Systemoverblik, redskab og spørgeskemaundersøgelse

Report
SNITFLADER, SYSTEMOVERBLIK
OG SPØRGESKEMA UNDERSØGELSE
LARS DUVAL 6.+7. OKTOBER
Først en afgrænsning
- Jeg vil ikke tale om kommunernes business case i dag. Der er
stadig nogle punkter, vi ikke har fået afklaret, så jeg må
vente til næste netværksmøde med den del af indlægget.
- Er der nogen, der har behov for assistance/ svar på spørgsmål
må de tage det 1:1 med mig
Indhold:4 spørgsmål:
-
Hvad er en snitflade og hvorfor er de interessante?
Hvilke snitflader/systemer er interessante?
Hvad skal jeg stille op med dem?
Skal jeg gøre det hele selv?
Spørgsmål 1: Hvad er en snitflade?
Hvad er en snitflade (groft forenklet):
I denne sammenhæng sørger snitfladen for, at et system
overholder krav fra Rammearkitekturen og kan udveksle
oplysninger med KOMBITs støttesystemer og Serviceplatformen
=> Lever op til Anvendervilkår
Hvorfor er det interessant?
Snitfladerne muliggør Kenneths lagkagetegning =>
Fordi det muliggør, at du kan få data til overblikket i SAPA.
Spørgsmål 2: Hvilke snitflader er interessante?
Som udgangspunkt er de snitflader, der findes i KMD Sag i dag
interessante – det er dem KOMBIT kalder for baseline.
Hvad indeholder baselinen (lige nu)?
Baseline for SAPA – lige nu!
Beskæftigelse
sområdet
• KMD Opera
• KMD arbejdsevnemetode
• KMD ARefusion
• Workbase
jobcenter
Socialområdet
• KMD Børn og
Voksne
• KMD EKJ
(Elektronisk
KlientJournal)
• KMD
Klientbetaling
• KMD
Boliganvisning
• KMD
Forbyggende
hjemmebesøg
• Børn og unge
(Ålborg-IT)
• Brugerdata
KBH
• DUBU
Skole og
daginstitution
Ældre og
sundhedsområdet
• KMD Institution
• KMD Care
• Daginstitution/
Dagpleje (IDIS)
• KMD
Hjælpemidler
• Dagtilbud
(IST/Extens)
• Novax
Sundhed
• Pladsanvisning
(IST/Extens)
• Avaleo Omsorg
• Daginstitution
(GK-consult)
• CSC Omsorg
• Sundhedsjourn
al (Ålborg-IT)
Teknik
og miljø
• KMD Structura
Byggesag
• KMD Structura
Miljø
• Geograf
Byggesag
• Ålborg
haveservice
ESDH/multifaglig
Kontante
ydelser
• KMD Sag EDH
• KY
• Profile
• KSD
• SBSYS
• Barselsdagpenge
(UDK)
• Boligstøtte
(UDK)
• Familieydelse
(UDK)
• Pension (UDK)
• KMD Boliglån
• KMD
Underholdsbidrag
• KMD Betalingsadministration
Spørgsmål 2: Hvilke snitflader er interessante?
Kan der være systemer uden for Baseline, som kan være
interessante?
Det er jeres egen vurdering . Umiddelbart ville jeg sige Ja, det
kan f.eks. være ESDH, men også andre systemer som f.eks. CSC
Social eller Fasit. Men der kan være mange andre.
Spørgsmål 3: hvad skal jeg stille op med
snitfladerne?
- Du skal sikre, at data bliver tilgængelige i SAPA
- Det gør du ved at sikre, at leverandøren lever op til kravene
der er til snitfladen. Integrationsvilkår kalder vi det i KOMBIT.
- Denne sikring sker i kontrakten. Du skal altså have disse
vilkår/krav ind i kontrakterne.
- Du har dermed et behov for at få overblik over kontrakterne
- Til det formål har KOMBIT lavet et værktøj, der kan hjælpe
dig. Det er et excel ark, som bliver lagt i
dokumentbeholderen idag
Værktøj til System og kontraktoverblik
Grundlæggende kontraktoplysninger
System
Leverandør
Angiv
navnet på
det
konkrete
system.
Angiv
hvilken
leverandør,
kontrakten
er indgået
med.
Systemejer
Angiv om
kommunen
ejer systemet
eller ej. Hvis
svaret er nej
vil hele
rækken
markeres grå.
Kontraktnavn
Angiv navnet på
kontrakten. En
kontrakt kan
indeholde flere
systemer med
forskellige priser.
Derfor er kontrakt og
system listet
separat, selvom der i
mange tilfælde vil
være en 1:1 relation.
Kontrakttype
Kontraktsum
Angiv hvilken type aftale,
kontrakten er indgået
efter. Det kan være en
SKI-aftale, en
rammeaftale, en
kommunal
standardkontrakt (hvis
kommunen har sin egen
standardkontrakt) eller en
leverandørkontrakt (en
kontrakt leverandøren har
udarbejdet).
Angiv den
årlige
kontraktsu
m (betaling)
for
systemet.
System og kontraktoverblik
Tidsforløb
Kontraktstart
Angiv måned og år for,
hvornår kontrakten er
trådt i kraft.
Kontraktudløb
Angiv måned og år
for, hvornår
kontrakten udløber.
Opsigelsesvarsel
Angiv hvor mange måneders
opsigelsesvarsel, der er
anført i kontrakten.
System og kontraktoverblik
Integration til KMD Sag
Integration til KMD
Sag
Angiv om systemet
har integrationer til
KMD Sag kørende i
kommunen.
KMD Sag forudsætning Kontraktsat brug af KMD
Sag
Angiv om KMD Sag er en
teknisk/forretningsmæss
ig forudsætning for brug
af systemet (dvs.
systemet kan ikke
fungere uden at
brugeren har KMD Sag).
Angiv om kommunen har sikret sig, at
kontrakten på systemet regulerer
brugen/afhængigheden af KMD Sag,
således at funktioner i KMD Sag er til
rådighed for systemet efter at
kommunen opsiger kontrakten på KMD
Sag, og det dermed er muligt at opsige
hovedkontrakten på KMD Sag og
samtidig fortsætte med at anvende
KMD Sag i sammenhæng med
systemet.
System og kontraktoverblik
Integration til SAPA/STS
Integration til SAPA/STS Genindkøb af system
Angiv om kommunen
ønsker at få en
integration til SAPA og
dermed få udstillet
systemets data i SAPA
(via Støttesystemerne).
Angiv om kommunen
forventer at
genindkøbe systemet
via SKI eller ej.
Indkøb af snitflader
Hvis systemet ikke genindkøbes via
SKI, så angiv om kommunen selv
ønsker at forhandle integrationer til
SAPA (via Støttesystemerne) med
leverandøren eller om kommunen
ønsker at KOMBIT varetager denne
forhandling.
System og kontraktoverblik
Anvendelse og ansvar
Anvendelse
på
fagområder
Angiv hvilke
fagområder
(organisatori
sk opdeling),
der anvender
systemet.
Anvendelse Afholdelse Kontraktpå
af budget
indgåelse
sagsområder
Angiv hvilke
sagsområder
(KLE-numre),
der anvender
systemet.
Angiv
hvilke(t)
fagområde(r)
, der afholder
budget for
systemet.
Angiv hvilken
medarbejder
fra hvilken
afdeling, der
har
underskrevet
kontrakten.
KontraktFysisk
administration kontrakt
Angiv hvilken
medarbejder
fra hvilken
afdeling, der
administrerer
kontrakten,
har ansvaret
for betalinger
m.m.
Angiv hvor
kontrakten
befinder
sig fysisk.
Digital
kontrakt
Angiv hvor
kontrakten
findes digitalt
(fx it-system
og
sagsnummer)
. Indsæt evt.
link til
dokumentet.
Tidslinje
Leverandør Systemnavn
2015
2016
J F MAM J J A S ON D J F MAM J J A S ON D
KMD
Aktiv
KMD
Boliglån
KMD
Dagpenge
KMD
Ejendomsskat
Ingen slutdato, 6 måneders opsigelse
KMD
Ejendomsskattelån
Ingen slutdato, 6 måneders opsigelse
KMD
Sygedagpenge
Opsigelse
Opsigelse
Opsigelse
Opsigelse
Spørgsmål
- Hvor langt er du med arbejdet med system/kontraktoverblik i
din kommune?
- Det har vi fyldt styr på
- Vi er godt i gang!
Spørgsmål 1:1
(vend jer mod en der ikke er fra din egen kommune)
- Hvad har været (eller forventer du bliver) den største
udfordring i arbejdet med snitflader/ systemoverblik
- Hvordan har I håndteret det?
Spørgsmål 4: Skal jeg gøre det hele selv?
- Det afhænger af, hvilken plan du har for indkøb. Vil du købe
ind via SKI, vha. KOMBIT rammeaftale eller andet
- Her har KOMBIT lige lavet en spørgeskema undersøgelse
SPØRGESKEMA UNDERSØGELSE
Oktober 2014
Formål med undersøgelsen
- At kommunerne forholder sig til KMD’s baseline, endnu et
check
- Undersøge hvilket mandat KOMBIT har ifht. forhandling af
snitflader på kommunernes vegne
- Undersøge hvornår KOMBIT i givet fald skal forvente at skulle
bruge ressourcer på forhandlinger med leverandører
- Undersøge i hvilken grad kommunerne har taget stilling til
spørgsmålet om anskaffelse
OBS: kommunerne forpligter sig ikke til noget, undersøgelsen
skulle bare give pejlemærke for KOMBIT.
Konklusioner
49% vidste ikke, hvordan de ønsker at anskaffe snitfladerne
33% vil gerne købe via SKI
18% vil købe uden om SKI
Det kan konkluderes, at kommunerne ikke i ret stor udstrækning har taget stilling til
anskaffelse
Ca. halvdelen ved ikke, hvornår anskaffelserne skal ske
Peger i retning af, at opgaven med systemoverblik ikke er løftet. Der kan ikke
konkluderes på belastning fra KOMBITs side
Tilslutningen til at KOMBIT skal indgå aftaler, som kommunerne kan benytte sig af
var ikke særlig stor, primært pga. for stor andel af ”Ved ikke”
KOMBIT vil gentage undersøgelsen i Q1 2015: andelen af ”Ved ikke” skal
nedbringes markant. Dem der har svaret fyldestgørende spørges ikke igen.
Spørgsmål 4: skal jeg gøre det hele selv, fortsat
- Hvorvidt du skal gøre det hele selv afhænger med andre ord
af, hvilken beslutning du/din kommune har truffet omkring
disse indkøb
- KOMBIT vil gerne hjælpe vha. påvirkning af SKI og
”aftaleskabeloner”.
- Men der er behov for meget større afklaring i kommunerne
omkring indkøbspolitik. Som nævnt vi følger op med en ny
undersøgelse i begyndelsen af 2015
Fik jeg svaret på de 4 spørgsmål:
- Hvad er en snitflade og hvorfor er de interessante?
- Snitfladen sikrer, at du kan se data i SAPA
- Hvilke snitflader/systemer er interessante?
- Baselinen som udgangspunkt
- Hvad skal jeg stille op med dem?
- Få et overblik vha. kontraktredskabet og indsamling af
oplysninger til at fylde det ud + få styr på indkøbspolitikken
- Skal jeg gøre det hele selv?
- Nej, omfanget afhænger af din indkøbspolitik. Men det er en
rigtig god idé at komme i gang nu!
Spørgsmål 5: Skal jeg også betale for dem?
- Ja, det skal du.
- Spørgsmålet kun, hvor pengene bliver krævet op, enten via
KOMBIT (f.eks. via SAPA licens eller via regning for data fra
Serviceplatformen) eller direkte fra en leverandør
Finansieringsprincipper for snitflader
Kategori 1: KOMBIT assisterer:
Præmisser:
- Alle 98 kommuner anvender løsning
- KOMBIT har mandat til at lave aftaler
- KOMBIT har mandat til at indgå aftale
skabeloner
Eksempler
- Alle 98 kommuner anvender løsning
- Grunddata, UDK og KOMBIT
løsninger
- KOMBIT har mandat til at indgå aftale
skabeloner
- Udfasningsaftale
- KOMBIT har mandat til at indgå
aftaleskabeloner
- Konkurrenceudsatte løsninger, som
flere kommuner har
Eksempler:
CPR, CVR, SKAT,
Sundhedsoplysning
KY, KSD
Eksempler:
Pension,
Familie og
KMDBoligstøtte
Institution, Opera,
osv. => løsninger der er
påEksempler:
KMD Sag idag
ESDH løsninger, CSC
Social, Fasit etc.
Finansieringsprincipper for snitflader
Kategori 1: KOMBIT assisterer:
Præmisser:
- Alle 98 kommuner anvender løsning
- KOMBIT har mandat til at lave aftaler
- KOMBIT har mandat til at indgå aftale
skabeloner
Eksempler
- Alle 98 kommuner anvender løsning
- Grunddata, UDK og KOMBIT
løsninger
- KOMBIT har mandat til at indgå aftale
skabeloner
- Udfasningsaftale
- KOMBIT har mandat til at indgå
aftaleskabeloner
- Konkurrenceudsatte løsninger, som
flere kommuner har (udfasning)
Finansiering:
Etablering:
Drift:
KOMBIT
Kommuner
Finansiering/ transitionsperiode:
Etablering:
KOMBIT
Drift:
Kommuner
Finansiering/ transitionsperiode:
Etablering:
Kommuner
Drift:
Kommuner
Finansieringsprincipper for snitflader
Kategori 2: KOMBIT assisterer ikke
Præmisser:
- Ikke K98
- Få kommuner der anvender systemet
- Kommunen vil indkøbe på egne vilkår
Eksempler
- Konkurrenceudsatte løsninger
Kommentar
- Hvis der kommer tilstrækkelig mange
kommuner på systemet og der er ønske
om, at KOMBIT forhandler/laver aftale
med leverandør, kan systemer i denne
kategori flytte sig.
Finansiering:
Etablering:
Drift:
Kommuner
Kommuner

similar documents