกองทัพไทย / C-MEX 2015 (ฝึ กร่ วมพลเรือน)
การฝึ กร่ วม/ผสม พิราบ/จาบิรู
การฝึ กการต่ อต้ านการก่อการร้ ายบนแท่ นผลิตก๊าซธรรมชาติ
การฝึ กทีห่ น่ วยงานอืน่ เช่ น สธ., สพฉ., ปภ. ขอสนับสนุนร่ วมฝึ ก
ช่วงเตรี ยมการฝึ ก
มิ.ย.
ปภ.
ช่วงการฝึ ก
ช่วงสรุ ปการฝึ ก
ส.ค.
ก.ย.
แนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรคไวรัสอีโบลา
• ตามมติที่ประชุม “คณะทางานจัดทาแนวทางปฏิบตั ิงานแบบบูรณาการในการ
เตรี ยมความพร้อมรับผูป้ ่ วยโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและ
เกิดการระบาดภายในประเทศ” ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.57
• แนวทางการบริ หารจัดการดูแลผูป้ ่ วยและผูส้ ัมผัสโรค (กรณี การกาหนดพื้นที่
กักกันผูต้ อ้ งสงสัยหรื อผูต้ ิดเชื้ออีโบลา)
1.
2.
กรณี พบผูต้ อ้ งสงสัยติดเชื้ออีโบลา จานวนน้ อยกว่ า 20 คน ให้พิจารณากักกันในเขตพื้นที่
ทหาร หรื อ รพ.ในสังกัดกระทรวง สธ.ที่กาหนด
กรณี พบผูต้ อ้ งสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา จานวนมากกว่ า 20 คน ให้พิจารณากักกันในเขต
พื้นที่ทหาร
• โดยทั้ง 2 กรณี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหารื อหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อกาหนดสถานที่
กักกันตามความเหมาะสม และเป็ นผูพ้ ิจารณาสั่งการ โดยอาศัยอานาจตาม พรบ.
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523
ฝึ ก พร.
(บริการทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 58)
การฝึ กบริการทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 58
• ผู้อานวยการฝึ ก : พล.ร.ต.คณิน ชุ มวรฐายี (รอง จก.พร.)
• ห้ วงการฝึ ก :
– 26 - 27 ม.ค.58
– 23 ก.พ.58
– 27 ก.พ.58
การฝึ กปรับความรู้/ปรับมาตรฐาน (CTX)
การสัมมนา/การฝึ กซ้อมแผนบนโต๊ะ (Seminar/TTX)
การฝึ กภาคสนาม (FTX)
• พื้นที่ที่ ทร.แสดงความเห็นว่าเหมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิงาน คือ นย. / กบร.กร. /
สอ.รฝ.
การฝึ กบริการทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 58
วัตถุประสงค์ การฝึ ก
1.
2.
3.
4.
5.
เพื่อเผยแพร่ ความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา แผนการป้ องกันและควบคุมการระบาดของโรค
ขององค์การอนามัยโลกและประเทศไทย ให้กบั กาลังพลสายแพทย์ของ ทร. ได้รับทราบ
เพื่อปรับความรู้และฝึ กความชานาญในการใช้ ชุดป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล (PPE) สาหรับ
การป้ องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบลา ให้กบั กาลังพลสายแพทย์ ทร. อย่างถูกต้อง
เพื่อให้กาลังพลสายแพทย์ ทร. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
ในการรับมือ ผู้ป่วยและผู้สงสั ยป่ วยด้ วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่เข้ามารับการรักษาใน รพ.
เพื่อให้กาลังพลสายแพทย์ ทร. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดตั้ง รพ.สนาม เพื่อรองรั บกรณี โรคติ ดเชื้ อ ไวรั สอี โบลาระบาดเป็ นวงกว้างใน
ประเทศ และได้ฝึกซ้ อมทดลองการปฏิบัติงานใน รพ.สนาม ในฉากทัศน์ที่ ทร.รับผิดชอบ
เพื่อให้ พร. มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติการจัดตั้ง รพ.สนามฯ ในพื้นที่ ทร. รับผิดชอบ
กาหนดการบรรยายช่ วง 26-27 ม.ค.58
วันที่/เวลา
รายละเอียด
วันที่ 1
0900 – 0915 - พิธีเปิ ดการฝึ ก
0915 – 1015 - บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่ องโรคติดเชื้ออีโบลา ปั ญหาความรุ นแรงของ
การระบาดของโรคติดเชื้ออีโบลา และแผนควบคุมการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลาขององค์การอนามัยโลก”
โดย ตัวแทนจาก กรมการแพทย์ สธ.
1015 – 1030 - พักรับประทานอาหารว่าง
1030 – 1200 - “แผนการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของ ประเทศไทย”
โดย ตัวแทนจาก กรมการแพทย์ สธ.
1200 – 1300 - พักรับประทานอาหารกลางวัน
1300 – 1330 - “การใส่ และการถอดชุดป้ องกันตนเอง (PPE) อย่างถูกต้อง”
โดย คุณวราภรณ์ เที ยนทอง รพ.บาราศนราดูร กรมควบคุมโรค สธ.
1330 – 1500 - กาลังพลสายแพทย์ ทร. จากหน่วยงานต่างๆ ฝึ กใส่ และถอดชุดป้ องกัน
อันตรายส่ วนบุคคล (PPE)
กาหนดการบรรยายช่ วง 26-27 ม.ค.58
วันที/่ เวลา
รายละเอียด
วันที่ 2
0900 - 0945 - รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า พร. บรรยายแผนรับมือผูป้ ่ วยและผูส้ งสัยป่ วยด้วยโรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลา ที่เข้ามารับการักษาใน รพ.
0945 - 1030 - รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พร. บรรยายแผนรับมือผูป้ ่ วยและผูส้ งสัยป่ วยด้วย
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่เข้ามารับการักษาใน รพ.
1030 - 1045 - พักรับประทานอาหารว่าง
1045 - 1200 - จนท.ด่านควบคุมโรค จว.ระยอง บรรยายแผนรับผูป้ ่ วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ที่มาที่สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรื อจุดเสม็ด และด่านชายแดน
1200 - 1300 - พักรับประทานอาหารกลางวัน
1300 - 1400 - โครงสร้างศูนย์กกั กันโรค และ รพ.สนาม ที่เหมาะสมกับการใช้รับผูป้ ่ วยโรคติด
เชื้อไวรัสอีโบลา
โดย น.อ.หญิง ภาศรี มหารมณ์
1400 - 1600 - แนวทางการปฏิบตั ิงานใน รพ.สนาม ฯ
โดย น.อ.หญิง ภาศรี มหารมณ์
ลักษณะของ รพ.สนามเพือ่ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา
1.
2.
3.
4.
5.
พื้นที่สามารถดาเนินการควบคุม และรักษาความปลอดภัยในการเข้า – ออก ได้อย่าง
เคร่ งครัด
อาคารที่รองรับผูป้ ่ วย เป็ นอาคารที่มีหอ้ งว่างเพื่อสามารถดัดแปลงเป็ นห้องคัดกรอง
ผูป้ ่ วย ห้องตรวจโรค ห้องตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ หอผูป้ ่ วยหนัก หอผูป้ ่ วยธรรมดา
และพื้นที่สาหรับเปลี่ยนชุดป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคล
อาคารที่รองรับผูป้ ฏิบตั ิงานดูแลผูป้ ่ วยต้องเป็ นอาคารที่แยกส่ วนออกมาจากอาคาร
รองรับผูป้ ่ วย เพื่อเป็ นที่พกั ให้กบั เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรประเภทอื่นๆ
ห้องอาหารผูป้ ฏิบตั ิงาน ห้องครัวผูป้ ่ วย จุดชาระล้างและซักรี ด
อาคารในข้อ ๒ และ ๓ ต้องเป็ นอาคารที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานครบ ได้แก่ ไฟฟ้ า
น้ าประปา ห้องน้ า และห้องส้วม
มีพ้นื ที่สาหรับรวบรวมขยะ และมีเตาเผาขยะความร้อนสูง (>750°C) อยูใ่ นพื้นที่
ใกล้เคียง ซึ่งสามารถจัดเส้นทางลาเลียงเพื่อกาจัดขยะติดเชื้อได้ โดยไม่ผา่ นเขตชุมชน
ฝึ กซ้ อมแผนเตรียมความพร้ อมตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
แบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
วัตถุประสงค์ การจัดการฝึ ก
1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ทั้งภาคสาธารณสุ ข (Health) และที่ไม่ได้อยูใ่ นภาค
สาธารณสุ ข (Non-Health) เกิดความเข้าใจร่ วมกันในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
2. เพื่อทดสอบการประสานงานและการสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน
แนวทาง จนถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานทั้งภาค Health และ
Non-Health ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น กรณี พบผูส้ งสัยและผูป้ ่ วยยืนยันโรค
ติดเชื้อไวรัสอีโบลา
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนาแนวทางที่
ได้รับไปปฏิบตั ิงานร่ วมกับเครื อข่ายในพื้นที่ได้ต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ
รูปแบบการฝึ กซ้ อม
• กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด (ในพื้นที่ 5 ภาค)
• ห้ วงเวลา : ครั้งแรก สัปดาห์ที่ 3 ของ ม.ค.58 จนครบ 5 ภาค ภายใน กพ.58
(พื้นที่ภาคตะวันออก จัดที่ จ.ชลบุรี 27 ก.พ.58)
• แนวทางการฝึ ก :
– ฝึ กซ้อม Orientation Seminar และ Mini Table-Top Exercise
– สถานการณ์หลัก เน้นกรณี การบูรณาการจัดการกรณี ผปู้ ่ วยสงสัย หรื อผูป้ ่ วย
ยืนยันในพื้นที่ชุมชน
หน่ วยที่ร่วมการฝึ ก
• เป้ าหมายภาคละไม่เกิน 200 คน จังหวัด ละ 10 – 15 คน จากหน่วยงาน ดังนี้
–
–
–
–
–
–
–
–
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
สานักงาน ปภ.จังหวัด
ที่ทาการปกครองจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด
หน่วยทหาร
ตารวจภูธรจังหวัด
รพ.ศูนย์ หรื อ รพ.ประจาจังหวัด
ประชาสัมพันธ์จงั หวัด
–
–
–
–
–
–
ผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ (เขต)
สานักงานป้ องกันควบคุมโรค
ศูนย์ ปภ.เขต
ผูแ้ ทนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนการท่าเรื อแห่งประเทศไทย
ความเกีย่ วข้ องกับ พร.
• ตามคาสั่ง คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริ หารจัดการเชิงบูรณาการและเตรี ยม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น ที่ 52/2557 เรื่ อง “แต่งตั้งคณะทางานจัดการ
ฝึ กซ้อมแผนเตรี ยมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นแบบบูรณาการ กรณี โรคติดเชื้อ
อีโบลา” ลงวันที่ 15 ธ.ค.57
• กาหนดให้ : ผูแ้ ทน พร. เป็ น คณะทางานด้านการอานวยการ
• อานาจหน้ าที่ :
– อานวยการ กากับ ดูแล ประสานการจัดการฝึ กซ้อมแผนเตรี ยมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิ น กรณี โรคติดเชื้ออีโบลา ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
– สนับสนุนบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสถานที่ ในการจัดการฝึ กซ้อมแผนฯ
– แต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานได้ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
– ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ประธานอนุกรรมฯ มอบหมาย
Cobra Gold 2015
การฝึ กด้ านการแพทย์
การฝึ กร่ วม/ผสม COBRA GOLD 15
• ผู้อานวยการฝึ ก : น.อ.อานัน นิ่มนวล (หน.นฝอ.พร.)
• ห้ วงการฝึ ก : ก.พ.๕๘
• หัวข้ อการฝึ ก :
– CPX : StaffEx (จ.นครนายก) เกีย่ วกับ HADR ระดับนานาชาติ
– Symposium : Emerging Infectious Disease (Ebola)
– บรรยาย : Hospital ship and Submarine medicine
– FTX : CBRN (Chemical & Biological)
แนวทาง การฝึ กร่ วม/ผสม COBRA GOLD 15
• รายละเอียดการฝึ ก :
– ฝึ ก CPX : (10-20 ก.พ.58) ที่ จ.นครนายก กาลังพล 2 นาย (MNF / CNAVFOR Special
Staff Planning Cell)
– Symposium :
• สายแพทย์ Emerging infectious dis. ที่ จ.ลพบุรี (16 ก.พ.58) กาลังพล XX นาย
• สายแพทย์ Emerging infectious dis. ที่ กทม. (18 ก.พ.58) กาลังพล XX นาย
– บรรยายโดย USN : (17 ก.พ.57) หัวข้อ Hospital ship and Submarine medicine ที่
สโมสร พร. กาลังพล XX นาย
– การฝึ ก CBRN ทางเรือ : 9-10 ก.พ.58 (อาจไม่ได้เข้าร่ วมฝึ ก)
– การฝึ ก CBRN ทางบก : ที่ ต.แสมสาร พัน.ร.1 กรม.ร.1 รอ.พล.นย.
Class room 11-14 ก.พ.58 และ Field exercise 15-18 ก.พ.58
ตัวอย่ าง รพ.สนาม ของ ทบ.
(การฝึ กสาธิต ที่ จ.ลพบุรี เมือ่ ๒๒ ก.ย.๕๗)
ส่ วนบัญชาการ
ส่ วนบัญชาการ
ขอบเขตโดยรอบ รพ.สนาม
รพ.สนาม โดยใช้ อาคารทางทหาร
จุดลงทะเบียน
จุดตรวจวัดสั ญญาณชีพ
ห้ องเจาะเลือด
พืน้ ที่เอกซเรย์
พืน้ ที่จ่ายยา
เรือนพักผู้ป่วยสงสั ย/ผู้ป่วยน่ าจะเป็ น
ตัวอย่ างการดูแลผู้ป่วย
การสั งเกตการณ์ ผู้ป่วย
ห้ องแยกผู้ป่วยยืนยัน
พืน้ ทีส่ วมชุด PPE
พืน้ ทีถ่ อดชุด PPE
แนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ
ระบบสาธารณูปโภค
อุปกรณ์ เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยติดเชื้อ
อุปกรณ์ เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยติดเชื้อ
อุปกรณ์ เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยติดเชื้อ
อุปกรณ์ เคลือ่ นย้ ายผู้ป่วยติดเชื้อ
การเตรียมความพร้ อมของ พร.
ฉากทัศน์ :
พบผูป้ ่ วย/ผูป้ ่ วยสงสัยมารักษาที่ รพ.ในสังกัด ทร.
การเตรียมความพร้ อม :
แผนรับมือผูป้ ่ วยและผูป้ ่ วยสงสัยด้วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลาที่เข้ามารับการรักษาใน รพ.
ฉากทัศน์ :
มีการระบาดระดับประเทศ อยูใ่ นความดูแลของ
กองทัพ (พื้นที่รับผิดชอบของ ทร.)
การเตรียมความพร้ อม :
แผนการจัดตั้ง รพ.สนาม ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทร.
สรุปการประชุมเตรียมการจัดการฝึ กของ พร.
ประจา งป.58 ครั้งที่ 1 และ 2
สรุ ปความต้ องการของหน่ วยทีไ่ ด้ จากการประชุ มเตรียมการจัดการฝึ กของ พร. ประจา งป.58
เมือ่ วันที่ 10 พ.ย.57
หน่ วยรับการฝึ ก
ความต้ องการ
การฝึ ก
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
พร.
MERT
ทีมเตรียมรับ Ebola
ทร.58
การบริการทางการแพทย์ บรรเทาสาธารณภัย
รพ.สมเด็จพระนางเจ้ า
สิริกติ ์ิ พร.
MERT
ทีมเตรียมรับ Ebola
ทีมรับ CBRN
ทร.58
การบริการทางการแพทย์ บรรเทาสาธารณภัย
CG 15
รพ.อาภากรเกียรติวงศ์
ฐท.สส.
รพ.สนามบนเรือ (รพ.สก./รพ.ปก.ให้ การสนับสนุน)
MCATT
ทร.58
ทร.58
รพ.ทร.กรุงเทพ
MCATT
ทร.58
รพ.ฐท.สข. ทรภ.2
DMAT
ทร.58
เตรียมพร้ อมเป็ นรพ.พืน้ ที่เขตหลัง (รองรับแผนศรีวชิ ัย) ทร.58
รพ.ฐท.พง. ทรภ.3
DMAT
ทร.58
กกป.พร.
SSRT
ทร.58
กวก.ศวก.พร.
จัดบุคลากรที่ผ่านหลักสู ตร MERT แต่ ไม่ เคยรับการฝึ ก
ทร.58
ข้ อสรุปจากการประชุ มเตรียมการฝึ ก พร.บรรเทาสาธารณภัย
หัวข้ อ การรับมืออีโบลา (วันที่ 11 ธ.ค.57)
การฝึ ก
วันที่
การบรรยาย
26-27 ม.ค.58
Seminar
23 ก.พ.58
FTX
27 ก.พ.58
สถานที่
กาลังพล
รพ.ปก./รพ.สก. (ผ่าน VTC) กาลังพลพืน้ ที่กรุ งเทพ
- รพ.ปก.
- กกป.พร.
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า พร. - รพ.ทร.กรุ งเทพ
- กสพ.พร.
- กวก.ศวก.พร.
- และผูเ้ กี่ยวข้องตามแผน
พื้นที่ ทร. กาหนดเพื่อ
ของ รพ.ปก.
เตรี ยมพร้อมสาหรับการ
กาลังพลพืน้ ที่สัตหีบ
ปฏิบตั ิการจริ ง
- รพ.สก.
- น.ย.
- รพ.อาภากรฯ
- กบร.กร.
- แผนกแพทย์ กบร.
- สอ.รฝ.
- ห้องพยาบาลท่าเรื อ
- กองพันพยาบาล/กจต.
- และผูเ้ กี่ยวข้องตามแผน
ของ รพ.สก.
ฉากทัศน์
- ระดับโลก
- ระดับประเทศ (สธ.)
- ระดับ รพ.(ในสังกัด ทร.)
- ระดับ รพ.(ในสังกัด ทร.)
- ระดับระบาดในประเทศ
(ในความดูแลของกองทัพ)
- ระดับระบาดในประเทศ
(ในความดูแลของกองทัพ)
ทีมรับการฝึ ก
ฝึ ก พร.
ฝึ ก CG15
ฝึ ก ทร.58
(บรรเทาสาธารณภัย)
หัวข้ อภารกิจหลัก
ฝึ ก พร.
CARAT 15
(สนับสนุนปฏิบัตกิ าร)
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค. - เม.ย.
พ.ค.
พ.ค.
การรับมือ Ebola
Ebola+HADR+CBRN
HADR+/-Mil.Op.
HADR
HADR
Ebola Response
Team
- เพื่อเรี ยนรู ้ผา่ นการบรรยาย
- ฝึ กองค์บุคคล/หน่วย
- ทดสอบการปฏิบตั ิ ใน รพ./
นอก รพ.
ผลลัพธ์
- (ร่ าง) แผน/คู่มือการรับมือ
Ebola ใน รพ.
- เพื่อเรี ยนรู ้และแชร์
ความเห็นกับนานาชาติ
- ร่ วมฝึ กปฏิบตั ิกบั หน่วย
ใน ทร./นอก ทร./ตปท.
(โดยใช้ร่างคู่มือในการ
ทดสอบการปฏิบตั ิ)
MERT/
DMAT/
รพ.สนามทางบก/
รพ.สนามทางเรื อ
- เพื่อเรี ยนรู ้ผา่ นการบรรยาย
(รับทราบแนวทางการปฏิบตั ิ)
- ร่ วมฝึ กในการปฏิบตั ิ นอก
รพ. (จัดตั้ง รพ.สนาม)
ผลลัพธ์
- (ร่ าง) แผน/คู่มือการรับมือ
Ebola นอก รพ.
- ร่ วมรับการฝึ ก
(โดยใช้ร่างคู่มือในการ
ทดสอบการปฏิบตั ิ)
- ฝึ ก HADR ช่วยเหลือ
ในพื้นที่ห่างไกล โดย
เรื อขนาดใหญ่
- ผูห้ ญิงอยูบ่ นเรื อได้
- กลุ่มเก่า+กลุ่มใหม่
(1:2)
- ประยุกต์คู่มือเก่า
- ปรับแก้คู่มือการจัดตั้ง
รพ.สนามบนเรื อ ใน
เหมาะกับบริ บทของ
HADR
- นาแผน/คู่มือไปฝึ ก
สาธิตและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ตปท.
SRRT
- เพื่อเรี ยนรู ้ผา่ นการบรรยาย
- ร่ วมการฝึ กในบริ บทของทีม
สอบสวนการระบาด
- ร่ วมรับการฝึ ก
(โดยใช้ร่างคู่มือในการ
ทดสอบการปฏิบตั ิ)
- ร่ วมการฝึ กในบริ บท
เวชกรรมป้ องกันสนาม
- จัดทาคู่มือทีม SRRT
ให้สมบูรณ์ในทุกภารกิจ
- นาแผน/คู่มือไปฝึ ก
สาธิตและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ตปท.
MCATT
- เพื่อเรี ยนรู ้ผา่ นการบรรยาย
- ร่ วมการฝึ กในบริ บทของการ
จัดการด้านข่าวสาร
- ร่ วมรับการฝึ ก
(โดยใช้ร่างคู่มือในการ
ทดสอบการปฏิบตั ิ)
- ร่ วมรับการฝึ กใน
บริ บทของการดูแล
ผูป้ ระสบภัย+กาลังพล
- จัดทาคู่มือทีม
MCATT ให้สมบูรณ์ใน
ทุกภารกิจ
- นาแผน/คู่มือไปฝึ ก
สาธิตและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั ตปท.
ฝอ.พร.และ รพ./
หน่วยที่เกี่ยวข้อง
- รับทราบและร่ วมพัฒนา
แผน/คู่มือการรับมือ Ebola
ใน/นอก รพ.
- อนุมตั ิแผน/คู่มือการรับมือ
Ebola ใน/นอก รพ.
- ฝึ กตอบโต้ข่าวสาร
- ทาร่ างแผนบริ หาร
ทรัพยากรใน รพ.
- รับทราบและร่ วม
พัฒนาแผน/คู่มือ
ทั้งหมด
จบการนาเสนอ

similar documents