letölthető - Fővárosi Oktatási Portál

Report
Budapest Főváros Kormányhivatala
Oktatási Főosztály
A KORMÁNYHIVATALOK
FELADATAI
A KÖZOKTATÁSBAN
DR. CSÖTÖNYI TÜNDE
főosztályvezető
2011. január 1.
• Fővárosi és megyei kormányhivatalok
megalakulása
• Az Oktatási Hivatal regionális
igazgatóságainak megszűnése
• Feladataikat a továbbiakban a fővárosi,
megyei kormányhivatalok oktatási
főosztályai látják el
2011. szeptember 1-jétől
A volt regionális igazgatóságok székhelyén
működő kormányhivatalok többletfeladatainak
megoszlása a többi kormányhivatal között
•
•
Érettségi szervezés
Hatósági ellenőrzési feladatok
Jogszabályi háttér
2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről
1.Keretjogszabály – Felhatalmazó rendelkezések
Nkt. 94.§
2. Számos meghatározó intézkedése későbbi
időpontokban vagy felmenő rendszerben válik
hatályossá – Hatályba léptető rendelkezések
Nkt. 95.§
Rendeletek
• A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
• Az Oktatási Hivatalról szóló 307/ 2006. Korm.
rendelet
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga
megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának
és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének
részletes szabályairól
Budapest Főváros Kormányhivatala
Oktatási
Főosztály
Közoktatásértékelési Osztály
Hatósági Osztály
Közoktatási- értékelési Osztály
Működteti a tanulmányok alatti vizsgáztatás céljából a
független vizsgabizottságot
Közreműködik az Oktatási Hivatal által szervezett
szakmai ellenőrzésekben
Részt vesz az Oktatási Hivatal által végzett országos
közoktatási mérések,versenyek, és a középfokú
felvételi eljárás szervezésében
A nyugdíjas pedagógusok pedagógus
igazolványával kapcsolatos jogszabályban
meghatározott feladatokat
Az érettségi vizsgaszabályzat szerint
•
•
•
•
az érettségi szervezésében való részvétel
a vizsgabizottság elnökének megbízása
a vizsgabizottság működtetése
a vizsgabizottság tevékenységének
ellenőrzése
• az OH értesítése a törvényes megtartás
veszélyeztetése esetén
Emelt szintű érettségi vizsgák 2012 tavasz
36 960 vizsga
11664
25296
20 megyei Kormányhivatal
Fővárosi Kormányhivatal
Hatósági kontroll szerepe
• A közoktatási intézmények jogszerű
működésének elősegítése
• Preventív hatásával jogkövető
magatartásra ösztönöz
• A jogkövető magatartás erősítésével a
nevelő-oktató munka minőségének
emelése
Hatósági Osztály
• Ellenőrzési jogkör
• Engedélyezési jogkör
2011. július 1-től
20/1997. (II.13.) Korm. Rendelet
A nem állami, nem helyi önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények
működési engedélyének kiadása
Intézmények jegyzékének elkészítése és
vezetése
2011. július 5-től
111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet
A szakmai vizsgaszervezési engedélyek
kiadása és vizsgaszervezési
tevékenység ellenőrzése a kérelmet
benyújtó székhelye szerinti területileg
illetékes fővárosi/megyei
kormányhivatalban történik
Az ellenőrzés
Nkt. 86. § (1) A köznevelési intézmény
ellenőrzése lehet
• a) pedagógiai-szakmai,
• b) törvényességi,
• c) hatósági
ellenőrzés
A hatósági ellenőrzési eljárás
• Hivatalból indított hatósági ellenőrzés
 jogszabályban meghatározott, és kötelezően előírt
ellenőrzések
 előzetesen jóváhagyott munkaterv alapján
• Egyéni bejelentésre indított hatósági ellenőrzés
 Az egyéni panaszbejelentés tárgya a kormányhivatal
hatáskörébe tartozik
 Illetve a közoktatási intézmény feltehető
jogszabálysértése több személyt érint (közérdekűség)
Ket. alapján
Hatósági ellenőrzés
Nkt. 79. § (2) A kormányhivatal hatósági
ellenőrzés keretében vizsgálja a
köznevelési intézmény jogszabályi
feltételeknek megfelelő működését.
Nkt. 94. § (4) Felhatalmazás kap a
Kormány, hogy
l) a kormányhivatalok hatósági
ellenőrzésének tárgyköreit
rendeletben állapítsa meg.
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a
nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
38. § (1) Az illetékes kormányhivatal a köznevelési
intézményben hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálja
a) az egyenlő bánásmód követelményére,
b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok
ellátására,
c) az osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és
tanulói balesetvédelemre, a tanulói
óraterhelésre,
d) a tanulmányok alatti és az állami vizsgák
megszervezésére, lebonyolítására,
e) az alkalmazási feltételekre, a kötelező tanügyi
nyilvántartások vezetésére és valódiságára,
f) a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések
meglétére,
g) a köznevelési feladatok ingyenességére, a
tankönyvek és más tanulói felszerelések
biztosítására
vonatkozó rendelkezések megtartását.
A hatósági ellenőrzési eljárás
Előzetes bejelentés nélkül
• Ha veszélyeztetné az eljárás
eredményességét
• Az ellenőrzésre feljogosított hatóság az
adott tárgyban az érintettnél folyamatosan
lát el feladatot
Eljárási határidők
• Önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények esetében: 30 nap (Nkt.
szabályozása szerint 60 nap!)
• Nem állami, nem önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények
esetében 60 nap
• A határidők számításánál figyelembe
veendők a Ket.-ben meghatározott
eljárást megszakító cselekmények
Nkt. 79. § (3) A kormányhivatal a hatósági
ellenőrzés során feltárt szabálytalanság
megszüntetése érdekében a következő
intézkedéseket teheti:
a) felhívja a köznevelési intézmény vezetőjét a
szabálytalanság megszüntetésére, és erről
tájékoztatja az intézmény fenntartóját,
b) eljárást kezdeményez a nem állami, nem
önkormányzati fenntartású intézmények esetén a
kifizető szervnél a költségvetési támogatás
felülvizsgálatára, folyósításának felfüggesztésére,
szükség esetén az érintett gyermekek, tanulók
másik nevelési-oktatási intézménybe történő
átvételére, felvételére,
c) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege
nem haladhatja meg az egymillió forintot,
d) a semmisség megállapítása vagy a
megtámadható döntés érvénytelenségének
megállapítása érdekében bírósági eljárást indít.
A hatósági ellenőrzések tapasztalatai
I.
Kötelező tanügyi dokumentumok vezetése
Tanügyi nyilvántartások
• Az intézmények irattári, nyilvántartási rendszere
nem követhető nyomon
• Bizonyítvány nyomtatványok kezelése nem
szabályos
• Alapdokumentumok nem legitim példányok, az
elfogadási eljárások betartása nem igazolt/nem
igazolható
• A KIR-ben talált dokumentumok nem egyeznek a
helyszínen találtakkal
A hatósági ellenőrzések tapasztalatai
II.
Az SNI adminisztráció
• Szakértői vélemények pontos adminisztrációja
• A SNI gyermekekről nem rendelkezik hatályos
szakértői véleménnyel az intézmény
• Mentességi határozatok
Magántanuló, tanulmányait külföldön
folytató tankötelezett gyermekek
adminisztrációja
A hatósági ellenőrzések tapasztalatai
III.
Az alkalmazási feltételek
• Erkölcsi bizonyítvány hiánya
• Nem természetes személlyel kötött megbízási
szerződés
• Végzettség/szakképzettség kérdése
• Utolsó éves hallgató foglalkoztatása
határozott idejű jogviszonyban (a közoktatási
törvény alapján kötött szerződések még
érvényesek)
Hatósági döntések
A kormányhivatal elsőfokú döntést hoz
• Működési engedélyezési, nyilvántartásba
vételi eljárásban
• Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi
tagsági viszony létrejötte vonatkozásában az
egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt
• Kötelező felvételt biztosító óvoda ill. iskola
kijelöléséről
• Az osztályindítási tilalom alóli felmentésről
• Az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez
való hozzájárulás megadásáról
• Szakértői bizottság előtti megjelenésre való
kötelezés
A kormányhivatal másodfokú döntést hoz
• A nem általa működtetett érettségi
vizsgabizottság döntése ellen benyújtott
törvényességi kérelmek tárgyában
• A szakmai vizsga vizsgabizottsága döntése
ellen benyújtott törvényességi kérelmek
tárgyában
• A sajátos nevelés igényt megállapító jegyzői
határozat
• Kizárás esetén történő iskolakijelölés
tárgyában hozott határozat
Pedagógiai – szakmai ellenőrzés
Tanügy-igazgatási szakértők bevonásával
történik
A kormányhivatalok az Oktatási Hivatal által
szervezett szakmai ellenőrzésekben
közreműködők
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
rendelet
A kormányhivatal az Oktatási Hivatal által
megadott szempontok szerint a következő
tanévre szóló megyei ellenőrzési tervet
készít (május 31.)
• Ehhez kikéri a fenntartók véleményét
• A megyei ellenőrzési tervet a nevelési-oktatási
intézmények által beküldött adatok alapján
felülvizsgálja, korrigálja (augusztus 31.)
• Az ellenőrzési tervet úgy kell megalkotni, hogy az
legalább ötévente a megye minden
intézményének minden pedagógusára kiterjedjen.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
rendelet
Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja:
• A pedagógusok munkájának általános pedagógiai
szempontok alapján történő értékelése
• Az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti
szempontok szerinti értékelése
• Az intézmények saját céljainak megvalósulására alapozva
történő értékelés, az intézmény szakmai fejlődéséhez
támogatást adjon
Eljárás:
• A nevelési-oktatási intézmény vezetője megküldi a
kormányhivatal részére az intézményben alkalmazott
pedagógusok névsorát és azonosítóját (március15.)
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
rendelet
• A kormányhivatal az ellenőrzés időpontja előtt
15 nappal elektronikus formában bekéri az
érintett intézmény vezetőjétől az
intézményben alkalmazott pedagógusok
órarendjét, ez alapján megtervezi az
ellenőrzést menetét, és a szakértőt értesíti.
• Az ellenőrzést követően az intézményvezető
és az érintett pedagógusok értékelő lapot
töltenek ki a szakértőről, és ezt megküldik a
kormányhivatalnak.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
rendelet
Pedagógus ellenőrzés:
• Általános pedagógiai szempontok szerint történik
• Célja: pedagógiai készségek fejlesztése
• Módszere: foglalkozások, tanítási órák egységes
szempontok szerinti megfigyelése,
dokumentumelemzés, interjú
Intézményvezető ellenőrzés:
• Célja: pedagógiai és vezetői készségeinek
fejlesztése
• Módszere: Ua.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
rendelet
Intézményellenőrzés:
• Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiaiszakmai munkájának fejlesztéséhez annak
feltárása által, hogy a nevelési-oktatási intézmény
hogyan valósította meg saját pedagógiai
programját.
• Módszere: mint fent, valamint kérdőíves felmérés
• Intézkedés: az intézményvezető az összegző
szakértői dokumentum alapján öt évre intézkedési
tervet készít, megjelöli a pedagógiai-szakmai munka
fejlesztésének feladatait (nevelőtestület
jóváhagyásával érvényes)
Magántanulói státusz
• Nkt. 45. § (6)
• Illetékesség: a gyermek lakóhelye,
tartózkodási helye
• Gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat
megkeresése
Intézmény kijelölés kizárás esetén
• Nkt. 58. § (5)
• 15 nap, 7 nap
• A tanulói jogviszony megszűnésének
napja a fegyelmi határozat jogerőre
emelkedésének napja
Igazolatlan hiányzások
• 10, 30, 50 óra
• 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 54. § (4)(5)
• általános szabálysértési hatóságként
eljáró kormányhivatal = Hatósági
Főosztály Szabálysértési Osztálya
Kötelezés
• Nkt. 72. § (4)
• A szülő kötelességei és jogai körében
tárgyalja a törvény
A 2012/2013. tanévben várható
ellenőrzések
2013. március 1. és 2013. május 31.
között hatósági ellenőrzés keretében
vizsgálja az iskolai tanügyi
dokumentumok alapján a középszintű
és az emelt szintű érettségi vizsgákra
történt jelentkezések módját
Budapest Főváros Kormányhivatala
Oktatási Főosztály
Köszönöm a figyelmet
[email protected]

similar documents