จำนวนวัคซีนที่ต้องการใช้(ขวด)

Report
การเก็บรักษาและการเบิก-จ่าย
วัคซีนเจอีชนิดเชื้อเป็ นอ่อนฤทธ์ ิ
ภญ. ศิริรตั น์ เตชะธวัช
กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์ สานักโรคติดต่อทั ่วไป
คุณสมบัตขิ องวัคซีนป้องกันไข้ สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชือ้ เป็ นอ่ อนฤทธิ์(CD. JEVAX )
 เป็ นวัคซีนชนิดผงแห้ ง มีสีเหลืองอ่ อน
 ส่ วนประกอบของวัคซีน : เชือ้ ไวรั สเจอีสายพันธุ์ SA14-14-2,
gelatin, sucrose, lactose, urea และ human
serum albumin
 นา้ ยาละลายวัคซีนคือ Sterile water for injection
 เมื่อละลายด้ วยนา้ ยาละลายวัคซีนแล้ ว จะได้ นา้ ยาใสสีส้มแดง
หรือสีชมพูอ่อน และควรใช้ ภายใน 1 ชม.
CD.JEVAX Inj. (Japanese Encephalitis Vaccine, Live)
วัคซีนหลังจากผสมกับ diluent
คุณสมบัตขิ องวัคซีนป้องกันไข้ สมองอักเสบเจอี
ชนิดเชือ้ เป็ นอ่ อนฤทธิ์(CD. JEVAX )
 ขนาดที่ใช้
: ฉีด SC ขนาด 0.5 มล. ในเด็กอายุอย่ างน้ อยที่สุด
9 เดือน ฉีดกระตุ้น 1 ครัง้ ห่ างจากครัง้ แรก 3 เดือน - 1 ปี
 วัคซีนผงแห้ งเก็บและขนส่ งวัคซีนในอุณหภูมิ +2 ถึง +8 °c และ
ป้องกันแสง
 นา้ ยาละลายเก็บในอุณหภูมิ +2 ถึง +30 °c
 การบรรจุ : วัคซีนผงแห้ งบรรจุขวดละ 1 โด๊ ส ; 10ขวด/กล่ อง
นา้ ยาละลายบรรจุขวดละ 0.5 มล. ; 10ขวด/กล่ อง
CD.JEVAX Inj. (Japanese Encephalitis Vaccine, Live)
Packaging of CD.JEVAX
ขวดบรรจุวัคซีน(Lyophilized)
หน่ วยย่ อยด้ านใน
ขวดบรรจุ diluent 0.5ml.
หน่ วยย่ อยด้ านใน
(water for injection)
ปริมาตรของวัคซีน/นา้ ยาละลาย 10โด๊ ส/กล่ อง
กว้ างxยาวxสูง= 3.5cm.x8.6cm.x4.3cm.
=129.43 cubic cm.
=0.129 litres
ตู้เย็นชนิด 2 ประตู
ขนาดคิว ความจุช่องแช่ เย็น(ลิตร)
10
200
15
320
18
360
20
420
กระติกบรรจุวคั ซีน
ใบเล็ก ความจุภายใน = 1.7 ลิตร
ใบใหญ่ ความจุภายใน = 3.4 ลิตร
การเก็บรักษาวัคซีนในคลังอาเภอ/หน่วยบริการ
OPV
-15 to -25oC
BCG
JE live atten.
MMR
HepB
DTP
DTP-HepB
JE เชื้ อตาย
Rotavirus
dT
Influenza
Rabies
+2 to + 8 Cํ
+2 to +8 C.
ํ
ห้ามแช่แข็ง
ตัวทาละลายวัคซีนเก็บในช่ อง +2 to +8 ํC
ถ้ าคลังมีพนื ้ ที่ไม่ เพียงพอให้ เก็บที่อุณหภูมิห้อง
การเบิกวัคซีนโดยหน่ วยบริการ
้ บบฟอร์ม ว.3/1 ในการเบิก และการรายงานผล
ใชแ
ี ของหน่วยบริการ(WBC, ANC,
การให้บริการว ัคซน
่ ทาง e-mail
Labor room, รพสต./PCU) สง

แบบฟอร์ม ว.3/1
หน่วยบริการ
สสอ.
แบบฟอร์ม ว.3/1
ั
ฝ่ายเภสชกรรม
LAJE
การคานวณจานวนวัคซีนที่ต้องการใช้
กที่ให้บริการ x100
จานวนวัคซีนที่ตอ้ งการใช้(ขวด) = (100- จอัานวนเด็
ตราสูญเสีย) x ขนาดบรรจุตอ่ ขวด
12
การคาดประมาณการเบิกวัคซีนเจอีเชื้อเป็ น
• สูตรในการคานวณ จานวนวัคซีนที่ตอ้ งการใช้(ขวด)
= จานวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเดือน x 100
(100-อัตราสูญเสีย)x 1 โด๊ส
= จานวนเด็กกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเดือน x 1.01
การคานวณอัตราสูญเสียวัคซีนทีเ่ กิดจากการให้บริการ
จานวนวัคซีนที่เปิ ดใช้ (โด๊ ส) - จานวนผู้มารั บบริการ
X 100
อัตราสูญเสียของวัคซีน =
* จานวนวัคซีนที่เปิ ดใช้ (โด๊ ส)
* จานวนวัคซีนที่เปิ ดใช้ = ขวด X ขนาดบรรจุ
14
รายงานการเบิก การให้บริการและการสูญเสียวัคซีน
ั
่ “แบบฟอร์ม LAJE” ทีร่ วบรวมข้อมูล
ฝ่ายเภสชกรรมส
ง
ี ว ัคซน
ี จากแบบฟอร์ม
การเบิก การใช ้ และการสูญเสย
่ ทาง e-mail ไปที่
ว.3/1 ของหน่วยบริการทุกแห่ง สง
สสจ.(e-mail
สคร.ที่ 10
add. ของแต่ละจ ังหว ัด)
([email protected])
สาน ักโรคติดต่อทว
่ ั ไป
([email protected] และ
[email protected] )
การเบิกวัคซีนโดยคลังอาเภอ(1)
 เบิกใน website ระบบ VMI ขององค์ การเภสัชกรรมที่
http://scm.gpo.or.th/vmi โดยใช้ Username และ
Password ของโครงการ EPI Routine พร้ อมการเบิกวัคซีน
ชนิดอื่น ตามกาหนดการ key in Onhand ในแต่ ละเดือน
การเบิกวัคซีนโดยคลังอาเภอ(2)
ในเดือนธันวาคม 2555 ซึ่งเป็ นเดือนแรกที่มีการเบิกวัคซีนเจอี
เชือ้ เป็ น
คลิกเลือก Zero Onhand ของวัคซีน LAJE
Key in Onhand ของวัคซีนเจอีชนิดเชือ้ ตายด้ วย เพื่อ
ทราบปริมาณวัคซีนที่องค์ การเภสัชกรรมจะรับกลับจากฝ่ ายเภสัช
กรรมของโรงพยาบาลประจาจังหวัด(รพศ.หรือ รพท.) ซึ่งรวบรวม
มาจากคลังวัคซีนของโรงพยาบาลทุกแห่ ง
การเบิกวัคซีนโดยคลังอาเภอ(3)
 ในช่ วง 3 เดือนแรก จะใช้ ค่า ROP และ Max Limit ของ
วัคซีนเจอีเชือ้ ตาย หลังจากนัน้ ถ้ าค่ า ROP สูงเกินความต้ องการ
สามารถขอปรับค่ า ROP โดยใช้ “แบบปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้
วัคซีนเฉพาะวัคซีนเจอีเชือ้ เป็ น” ส่ งไปที่ กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์
สานักโรคติดต่ อทั่วไป กรมควบคุมโรค
 โทรสาร 02-590-7716 หรือ e-mail
 [email protected][email protected]
สต็อกการ์ ดวัคซีน
ชื่อวัคซีน.....................................................................................
ผู้ผลิต/ผู้นาเข้ า .........................................................................
ขนาดบรรจุต่อขวด ....... โด๊ ส ขนาดบรรจุต่อกล่ อง...............ขวด
ว/ด / ป
หน่ วยงาน
รั บ
จานวน
จ่ าย คงเหลือ
Lot.no.
Expiry
date
โปรดดูแลหนูด้วยนะคะขอบคุ
ณค่ะ

similar documents