Bất bình đẳng xã hội được tái sản sinh như thế nào?

Report
Bất bình đẳng xã hội
được tái sản sinh như thế nào
trong xã hội Việt Nam sau Đổi mới?
Chu Hương Ly
City University London
31/07/2014
Câu hỏi nghiên cứu
• Có bất bình đẳng về cơ hội theo tầng
lớp trong xã hội Việt Nam sau Đổi
mới hay không?
• Bất bình đẳng cơ hội tồn tại và tiếp
diễn ra sao?
Cấu trúc tầng lớp theo nghề nghiệp (14-25 tuổi)
4%
5%
12%
Tầng lớp lãnh đạo - chuyên môn
Tầng lớp trung gian cổ trắng
Tầng lớp trung gian cổ xanh
Tầng lớp lao động
79%
Phân tích số liệu SAVY 2010
Tỷ lệ các tầng lớp đạt được
theo tầng lớp xuất thân
Tầng lớp lãnh đạo - chuyên môn
Tầng lớp trung gian cổ trắng
Tầng lớp trung gian cổ xanh
Tầng lớp lao động
84.5%
64.5%
60.7%
58.0%
25.7%
19.1%
12.0% 10.9%
15.7% 14.8%
10.5%
8.8%
3.7%
6.1%
Xuất thân tầng lớp lãnh đạo - chuyên Xuất thân tầng lớp trung gian cổ trắng Xuất thân tầng lớp trung gian cổ xanh
môn
2.1%
2.9%
Xuất thân tầng lớp lao động
Phân tích số liệu SAVY 2010
Vốn (‘Capital’) & Chuyển hóa vốn
(‘Capital conversion’)
• Nguồn lực không phổ biến
• Có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
• Có thể được sử dụng, trao đổi để đạt được mục đích
cuối cùng là nguồn lực kinh tế
Bourdieu (1986) Forms of Capital
‘Nếu như thằng con trai tôi nó muốn vào nhà nước
thì cũng có một số kinh nghiệm, một số cách. Mình
biết cách để mà vào được, cũng không phải là chạy
nhiều tiền đâu, thực ra là đúng ray thôi, đúng các
cái tiêu chuẩn hồ sơ xong rồi mình tác động một
cách vừa phải.’
(Bố, 54 tuổi, tầng lớp lãnh đạo – chuyên môn)

similar documents