Denken vanuit modules en de jeugdhulpwijzer, een nieuwe rol voor

Report
‘WESTDAG’
22 09 2014
IJH EN ROL VAN HET CLB
• Hulpverleningslandschap is grondig veranderd
zowel inhoudelijk als organisatorisch
• CLB binnen IJH-landschap
• Onze rol als verwijzer
• Onze zorg om onze cliënt tijdig de gepaste
hulp/zorg te bieden is niet veranderd. De
cliënt blijft centraal staan.
VERANDERD JEUGDLANDSCHAP?
ORGANISATORISCH:
• Intersectoraal
• Van twee toegangspoorten naar één
• Brede instap, RTH en NRTH, gemandateerde
voorzieningen
• Functies, modules, typemodules
VERANDERD JEUGDLANDSCHAP?
INHOUDELIJK:
• Nieuwe terminologie?
• VAPH-hulp: RTH en NRTH
• Multifunctionele centra (MFC)
• Experimenteel modulair kader (EMK)
• ‘Problematische leefsituaties’
• Hulpaanbod vanuit Jongerenwelzijn: ook RTH
-> elkaar leren kennen, afstemming
INDICATIESTELLING
• = Welke hulp/zorg heeft deze cliënt nu nodig?
• Wat is er nodig (=weg) om te komen tot verandering
(=doel)?
• Hulpvraag van de cliënt!
• Andere hulpverleners binnen gezin?
• Minst ingrijpende hulp: RTH als het kan, NRTH als het
moet; mobiel als het kan, residentieel als het moet
• Complex landschap kennen
• Aanbod?
• Multidisciplinair CLB-team: expertise samenbrengen
 Effectiviteit van de hulp/zorg
INDICATIESTELLING
•
•
•
•
•
Vertalen in (type)modules
Meer dan een andere taal gebruiken
Inhoud?
Zeker voor NRTH belangrijk -> A-document ITP
Combineren van intersectorale NRTH
MODULERING
Brede Instap
Info & Advies
Diagnostiek
Begeleiding
Behandeling
Bemiddeling
Training
Hulpcontinuïteit
Verblijf
Dagopvang
Typemodule
Module
Inhoudelijke
eenheid
Praktische
eenheid
FID (onderscheid)
Leeftijd
AmbulantMobiel
Probleemgebied
Acties
(Contra)Indicaties
Combinatieregels
Gerechtelijk?
Randvoorw.
…
+ acties
+ indicaties
+ contra-indic
+ leeftijd
Vrije
infofiches
Locaties
Waar?
Instroommogelijkheden
VOORBEELD
Functie:
Typemodule:
Module
Locaties
Begeleiding
Contextbegeleiding in
functie van autonoom
wonen [basisintensiteit]
De Cocon dienst
BZW
-
Acties
FID 1 uur per week
geen
toevoegingen
-Bemiddelen en
overleggen
-¨Traject coördineren
-Informeren
-Handelingsplan
-Nazorg
-Gezins en
contextgesprekken
-...
gedurende 6 maanden
Leeftijd 17 tot 20
Indicaties
-Jongvolwassenen
Ham 133, Gent
Mobiel
Probleemgebied
Atijd gezin en
opvoeding
Gerechtelijk is
mogelijk
Geen randvoorwaarden
Verwijzen/aanmelden
Werken aan welke leefgebieden?
www.decocon.be
Jeugdhulpwijzer
Zoeken vertrekkende van typemodule Zoeken vertrekkende van voorziening
> Zoeken
vertrekkende van typemodule

Filters wissen

CGG
CLB
KG
VAPH


Sector
Brede Instap
Info en advies
Diagnostiek
Begeleiding
Functie
TypeModule
Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap [hoge frequentie]
Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap [midden frequentie]
Multidisciplinaire diagnostiek en adviesverlening voor minderjarigen met (een vermoeden van) handicap (centrum voor ontw ikkelingsstoornissen)
Details
Jeugdhulpwijzer
Zoeken vertrekkende van typemodule Zoeken vertrekkende van voorziening
> Zoeken
vertrekkende van voorziening

Filters wissen

Sector
AWW
BJB
CGG
CLB


Voorziening
Voorzieningen
zonnew en
ZOEKEN
ID
KBONR VOORZIENING SECTOR ERKENNINGSNR
ZONNEWENDE
2211 0212177008 Pannestraat 43 A BJB
4374
Modules Instroom
Veurne


Modules
Instroommogelijkheden
ANDERE BRONNEN
•
•
•
•
Vlaams loket jeugdhulp
Beleidsnota modulering 2.0
VAPH-omzendbrief
Omzettingstabel van huidige werkvormen
naar typemodules
• Combinaties NRTH binnen IJH
BEDENKINGEN
• Werken met modulering = een stiel
-> vorming
• Aanbodgestuurd versus vraaggestuurd
• RTH en NRTH binnen Jongerenwelzijn
• De cliënt staat centraal: verstaanbare
communicatie
• De hulpverlener doet er toe!!!

similar documents