ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่

Report
ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่
หน่วยโสตทัศนศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุดประสงค์
การนาไปใช้
สอนหลักสูตร...................................................................................................................................
เสนอผลงานที่..................................................................................................................................
ติดประกาศที่....................................................................................................................................
อื่นๆ..................................................................................................................................................
ต้ องการพิมพ์ เป็ น
ขาว - ดา
สี
แนวตั้ง
แนวนอน
โทนสี ......................................................................................................................................................
รายละเอียด
ขนาด...................................................................................... จานวน.............................................ชิ้น
ชื่องาน.....................................................................................................................................................
ผูส้ ่ง........................................................ภาควิชา...............................................โทร..............................
วันที่ส่ง.............................................................วันที่ตอ้ งการใช้..............................................................
เพิม่ เติมภาพ
ภาพเจ้าของงาน
ต้องการ
ไม่
ลายเซ็น
ผู้อนุญาต
หัวหน้าหน่วย
ธงชาติ
ต้องการ
ไม่
หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ที่ปรึ กษา (กรณี เป็ นนักศึกษา )
ลงชื่อ...........................................................ภาควิชา/หน่วยงาน..........................................
สิ่งทีแ่ นบมาด้ วย
CD.................................แผ่น ชื่อ File...................................................................................................
Program................................................................................................
เอกสาร..........................แผ่น ชื่อเรื่ อง..................................................................................................
CD เปล่า.....................แผ่น ชื่อแผ่น........................................................................................
รู ปแบบโดยย่ออยูใ่ น...............................................................................................................................
หมายเหตุ
อื่นๆ.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
โปรดแนบ CD ข้ อมูลพร้ อมเอกสารข้ อมูลตัวอักษรบนกระดาษ A4 รู ปแบบการเรียงลาดับ และ CD เปล่ า 1 แผ่น
ข้ อมูลตัวอักษรในโปรแกรม Word ภาพเป็ น Jpeg กราฟในโปรแกรม PowerPoint, Excelหรือ Word
คาแนะนาการส่ งงานพิมพ์โปสเตอร์ ขนาดใหญ่
1.
ส่ งงานล่วงหน้าก่อนกาหนดการใช้งานไม่ต่ากว่า 3 สั ปดาห์ เนื่องจากต้องทางานตามลาดับคิว
และหน่วยโสตฯจะต้องส่ งงานออกไปพิมพ์ภายนอก
*** ( ถ้ าส่ งงานหลังจากนีผ้ ้ สู ่ งจะต้ องรับผิดชอบนาไปส่ งและรับงานจากร้ านเอง)
*** ( และถ้ าหน่ วยโสตฯ ไม่ สามารถทาต้ นฉบับให้ ได้ ทนั เวลา ผู้ส่งต้ องออกค่ าใช้ จ่ายในการ
ส่ งทาต้ นฉบับจากภายนอกคณะเอง)
2.
ส่ งข้อมูลสาหรับทาโปสเตอร์ มาให้พร้อม ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลสาหรับตัวอักษร ( ใช้โปรแกรม Microsoft Word )
2.2 ภาพ ( บันทึกเป็ น J peg ) ที่มีความละเอียดไม่ต่ากว่า 300 dpi
2.3 กราฟ ( ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint )
2.4 บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD เขียนชื่อเรื่ อง และชื่อเจ้าของงานบนแผ่น CD ให้ชดั เจน
2.5 Print ข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร ลงกระดาษ A4 ส่ งมาพร้อมไฟล์ใน CD
2.6 บอกรายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ขนาด ( กว้าง- ยาว )
และรู ปร่ างโปสเตอร์ ( วางเป็ นแนวตั้ง – แนวนอน )
2.7 ต้องการวางกลุ่มภาพเป็ นลักษณะไหนจากบนลงล่าง หรื อซ้าย ไป ขวา
2.8 ลาดับข้อมูลตัวอักษรและภาพ ให้ชดั เจน เช่น ข้อความที่1 คู่กบั ภาพที่ 1-2
29 ลาดับภาพ ภาพใดคู่กบั ภาพใด ฯลฯ
2.10 ผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจข้อมูลเนื้อหาและรู ปแบบแล้วจึงส่ งงานมาที่หน่วยโสตทัศนศึกษา
2.11 ส่ งแผ่น CD เปล่า ให้หน่วยโสตฯ จานวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกงานของเจ้าของงาน
ส่ งพิมพ์นอกคณะทันตฯ
3.
เมื่อเจ้าหน้าที่จดั เรี ยงข้อมูลและภาพเรี ยบร้อยแล้วจะนัดเจ้าของงานตรวจก่อนพิมพ์ขนาดจริ ง
3.1 ตรวจจาก Print สี ขนาด A3 เพื่อตรวจทานและแก้ไขคาผิด
3.2 หลังจากแก้ไขแล้ว ตรวจอีกครั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ กบั เจ้าหน้าที่
เพื่อเช็คข้อมูลทุกส่ วนของโปสเตอร์
*** กรณีมีการแก้ไข – เพิม่ เติม ข้ อมูลหรือเปลีย่ นแปลงหลายจุด
งานของคุณจะถูกเลือ่ นคิวไปเป็ นคิวอันดับสุ ดท้ าย
4.
เมื่อพิมพ์ขนาดจริ งแล้วจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้
4.1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ตามอัตราที่กาหนด
4.2 หน่วยโสตฯ จะไม่เก็บต้นฉบับงานโปสเตอร์ ไว้กบั หน่วยหลังจากส่ งงานพิมพ์เรี ยบร้อยแล้ว)

similar documents