Livrente/ livsvarig pension Udbetaling og skattemæssige forhold

Report
Søjle 1: Offentlige ydelser
• Folkepension, ATP, SP*, LD og SAP samt ydelser som førtidspensionist og efterløn, som har til formål at
sikre pensionister mod fattigdom. Alle deltager obligatorisk og ydelserne er finansieret hhv. gennem skatter
og på baggrund af opsparing. Administreres gennem det offenlige, ATP, LD og pensionsselskaber
Søjle 2: Private arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner
• De er obligatoriske i forbindelse ansættelse, i de virksomheder, der tilbyder en sådan til medarbejderne.
Ordningen har til formål at styrke opsparingen og at sikre, at pensionister er rimelig dækket i forhold til
deres pension. Ordningerne er således finansieret dels gennem opsparing dels gennem skattefinansiering.
Administrationen sker gennem det offentlige, pensionsselskaber og firmapensionskasser.
Der findes tre slags arbejdsmarkedspensioner:
• Overenskomstbaseret arbejdsmarkedspension. De overenskomstbaserede ordninger udgør hovedparten
af arbejdsmarkedspensionerne. En overenskomstbaseret ordning gælder for en gruppe af lønmodtagere,
som typisk har samme erhvervsmæssige eller uddannelsesmæssige tilhørsforhold, uanset hvilken
virksomhed de er ansat i. Det er lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiverne, der aftaler løn og pension
i overenskomster, der gælder for alle ansatte inden for området.
• Firmapension, der er aftalt mellem en arbejdsgiver og et pensionsselskab . En firmapension omfatter
medarbejderne på en bestemt virksomhed. Arbejdsgiveren kan derfor frit vælge, hvilket pensionsselskab,
der skal administrere ordningen. Ordningen er bundet af de aftaler, der er indgået mellem arbejdsgiveren
og de ansatte i virksomheden om, hvordan pensionsordningen skal sættes sammen, og hvad den skal
dække.
• Tenestemandspension for statslige tjenestemænd og for tjenestemænd ansat i kommuner og regioner En
tjenestemandspensionsordning er knyttet til ansættelsesforholdet. Størrelsen af pensionen afhænger af, hvor
længe man er ansat som tjenestemand, idet ret til pensionen optjenes i forhold til det antal år, man er ansat
som tjenestemand. Tjenestemandspensioner følger tjenestemandspensionsloven, hvis du er tjenestemand
ansat i staten. Reglerne for tjenestemænd i kommuner og regioner svarer indholdsmæssigt stort set til
tjenestemandspensionsloven.Tjenestemandspensioner bliver finansieret på finansloven eller via
kommunernes eller regionernes budgetter.
Søjle 3: Private, individuelle pensionsordninger
• Eksisterer som supplement til de to tidligere nævnte. Opsparingen er frivillig og har alene det formål, at
sikre den enkeltes individuelle ønsker til fleksibilitet og mulighed for levestandard i pensionisttilværelsen.
Herunder ligger f.eks. rate- og kapitalpensioner, som administreres af bl.a. banker og pensionsselskaber.
Liv-og
Pensionsselskaber
Pensionskasser Firma - og
Tværgående
Pengeinstitutter
Kunder
Ejerskab/
medbestemmelse
Fællesregler
• Arbejdsmarkedspensionskunder–en
organisationopretteren
kollektivpensionsordningfor
sine medarbejdere
• Arbejdsmarkedspensionskunder -en
virksomhedopretteren
kollektivpensionsordningfor
sine medarbejdere
• Individuellekunder.
• Aktionærer,fx et børsnoteret
aktieselskabelleret datterselskab
af et forsikringsselskabelleren
bank.Her kan alleblive
individuellekunder.
• Fagforeningerog
arbejdsgiverforeningeri
fællesskabsom
arbejdsmarkedsrelaterede
livsforsikrings-aktieselskaber.
Her kan man aleneblivekunde
gennemsit job.
Selskabets generalforsamling,
som er selskabets aktionærer–
elleri vissetilfældeselskabets
repræsentantskab–vælger
bestyrelsenfor selskabet.
Kunder
Ejerskab/
medbestemmelse
Fællesregler
• FirmapensionskassePersoner
inden for et bestemtfirma
• Tværgåendepensionskasse
Foreninger eller
sammenslutningeraf
medlemmer,der er etableret af
de fagforeninger, der
repræsentererkassens
medlemmer f.eks.
Pensionskassenfor
sygeplejersker
• Heltog fuldtmedlemmerne.
Medlemmernevælgertypisk
halvdelenaf bestyrelsen.
Fagforeningen og i nogle
tilfældearbejdsgiverorg.
vælgerde øvrige
bestyrelsesmedlemmerpå
baggrundaf vedtægterne.
Kunder
Ejerskab/
medbestemmelse
Fællesregler
• Individuelle pensionskunder
• Enkelte
arbejdsmarkedspensionerfor
personeri udvalgtejob
• Man er kundei bankenhvor
man har sin pension placeretpå
en konto,entenkontant,i puljer
elleri et depot(værdipapirer)alt
efter,hvadman ønsker.Som
udgangspunktingen ejerskab
ellermedbestemmelse
Ønsker man at forsikresig
mod f.eks. tab af erhvervsevne
ellerdødkan pengeinstituttet
formidlesamarbejdemedet
ellerflereforsikringsselskaber.
Livrente/
livsvarig pension
Udbetaling og skattemæssige forhold
En livrente er normalt livsvarig, men kan også udbetales over mindstti år. Den
kan oprettes, uanset alder. Man kan indbetale så meget, man ønsker, og få
glæde af en evt. skattefordele. Beskattes som personlig indkomstved
udbetaling.
Ratepension
Udbetaling og skattemæssige forhold
Med en ratepension sker udbetalingen årligt i 10 til 25 år. Man
kan indbetale ubegrænset på en ratepension, og der kan være
skattefordele ved det. Man kan vælge at omlægge den til en
livrente/livsvarig pension på et senere tidspunkt. Fra og med
2010 er der indført et loft på 100.000 kr. for fradragsberettigede
indskud på ratepensionsordninger. Beskattes som personlig indkomst
ved udbetaling
Kapitalpension
Udbetaling og skattemæssigeforhold
En kapitalpension bliver udbetalt som et engangsbeløb. En kapitalpension kan
oprettes indtilefterlønsalderen. Man kan indbetale så meget, man ønsker og få
fradrag op til 46.000 kr. (2010) i den personlige indkomst. Man kan vælge at
omlægge en kapitalpension til en ratepension eller livrente/livsvarig pension
på et senere tidspunkt. Ved udbetaling beskattes beløbet med 40%. (2010).

similar documents