CPI

Report
Použitie Deflátora HDP k výpočtu miery inflácie oproti
predchádzajúcemu obdobiu (roku)
deflátor HDPX  deflátor HDPX 1
inflácia X =
100
deflátor HDPX 1
• zmena cenovej hladiny v percentách oproti minulému
obdobiu
Inflácia
• situácia, keď ceny všeobecne rastú
• percentuálna zmena cenovej hladiny oproti minulému
obdobiu
• kľúčová premenná pri hospodársko-politickom
uvažovaní
• využitie CPI pri výpočte hladiny inflácie
• opakom je deflácia
Meranie životných nákladov
(Indexy)
• Porovnanie platov v minulosti a teraz ?
• Ako previesť veličiny počítané v dolároch (mene) na
zmysluplné jednotky kúpnej sily =>
Index spotrebiteľských cien CPI
• meranie zmien životných nákladov
• meria náklady na tovar a služby priemerného
spotrebiteľa
• rast CPI
• pokles CPI
Príklad 1
Uvažujme zjednodušenú ekonomiku predávajúcu iba
hotdogy a hamburgery.
1. Určenie položiek spotrebného koša
4 hotdogy, 2 hamburgery
• váha je priradená jednotlivým tovarom a službám podľa
toho, aké množstvo daného tovaru je za daný rok
predané
2. Nájdenie cien pre položky spotrebného koša
priebežne za roky
Rok
2001
2002
2003
Cena hamburgera
(USD)
Cena hotdoga (USD)
1
2
3
2
3
4
• nájdenie cien každého tovaru a služby v jednotlivých
rokoch
3. Náklady na zaobstaranie spotrebného koša v
jednotlivých rokov (NX)
Rok
2001
2002
2003
Náklady na spotrebiteľský
kôš (USD)
8
14
20
• cena tovarov a služieb sa v priebehu rokov mení,
množstvá ostávajú =>eliminácia účinku zmien
množstva od zmeny cien
4. Výber základného obdobia a prepočet CPI pre
jednotlivé roky
Rok
2001
2002
2003
CPI
100
175
250
• základné obdobie: rok 2001
NX
CPI X 
100
N ZO
5. Použitie CPI k výpočtu miery inflácie oproti
predchádzajúcemu roku
Rok
2001
2002
2003
Miera inflácie
75.00%
43.00%
CPI X  CPI X 1
RI X 
100
CPI X 1
• zmena cenového indexu v percentách oproti minulému
obdobiu
Celková miera inflácie za n období
RI1+2+
 RI1   RI 2 
 1  
 1 
 n =100  
 100   100 
 RI n
 

 1  1
 100  
RI X - miera inflácie v roku X
RI1+2+…+n - miera inflácie za roky1až n
Spotrebný kôš (kategórie tovarov a služieb)
- Bývanie (41 %) = percentuálne váhy, relatívna
dôležitosť
- Potraviny a nápoje (17 %)
- Doprava (17 %)
- Ostatné statky a služby (8 %)
- Zdravotná starostlivosť (7 %)
- Oblečenie a údržba (6%)
- Zábava (4%)
• existencia ďalších indexov – pre jednotlivé kategórie
tovarov a služieb
• index cien výrobcov – náklady na kôš tovarov a služieb,
ktoré kupujú firmy, predikcia spotrebiteľských cien
• CPI - substitučné skreslenie
- vychádza sa z pevne stanoveného spotrebného koša
- ceny sa nevyvíjajú proporcionálne
- nadhodnocovanie cenovej hladiny – neberie
uvedené do úvahy
Deflátor vs. CPI
1. Rozdiel
• Deflátor meria cenu doma vyrobených statkov
• CPI meria statky nakúpené spotrebiteľom
- napr. tovar vyrobený v domácej krajine, sa predá do
zahraničia
(započíta sa do HDP ako export, no nie do CPI,
nekúpilo sa v danej krajine – ak je veľká položka)
(to isté s importom, cena ropy)
2. Rozdiel
• CPI porovnáva cenu pevne stanoveného spotrebného
koša s cenami toho koša v základnom období
• položky koša sa v štatistickom úrade menia menej
často
• Deflátor HDP – porovnanie cien aktuálneho roka
oproti cenám základného obdobia
• Skupina výrobkov počítaná v deflátore sa mení
okamžite a automaticky
Vývoj indexu CPI a Deflátoru HDP v priebehu rokov 1965 - 1995
Očistenie cien od inflácie
(peňažné agregáty v rôznych rokoch)
Porovnanie peňažných ukazovateľov v rôznych rokoch.
Príklad
CPI1931 = 8.7
CPI1995 = 107.6
(základné obdobie 1992)
Cena v roku 1931 = 80 000 USD
cenová hladina roku 1995
cena v roku 1995  cena v roku 1931 
cenová hladina roku 1931
Nominálna a reálna úroková miera
reálna úroková miera =
= nominálna úroková miera – miera inflácie
Nominálna úroková miera ozn. inom
Reálna úroková miera ozn. ireal
Miera inflácie π
1  ireal  (1  inom )  (1   )

similar documents