A pedagógiai-szakmai ellenőrzés

Report
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés
A pedagógusminősítés folyamata
III. Nemzeti Köznevelési Konferencia
2014. január 17.
Pósfai Péter
elnök
a) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés
(Tanfelügyelet)
2
Tanfelügyelet – jogszabályi háttér
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről (78.§ (1) f); 86-87.§; 82.§)
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok
munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és
értékelése a minőség javítása érdekében. Az ellenőrzés kiterjed
fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre.
3
Tanfelügyelet – jogszabályi háttér
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 145.§:
A tanfelügyeleti ellenőrzés célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények
szakmai tevékenységét
- a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok
alapján történő értékelésére,
- az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti
szempontok szerint történő értékelésére és
- az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva értékelje,
és ezzel
- az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást adjon.
4
A tanfelügyeleti fejlesztések
 A fejlesztéseket az Oktatási Hivatal valósítja meg a
TÁMOP 3.1.8/12 – 2012 – 0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
című kiemelt uniós projekt keretében.
Aktualitások:
 2013. december 12.: Az általános iskolai tanfelügyeleti kézikönyv
közzététele.
 2014. február 5.: Az óvodai, gimnáziumi, szak- és szakközépiskolai,
művészetoktatási, gyógypedagógiai és kollégiumi tanfelügyeleti
kézikönyvek közzététele.
5
A tanfelügyeleti rendszer továbbfejlesztése
 2013. december: Megtörtént a szakértői képzések (tanfelügyelő szakértő, pedagógusminősítő
szakértő) akkreditációja.
 2014. január - február: Megtörténik a szakértőket felkészítő trénerek képzése (100 fő).
 2014. április - május: A szakértők első csoportjának képzése (1000 fő).
 2013. december – 2014. június: Az Oktatási Hivatal kidolgozza és nyilvánosságra hozza
a pedagógiai szakszolgálat és a pedagógiai szakmai szolgáltatás területére vonatkozó
standardokat.
 2014. március – 2014. november: A 2014-es év próbaellenőrzésein szerzett tapasztalatok
alapján az Oktatási Hivatal továbbfejleszti a standardokat és a kézikönyveket.
6
b) A pedagógusminősítési rendszer
7
Pedagógusminősítés – kikre terjed ki jelenleg
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről (64-65.§)
 Az Nkt. 65. § (9) bekezdése és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet
15. §-a értelmében 2013 szeptemberétől a következő területeken dolgozó
pedagógusokra is vonatkozik a pedagógusminősítési rendszer:
• pedagógiai szakszolgálat,
• pedagógiai-szakmai szolgáltatás,
• gyermekvédelem és gyámügy.
8
A minősítési rendszer vázlata
Gyakornok
Minősítő vizsga
60 %-os eredmény
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Minősítési eljárás
75 %-os eredmény
Minősítési eljárás
2 év után
Leghamarabb 6,
legkésőbb 9 év után
Leghamarabb 6 év után
85 %-os eredmény
Mesterpedagógus
Kutatótanár
A kötelező minősítések a pedagógus számára
az első alkalommal díjmentesek.
A megismételt eljárások önköltségesek.
A nem kötelező minősítések önköltségesek
(a minimálbér 70%-a).
9
A pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos fejlesztések
• A pedagógusminősítési rendszerrel kapcsolatos fejlesztéseket
az Oktatási Hivatal valósítja meg a TÁMOP-3.1.5/12 - 2012 – 0001
Pedagógusképzés támogatása kiemelt uniós projekt keretében.
Aktualitások:
• 2013. december 12.: Az Útmutató a pedagógusok minősítési
rendszeréhez című kézikönyv közzététele.
10
A pedagógusminősítés alapját jelentő 8 pedagóguskompetencia
1.
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, módszertani felkészültség
2.
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3.
A tanulás támogatása
4.
A tanuló személyiségének fejlesztése; az egyéni bánásmód érvényesülése;
a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt
történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani
felkészültség
5.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; esélyteremtés;
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre; integrációs tevékenység;
osztályfőnöki tevékenység
6.
Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7.
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8.
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás
11
A pedagógus értékelése
 A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e-portfólió értékelése
 Az e-portfólióvédés értékelése
 Az óra/foglalkozás megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás
értékelése
 Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása;
a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése
 Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások
tapasztalatai
 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése
12
Az e-portfólió szerkezete
szakmai önéletrajz
nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra,
foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve
pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai
önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid
bemutatása
szakmai életút értékelése
13
A pedagógusminősítési rendszer továbbfejlesztése
 2013 szeptemberétől:
Az Oktatási Hivatal kidolgozza a szakterületi és
szaktantárgyi tartalmakat (óvoda, alsó tagozat, szaktantárgyak, kollégium,
alapfokú művészeti nevelés, gyógypedagógiai nevelés, pedagógiai szakszolgálat,
pedagógiai-szakmai szolgáltatás, gyermekvédelem és gyámügy).
 Az e-portfólió felület fejlesztése:
 intézményi tesztelés és korrekció: 2014. január 13-31.
 a felület tervezett megnyitása a pedagógusok számára: február 3.
(a pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatás, gyermekvédelem
és gyámügy területeken csak az egyszerűsített portfólió tölthető fel)
 2014-ben 400 gyakornok próba minősítővizsgája, 1200 próbaminősítés, valamint
20 000 feltöltött portfólió értékelésének tapasztalatai alapján az Oktatási Hivatal
továbbfejleszti a pedagógusminősítés eljárásrendjét és eszközrendszerét.
14
c) Pedagógusminősítés (és tanfelügyelet)
15
Jogszabályi változások (1)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) módosítása
(2013. évi CCXLV. törvény, 2014. január 1-jén lépett hatályba)
A KIR alkalmazotti nyilvántartása kibővült :
tartalmazza az alkalmazott
 lakcímét, elektronikus levelezési címét;
 előmenetelével, pedagógiai-szakmai ellenőrzésével, pedagógus-továbbképzési
kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos adatok közül
 a szakmai gyakorlat idejét,
 esetleges akadémiai tagságát,
 munkaidő-kedvezményének tényét,
 minősítő vizsgájának kinevezési okmányban, munkaszerződésben rögzített
határidejét,
 minősítő vizsgájának, minősítő eljárásra történő jelentkezésének időpontját, a
minősítő vizsga és a minősítési eljárás időpontját és eredményét,
 az alkalmazottat érintő pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontját,
megállapításait.
16
Jogszabályi változások (2)
Törvényi felhatalmazás egyes nyilvántartások adatainak
összekapcsolására, adatok továbbítására:
 Az Oktatási Hivatal által vezetett Országos szakértői névjegyzék, valamint
a KIR alkalmazotti nyilvántartásának adatállománya összekapcsolható
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, valamint a minősítő vizsga és
a minősítési eljárás során szakértői feladatok ellátására történő kirendelés
céljából; a szakértői névjegyzékből ezen eljárások szervezése céljából a
kormányhivatal részére adat szolgáltatható.
 A KIR alkalmazotti nyilvántartásából személyes adat továbbítható
az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések, illetve a pedagógusok
minősítő eljárásának lefolytatása céljából a kormányhivatal részére.
17
Tanfelügyelő és pedagógusminősítő szakértők képzése
 két 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés több ütemben
 az első ütemben 1000 fő képzésére kerül sor 2014. április-májusban
 jelentkezni a www.oktatas.hu oldalon lehet, a jelentkezési határidő:
2014. január 26.
 mindkét képzés vizsgával zárul, amely magában foglalja a résztvevők
TÁMOP-3.1.8, illetve TÁMOP-3.1.5 projektek keretében történő próba
tanfelügyeleti ellenőrzését és próba minősítését
 szakértői feladatokat a képzéseket sikeresen teljesítő és a szakértői
névjegyzék új, „pedagógiai-szakmai ellenőrzés és
pedagógusminősítés” szakterületén szereplők láthatnak el
18
A jelentkezés feltételei
Tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőnek az
a pedagógus jelentkezhet, aki az alábbi feltételeknek
együttesen megfelel:
• rendelkezik legalább 14 év pedagógus-munkakörben szerzett
köznevelési vagy a felsőoktatásban a pedagógusképzésben oktatói
munkakörben szerzett tapasztalattal;
• rendelkezik legalább 5 éves tapasztalattal abban az intézménytípusban,
melyben tanfelügyelői, pedagógusminősítő szakértői tevékenységet
szeretne folytatni;
• rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy a 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet 35.§ (4) bekezdésében meghatározott, azzal egyenértékű
végzettséggel;
• jelenleg pedagógus, vagy pedagógiai szakértő, vagy pedagógiai előadó
munkakörben foglalkoztatott.
19
20
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
21

similar documents