Python - WordPress.com

Report
Програмски јазик - Python
ДАМЕ ЈОВАНОСКИ
Теорија на програмирање
Комуникација корисник-харвер.
Теорија на програмирање
Теорија на создавање на теоретска анализа на
математичките модели се:
 податоци
 начинот на процесирање на податоците
 алгоритми за процесирање на податоци
 парадигми и програмски јазици за изразување на
алгоритми
 системска и машинска архитектура за
имплементација на програмските јазици.
Програмски јазици и видови
Најважни концепти на програмските јазици:
 Податоци
 Синтакса
 Семантика
Програмски јазици и видови
Видови на програмски
јазици:
 Машински
 Симболични
 Виши
Програмски парадигми и карактеристики
Видови на програмски парадигми:
 Функциско програмирање
 Структурно програмирање
 Објектно-ориентирано програмирање
 Логичко програмирање
Функциско програмирање
Предности за одбирање на програмски јазик од
оваа парадигма се:
 сигурност (програмите во програмските јазици
од оваа парадигма се стремат кон тоа да имаат
што е можно помалку грешки),
 продуктивност (програмите во програмските
јазици од оваа парадигма се стремат на
скратување на времето при програмирање на
одредена апликација за разлика од другите
програмски јазици.
 ефикасност на повеќепроцесорски системи.
Структурно програмирање
Структурното програмирање ги има следниве
карактеристики:
 Структурното програмирање е тесно насочено
кон решавање на еден посебен проблем
 Структурното програмирање се изведува преку
постепено разградување на функционалноста
Објектно-ориентирано програмирање
Главни особини карактеристични за објектоориентираното програмирање се:
 објекти и класи
 наследување
 полиморфизам
 Dynamic binding (динамичко
поврзување/обврзување)
 енкапсулација
 интерфејси
Логичко програмирање
Карактеристични концепти за логичкото
програмирање се:
 Fакт (единица клаузула): Наједноставен вид на
тврдење се нарекува факт во кој се наведува
однос помеѓу објекти
 Правило (програмска клаузула)
 Квери (цел): Кверито се употребува за добивање
на информации од логичката
Елементи на програмските јазици
Елементи којшто ги има во повеќето популарни
програмски јазици:
 Променливи
 Услови
 Циклуси
 Полиња и низи
 Функции
 Податочни типови
 Покажувачи
 Динамичка алокација на меморијата и податочни
структури
Лексика
Начиини за проверка на анализата:
 Лексичка анализа
 Regular expressions (регуларни изрази) –
препознавање на одредена група на точни изрази
 Finite-state automata (FSAs) – претставуваат
апстракни машини кои можат да се искористат за
лексичка анализа
 Deterministic finite-state automata – преставува
апстрактна машина што исто така може да
препознава карактери и да прави нивна анализа.
 Преведувачи од FSA во регуларни изрази.
Лексичка анализа
Пример за лексичка анализа
Синтакса
 Синтаксата ја дефинира формалната врска но
структурата на програмскиот јазик и можноста за
опишување на различни изрази како
дефинирани изрази во тој јазик.
 Синтаксата единствено се однесува на формата и
сруктурата на симболите во програмскиот јазик
без оглед на нивното значење
Синтакса
token
Source
program
Lexical
Analyzer
Parser
Parse
tree
Rest of
front end
Get next
token
Intermediate
representation
Parser
Семантика
 Семантиката го открива значењето на
синтаксички правилната низа на карактери во
еден програмски јазик.
 Кај природните јазици, семантиката ја
претставува врската помеѓу меѓусебно поврзани
реченици и фрази со објекти, мисли, и чуства од
нашите искуства.
Семантика
Типови на податоци
Програмски јазици ги подржуваат следниве
податочни типови:
 integers (цели броеви)
 booleans (булеан или логички броеви)
 characters (карактери)
 floating point/float (реални броеви)
 alphanumeric string (алфанумерички низи)
Програмски јазик - Python
 Креирањето на програмскиот јазик python е
започнато кон крајот на 80тите години, а
неговата имплементација е направена во
Декември 1989 од страна на Guido van Rossum
(Гвидо Ван Росим) во институтот за истражување
CWI во Холандија.
 Наследник на ABC програмскиот јазик
Парадигми на програмскиот јазик Python
 Објектно-ориентирано програмирање
 Императивно програмирање
 Функциско програмирање
 и процедурално програмирање
Споредба со другите јазици
Примена на Python
Карактеристики на Python
 Подржан е од
повеќето оперативни
системи
 Open source
 Адаптиран е за
повеќе работни
околини
Програмска структура
 Објектно-ориентирано програмирање
 Функциско програмирање
 Процедурално програмирање
Програмска структура
 Процедурално
програмирање
Програмска структура
 Објектно-ориентирано
програмирање
Програмска структура
 Функциско програмирање
Типови податоци
 int (integer) – цели броеви
 float – реални броеви
 long – големи вредности за броеви или низи
 complex – комплексни броеви составени од
реален и имагинарен дел
Декларација на променливи
Оператори
Контролни структури
 If изразот
 For изразот
 break, continue и else изразите
 While изразот
If изразот
For изразот
 Карактеристики за for




циклусот:
Вредноста x
Услов
Итерации
Операции – дел од for
циклусот
break, continue, else и while изразите
Податочни структури
Функции
Класи и објекти
Исклучоци и библиотеки
Библиотеки
 sysconfig – датотека за конфигурација на Пајтон





работната околина
poplib – датотека за POP3 протокол за клиент
httplib – датотека за HTTP протокол за клиент
cgi – датотека за подршка на Common Gateway
Interface
thread - датотека за употреба на нишки
math – датотека за употреба на математички
функции
Инсталација на Пајтон
Инсталација на Пајтон
Инсталација на Пајтон
Инсталација на Пајтон
Инсталација на Пајтон
Ви Благодарам На Вниманието

similar documents