Folder - Arktos Korte time-out

Report
Contactgegevens:
Laurens Vanderbrugghen
[email protected]
0497 68 65 45
Ellen Goovaerts
[email protected]
0478442296
Heidi Defever
[email protected]
0494 28 38 42
Glasblazerijstraat 57
3000 Leuven
016/23.80.07
www.arktos.be
Time Out Project
Korte module
Korte Time Out
Arktos Vlaams-Brabant
Scholen uit de provincie
Vlaams- Brabant kunnen ook
beroep doen op Koïnoor, en
dit voor zowel de korte als
de lange module.
Dit korte time out project wordt uitgevoerd door Arktos Vlaams – Brabant, en
gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
departement Onderwijs en Vorming.
Voorstelling Project:
Het Time Out project biedt ondersteuning bij ernstige
gedragsmoeilijkheden, demotivatie of conflict op school, die
aanleiding kunnen geven tot schooluitval.
Het project voorziet een begeleiding van maximaal 5
vormingsmomenten. Elke begeleiding vertrekt vanuit de
individuele jongere, en wordt uitgewerkt op maat van de
jongere en de school.
Er wordt tevens nauw samengewerkt met school, CLB, de
ouders of opvoedingsverantwoordelijken en eventuele
andere betrokkenen. Deze partijen zijn dan ook partners op
de begin en eind ronde tafel.
De
vormingsmomenten streven naar het opstarten van
veranderingsprocessen, om schooluitval te voorkomen.
Met dit doel bieden we volgende activiteiten aan:
o individugerichte activiteiten
o analyserende en deblokkerende gesprekken met
jongere en andere betrokkenen
o werken rond zelfbewustzijn en interactioneel gedrag
o aanleren of inoefenen van vaardigheden
o groepsgerichte activiteiten, waarbij jongeren samen rond
vaardigheden en attitudes werken
o herstelgerichte activiteiten, onder andere HERGO op school
o consultatieve activiteiten: ondersteuning aan de school en
het CLB rond concrete situaties of thema’s, met betrekking
tot jongeren die dreigen uit de boot te vallen.
De activiteiten gaan door tijdens de schooluren, op school of
op een externe locatie.
Zowel van de jongere als van de school wordt een ernstig
engagement verwacht, om gezamenlijk op zoek te willen
gaan naar het voorkomen van schooluitval.
Doelstellingen:
o het vergroten van de draagkracht van scholen rond de
thematiek van schooluitval
o het intensief begeleiden van jongeren om vroegtijdige
schooluitval te voorkomen
o het deblokkeren van de situatie, om de band tussen
jongeren en onderwijs te herstellen/ vrijwaren.
Doelgroep:
o jongeren, ingeschreven in het secundair onderwijs, de
erkende
vormingen
of
de
leertijd,
waarvan
de
schoolloopbaan op korte of lange termijn in het gedrang
kan komen
o directie, leerkrachten, cel leerlingbegeleiding, CLB, medeleerlingen,…
Duur traject:
Elk traject bestaat uit maximaal 5 contactmomenten en een
eind en begin ronde tafel.
Aanmeldingsprocedure:
Via het CLB en met medewerking en goedkeuring van school
en ouders kan contact genomen worden (zie achterkant
voor contactgegevens).

similar documents