13. Ikke-finansielle rapporter

Report
13. Ikke-finansielle rapporter
• Den tredobbelte bundlinje
- Shareholdervalue:
• Den økonomiske bundlinje
- Stakeholdervalue:
• Ansvarlighed med hensyn til miljø og sociale forhold
- Bæredygtig udvikling:
• Opfylde nuværende generationers behov uden at
reducere fremtidige generationers muligheder for at få
deres behov opfyldt.
- Den tredobbelte bundlinje
• Økonomi, miljø og socialt ansvar
13. Ikke-finansielle rapporter
• Den ansvarlige virksomhed
- Store virksomheder skal redegøre for deres samfundsansvar
• Forretningsstrategi og forretningsaktiviteter
• Menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige
forhold samt bekæmpelse af korruption
- Redegørelsens indehold
• Politikker for samfundsansvar
• Omsætning af politikker til handling
• Resultater og forventninger i forbindelse med virksomhedens arbejde
med samfundsansvar.
13. Ikke-finansielle rapporter
• Den ansvarlige virksomhed
- Fordele for en virksomhed,
der udviser samfundsansvar.
13. Ikke-finansielle rapporter
• Den ansvarlige virksomhed
- De tre primære årsager til at arbejde med ansvarlighed:
13. Ikke-finansielle rapporter
• CSR
- CSR ”Corporate Social Responsibility”
• CSR er en virksomheds frivillige
arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i dens
forretningsaktiviteter og i samspillet
med dens interessenter.
- Ashbridges model for CSR-aktiviteter.
13. Ikke-finansielle rapporter
• CSR
13. Ikke-finansielle rapporter
• CSR
- ”Code of Conduct”:
• Krav en virksomhed stiller til sine leverandører vedrørende sociale,
etiske og miljømæssige forhold.
- CSR-kodeksdelen - ansvarlig leverandørstyring
• Opstilling af krav og standarder
• Evaluering af leverandørerne
• Hjælp til leverandører til at opnå forbedringer
13. Ikke-finansielle rapporter
• Code of Conduct LEGO koncernen
13. Ikke-finansielle rapporter
• CSR
- CSR-rapport:
• Et offentliggjort dokument, der giver et billede af virksomhedens CSRarbejde i en bestemt periode. Rapporten kaldes også for en bæredygtighedsrapport.
- Fordele og ulemper ved CSR-rapportering:
13. Ikke-finansielle rapporter
• Global Compact
13. Ikke-finansielle rapporter
• Global Compact
- Fremskridtsrapport
• Årlig rapportering om
implementering af Global
Compact.
- Krav
• Generel beskrivelse – støttet
Global Compact
• Situationsrapport –
implementering – indikatorer og
målformuleringer.
13. Ikke-finansielle rapporter
• Global Compact
- Uddrag af fremskridtsrapport 2009 PILGRIM A/S
13. Ikke-finansielle rapporter
• Grønt ansvar
- En handelsvirksomhed kan påvirke miljøet ved:
•
•
•
•
Vandforbrug og bortledning af spildevand
Luftforurening i forbindelse med forbrug af el, olie, gas m.m.
Bortskaffelse af affald
Arbejdsskader samt fysisk og psykisk belastning af medarbejdere
- En servicevirksomhed kan endvidere påvirke miljøet ved:
• Forbrug af kemikalier i fx rengøringsvirksomheder
• Støj fra fx diskoteker
• Arbejdsskader ved brug af kemikalier i fx frisørsaloner
13. Ikke-finansielle rapporter
• Grønt ansvar
- Miljøpåvirkninger fra en produktionsvirksomhed
13. Ikke-finansielle rapporter
• Miljøinteressenter
- En virksomheds miljøinteressenter
ønsker, at virksomheden prøver at
gennemføre følgende:
• Effektivisere udnyttelsen af resurser
som fx råstoffer, vand og olie
• Formindske udledninger til luft,
vand og jord
• Formindske mængden af affald
• Forbedre det interne arbejdsmiljø
13. Ikke-finansielle rapporter
• Incitamenter til miljøforbedringer
- Virksomhedens formål med at
arbejde med miljø
•
•
•
•
Miljøvenlig profil
Lovgivning
Besparelser
Godt arbejdsmiljø – mindske
sygefravær
• Godt forhold til lokalområdet
13. Ikke-finansielle rapporter
• Miljørapportering
- En virksomheds miljørapportering kan fx
ske gennem:
• Årsrapportens ledelsesberetning
• Grønt regnskab
• Miljøredegørelse
13. Ikke-finansielle rapporter
• Årsrapportens ledelsesberetning
- Eksempel på miljørapportering i ledelsesberetningen for
produktionsvirksomheden Ib Andresen Industri A/S:
13. Ikke-finansielle rapporter
• Grønt regnskab
- Virksomheder omfattet
• Særligt forurenende virksomheder
(listevirksomheder)
- Offentliggørelse
• Årligt indsendes til Miljøstyrelsen
- Hovedindhold
• Basisoplysninger
• Miljødata
• Miljøberetning
13. Ikke-finansielle rapporter
• Basisoplysninger
- Det grønne regnskab - basisoplysninger.
• Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og adresse på
hjemmeside
• Branchebetegnelse samt tilsynsmyndighed
• Hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter
• Miljødataperiode
• Hvorvidt virksomheden er certificeret efter EMAS-forordningen eller
ISO 14001
13. Ikke-finansielle rapporter
• Miljødata
- Eksempel på miljødata for produktionsvirksomheden PlastPlader A/S.
• Udvikling i produktion, udledninger og affald samt resurse- og energiforbrug
13. Ikke-finansielle rapporter
• Miljødata
- Miljøindeks (indekstal) eller miljøindikatorer (forholdstal)
13. Ikke-finansielle rapporter
• Miljøberetning
- Miljøberetningen - ledelsens redegørelse
• Miljøpolitik
• Miljøforhold, der medfører væsentlige
miljøpåvirkninger
• Miljømål i forhold til væsentlige
miljøpåvirkninger samt overvejelser om,
hvordan påvirkninger kan reduceres
• Indsatser og resultater samt
overensstemmelse med miljømål
• Redegørelse for løbende miljøteknologiske
forbedringer
13. Ikke-finansielle rapporter
• EMAS-forordning og ISO 14001
- Elementer i miljøledelsessystemerne ISO 14001 og EMAS
13. Ikke-finansielle rapporter
• EMAS-kredsløbet
13. Ikke-finansielle rapporter
• Massebalance og livscyklus
- Massebalance
• Viser input til og output fra en
virksomhed eller et bestemt
produktionsanlæg i en
virksomhed. Input er tilgange af
væsentlige resurser og energi.
Output er afgange af produkter,
udledninger og affald.
13. Ikke-finansielle rapporter
• Massebalance og livscyklus
- Livscyklusanalyse:
• Viser miljøbelastningen i
hele produktets livsforløb,
dvs. fra råvarerne udvindes
til produktet kasseres.

similar documents