การตั้งค่า Bios

Report
การตั้งค่า Bios
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd&DVD
1. จะปรากฏหน้ าจอสีดาดา ให้ เรา กด Del หรื อ F2 รัวๆ อันนี ้แล้ วแต่
เครื่ อง ว่ามันจะให้ กดอะไร ลองอ่านดูครับ มันจะมีคาประมาณว่า
Setup Bios อยูด่ ้ านล่าง
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
2. หลังจากที่เข้ า Bios แล้ วให้ เปลี่ยนลาดับการบู๊ต เรามาดู 2 ตัวอย่าง
Bios ที่พบกันบ่อย ๆ
Bios รุ่นเก่า
Bios รุ่นใหม่
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
แท็บ Advance Bios
ตัวอย่ างแรก จะพบใน Bios เก่ าๆ
ให้เลือกแท็บ Advance
Bios ส่ วนใหญ่จะอยูอ่ นั ที่ 2 หรื อ
อันที่ 3 แล้วแต่เครื่ อง เลือกแล้วกด
Enter เพื่อเข้าการตั้งค่า
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
ช่อง First Boot
จากนัน้ ให้ หาช่อง First Boot แล้ วเปลี่ยนให้ เป็ น CD-ROM
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
จากนันกด
้ F10 กด Y แล้ ว Enter ครับ
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
ตัวอย่ างที่ 2 จะเห็นได้ กบั คอมพิวเตอร์ ใหม่ๆ
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
เลือกไปที่ tab boot
Tab Boot
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
เลือก Boot Device Priority
กด +,- หรื อ F5 , F6 เพื่อเลื่อนขึ้น
เลื่อนลงแล้วแต่รุ่น ให้เลื่อน Cd or
Dvd rom มาบนสุ ดครับ
เมนูปมกด
ุ่
การตังค่
้ า Bios ให้ บทู จาก Cd & DVD
หน้ าต่างหลังจากเข้ า Boot Device Priority
Boot Device
ที่ 1st
เลือก CDROM
แล้ วกด F10 เพื่อทาการ save
ใส่ แผ่น Cd&Dvd ที่เราต้องการจะให้บูทเข้าไปครับ
จากนั้นคอมคุณก็จะทาการ รี สตาทตัวเอง แล้วก็จะเริ่ มการบูทจากแผ่นครับ

similar documents