didaktik_og_maalgrupper_-_henrik_steen_jensen_

Report
Didaktik &
målgrupper
Henrik Steen Jensen, Guldborgsund-bibliotekerne
Vejle 10. oktober 2012
http://krigermad.blogspot.dk/2011/06/kog-din-egen-hamburgerryg.html
http://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/7158674768/sizes/l/
Didaktiske spørgsmål
1) Hvem skal lære?
2) Hvad skal læres?
3) Af hvem skal der læres?
4) Hvornår skal der læres?
5) Med hvem skal der læres?
6) Hvor skal der læres?
7) Hvordan skal der læres?
8) Ved hjælp af hvad skal der læres?
9) Hvorfor skal der læres?
Didaktiske modeller
•
En almendidaktisk model
er en pædagogisk teoribygning til analyse og modellering af
didaktisk handlen i og uden for skolemæssige
sammenhænge
har til opgave at afdække forudsætninger, muligheder, følger
og grænser for undervisning og læring på en teoretisk
sammenhængende og praktisk anvendelig måde
kan i sin teoretiske kerne i reglen indordnes under en
videnskabsteoretisk position (nogle gange også flere)
Funktioner:
Etablere oversigt og orden
Reducere kompleksitet
Retningsgivende
Handlingsorientering
–
–
–
•
–
–
–
–
Udviklingsorienteret didaktik
Den normative side
Planlægning
Registrering og beskrivelse
Analytisk refleksion
Normativ refleksion
Den deskriptiv-analytiske side
Undervisning
(Imsen / Juul)
Mål-middel didaktik
Mål
Læringserfaringer/Midler
Vurdering
[á la Ralph Tyler]
Didaktisk relationstænkning
(Hiim & Hippe)
Kritisk-konstruktiv didaktik
Betingelsesanalyse: analyse af de konkrete, sociokulturelt formidlede forudsætninger i en elevgruppe (klasse), hos
underviseren eller underviserne såvel som en analyse af de undervisningsrelevante (på kort sigt foranderlige eller ikke
foranderlige) institutionelle betingelser, herunder mulige eller sandsynlige vanskeligheder og forstyrrende faktorer
(Begrundelsessammenhæng)
(Tematisk
strukturering)
(Bestemmelse af
muligheder mht.
indgangsvinkel og
fremstilling)
1. Nutidsbetydning
2. Fremtidsbetydning
4. Tematisk strukturering
(inkl. dellæringsmål) og
sociale læringsmål
3. Eksemplarisk
betydning, udtrykt i
undervisningsenhedens,
projektets eller
kursussekvensens
målsætninger
5. Efterprøvelse og
kontrollerbarhed
6. Tilgængelighed og
fremstillelighed (bl.a.
vha. undervisningsmidler)
(Metodisk
strukturering)
7. Undervisningslærings-proces-struktur
forstået som variabelt
koncept for læringens
nødvendige eller mulige
organisations- og
gennemførelsesformer
(inkl. successive
afviklinger) samt
tilsvarende
undervisningshjælp.,
tillige forstået som
interaktionsstruktur og
som medium for sociale
læreprocesser
(Klafki)
Refleksionsmodel
Refleksionsniveau
Teoritype
Eksempler
3. niveau
Systematisk funderede
helhedsudkast
F: Rammeteorier og
partnervidenskaber
dannelsesteori, filosofi,
forskning i læring, …
E: Almene &
fagdidaktiske modeller
forskellige didaktikker
2. niveau:
Videnskabeligt
reflekterede
handlingsudkast
D: Helhedsprægede
undervisningsplaner
problemorienteret
undervisning, hands-on
C: Hensigtsmæssige
rationalitetsstrategier
læringsmålrelateret
undervisning, ledelse …
1. niveau:
Institutionelt og
biografisk bundet
erfaringsviden
B: Eksplicitte
handleforskrifter
bevidste billeder,
opskrifter, forskrifter …
A: ’Indlejret rationalitet’
og irrationalitet i praksis
rutiner, holdninger,
drømme, stil …
0. niveau:
Undervisningens procesniveau
(Jank & Meyer)
Byd op til dans!
http://www.flickr.com/photos/llgc/4540423553/
Summeopgave
Op af stolene! Find én eller to kolleger, som I ikke kender.
Præsenter jer ganske kort og fortæl hver især:
Hvad gør I på jeres biblioteker for at
udvikle undervisningens kvalitet?
Fokus på målgrupper?
Didaktisk relationstænkning
Fra it-fremmed til it-fortrolig: 4 målgrupper
Lånt fra:
Gertrud Øllgaard, NIRAS.
Digitalt landsmøde, Vejle
4. oktober 2012
Målgrupper og identitet
•
Deltagelse i praksisfællesskaber – identitetsbaner:
perifere, indadgående, insider, grænse (=mægler), udadgående
udenfor
indenfor
periferitet
marginalitet
Målgrupper og identitet
Domæne
Fællesskab
Praksis
Didaktisk relationstænkning
Nærmeste udviklingszone
Kan ikke endnu
Kan med hjælp
Kan
selv
Didaktisk relationstænkning
Vurdering
http://www.dr.dk/undervisning_flash/seniorsurf/diplom.pdf
Læringsstilsmodel:
http://www.adlandia.dk/ls/laeringsstilsmodel.htm
Time out!
Udveksling

similar documents