Pobierz

Report
LOGISTYKA
ćwiczenie 2
Poziom obsługi klienta


Prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w
zapasie w danym cyklu uzupełniania zapasu (POP,
POK1),
Stopień ilościowej realizacji zamówień (SIR, POK2).
Poziom obsługi klienta
Pr  P  52
ld 
Pr
D
 PT 
 P T  T  P
2
2
nb  I     PT
nb 
NB
ld
NB  (1  SIR )  Pr
SIR 
Pr  NB
Pr
 100 %
2
Gdzie:
 Pr – popyt roczny
 P – popyt tygodniowy
 ld – liczba dostaw
 D – wielkość dostawy
 σPT –odchylenie standardowe popytu w
cyklu dostawy
 σP –odchylenie standardowe popytu
 σT –odchylenie standardowe cyklu
dostawy
 T – cykl dostawy
 nb – liczba braków w cyklu dostawy
 NB – dopuszczalna liczba braków
 I(ω) – standaryzowana liczna braków
Poziom obsługi klienta: POP







Odczytaj SIR z danych,
Wyznacz popyt roczny,
Wyznacz liczbę dostaw,
Wyznacz dopuszczalną liczbę braków,
Wyznacz odchylenie standardowe popytu w cyklu
dostawy,
Wyznacz standaryzowaną liczbę braków,
Odczytaj POP z tablic
Poziom obsługi klienta: POP



Średni popyt tygodniowy na margarynę wynosi
1460 opakowań zbiorczych, przy odchyleniu
standardowym 480.
Jednorazowa dostawa wynosi 6300, czas cyklu
uzupełniania zapasu wynosi 1 tydzień, właściciel
dopuszcza 2% niezrealizowanego popytu.
Jakie jest prawdopodobieństwo nie wystąpienia
braku?
Poziom obsługi klienta: PNB


Pr  P  52
ld 
Pr

D

NB  (1  SIR )  Pr
nb 

NB

ld

PT
I 



nb

2
P
T  
2
T
 P
2


PT
Dopuszczalny poziom
niezrealizowanego popytu
= 2%, czyli SIR = 98%
Pr = 1460*52=75920
ld= 75920/6300 = 12
Nb=0,02*75920=1518,4
nb= 1518,4/12= 126,53
σPT=√4802*1 = 480
I(ω) = 126,53/ 480 =
0,264
PNB = 62%
Poziom obsługi klienta: SIR






Odczytaj z tablic wielkość współczynnika
bezpieczeństwa i standaryzowaną liczbę braków,
Wyznacz popyt roczny,
Wyznacz odchylenie standardowe popytu w cyklu
dostawy,
Wyznacz liczbę braków przypadających na jeden
cykl,
Wyznacz roczną sumę braków,
Wyznacz SIR
Poziom obsługi klienta: SIR



Średni popyt tygodniowy na margarynę wynosi
1460 opakowań zbiorczych, przy odchyleniu
standardowym 480.
Jednorazowa dostawa wynosi 6300, czas cyklu
uzupełniania zapasu wynosi 1 tydzień,
prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku wynosi
98%.
Jaki jest stopień ilościowej realizacji popytu?
Poziom obsługi klienta




PNB = 98%, zatem I(w) = 0,0074,
nb= I(w)* σPT, zatem nb= 0,0074*480 (wyliczone
jak w poprzednim przykładzie) = 3,553,
NB= ld*nb, zatem Nb= 12*3,553 = 42,624
SIR= [(Pr-Nb)/Pr]*100%, zatem SIR = 99,94%
Poziom obsługi klienta: PNB


Pr  P * 52
 PT 

 T    P
2
P
2
T
2

nb  I     PT

NB  ld  nb
SIR 
Pr  NB
Pr

* 100 %
PNB = 98%, czyli I(ω) =
0,0074
Pr = 1460*52=75920
σPT=√4802*1 = 480
nb =0,0074*480
=3,553
NB= 12*3,553= 42,624
SIR = ((7592042,624)/75920)*100%
=99,94%
Poziom obsługi klienta: SIR
PNB
P
σP
T
σT
ld
95%
1000
250
2
0
10
98%
2000
400
4
1
4
Wyznacz poziom obsługi klienta i podaj oczekiwaną
wielkość niezrealizowanych zamówień
Poziom obsługi klienta: PNB
SIR
P
σP
T
σT
ld
99%
5000
1500
1
0
10
96%
500
200
3
1
5
Wyznacz poziom obsługi klienta i podaj oczekiwaną
wielkość niezrealizowanych zamówień

similar documents