Sociaal dossier en handelingsplan in residentieel werken met

Report
Symposium 12 mei 2011
Workshop:
‘Sociaal dossier en
handelingsplan in residentieel
werken met gezinnen’
door Carlo Theuwen en Lien Van Hoof
Wat is psychosociale
begeleiding in het
Opvangcentrum?
Wat voorafging
 Ongestructureerde observaties en gegevens
 Verandering van doelgroep: asielzoekers vs illegale
gezinnen
 Proceduregericht versus toekomstgericht
 Nood aan nieuwe methodiek om efficiënt
informatie te bekomen
 Op een eenvoudige, objectieve en spontane
manier
Keuze van methodologie
 Observatielijsten
 Genogram
 Netwerkcirkel
Observatielijsten
 Objectieve, snelle, gestructureerde waarnemingen,


gemakkelijk te analyseren
Aangepast aan de leeftijdsgroepen
Acht domeinen (zie bijlage):
−
−
−
−
−
−
−
−
Lichamelijk
Bewustzijn
Zelfredzaamheid
Cognitief
Sociaal functioneren
Emotioneel functioneren
Werkhouding
Opvoeding
Observatielijsten
 Gebaseerd op screeningslijst voor anderstalige
nieuwkomers school, CLB, Valkenhof
 Opvoeding: gebaseerd op principe ‘Steunen,
Sturen en Stimuleren’
 -2,5 jarigen gebaseerd op Ontwikkelingsschalen
Kind en Gezin
 Zie bijlage
Keuze van methodologie
 Observatielijsten
 Genogram
 Netwerkcirkel
Genogram





Bestaande methodiek, aangepast aan gezinnen
Zicht krijgen op familiebanden
Vrijheid van de bewoners in het delen van verhaal
Verleden, heden en toekomst
Zie bijlage
Keuze van methodologie
 Observatielijsten
 Genogram
 Netwerkcirkel
Netwerkcirkel
 Bestaande methodiek, aangepast aan gezinnen
 Ruime kijk op het sociale bewegingsveld van het
gezin
 Vrijblijvend, open blik voor netwerk en context
 Zie bijlage
Sociaal dossier: steunpunten
 Observatielijsten
 Genogram
 Netwerkcirkel
 Opvolgingsgesprekken
Handelingsplan
Toepassing methodologie
OBSERVATIE
LIJSTEN
EVALUATIE
NETWERK
CIRKEL
HANDELINGS
PLAN
GENOGRAM
MINITEAM
Observatielijsten
 In te vullen binnen twee weken na aankomst
 Aangepast voor ouders, tieners, kinderen en
peuters
 Herhaling na zes, twaalf maanden verblijf in het
opvangcentrum
 Casus
Genogram
 In te vullen binnen de maand na aankomst
 Alle gezinsleden vanaf zes jaar
 Herhalen na zes en twaalf maanden verblijf in het
opvangcentrum
 Casus
Netwerkcirkel
 In te vullen binnen de maand na aankomst
 Alle gezinsleden vanaf zes jaar
 Herhalen na zes en twaalf maanden verblijf in het
opvangcentrum
 Casus
Miniteam
 Centrumleiding, individuele begeleider, teamleden
betrokken bij het gezin
 Conclusies uit observatielijsten, genogram en
netwerkcirkel
 Procedure, medisch, school, vorming volwassenen
 Doelstellingen formuleren op korte en lange
termijn
Handelingsplan
 Gesprek individuele begeleider en ouders, indien
gewenst meerderjarige kinderen, eventueel
centrumleiding
 Doelstellingen voor ouders, kinderen, teamleden
en externe partners
 Weergave van het miniteam
Evaluatie
 Na zes en twaalf maanden verblijf in het
opvangcentrum
 Cyclus opnieuw doorlopen
 Discussie

similar documents