Kinderen evalueren zelf GON-begeleiding

Report
KINDEREN EVALUEREN ZELF GON-BEGELEIDING
BEGELEIDING DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
SITUERING
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
SITUERING
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
SITUERING
GON-evaluatie gebeurt door:
 ouders
 CLB
 gastscholen
 begeleiders (zelfevaluatie)
GON-evaluatie gebeurt NIET door kinderen zelf…
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
IDI-MODEL
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 1: Stel het instructieprobleem vast
behoeften => team / integrale jeugdzorg
prioriteiten => degelijk, wendbaar, bruikbaar, specifieke eisen
instructieprobleem =>
 Kunnen kinderen (10-12 jaar) met een auditieve handicap betrokken worden in
de evaluatie van de eigen GON-begeleiding?
 Betekent dit een meerwaarde voor de werking van het GON-team zelf?
 Kunnen deze kinderen op een passende manier hiertoe uitgenodigd worden?
 Kan dit gerealiseerd worden, rekening houdend met de specifieke moeilijkheden
qua context (kind, locatie, infrastructuur, …)?
 Kunnen de resultaten van de bevraging gestructureerd worden weergegeven en
bieden ze een handige basis in functie van de bespreking/interpretatie?
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 2: Analyseer de omgeving of de context
Betrokkenen:
 GON-coördinator
 GON-team
 kinderen (derde graad lager onderwijs) (en ouders)
 directies Jonghelinkshof en participerende scholen
 CLB-teams en pedagogische begeleidingsdiensten
Randvoorwaarden:
 Geïntegreerd ONderwijs
 kindkenmerken
 kenmerken handicap
 beperkte tijd (!)
vragenlijsten begeleiders & kinderen
+ bespreking op teamvergadering (!)
Bronnen:
 bestaande vragenlijsten
 Leraren leren van leerlingen
 diverse artikels
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 3: Organiseer de ontwerpactiviteiten
individueel / periodes… / hulp GON-begeleiding, oud-leerling, …
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 4: Stel de leerdoelen vast
Voorlopige algemene doelstelling:
“Op een adequate manier dove en slechthorende kinderen van de derde graad in
een reguliere lagere school die genieten van GON-begeleiding in staat stellen hun
GON-begeleiding op een gepaste manier te evalueren waarbij de resultaten
kunnen dienen als extra basis voor reflectie in functie van verbetering/bijsturing
van de begeleiding.”
Tussendoelen:
 Nagaan wat de uitgangspunten zijn van de GON-begeleiding.
 Op basis van de contextanalyse rekening houden met eisen, beperkingen, wensen, mogelijkheden, …
 Een vragenlijst samenstellen die peilt naar de verschillende uitgangspunten.
 Een handige manier zoeken om de evaluatie praktisch uit te kunnen voeren.
 Nagaan hoe resultaten duidelijk weergegeven kunnen worden en een handige basis bieden voor
reflectie.
 Plannen wanneer een testevaluatie kan plaatsvinden met de GON-begeleiders.
 Plannen (na eventuele extra aanpassingen) wanneer de kinderen de evaluatie uitvoeren.
 Plannen wanneer resultaten van de evaluatie besproken worden.
 (Het instrument reviseren.)
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 5: Specificeer de methoden
vragen
De GON-begeleider:
mijn
• praat met mij over voor- en nadelen van hoorapparaten.
domeinen
ll. in relatie tot GON-begeleider
3
resultaat
0.5
houdt rekening met wat
ik zelf graag wil.
helpt problemen
oplossen.
·
geeft me de kans om
problemen te bespreken.
·
·
helpt me ook als ik
verdrietig of boos ben.
0
is iemand die me goed
begrijpt.
·
leerproces, werkhouding,
studiemethode, …
ondersteunen
1
·
inspelen op specifieke
problemen (bespreken,
tips geven, hulp bieden,
anderen betrekken, …)
1.5
is iemand waar ik me
goed bij voel.
sociale vaardigheden
stimuleren, bewaken van
het welbevinden van het
kind, …
2
·
Axis Title
2.5
hulpmiddelen of
aangepast materiaal
leren gebruiken,
organisatie, …
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 5: Specificeer de methoden
 online (code) + papier (gesloten omslag)
 brief kind (incl. stappenplan)
 begeleidende brief ouders
 via GON-begeleider
 VISUELE ONDERSTEUNING (ev. VGT)!
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 6: Construeer prototypes
in uitvoering…
online instrument
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
STAP 7: Test prototypes
testen door begeleiding:
 beter beeld van instrument
 mogelijkheid tot beperkte revisie vóór gebruik door kinderen
 meer kans op betere werking en bruikbare resultaten (!)
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010
Jan De Vos (20045103) – Onderwijskundig Ontwerpen – Academiejaar 2009-2010

similar documents