PowerPoint

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Markedsformer
Grundmodel
Kjeld Tyllesen
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
1
Formålet med denne gennemgang er
At udvikle et begrebsapparat, der vil sætte os i stand til
at analyse en tilsyneladende uoverskuelig virkelighed
med henblik på at skabe en orden gennem indsigt i
basale sammenhænge og reaktionsmønstre
så det bliver muligt at forstå den nuværende og forudse
den fremtidige reaktion af markedets enkelte aktører
for der igennem at fremme organisationens
målsætning om profitmaksimering.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
2
Det er IKKE formålet
at redegøre for forudsætninger og virkemåde m.v.
for optimeringsmodellerne, som gælder for de
enkelte markedsformer
For en sådan detailleret redegørelse for de
relevante optimeringsmodeller henvises der til
andre små film.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
3
Produkt og marked
Ingen analyse er stærkere end sit grundlag
Derfor skal vi, før vi ser på markedsformerne, først være
præcise og sikre på, hvad vi beskæftiger os med
Det vil her sige, at før vi snakker ”Markedsformer”, skal vi
kunne svare på:
Hvad beskæftiger vi os egentlig med; hvad er fokus?
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
4
1. Produkt
1 A. Kerneprodukt?
1 B. Supplerende ydelser
Udbyder, service, kredit, beliggenhed, venlighed, Pplads, sortiment, renomé, rygte m.v.
2. Kundesegment
Hvem henvender sælger sig til?
3. Markedets geografiske placering og udstrækning
4. Øvrige udbydere/udbydere på dette marked
Set i lyset af pkt. 1 – 3 ovenfor
Når det først er på plads, kan vi gå i gang med at analysere
markedsformerne.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
5
Udvikling af model for markedsformer
Der er 3 variable, der fastlægger markedsformen, nemlig
1. Graden af kundernes præferencer overfor sælger og
hans produkt
2. Antallet af udbydere
3. Antallet af købere
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
6
Altså:
Præferencegrad
Antal købere
Antal udbydere
Når det gælder antallet af købere, forudsætter vi, at der er
mange, og at de hver især ikke kan øve en bestemmende
indflydelse på pris- og markedsvilkår
Herefter tager vi dem ud af den fortsatte analyse og gør ikke mere
ved det.
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
7
Så er der kun 2 dimensioner i analysen tilbage, og modellen
kommer derfor til at se således ud:
Antal
udbydere
Præferencegrad
Ingen
Høj
Monopol
1
2
Lav
Duopol
Diff. duopol
Diff. oligopol
Få (5 udbydere )

Oligopol
FK
Monopolisk
konkurrence
Herfin- Markedsdahl
andel
indeks Top 4
10.000
100%
5.000
100%
”3.000” 80-90%
”2.000” 70-80%
0
> 0%
Vi vil dog først se nærmere på de enkelte dimensioner/variable i
modellen
MEG Group 2012, PEØ CBS
8
Antallet af udbydere
Jo færre udbydere, jo svagere konkurrence – og derfor jo færre
substituerende produkter på markedet, altså
P
P
Q
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
Q
9
Præferencegrad
Dernæst:
Jo svagere præferencer, jo mindre konkurrence – og derfor jo
færre substituerende produkter på markedet, altså også
P
P
Q
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
Q
10
Derfor:
Svagere
K
O
N
K
U
R
R
E
N
C
E
KONKURRENCE
Antal
udbydere
Præferencegrad
Ingen
Høj
Monopol
1
2
Lav
Duopol
Diff. duopol
Diff. oligopol
Få (5 udbydere )

Oligopol
FK
Monopolistisk
konkurrence
Herfin- Markedsdahl
andel
indeks Top 4
10.000
100%
5.000
100%
”3.000” 80-90%
”2.000” 70-80%
0
> 0%
Stærkere
Men vi skal også lige se lidt på klassifikationerne I selve grund-modellen
MEG Group 2012, PEØ CBS
11
Der findes i praksis næppe et duopol med ”Ingen præferencegrad”. Alle
konsumenter vil kende de 2 udbydere og instinktivt skabe sig en – måske
svag, men alligevel kendelig – præference. Derfor:
KONKURRENCE
Svagere
K
O
N
K
U
R
R
E
N
C
E
Antal
udbydere
Præferencegrad
Ingen
Høj
Monopol
1
2
Lav
(Duopol)
Duopol
Diff. duopol
Diff.
duopol
Diff.
duopol
Diff.oligopol
oligopol
Diff.
Diff. oligopol
Få (5 udbydere ) (Oligopol)
Oligopol

FK
Monopolistisk
konkurrence
Herfin- Markedsdahl
andel
indeks Top 4
10.000
100%
5.000
100%
”3.000” 80-90%
”2.000” 70-80%
0
> 0%
Det samme som ovenfor kan også siges om oligopoler; svært
at finde et homogent oligopol
Stærkere
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
12
Så vi arbejder nu videre ud fra nedenstående, let
korrigerede model
KONKURRENCE
Svagere
K
O
N
K
U
R
R
E
N
C
E
Antal
udbydere
Præferencegrad
Ingen
(Duopol) Diff. duopol
Få (5 udbydere ) (Oligopol)

Høj
Monopol
1
2
Lav
FK
Diff. oligopol
Monopolistisk
konkurrence
Herfin- Markedsdahl
andel
indeks Top 4
10.000
100%
5.000
100%
”3.000” 80-90%
”2.000” 70-80%
0
> 0%
Stærkere
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
13
Men hvordan kan vi ”måle” markedsformen?
• Herfindahl-indekset udregnes ved at summere de
kvadrerede markedsandele for alle virksomheder
i branchen
• Eksempel:
20 virksomheder med hver 4% i markedsandel + 40
virksomheder med hver 0,5% i markedsandel = 20*42 + 40*
0,52 = 330 = Monopolistisk konkurrence
Eks.: I USA har fusioner i brancher med et indeks på > 1.800
konkurrencestyrelsen bevågenhed (afhængig af branche). I
Danmark er det ca. 2.400 og helt afgjort ved et indeks > 4.000.
MEG Group 2012, CBS PEØ
14
Markeds koncentration
• Herfindahl indeks = (udbyderes markedsandel)2
• Monopol: 10.000
• Delvist monopol: Tæt på 10.000 (ca. 8.000 – 10.000)
• Duopol: 5.000  ca. 8.000 (hvis ene udbyder bliver for lille 
delvist monopol)
• Perfekt duopol (2 lige store udbydere): 5.000
• Oligopol: ca. 2.000  … (men afhænger af branchen)
• Fuldkommen Konkurrence: 0  100 kan accepteres (er i princippet
gående mod 0)
MEG Group 2012, CBS PEØ
15
100
App. 80% of all companies
measured in no. of CVR-numbers,
but only 20% of turnover, no. of
employees and agregated profits.
MEG Group 2012, CBS PEØ
Duopoly
Oligopoly
1.800-2.000
5.000
Monopoly
Herfindahl index
Monopolistisk
Competition
Perfect Competition
Grey zones
10.000
App. 20% of all companies
measured in no. of CVRnumbers, but 80% of
turnover etc.
16 16
Og i praksis, Danmarks Nationalbank
Koncentrationsindeks anvendes som statistisk indikator for
koncentrationen af markedsandele inden for bestemte sektorer,
brancher eller områder/regioner. To velkendte
koncentrationsmål er CR5 (Top-5 Concentration Ratio) og
Herfindahl-indekset. CR5 er summen af de 5 største institutters
markedsandele. Herfindahl-indekset er defineret som summen
af individuelle bankers kvadrerede markedsandele. Indekset
afhænger både af antallet af banker og af forskelle i
markedsandele. En stigning i værdien af begge indeks indikerer
øget koncentration. Et marked med et Herfindahl-indeks over
1.800 anses for koncentreret. 1
(egne fremhævelser)
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
17
Denne grund-model vil nu blive anvendt i analysen af de enkelte
markedsformer.
Det sker i 2 separate film,
- ”Markedsformer - Monopol, Monopolistisk og Fuldkommen
konkurrence”
- ”Markedsformer – Oligopol og Duopol
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
18
Så nu mangler jeg blot at sige
”Tak for nu!”
Kjeld Tyllesen, PEØ CBS
19

similar documents