Earned Value Management

Report
GVHD:
Thầy: Ngô Huy Biên
Nhóm 2:
Phạm Hoàng Anh
Trần Triết Giang
Lương Quang Hà
Nguyễn Thanh Hậu
Nguyễn Huệ
Contents

Real Situations

What is Earned Value Management?

Why do we use Earned Value Management?

How do we use Earned Value Managemet ?






Cần một công cụ để biết được hiện trạng dự án
chính xác và nhanh chóng
Một dự án quá lớn, làm sao để quản lý
Làm sao để quản lý được số công việc đã hoàn
thành
Thời gian đã sử dụng
Số tiền đã chi trả
Làm sao biết được dự án sẽ như thế nào trong
tương lai

Earned Value Management (EVM): là một kỹ thuật
quản lý dự án, EVM đo lường kết quả và tiến trình
một cách khách quan.

EVM thể hiện mức độ công việc hoàn thành, chi
phí đã chi trả, và giá trị nhận được

BCWS - Budgeted Cost of Work Scheduled

ACWP - Actual Cost of Work Performed

BCWP - Budgeted Cost of Work Performed


Giá trị của công việc đã lên kế hoặch cho các
công việc của dự án.
Còn gọi là Plan Value (PV)


Giá trị thu lại được khi hoàn thành công việc
Còn gọi là Earned Value (EV)


Chi phí thật sự đã chi trả cho các công việc đã
hoàn thành.
Còn gọi là Actual Cost (AC).
 SPI:
Schedule Performance Index
 CPI:
Cost Performance Index
◦ SPI = EV/PV
◦ SPI<1 Dự án đang bị trễ.
◦ CPI= EV/AC
◦ CPI<1 Dự án đang sử dụng quá ngân sách.
 CSI:
SPI)
Cost Schedule Index (CSI=CPI x
◦ Nếu chỉ số CSI gần tới 1.0 thì đồ thì càng được phục
hồi như lịch trình.
SV:
Schedule Variance (EV-PV)
CV:
Cost Variance (EV-AC)
◦ Chi phí sai lệch giữa giá trị thật sự thu lại được và giá
trị trong kế hoạch.
◦ Nếu SV < 0, Dự án đang bị trễ.
◦ Chi phí sai lệch giữa giá trị thu lại được và chi phí đã
sử dụng để đạt được kết quả đó
◦ Nếu CV <0, Dự án đang sử dụng quá ngân sách.



Báo cáo tiến độ dự án
Báo cáo hiện trạng ngân sách đã sử dụng
Dự đoán tiến triển trong tương lai
Yêu cầu cần phải có:
 Bảng phân rã công việc hoàn chỉnh.
 Lịch trình công việc hoàn chỉnh.
 Sự kiểm soát ngân sách.
 Cách tính chi phí cho công việc (theo giờ, theo
tiền, …)
 Kinh nghiệm của quản trị dự án.



Bước 1: Lập một lịch trình công việc: theo tháng
hoặc quý tùy theo độ lớn của dự án.
Bước 2: Tính các giá trị của các công việc đã đưa
ra theo lịch trình ở bước 1.
Bước 3: Tạo 1 file excel:
◦ Các công việc trong lịch trình đặt vào 1 cột, theo thời
gian tăng dần.
◦ Chi phí của công việc đã được tính ở bước 2 để ở cột kế
bên.

Bước 4: Lập biểu đồ với dữ liệu vừa tạo. Biểu đồ
này thể hiện:
◦ Các công việc đã hoàn thành so với lịch trình.
◦ Chi phí đã sử dụng so với giá trị thu lại.

Một số công thức để dự đoán được dự án trong
tương lai.
◦ BAC (Budget at completion) : Tổng giá trị tại thời điểm
kết thúc dự án (theo kế hoạch).
◦ EAC (Estimate at completion): Dự đoán tổng chi phí tại
thời điểm kết thúc dự án (thật)
– ETC (Estimate to complete): Tổng chi phí sẽ
phải chi trả cho phần còn lại.
◦ TCPI (To-complete performance index): Dự đoán chi phí
tại các điểm trong tương lai.

Bước 1: Tạo lịch trình công việc(schedule), cập
nhật các giá trị EV, AC tại thời gian hiện tại.

Bước 2: đến menu “Report / Visual Reports / “
chọn biểu đồ “Earned Value over Time Report”.



What’s EVM ?
Why we use EVM ?
How to use EVM ?



http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_manage
ment
http://www.fit.hcmus.edu.vn/~tmdung/courses/QL
DA/Ch4%20QLChi%20phi%20TMDung.pdf
http://giabetiu.wordpress.com/2010/04/25/evm-inmicrosoft-project-2007/

similar documents