ارزیابی وضعیت تغذیه ای

Report
‫اندازه جثه‬
‫مردان‬
‫زنان‬
‫کوچک‬
‫>‪10.4‬‬
‫>‪11‬‬
‫متوسط‬
‫‪9.6 – 10.4‬‬
‫‪10.1 – 11‬‬
‫بزرگ‬
‫<‪9.6‬‬
‫<‪10.1‬‬

similar documents