Integrity & Transparency Assessment : ITA

Report
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาคร ัฐ
Integrity and Transparency
Assessment : ITA
สถานการณ์ปญ
ั หาการทุจริตของ
ประเทศไทย
ตงแต่
ั้
มก
ี ารจ ัดลาด ับสภาพการณ์
ั
ปัญหาการทุจริตคอร์ร ัปชนของประเทศ
ต่างๆตงแต่
ั้
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น ต้นมาจนถึง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซงึ่ เป็นปี ล่าสุด ปรากฏว่า
ระด ับคะแนนของประเทศไทยอยูใ่ นระด ับตา
่
มาโดยตลอดแสดงถึงสภาพการณ์ปญ
ั หา
การทุจริตของประเทศอยูใ่ นระด ับสูง
สถานการณ์ปญ
ั หาการทุจริตของไทยในเชงิ เปรียบเทียบ
ั CPI ไทย-ประเทศอาเซย
ี น
: ด ัชนีภาพล ักษณ์คอร ับชน
(Corruption Perceptions Index: CPI)
อันดับ
ใน
อาเซียน
อันดับโลก คะแนน อันดับโลก คะแนน
ประเทศ ปี 2556 (100) ปี 2555 (100 )
(176 ประเทศ)
(177 ประเทศ)
(183 ประเทศ)
คะแนน
(100 )
อันดับโลก
ปี 2554
1
สงิ คโปร์
5
86
5
87
5
9.2
2
บรูไน
38
60
46
55
44
5.2
3
ี
มาเลเซย
53
50
54
49
60
4.3
4
ฟิ ลิปปิ นส ์
94
36
105
34
123
2.6
5
ไทย
102
35
88
37
80
3.4
6
ี
อินโดนีเซย
114
32
118
32
100
3.0
7
เวียดนาม
116
31
123
31
112
2.9
8
ลาว
140
26
158
21
154
2.2
9
พม่า
157
21
172
15
180
1.5
10
ก ัมพูชา
160
20
157
22
164
3
2.2
ดัชนีชี้วดั สภาพการณ์ ปัญหาทุจริตปี พ.ศ. 2557
(Corruption Perceptions Index 2014)
ประเทศ
คะแนนปี
2556
คะแนนปี
2557
7
50
85
86
50
36
84
52
38
102
85
35
38
ี
อินโดนีเซย
เวียดนาม
114
116
107
119
32
31
34
31
ลาว
พม่า
ก ัมพูชา
140
157
160
145
156
156
26
21
20
25
21
21
สงิ คโปร์
ี
มาเลเซย
ฟิ ลิปปิ นส ์
ไทย
อันดับโลก
2556
อันดับโลก
2557
5
53
94
ี้ ะไร ?
ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทย บ่งชอ
“แก่งแย่งทางการเมือง ฉกฉวย
โอกาสหาผลประโยชน์ ใ ห้แ ก่
ตนเองและพวกพ้ อ ง โดยไม่
ั
คานึงถึงผลกระทบต่อสงคมและ
ชาติ มี แ นวโน้ ม ซ ับ ซ ้ อ นและ
้ ”
รุนแรงมากขึน
๕
่ นใหญ่เห็ นด้วย ถ้ามี
“คนไทยสว
ร ัฐบาลโกงกินทุจริต แต่ชวี ต
ิ
ประชาชนอยูด
่ ก
ี น
ิ ดี และยินยอม
ี งให้ หากมีชวี ต
ขายเสย
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ “
จิตสานึกคนไทย เริม
่ เบีย
่ งเบน
จากหล ักคุณธรรมจริยธรรม
เด็กไทยยอมร ับได้ก ับ "การเล่น
ขีโ้ กงเมือ
่ มีโอกาส และการลอก
ข้อสอบ ถ้าจาเป็น”
ั
ื่ สตย์
้ ฐานความซอ
ประเทศไทย ขาดการสร้างพืน
สุจริต
มีวน
ิ ัย และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจิตสาธารณะ
ในทุกภาคสว่ น ทุกกลุม
่ ว ัยและทุกระด ับ
55
ค่าคะแนน CPI ของไทย
สะท้อนว่า
สภาวการณ์ปญ
ั หาการทุจริตในประเทศ
ไทย มีความรุนแรงและมีแนวโน้มทีจ
่ ะ
้
รุนแรงมากขึน
ี หายต่อ
หากปล่อยไว้ยอ
่ มเกิดความเสย
ั
การพ ัฒนา เศรษฐกิจ สงคม
ความมน
่ ั คง
และภาพล ักษณ์ ของประเทศ
ความพยายามต่อต้านทุจริตทีผ
่ า่ นมา
ย ังไม่ประสบความสาเร็จเท่าทีค
่ วร
6
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องก ันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555)
ั ัศน์
วิสยท
ั
สงคมไทยมี
วน
ิ ัย และยึดมน
่ ั ในคุณธรรม จริยธรรม
่ นร่วมก ันป้องก ันและปราบปรามการทุจริต
ทุกภาคสว
ยุทธศาสตร์ท ี่ 1
ยุทธศาสตร์ท ี่ 2
ปลูก
จิตสานึก
ค่านิยม
คุณธรรม
จริยธรรม
และสร้าง
วิน ัยแก่
่ น
ทุกภาคสว
รวมพล ัง
แผ่นดิน
ป้องก ัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ท ี่ 3
เสริมสร้าง
ความ
แข็งแกร่ง
แก่
หน่วยงาน
ทีต
่ อ
่ ต้าน
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4
สร้าง
บุคลากร
ี
มืออาชพ
ป้องก ัน
และ
ปราบปราม
การทุจริต
7
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องก ันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
ั ัศน์
วิสยท
ั
“สงคมไทย
มีวน
ิ ัยโปร่งใส ยึดมน
่ ั ในคุณธรรม จริยธรรม ร่วมป้องก ันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นทีย
่ อมร ับในระด ับสากล”
ยุทธศาสตร์ 1 ปลูกและ ปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
่ น
เน้นการปร ับเปลีย
่ นฐานความคิดของคนในทุกภาคสว
ในการร ักษาผลประโยชน์สาธารณะ
ยุทธศาสตร์ 2 บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริตและพ ัฒนาเครือข่ายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ 3 พ ัฒนาความร่วมมือก ับองค์กรต่อต้านการทุจริต
และเครือข่ายระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ 4 พ ัฒนาระบบบริหารและเครือ
่ งมือในการ
ป้องก ันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ 5 เสริมสร้างองค์ความรูด
้ า้ นการต่อต้านการทุจริต
่ น
ให้ก ับบุคลากรทุกภาคสว
8
ยุทธศาสตร์ชาติวา
่ ด้วยการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2
9
เป้าหมายหล ัก
เพิม
่ ระด ับของค่า CPI ของประเทศไทย
เป็น ร้อยละ 50 ในปี 2560
เป้าหมายรอง
ผูม
้ อ
ี านาจหรือผูด
้ ารงตาแหน่งทางการเมืองมีพฤติกรรมการทุจริตลดลง
้ าแหน่งหน้าทีใ่ นทางทุจริต ประพฤติ
จนท.ร ัฐ มีพฤติกรรมการใชต
มิชอบลดลง
ิ บน ต่างๆลดลง
ระด ับการทุจริต จากภาคธุรกิจ/การจ่ายเงินสน
ั
่ ผลกระทบทางสงคม
ระด ับการร ับรูว้ า่ การทุจริตเป็นปัญหาสง
เศรษฐกิจ
้
สูงขึน
้ า่ ยงบประมาณภาคร ัฐ
ระด ับความโปร่งใสและการตรวจสอบการใชจ
้
เพิม
่ ขึน
้ ฎหมายก ับผูก
ระด ับการปราบปรามการทุจริตและบ ังค ับใชก
้ ระทาผิด
ิ ธิภาพเพิม
้
มีประสท
่ ขึน
10
10
หล ักธรรมาภิบาล
Good Governance
คุณธรร
ม
จริยธรร
ม Etics
หล ักการทงหลายล้
ั้
วนมีจด
ุ มุง
่ หมายทีจ
่ ะร ักษา “ความสมดุล” ในมิตต
ิ า่ งๆ ไว้
่ หล ักคุณธรรมก็คอ
เชน
ื การร ักษาสมดุลระหว่างตนเองก ับผูอ
้ น
ื่ คือไม่เบียดเบียนผูอ
้ น
ื่
11
่ นประกอบทีส
ความสมดุล หรือ ธรรม จึงเป็นสว
่ าค ัญของธรรมาภิบ
าล
มาตรการเสริมด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทีส่ าคัญ
การข ัดก ันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคล
และประโยชน์สว่ นรวม : ห้ามเจ้าพน ักงาน
ของร ัฐ
ั
• เป็นคูส
่ ญญา
เป็นหุน
้ สว่ นบริษ ัททีเ่ ป็น
ั
คูส
่ ญญาก
ับหน่วยงานของร ัฐ
ั
ั
• ร ับสมปทานหรื
อคงถือไว้ซงึ่ สมปทาน
ั
หรือเข้าเป็นคูส
่ ญญาก
ับร ัฐ ฯ
ิ หรือ
หล ักเกณฑ์การร ับทร ัพย์สน
ประโยชน์อน
ื่ ใด โดยธรรมจรรยาฯ
ิ หรือ
ห้ามมิให้ จนท.ร ัฐ ร ับทร ัพย์สน
ประโยชน์อน
ื่ ตามหล ักเกณฑ์ท ี่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด 3,000 บาท
การเปิ ดเผยราคากลางไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ เพือ
่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ และการแสดง
บ ัญชรี ายร ับรายจ่ายของโครงการทีเ่ ป็น
ั
คูส
่ ญญาก
ับหน่วยงานของร ัฐ เพือ
่ สร้าง
ื้ จ ัดจ้าง
ความโปร่งใสในการจ ัดซอ
ITA
ม.100
ม. 103
ม. 103/7
ระบบประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
: ITA เพือ
่ ให้หน่วยงาน
ภาคร ัฐ พ ัฒนาการดาเนินงาน
ให้มค
ี วามเป็นธรรม โปร่งใส
่ ารยกระด ับสง
่ เสริม
นาไปสูก
่ ั ของ
ภาพล ักษณ์คอร์ร ัปชน
้
ประเทศให้สง
ู ขึน
ื้
การป้องก ันทุจริตการจ ัดซอ
จ ัดจ้างภาคร ัฐ : การบริหารความ
ี่ งด้านการจ ัดซอ
ื้ จ ัดจ้าง
เสย
-โครงการปฏิบ ัติการร่วมภาคเอกชน
ื้ จ ัดจ้างภาคร ัฐ
ป้องก ันการจ ัดซอ
(Collective Action Against
Corruption)
ั
การตลาดเชงิ สงคม
(Social Marketing)
ั ันธ์และรณรงค์
ประชาสมพ
สร้างกระแสต้านทุจริต
12
ั ันธ์
ความสมพ
กาหนดมาตรฐาน
โดย สตง.
PMQA
Risk Management
HA
กาหนดมาตรฐาน
ี ลาง
โดย กรมบ ัญชก
การตรวจสอบภายใน
Internal Audit
13
ยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องก ันและปราบปราม
การทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
14
การป้องก ันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข
จิตสานึกทีด
่ ี
ลด, ละ สงิ่ ไม่ด ี
- บริการดีขน
ึ้
-นอกเหนือระบบพ ัสดุ
-สร้างว ัฒนธรรมองค์กร
การมีสว่ นร่วม
ั
ภาคประชาสงคม
Participatory
ื้ จ้าง
ระเบียบซอ
Code of Conduct
องค์กรคุณธรรม
-เกณฑ์จริยธรรม
จริยธรรม ต่อต้าน
่ั
ปราบคอร ัปชน
การแต่งตงั้
โยกย้าย
กลไกข ับเคลือ
่ น
ระบบเปิ ดเผย
ข้อมูล 103/7
-พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร2541
รพ. คุณธรรม
-รพ. คุณภาพ
-การสร้างว ัฒนธรรมทีด
่ ี,
ป้องก ัน
- ปราบปรามการทุจริต
อย่างรวดเร็ ว
15
ื้ /จ ัดจ้าง
จ ัดซอ
รูปธรรม
แต่งตงโยกย้
ั้
าย
ตรวจสอบถ่วงดุล
ระด ับจ ังหว ัด/กรม/กระทรวง
่
หล ักการทงหลายล้
ั้
วนมีจด
ุ มุง
่ หมายทีจ
่ ะร ักษา “ความสมดุล” ในมิตต
ิ า่ งๆ ไว้ เชน
หล ักคุณธรรมก็คอ
ื การร ักษาสมดุลระหว่างตนเองก ับผูอ
้ น
ื่ คือไม่เบียดเบียน ผูอ
้ น
ื่
่ นประกอบทีส
ความสมดุล หรือ ธรรมะ จึงเป็นสว
่ าค ัญของธรรมาภิ16บาล
ื้ พ ัสดุ 5 กลุม
1.ธรรมาภิบาลในการจ ัดซอ
่ คือ ยา ว ัสดุ
การแพทย์ ว ัสดุท ันตกรรม ว ัสดุวท
ิ ยาศาสตร์การแพทย์
และว ัสดุสาน ักงาน
้ื ร่วม ระด ับเขตและกรม
2.แผนจ ัดซอ
่ เสริมการขายและ
3.เกณฑ์จริยธรรมเกีย
่ วก ับการสง
ื้ ยา
การจ ัดซอ
4. แนวทางปฏิบ ัติในเรือ
่ งผลประโยชน์ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับ
ื้ รวมถึงเงินบริจาคทีถ
การจ ัดซอ
่ ก
ู ต้องตามระเบียบฯ
5.โรงพยาบาลคุณธรรม
6.พ ัฒนาระบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน
7.สร้างขว ัญกาล ังใจแก่บค
ุ ลากร
8.พ ัฒนากลไกการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน
9.เตรียมความพร้อมและร ับการตรวจประเมิน ITA
คุณธรรม = คุณ+นะ+ทา
Integrity
่ ย+ก ัน+ทา
ชว
ทา - งานให้มธ
ี รรม (Working Integrity)
ทา - ว ัฒนธรรมให้มธ
ี รรม
(Culture Integrity)
ทา - ใสมองเห็นได้ (Transparency)
ทา - ตรวจสอบได้ (Accountability)
18
แนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
Integrity
Assessment
Transparency
Index
ITA เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมิน
คุณธรรมการดาเนินงาน ขององค์การต่อต้านการ
ทุจริต และบูรณาการก ับด ัชนีว ัดความโปร่งใสของ
ั
สาน ักงาน ป.ป.ช. แล้วสงเคราะห์
เป็นเครือ
่ งมือ
่ั
่ ยเสริมสร้างการป้องก ันการทุจริตคอร ัปชน
ทีช
่ ว
ั
ของสงคมไทย
19
ITA เป็นการรวม 2 ด ัชนีเข้าด้วยก ัน
Transparency Index +Integrity Assessment
Thailand Integrity & Transparency
Assessment เครือ
่ งมือการป้องก ันการทุจริตให้
มีรป
ู แบบ และมีความเป็นเอกล ักษณ์เหมาะสมสา
หร ับว ัฒนธรรมไทย
ความเป็
ความเป็นมา
นมา
ความเป็นมา(ต่อ)
2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้บร
ู ณาการ
เครือ
่ งมือการประเมินระหว่าง Integrity
Assessment และ Transparency Index
เข้าด้วยก ัน เนือ
่ งจากแนวคิดของทงั้ 2 ระบบ
มีความคล้ายคลึงก ัน เพือ
่ สร้างเครือ
่ งมือที่
่ ยเสริมสร้างการป้องก ันการทุจริตคอร์ร ัป
ชว
ั
ชนของประเทศต่
อไป
ความเป็นมา(ต่อ)
ึ ษาแนวคิดของทงั้ 2 ระบบ เพือ
2555 ศก
่
บูรณาการเครือ
่ งมือการประเมินคุณธรรม
การดาเนินงาน (Integrity Assessment)
หน่วยงานภาคร ัฐ และด ัชนีว ัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาคร ัฐเข้าด้วยก ัน เป็น “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ของหน่วยงานภาคร ัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment)” (ITA)
Integrity & Transparency Assessment : ITA
ปลูกคุณธรรม
จริยธรรม
ั
(สงคม)
่ นร่วม
การมีสว
ปราม/ปราบ
ั
ื่ และประชาสงคม)
(สอ
ธรรมาภิบาล
ประมวลจริยธรรม
(ร ัฐ)
CG และ CSR
(เอกชน)
24
ว ัตถุประสงค์
ในการนาเครือ
่ งมือประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสมา
ใชใ้ นการประเมินหน่วยงานภาคร ัฐ
๐เพือ
่ ประเมินผลระด ับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาคร ัฐ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
•เพือ
่ จ ัดทาข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานภาคร ัฐ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ สาหร ับการปร ับปรุงหรือ
พ ัฒนาในเรือ
่ งคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้ร ับ
• หน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีความตระหน ักในเรือ
่ งคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
• เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ ให้ความสาค ัญและถือ
ปฏิบ ัติตาม
กรอบแนวคิดการจ ัดทาด ัชนีความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาคร ัฐ(Integrity &
Transparency Assessment – ITA )
• ประกอบด ้วย ๕ ด้าน
–ความโปร่งใส(Transparency)
–หลักนิตธิ รรม (Rule of law)
–หลักการมีสว่ นร่วม (Participation)
–หลักความพร ้อมรับผิดชอบ
(Accountability)
ิ ธิภาพ (Efficiency)
–หลักประสท
การเตรียมเพื่อรองรับการประเมิน (ITA)
ตามกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
EIT และ EBIT
ความโปร่งใส
(Transparency)
EIT และ EBIT
EIT
EIT
Integrity &
Transparency
Assessment
การทุจริตคอร์รปั ชัน
(Corruption)
ประสบการณ์ตรง (Experience)
มุมมองการรับรู้ (Perception)
EIT
EIT
IIT
IIT และ EBIT
IIT
หมายเหตุ:
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
EBIT คือ Evidence Base Integrity & Transparency Assessment
IIT
IIT
28
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาคร ัฐ
Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานภาคร ัฐทีป
่ ฏิบ ัติงานในรอบ 1 ปี
(1 ตุลาคม 2557–30 ก ันยายน 2558) เกีย
่ วก ับ
ว ัฒนธรรม คุณธรรม (Integrity Culture) และ
คุณธรรมในการทางาน (Work Integrity) ใช ้
ั
ิ หน้า
วิธก
ี ารสารวจ โดยการสมภาษณ์
แบบเผชญ
(Face-to-Face interview) หรือทางไปรษณีย ์
External Integrity and
Transparency Assessment : EIT
เป็นการประเมินจากข้อคิดเห็นของผูร้ ับบริการหรือ
ี ของหน่วยงานภาคร ัฐในรอบ
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสย
1 ปี (1 ตุลาคม 2557-30 ก ันยายน 2558)เกีย
่ วก ับ
ความโปร่งใส (Transparency) ความร ับผิดชอบ
่ั
(Accountability) และการทุจริตคอร์ร ัปชน
ั
(Corruption) ใชว้ ธ
ิ ก
ี ารสารวจโดยการสมภาษณ์
ิ หน้า (Face-to-Face interview)
แบบเผชญ
Evidence Base Integrity and
Transparency Assessment : EBIT
เป็นการประเมินการปฏิบ ัติงานของหน่วยงาน
้ ล ักฐานเชงิ ประจ ักษ์ เกีย
ภาคร ัฐโดยใชห
่ วก ับความ
โปร่งใส (Transparency) และว ัฒนธรรมคุณธรรม
(Integrity Culture) โดยหน่วยงานภาคร ัฐตอบ
คาถามตามความเป็นจริงตามแบบประเมินโดยแนบ
เอกสารหรือหล ักฐานประกอบหรืออ้างอิง โดยใช ้
แบบประเมิน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน ทงนี
ั้ ้ เก็บ
29
หล ักฐานเชงิ ประจ ักษ์ ประจาปี พ.ศ. 2558 (1
กระทรวงสาธารณสุข
้ บบประเมิน ITA เป็นเครือ
ใชแ
่ งมือในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ั ัด ทงส
่ นกลางและสว
่ นภูมภ
ในสงก
ั้ ว
ิ าค
ต ัวชวี้ ัดที่ 21 ร้อยละของหน่วยงานใน
ั ัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์
สงก
ประเมินระด ับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
หากผลการประเมิน ITA ของกระทรวงสาธารณสุข
่ ผลต่อค่าด ัชนี
มีคา่ คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 จะสง
่ ั (CPI) ของประเทศไทยดีขน
ว ัดภาพล ักษณ์คอร์ร ัปชน
ึ้
30
Key Words of ITA
“เป็นการประเมินเชงิ บวก
เพือ
่ ยกระด ับคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาคร ัฐ”
ITA
่ ารจ ับผิด แต่เพือ
“ไม่ใชก
่ ให้ได้ขอ
้ มูลทีจ
่ ะ
่ ารสร้างความร่วมมือและเพือ
นาไปสูก
่
ปร ับปรุงการทางาน ของหน่วยงานภาคร ัฐ
ิ ธิภาพมากขึน
้
ให้มป
ี ระสท
31
การบริหารจ ัดการองค์กร ทงใน
ั้
่ นต่างๆเป็นไป
ภาคร ัฐและภาคสว
ตามหล ักธรรมาภิบาล จนท. ร ัฐ
(ข้าราชการ+ ผูด
้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง+เจ้าหน้าทีอ
่ น
ื่ ๆ)
ปฏิบ ัติตามประมวลจริยธรรม
อย่างเคร่งคร ัด เด็ก และเยาวชน
ได้ร ับการปลูกฝังจิตสานึก
ค่านิยม คุณธรรม
ประชาชนพึงพอใจในระด ับ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาคร ัฐ ให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วม
แสดงบทบาทในการต่อต้าน
ทุจริต
ภาพ
ความสาเร็จ
สามารถจ ัดการ
ปัญหาทุจริต
่ ั ได้อย่าง
คอร์ร ัปชน
ิ ธิภาพ นาไปสู่
มีประสท
พ ัฒนาการทีด
่ ข
ี น
ึ้ ใน
่ั
ภาพล ักษณ์คอร์ร ัปชน
(CPI) ของประเทศ
ั
สงคมไทยเป
็น
ั
สงคมที
ม
่ วี น
ิ ัย โปร่งใส
ยึดมน
่ ั ในคุณธรรม
จริยธรรมและร่วมป้องก ัน
และปราบปรามการทุจริต
เป็นทีย
่ อมร ับในระด ับสากล
32
สงิ่ ท้าทาย (Challenges)
ั
ึ ว่า
1.สงคมคาดหว
ัง/รูส
้ ก
ั
่ นใหญ่ คอร์ร ัปชน
- ราชการ สว
่ นใหญ่ กินตามนา้ และทวนนา้
- ข้าราชการ สว
- ต้องปราบปราม, ลงโทษแรง และเร็วทีส
่ ด
ุ
2.มีระบบใหม่ๆ กาล ังจะเกิด
ื้ จ ัดจ้าง
- เปลีย
่ นระบบพ ัสดุ สาน ักนายกฯ เป็น พ.ร.บ.จ ัดซอ
- ผูข
้ าย เข้าระบบใหม่ 2 ล้าน
5แสน
ทุกราย
ี น
ต้องแจ้งระบบบ ัญชต
้ ทุน GFMIS
- GFMIS
- เงินงบประมาณ
- เงินบารุง
- E-Bidding
- E-marketing
33
สงิ่ ท้าทาย (Challenges)
3. การทุจริต ไม่มอ
ี ายุความ ไม่มน
ี ริ โทษกรรม
4. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ฉบ ับใหม่, พ.ร.บ.
อานวยความสะดวกในการพิจารณา บริการ
อนุม ัติ อนุญาต 2557
5. ว ัสดุ ครุภ ัณฑ์ มีจานวนมาก แต่มค
ี วาม
่
แตกต่างทีไ่ ม่สามารถแยกแยะได้ เชน
โครงการใหญ่ เล็ก มีความแตกต่าง
34
35

similar documents