Adweithiau Cildroadwy

Report
Adweithiau Cildroadwy
Gweithgynhyrchu Asid Sylffwrig
•Gwybod am y camau yn y broses gyffwrdd ar gyfer
gweithgynhyrchu asid sylffwrig a disgrifio’r camau hynny
•Gwybod y defnyddir fanadiwm (V) ocsid fel catalydd
Bara
Tost
Tybed pa amodau a fyddai’n
affeithio’r adweithiau hyn?
H2O (s)
Dŵr
Cwyr Solet
H2O (L)
Cliciwch ar y cwmwl
meddwl i aroleuo’r
arwydd ecwilibriwm
Iâ
Cliciwch ar y dictectif
ddwy waith
Cwyr Hylif
Cliciwch ar yr
adweithyddion
Cuddio’r
dangos
cyfarwyddiadau
Dwi ddim yn
siŵr beth yw
ystyr y symbol
yna!
mmm.. Mae fy
nhasg newydd
yn y llythyr hwn.
Dewch i ni ei
agor a chychwyn
ar y cliw
cyntaf....
• Mae asid Sylffwrig yn cael ei
ddefnyddio ar gyfer llawer o bethau
ym maes diwydiant.
• Gall faint o asid sylffwrig a
ddefnyddir gan wlad mewn un
blwyddyn fod yn ffordd o fesur
datblygiad economaidd y wlad
Cliciwch ar y llythyr
honno
ddwywaith
(pa mor modern neu gyfoethog y
mae’r wlad).
Cliciwch ar y ditectif
Cuddio’r
dangos
cyfarwyddiadau
Wel, hyd yn oed
heb Watson
dwi’n gwybod
mai fy nhasg yw
chwilio am
wybodaeth am
weithgynhyrchu
asid sylffwrig ...
Cliciwch ar yWatson..
balŵn aer
ac yna ar y darn o
sylffwr
Cliciwch ar y swigen
eiriau (Mae gennyf) –
cliciwch ddwy waith
Cliciwch y sleid
unrhyw le hyd nes bod
y geiriau (Mae
gennyf..) yn
ymddangos
Cuddio’r
dangos
cyfarwyddiadau
Ditectif...
Mae gennyf y
deunyddiau crai
canlynol i chi eu
hadnabod..
1. Sylffwr a geir mewn Tanwyddau Ffosil...
Sylffwr + ocsigen
S(s) + O2(g)
Grêt, wel peidiwch ag
aros amdanaf fi
dewch i ni gael gweld
beth sy’n digwydd...
sylffwr
deuocsid
SO2(g)
Ddim eto. Mae’n
rhaid i ni gydbwyso’r
hafaliad ..
Pan fydd sylffwr
mewn tanwydd ffosil
yn llosgi mae’n
cynhyrchu nwy
sylffwr deuocsid.
Ysgrifennwc
h Hafaliad
Cytbwys
Ysgrifennwch
frawddeg i
ddisgrifio’r
adwaith
Mae gennyf y
deunyddiau craidd ar
eich cyfer chi
ddictectif
Llwyddiant!
A allwch chi
ddisgrifio’r ditectif
hwn
2. Mwynau Sylffwr
... mae mwynau sylffid yn cael eu
gwresogi mewn aer i gynhyrchu’r
metel ocsid a nwy sylffwr deuocsid, er
enghraifft..
lead sulfide + oxygen
2PbS(s) + 3O2(g
A allwch
chi orffen
yr
adwaith..
A allwch
chi gydbwyso’r
adwaith..
plwm ocsid + sylffwr deuocsid.
2PbO(s) + 2SO2(g)
A oes unrhyw ffordd
arall o wneud sylffwr
deuocsid?
Oes,....
Caiff sylffwr ei
ocsideiddio yn yr
adweithiau blaenorol i
ddod yn sylffwr
deuocsid.
Mae’r ddau adwaith
yn ecsothermig.
Mae amodau ar gyfer
yr adwaith hwn...
sylffwr deuocsid + ocsigen
2SO2(g) + O2(g)
Defnyddir y nwy
sylffwr deuocsid a
gynhyrchir o’r
ddau ddull uchod i
wneud sylffwr
triocsid
sylffwr triocsid.
2SO3(g)
A pheidiwch ag anghofio y defnyddir
catalydd o’r enw.... Fanadiwm (V) ocsid
Ond
a) beth yw Ecsothermig
b) Sut mae’r sylffwr deuocsid yn cael ei
Ysgrifennwch
hafaliad cytbwys ar
gyfer yr adwaith..
Mewn llawer o brosesau
diwydiannol defnyddir
Beth yw ystyr yr
tymheredd cyfaddawd. Er
arwydd yna! A ydyw’n
mwyn lleihau’r broblem mae’n
effeithio ar yr adwaith
rhaid edrych am ffordd o
gynyddu cyfradd yr adwaith
heb leihau’r cynnyrch hynny yw,
Defnyddir cynnydd yn y tymheredd i gyflymu’r
gydag chatalydd.
adweithiau cemegol ond gall cael effaith
Dyma’r arwydd am adwaith
annymunol pan mae’r adwaith yn gildroadwy
cildroadwy. Bydd gwasgedd a
ac yn ecsothermig.
thymheredd yn cael effaith fawr ar
faint y cynnyrch, felly mewn
adwaith cildroadwy mae’n bwysig
iawn ei wneud yn iawn!
Fanadiwm
(V) ocsid
WATSON! Rho’r gorau i
freuddwydio, rwyf ar fin egluro’r
arwydd sy’n ganolog i’n
hymchwilaid... hynny yw
adwaith!
The Contact Process:
Crynodeb byr o’r Broses Gyffwrdd
mae’n troi’r
sylffwr
deuocsid
yn...
i wneud
s....
....asid sylffwrig
crynodedig.
... sylffwr triocsid (yr
adwaith cildroadwy
sydd wrth wraidd y
broses);
...ylffwr deuocsid
mae’n troi’r sylffwr triocsid
yn....
I wneud hwn yn
anoddach gallech
ddangos y frawddeg
gyntaf yn unig
Rhaid i’r disgyblion
gysylltu’r dechrau
cywir gyda’r diwedd
cywir
dangos
Mae Cemeg yn hwyl
go iawn!!

similar documents