Neverbální komunikace - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D.
Název materiálu: Neverbální komunikace
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. S3. 820
Datum vytvoření: 1. 9. 2013
Vzdělávací oblast: Psychologie
Ročník: Sociální činnost – 3. ročník
Název školy:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově
postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Anotace



Psychologie.
Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již
probraných témat z oblasti neverbální komunikace.
Metodické pokyny


Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první
části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k
výkladu při probírání nové látky na téma neverbální
komunikace. Druhá část DUMu obsahuje křížovku. Ve
výuce je možná samostatná i skupinová práce.
K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem
PowerPoint a dataprojektor.
Zdroje
1.
2.
3.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha:
Academia, 1999, 287 s. ISBN 80-200-0690-7.
KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 2. díl: Učebnice pro obor
sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s.,
2012. ISBN 978-80-247-3876-5.
ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava
ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická
cvičení. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 232 s.
ISBN 978-802-4720-685.
4.
ZACHAROVÁ, Eva, Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy
psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada,
2011, 288 s. ISBN 978-802-4740-621.
Zdroje
http://en.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Smiling_girl.jpg
2. http://upload.wikimedia.org. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné
z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DuchenneFacialExpressions.jpg
1.
3.
S.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panama_Embera0605.jpg
http://en.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné
z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_12716_Hands_i
mage.JPG
5. http://en.wikipedia.org/wiki/File. [online]. [cit. 2013-09-01].
Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jealousy_and_Flirtation.jpg
4.
Zdroje
Http://en.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray_eyes.jpg
7. Http://en.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greeneyes.jpg
6.
Neverbální komunikace
1.
2.
3.
4.
Neverbální komunikaci někdy nazýváme řečí
těla.
Často zprostředkuje pocity mluvícího lépe než
slova.
Pomocí neverbálních prvků snadněji vyjadřujeme
emoce, porozumění atp.
I když se verbální a neverbální druhy
komunikace projevují současně, uvádí se, že
téměř 80 – 90 % probíhá na úrovni neverbální.
Neverbální komunikace
Obr. Č. 1
Druhy neverbální komunikace







Mimika
Gesta
Haptika
Vzdálenost (proxemika)
Postoj (posturika)
Pohledy (zrakový kontakt)
Kinezika
Mimika
Mimika je dorozumívání se pomocí výrazů obličeje.
 Vnitřní psychický stav se odráží ve výrazech obličeje.
 Horní polovina obličeje (čelo, oči) sděluje prožitky strachu,
úzkosti nebo bolesti (přivřené oči, pokrčené čelo).
 Dolní polovina, zvláště okolí úst, pak zase uvolnění nebo
radost (smích).

Mimika


Obr. č. 2
Na obrázku jsou znázorněny
pokusy G. Duchenne s mimikou
tváře (1862). Prostřednictvím
elektrické stimulace určil, které
svaly jsou zodpovědné za různé
výrazy obličeje.
Charles Darwin později
publikoval některé z těchto
fotografií v jeho vlastní práci,
která srovnávala výrazy obličeje
u člověka a zvířat.
Gesta



Obr. č. 3
Gesta provádíme pomocí
pohybů rukou, nohou, celým
tělem, hlavou, prsty rukou atp.
Stejná gesta u odlišných kultur
mohou mít jiné významy.
Pozn.: Pro lidi s poruchou
sluchu může být právě
komunikace pomocí rukou
(znaková řeč) významný
dorozumívací prostředek.
Haptika
Dotykový (tělesný) kontakt mezi lidmi se nazývá haptika.
 Patří do ní např. dotýkání se, podání rukou, obětí,
poplácání po rameni, ale i projevy nepřátelství jako je
např. pohlavek.
 Významné je podání ruky – dlaně a paže by měly být
vstřícné, nezkřížené, stisk ruky pevný.
 Pozn.: Nevidomí nemohou „číst zrakem,“ proto se učí
Braillovu abecedu, pomocí které „čtou“ prostřednictvím
hmatu.

Haptika
Obr. č. 4
Vzdálenost (proxemika)
Jedná se o vyjádření vztahu mezi lidmi prostřednictvím
vzdálenosti.
 Známý je tzv. proxemický tanec, kdy se při kontaktu jeden
přibližuje a druhý stále oddaluje.
 Při kontaktu mezi lidmi rozlišujeme z hlediska vzdálenosti 4
zóny:

□ Intimní (soukromá): od 15 – 30 cm, zóna objetí
□ Osobní (přátelská): od 45 – 120 cm, zóna dotyku
□ Sociální (formální): od 150 – 350 cm, sféra služebního styku
□ Veřejná: okolo 800 cm
Vzdálenost (proxemika)
Postoj (posturika)



Jedná se o držení a postavení těla.
Může to být poloha těla, jako je vzpřímený postoj, nahrbení,
dále se sleduje postavení rukou, nohou: zkřížené, uvolněné
apod.
Prostřednictvím posturiky druhým sdělujeme, jak se právě
cítíme, co prožíváme, naznačuje tedy psychický stav
člověka.
Postoj (posturika)
Obr. č. 5
Pohledy (zrakový kontakt)


Obr. Č. 6



Obr. č. 7
Jedná se o střetnutí očí mezi
dvěma jedinci.
Vyjadřuje sdělení pohledem.
Může vyjadřovat kladné
i záporné city (emoce).
Je úzce spjat s mimikou.
Pohled na druhého bývá často
úplně prvním navázáním
kontaktu mezi lidmi.
Kinezika
Kinezikou, neboli řečí těla, se rozumí jeho držení a pohyby.
Částečně tedy byly uvedena i v předcházejících částech.
 Kinezika se však zabývá rovněž i spojením jednotlivých
výrazových prvků v celky.
 Mezi řečí těla a slovy mohou být rozpory.

Křížovka
Křížovka – legenda

Symbol v komunikaci
 Verbum
 Dorozumívání se pomocí výrazu obličeje
 Dorozumívání se prostřednictvím konfigurace (postojů) těla
 Paralingvistika
 Dorozumívání se doteky
 Dorozumívání se spojením jednotlivých výrazových znaků v
celky
 Dorozumívání se prostřednictvím vzdálenosti
 City
 Dorozumívání se prostřednictvím nohou, rukou
Křížovka – řešení
Z
M
P
E
R
T
A
N
A
K
S
L
O
V
O
M
I
M
I
K
A
P
O
S
T
U
R
I
K
A
K
O
M
U
N
I
K
A
C
H
A
P
T
I
K
A
A
K
I
N
E
Z
I
K
O
X
E
M
I
K
A
E
M
O
C
E
G
E
S
T
A
E

similar documents