egzamin-gim_rodzice2014

Report
EGZAMIN GIMNAZJALNY ODBĘDZIE SIĘ
W TERMINIE WYZNACZONYM PRZEZ OKE:
23.04.14 r. – środa
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
24.04.14 r. – czwartek
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO
-PRZYRODNICZA
25.04.14 r. – piątek
CZĘŚĆ JĘZYKOWA
TERMINY I CZAS TRWANIA
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2014
23 kwietnia
2014
środa
24 kwietnia
2014
czwartek
25 kwietnia
2014
piątek
Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego:
- godz. 9.00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
(60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony - nie więcej niż 80 minut)
- godz. 11.00 – egzamin z zakresu języka polskiego (90 minut)
(90 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony - nie więcej niż 135 minut)
Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu gimnazjalnego:
- godz. 9.00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
(60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony - nie więcej niż 80 minut)
- godz. 11.00 – egzamin z zakresu matematyki
(90 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony - nie więcej niż 135 minut)
Egzamin gimnazjalny z języka obcego nowożytnego:
- godz. 9.00 – na poziomie podstawowym
(60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony - nie więcej niż 80 minut)
- godz. 11.00 – na poziomie rozszerzonym
(60 minut, a dla uczniów dla których czas trwania egzaminu może być
przedłużony - nie więcej niż 90 minut)
CZAS TRWANIA EGZAMINU
GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW ZE
SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
W DNIACH EGZAMINU
PAŃSTWA DZIECKO
PRZYCHODZI DO SZKOŁY NA
GODZINĘ 8.10 ODŚWIĘTNIE
UBRANE, Z LEGITYMACJĄ
SZKOLNĄ, DOWODEM
TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM.
UCZEŃ POWINIEN ZNAĆ
SWÓJ NUMER PESEL.
EGZAMIN KAŻDEGO DNIA ROZPOCZNIE SIĘ
PUNKTUALNIE O GODZINIE 9.00;
PO TEJ GODZINIE SPÓŹNIALSCY NIE BĘDĄ
WPUSZCZANI DO SALI,
JEST TO RÓWNOZNACZNE
Z NIEPRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU.
W każdym dniu egzaminu
między poszczególnymi
częściami nastąpi
60-minutowa przerwa,
w czasie której
w wyznaczonych salach
uczniowie będą mogli
zjeść śniadanie.
Laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci
konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim
z zakresu jednego z grupy
przedmiotów objętych daną
częścią egzaminu są zwolnieni
z odpowiedniej części egzaminu,
a na zaświadczeniu otrzymują
najwyższy wynik,
np. laureat WKP z biologii,
jest zwolniony z całej części
matematyczno-przyrodniczej
egzaminu.
Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie
przybory do pisania i rysowania: długopis
z czarnym tuszem/atramentem, ołówek,
gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel, kątomierz.
Podczas egzaminu nie będzie możliwości
pożyczania czegokolwiek od innego ucznia.
 NIE WOLNO PRZYNOSIĆ ŻADNYCH URZĄDZEŃ
TELEKOMUNIKACYJNYCH.
 Nie wolno używać kalkulatora, zegarka
z kalkulatorem oraz korektorów. Nie wolno wnosić
do sali telefonu komórkowego!
 Sprzęty te najlepiej zostawić w domu; przyniesione
do szkoły powędrują w jedno, ustalone miejsce sali.
 Użycie lub tylko posiadanie przy sobie w/w sprzętów
może spowodować przedwczesne odebranie
pracy i przerwanie egzaminu.
Po upływie przeznaczonego na egzamin
czasu uczniowie zostaną poproszeni
o odłożenie pracy.
Na 10 minut przed zakończeniem czasu
przeznaczonego na pracę z zestawem
egzaminacyjnym przewodniczący zespołu
nadzorującego przypomina zdającym
o konieczności zaznaczenia odpowiedzi
na karcie odpowiedzi.
W przypadku:
• stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez ucznia,
• wniesienia do sali egzaminacyjnej lub korzystania przez
ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali
egzaminacyjnej,
• zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu
egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
przerywa danemu uczniowi egzamin, unieważnia
odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie
sali.
Wyniki egzaminu
gimnazjalnego z zadań
z zakresu języka obcego
nowożytnego na poziomie
podstawowym będą brane
pod uwagę w czasie
rekrutacji uczniów do szkół
ponadgimnazjalnych,
a z zakresu na poziomie
rozszerzonym od roku
szkolnego 2018/2019.
Prace będą sprawdzane przez egzaminatorów OKE
a wyniki zostaną przesłane do szkoły
około 20 czerwca 2014 r.
Dni egzaminu gimnazjalnego są dniami wolnymi
od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas pierwszych
i drugich.
DZIĘKUJĘ 
BOŻENA HAIN

similar documents