1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)

Report
หน่วยที่ 5
การสรางเครื
อ
่
งมื
อ
วั
ด
้
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
5.2 การตรวจสอบคุณภาพ
เครือ
่ งมือวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
1
าพของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงป
1. ความตรง/ความ
เทีย
่ งตรง (validity)
2. ความเทีย
่ ง/เชือ
่ มัน
่
(reliability)
3. อานาจจาแนก
(discrimination )
1. ความตรง/เทีย
่ งตรง (Validity)
ความถูกตองแม
นย
่ งมือในการวัด
้
่ าของเครือ
สิ่ งทีต
่ องการจะวั
ด
้
ประเภทของความเทีย
่ งตรง
1. ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
เนื้อหาของเครือ
่ งมือ หรือเนื้อหาของขอค
้ าถาม
วัดไดตรงตามประเด็
นหรือตัวชีว้ ด
ั ทีต
่ องการวั
ด
้
้
อไม?
2.หรื
ความตรงเชิ
งโครงสราง
(Construct
่
้
Validity)
เครือ
่ งมือนั้นสามารถวัดไดครอบคลุ
มขอบเขต
้
ความหมาย หรือครบตามคุณลักษณะประจา
1. ความตรง/เทีย
่ งตรง (Validity)
ประเภทของความตรง (ตอ)
่
3. ความตรงตามเกณฑสั์ มพันธ ์ (Criterion-
related Validity) เครือ
่ งมือวัดไดตรงตามสภาพที
่
้
่ วของว
า่
ต้องการวัด โดยพิจารณาจากเกณฑที
้
์ เ่ กีย
เครือ
่ งมือนั้นจะใช้ทานายพฤติกรรมของบุคคลใน
สภาพเฉพาะเจาะจงตามต
องการหรื
อไม?
จนจริ
าแนก
้
่
3.1 ความตรงรวมสมั
ย
หรื
อ
ตามสภาพที
เ
ป็
ง
่
ได้ (Concurrent
2 ชนิด คือ Validity) สอดคลองกับสภาพ
้
ความเป็
นจริ
ง
ในปั
จ
จุ
บ
น
ั
3.2 ความตรงเชิงทานาย (Predictive
Validity)
บสภาพความเป็ นจริง หรือ
สอดคลองกั
้
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity)
 การหาคาดั
่ ชนีความสอดคลอง
้
ระหวางข
่
้อคาถามกับลักษณะเฉพาะ
กลุมพฤติ
กรรม (IOC)
่
 การหาคาดั
่ ชนีความเหมาะสม
ระหวางข
่
้อคาถามลักษณะเฉพาะกลุม
่
พฤติกรรม
 การหาคาอั
่ ตราส่วนความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity ratio:
CVR)
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง
้
(Construct validity)
การตรวจสอบความสอดคลอง
้
ระหวางคะแนนเป็
นรายขอกั
่
้ บ
คะแนนทัง้ ฉบับ
 ใช้วิธก
ี ลุมที
่ ร่ จั
ู้ ก (Known
Group Technique)
ใช้การวิเคราะหองค
ประกอบ
์
์
(Factor Analysis)
2. ความเทีย
่ ง/เชือ
่ มัน
่
(Reliability)
ความคงทีห
่ รือความคงเส้นคงวาของ
ผลทีไ่ ดจากการวั
ด
้
วิธก
ี ารประมาณคาความเที
ย
่ ง
่
การสอบซา
้ (Test-retest Method)
การใช้เครือ
่ งมือวัดทีค
่ ขนานกั
ู่
น (Parallel
form Method)
การหาความสอดคลองภายในของเครื
อ
่ งมือ
้
(Coefficient
3. อานาจจาแนก
(Discrimination)
ความสามารถของขอสอบแตละขอ
้
่
้
มเก
ในการจาแนกคนทีอ
่ ยูในกลุ
่
่ งออกจาก
่
คนทีอ
่ ยูในกลุ
มอ
่
่ อนได
่
้
วิธก
ี ารประมาณคา่
การตรวจสอบความสอดคลอง
้
ระหวางคะแนนเป็
นรายข้อกับคะแนน
่
รวมจากข้อทีเ่ หลือทัง้ ฉบับ
6.3.2 หาคาอั
่ ตราส่วนวิกฤติ t เป็ น
การตรวจสอบคุณภาพ
เครือ
่ งมือประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์ ความเทีย่ ง
เครือ
่ งมือ
ความตรง
ความยาก
อานาจจ
 าแนก

มาตรประมาณคา่


แบบทดสอบ


แบบสั งเกต


แบบสั มภาษณ์

วิธก
ี ารหาคุณภาพของเครือ
่ งมือ
แตละชนิ
ด
่  แบบทดสอบ
โดยทัว่ ไปจะตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามเกณฑ ์
สั มพันธ ์ และตรวจสอบความเทีย
่ งแบบความ
คงทีภ
่ ายใน
 แบบสอบถาม โดยทัว่ ไปจะ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาเป็ นหลัก
และอาจมีการตรวจสอบความเทีย
่ ง แบบ
คงทีภ
่ ายใน เฉพาะกรณีทข
ี่ ้อความทัง้ ชุดมุง่
วัดในสิ่ งเดียวกัน หรือมีความเป็ นเนื้อ
10
วิธก
ี ารหาคุณภาพของ
เครือ
่ แบบสั
งมืองแต
ละชนิ
ด
่
เกตและแบบบั
นทึก นอกจากจะ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาแลว
้ ก็ควร
ตรวจสอบความเทีย
่ งระหวางผู
สั
่
้ งเกต (interrater reliability) ดวย
ื ความสอดคลอง
้ ซึง่ ก็คอ
้
ระหวางผลการสั
งเกตของผูสั
่
้ งเกตตัง้ แต่ 2 คน
ขึน
้ ไป ผลการสั งเกตทีส
่ อดคลองกั
น ยอมแสดง
้
่
ถึงความชัดเจน และความเป็ นปรนัยของ
ขอความในแบบสั
งเกต/แบบบันทึก
้
 แบบวัดทางคุณลักษณะจิตวิทยา เช่น
แบบวัดบุคลิกภาพ
แบบวัดทัศนคติ แบบวัด
11
สวั
สดี
12

similar documents