research funding and proposal writing-tieng Viet

Report
Gs. Detlef Briesen, ĐH Tổng hợp Giessen, CHLB Đức
NGUỒN TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ
CÁCH VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU XIN TÀI TRỢ
CHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG TRÌNH





14/5/2014
Các yếu tố cốt lõi của một đề cương tốt – tính khả thi,
khả năng thực hiện, tính thực tế
Các thành phần của một đề cương tốt – tóm tắt, khái
niệm, yêu cầu, động cơ thúc đẩy nghiên cứu, kết quả
mong đợi và ứng dụng thực tế, phương pháp luận,
phương pháp, kế hoạch thực hiện, ngân sách, các cá
nhân và tổ chức hợp tác nghiên cứu
Đề cương và Đơn xin tài trợ - Xem xét các thông báo
kêu gọi nộp đơn xin tài trợ và cách thức nộp đơn xin
tài trợ
Bài tập và làm việc nhóm
CHƯƠNG TRÌNH








15/5/2014
Các chương trình tài trợ kinh phí nghiên cứu quan trọng –
từ các nhà tài trợ của các nước nói tiếng Anh, Pháp và
Đức
Đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ – Cách thức nộp hồ sơ
Thảo luận trên các đề cương được chọn
Bài tập, làm việc nhóm và thi đua giữa các nhóm
16/6/2014
Nhóm trình bày
Trao Giấy chứng nhận và giải thưởng
THẾ NÀO LÀ MỘT ĐỀ CƯƠNG TỐT?
Đề cương tốt là đơn xin tài trợ, là vấn đề liên
quan đến kinh phí
 Đề cương tốt sẽ thuyết phục nhà tài trợ chi tiền
cho những vấn đề quan trọng nào đó
 Vì có sự cạnh tranh gắt gao nên chỉ có những
đề cương thật sự xuất sắc mới thành công
 Vấn đề không chỉ là rõ ràng về mặt khoa học
mà còn bao gồm vấn đề xã hội nữa
 Một đề cương tốt nên bao gồm cả khung công
việc khoa học và các hoạt động khác rộng hơn
của người xin tài trợ

THẾ NÀO LÀ NGHIÊN CỨU TỐT?

Nghiên cứu tốt đáp ứng các tiêu chí sau:
 Dựa
trên cơ sở lý thuyết và kết nối với dữ liệu
 Dẫn đến kết quả có giá trị, đáng tin và hợp lý
 Sử dụng các phương pháp phù hợp với vấn đề
nghiên cứu
 Nghiên cứu có thể góp phần vào thực tế và
chính sách
 Nghiên
cứu tốt là …..
 khả
thi, có thể thực hiện và thực tế
 Một
đề cương tốt thể hiện dự án có
kế hoạch
 Không
…
chỉ là ý tưởng hay mà còn phải
 khả
thi, có thể thực hiện và thực tế
CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT ĐỀ CƯƠNG TỐT
Các yếu tố
Tóm lược
Khái niệm
Yêu cầu
Động lực
Các kết quả mong muốn và
ứng dụng thực tiễn
Viết sau cùng
Ý tưởng cơ bản cho đề cương
Tại sao phải làm nghiên cứu
này và chúng ta sẽ khám phá
được những gì mà trước đây
chúng ta chưa biết?
Tại sao bạn muốn thực hiện
nghiên cứu này?
Những kết quả mong đợi là
gì?
Các thành phần
Tổng quan tài liệu
Các ấn bản có liên quan, kể
cả các bài viết của chính tác
giả
Phương pháp
Những phương pháp thích
hợp nào sẽ được sử dụng?
Thiết kế lịch làm việc cho thực
tế!
Lập kế hoạch
Kinh phí
Các đối tác thực hiện dự án
Tính toán kinh phí cho thực tế!
Bạn đã thiết lập được những
mối quan hệ hợp tác lâu dài
với những ai? Có đủ cơ sở vật
chất chưa?
TÌM HỌC BỔNG - ĐỨC
Tìm trên DAAD Scholarship Finder
 Xác định chương trình thích hợp
 Liệt kê các yêu cầu từ các nhà tài trợ
 https://www.daad.de/deutschland/stipendium/
datenbank/en/21148-finding-scholarships/

TÌM HỌC BỔNG - CHÂU ÂU
Tìm trên European Research Council Grants
 Xác định các chương trình phù hợp
 Liệt kê các yêu cầu từ các nhà tài trợ
 http://erc.europa.eu/

VIẾT ĐỀ CƯƠNG XIN TÀI TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ
CHÂU ÂU

similar documents