Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu SA

Report
Centrum Badań i Rozwoju
Technologii dla Przemysłu S.A.
00-132 Warszawa
ul. Grzybowska 12/14 lok.B3
www.cbrtp.pl
T: +48 22 100 61 30
F: +48 22 100 61 50
[email protected]
Zakres działalności
CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A. jest dynamicznie rozwijającą się Spółką łącząca w sposób
unikatowy płaszczyzny badań, rozwoju i nauki ze światem biznesu poprzez efektywny transfer wiedzy i skutecznie budowanie
multidyscyplinarnej współpracy ośrodków naukowych i przedsiębiorstw.
Spółkę tworzą specjaliści i praktycy rynkowi łączący kilkanaście lat doświadczeń pracy w międzynarodowym środowisku
korporacyjnym i instytucji naukowo-badawczych.
Głównymi obszarami działalności Spółki CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A. są:
Elektrotechnika
Energetyka i mechanika płynów
Geologia i geofizyka
Inżynieria materiałowa
Zarządzanie
2
Elektrotechnika
W dobie rozwoju systemów inteligentnych oraz technik i technologii gospodarowania energią, pobudzanych rosnącym deficytem
zasobów jak i stosunkowo niską efektywnością procesów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, rosną
potrzeby konstruowania rozwiązań gwarantujących efektywne gospodarowanie przedmiotową energią z wykorzystaniem
zaawansowanych narzędzi IT.
Ze względu na fakt obecności elektrotechniki w tak kluczowych sektorach jak transport, budownictwo, przemysł, medycyna kluczowe
staje się poszukiwanie rozwiązań zapewniających poprawę efektywności wykorzystania źródeł energii zarówno konwencjonalnych jak i
odnawialnych.
3
Elektrotechnika
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku CBRTP S.A. zbudowała zespół o różnorodnych kompetencjach oraz nawiązała współpracę
z widzącymi krajowymi ośrodkami naukowymi, zapewniając interdyscyplinarność procesów badawczych i wdrożeniowych
a tym samym zwiększony potencjał gospodarczego wykorzystania ich wyników.
Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

badania jakości dostaw energii elektrycznej oraz racjonalizacji jej przetwarzania
i użytkowania

badania nad optymalizacją narzędzi analizy, przetwarzania, modelowania
i projektowania systemów wytwarzaniu i konsumpcji energii

Budowa algorytmów, technik i narzędzi zarządzania energią

prace nad opracowaniem i wdrożeniem rozwiązań technicznych oraz
technologicznych,
umożliwiających
wysokosprawną
produkcję
energii
elektrycznej i cieplnej ze źródeł mieszanych pracujących w modelu hybrydowym
oraz kogeneracyjnym
4
Geofizyka i geotechnika
Konieczność stałego zwiększania wydobycia i eksploatacji złów dyktowana stale rosnącym zapotrzebowaniem gospodarek światowych na
surowce i paliwa kopalne determinuje także rozwój badań naukowych umożliwiających poprawę efektywności procesów rozpoznawania,
poszukiwania i eksploatacji złóż. Nie bez znaczenia jest także niezwykle skomplikowana jak na warunki europejskie krajowa struktura
geologiczna utrudniająca eksploatację górniczą i proces poszukiwań wymuszająca stosowanie wyrafinowanych narzędzi, metod i technik
pomiarowych, analizy oraz przetwarzania i interpretacji danych geologicznych, geofizycznych oraz otworowych, niejednokrotnie
wytwarzanych w ramach prac eksperymentalnych. W tym też kontekście Spółka współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi z
dziedziny w tym z Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz przemysłem PGNiG, Orlen, Lotos, realizując jako
podwykonawca czy też kooperant konsorcjum naukowo przemysłowego zadania badawcze z wybranych pod obszarów.
CBRTP S.A. dzięki posiadanemu zespołowi specjalistów oraz współpracy z wiodącymi instytutami i dostawcami technologii w skali
krajowej i globalnej skutecznie realizuje działania służące udoskonalaniu stosowanych technik oraz metod akwizycji i interpretacji
danych.
5
Geofizyka i geotechnika
Głównym celem działań CBRTP S.A. w dziedzinie geofizyki i geotechniki jest wzrost efektywności badań geofizycznych, głównie
sejsmicznych, realizowanych w prospekcji złóż węglowodorów, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego RP oraz UE,
a także wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poszukiwawczych i naftowych na rynku poszukiwań ropy naftowej i gazu
ziemnego (w tym gazu łupkowego) oraz rud.
Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

prace analityczne i przetwarzanie danych sejsmicznych

prace badawcze nad innowacyjnymi metodami akwizycji, przetwarzania oraz
interpretacji danych

badania nad poprawą efektywności procesów akwizycji danych geofizycznych

badanie stery małych prędkości z wykorzystaniem sejsmiki wysokorozdzielczej

inżynierskie badania geofizyczne we współpracy z czołowymi jednostkami
naukowymi w Polsce i na świecie
6
Energetyka i mechanika płynów
Przemysł paliwowo-energetyczny uważany jest za gałąź strategiczną, ponieważ warunkuje wszelkie działania gospodarcze. Rozwój
gospodarek generuje coraz to większe zapotrzebowania na energię przemysłu, usług, komunikacji, związany z tym brak możliwości
magazynowania energii na dużą skalę, wzrastającymi wraz z odległością stratami energii w trakcie jej przesyłania a także wysokich
kosztów budowania i funkcjonowania elektrowni oraz linii przesyłowych.
W praktyce oznacza to konieczność zastosowania odmiennego od dotychczasowego podejścia dla rozwiazywania problemów odbiorców
energii oraz dystrybutorów z wykorzystaniem również narzędzi teleinformatycznych, tworząc rozwiązania zapewniające poprawę
efektywności źródeł zarówno konwencjonalnych jak i odnawialnych, jakości dostarczanej energii oraz integrację źródeł
rozproszonych.
7
Energetyka i mechanika płynów
Rozumiejąc w pełni potrzeby rynku i gospodarki CBRTP S.A. skupia się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych
i technologicznych poprzez współpracuję z dostawcami oraz producentami nad zwiększaniem efektywności produktów, bardziej
optymalnym wykorzystaniem surowców i materiałów, a także nad nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. CBRTP
S.A. tworzy własny know-how dzięki współpracy ze specjalistami z branży, firmami działającymi w energetyce odnawialnej i
konwencjonalnej, którzy swoją wiedzą oraz działaniami wspierają rozwój sektora energetycznego.
Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

termodynamika

wymiana ciepła

kogeneracja

poligeneracja

energetyka cieplna konwencjonalna

energetyka odnawialna

mechanika płynów

przepływy wielofazowe

termodynamika

promieniowanie cieplne

konwekcja

przewodzenie ciepła
8
Inżynieria materiałowa
Inżynieria materiałowa jako wybitnie interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki łącząca elementy fizyki chemii, biologii i matematyki,
cechowana unikalnym a zarazem innowacyjnym charakterem wynalazków o znaczącym potencjale gospodarczego wykorzystania,
stanowi w strategii Spółki kluczowy obszar aktywności badawczo - rozwojowej.
Gwałtowny rozwój inżynierii materiałowej w ostatnich kilkunastu latach implikował rozwój narzędzi, maszyn i urządzeń w wielu
dziadzinach, pobudzając tym samym ich rozwój, co szczególnie widoczne jest w przemyśle surowcowym i obszarach wysokich technologii
oraz medycyny.
9
Inżynieria materiałowa
Wskazane czynniki ukierunkowały działania strategiczne Spółki na obszar inżynierii materiałowej komplementarny z pozostałymi działami
badawczo-rozwojowymi funkcjonującymi w strukturach CBRTP S.A., a aktywna współpraca z wiodącymi krajowymi ośrodkami
naukowymi tj. Politechniką Warszawską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznych w Szczecinie oraz Akademią Górniczo
- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, umożliwiają inicjowanie i realizację złożonych przedsięwzięć badawczych, badawczo rozwojowych oraz wdrożeniowych, które rokują rzeczywisty transfer wyników do gospodarki stanowiący ogromny potencjał
konkurencyjny dla Spółki i jej Partnerów.
Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje prace badawcze w obszarach:

materiałów inżynierskich

projektowania materiałowego

metodyk badania materiałów

technologii procesów materiałowych

mechaniki technicznej, pękania oraz wytrzymałości materiałów

projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskiej

termodynamiki technicznej

elektrotechniki i elektroniki

zintegrowanych systemów zarządzania
10
Zarządzanie
Głównym celem projektów badawczych realizowanych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu jest m.in. tworzenie dedykowanych metodyk
zarządzania projektami dla sektora przemysłowego, energetycznego i paliwowego w oparciu o analizę i zastosowanie wybranych
elementów standardowych metodyki zarządzania i charakteru projektów realizowanych w przedmiotowym sektorze.
Projekty mają charakter naukowo-badawczy i są realizowane przez zespół praktyków biznesowych oraz kadrę akademicką, którzy
posiadają wiedzę, know-how oraz doświadczenie w zarządzaniu multidyscyplinarnymi projektami. W finalnej fazie przystępuje się do
etapu komercjalizacji metodyki w formie rynkowego produktu, oferowanego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
11
Zarządzanie
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku CBRTP S.A. zbudowała zespół o połączonych kompetencjach menadżerskich oraz inżynieryjnych,
oparty o praktyków biznesowych, finansistów oraz inżynierów kontraktowych z wieloletnim doświadczeniu w nadzorowaniu oraz kontroli
inwestycji budowlanych, konstrukcyjnych oraz modernizacyjnych w sektorach energetyki, motoryzacji, inżynierii lądowej oraz kolejowej.
Zakres aktywności Spółki zarówno naukowo - badawczej jak i komercyjnej obejmuje:

badania nad usprawnieniami metodyk zarządzania projektami inwestycyjnymi

badania nad optymalizacją efektywności i sprawności procesów wewnątrzorganizacyjnych

badania nad opracowaniem dedykowanych rozwiązań biznesowych w obszarze
zarządzania relacjami z dostawcami oraz kontrahentami

badania nad innowacyjnymi metodami zarządzania zespołami ludzkimi
w organizacjach
12
Unikalne podejście a procesy wdrożenie
CBRTP S.A. realizuje kreację i obsługę projektów inwestycyjnych, badawczych oraz wdrożeniowych w pełnym cyklu ich życia,
rozpoczynając od fazy poszukiwania potrzeb i luk rynkowych w kontekście technologiczno-procesowym,
po przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, koordynację prac badawczych, wdrożenie i finalne rozliczenie projektu.
Specjaliści tworzący CBRTP S.A. są właścicielami unikatowego know-how w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi, technicznymi
czy informacyjnymi, modelowania systemów zarządzania i monitorowania wskaźników realizacji poszczególnych przedsięwzięć
oraz obsługi sprawozdawczości projektowej i wewnętrznej kontroli projektu.
13
Partnerzy projektów badawczych
CBRTP S.A. w toku swojej działalności rozpoczęło ścisłą współpracę z podmiotami naukowymi, badawczo-rozwojowymi jak również
komercyjnymi przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor przemysłowy i usługowy.
Do najważniejszych kooperantów komercyjnych CBRTP S.A. należą:
Do najważniejszych kooperantów naukowych CBRTP S.A. należą:
14
Disclaimer
Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przedstawienie wyselekcjonowanych informacji
dotyczących CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU.
W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które CBRTP S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma
gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny.
Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą
istotnie różnić się od faktycznych rezultatów.
CBRTP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania.
Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub
jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody strony CBRTP S.A.
15
15
Dziękujemy za uwagę!
W przypadku pytań prosimy o kontakt
[email protected]
[email protected]
00-132 Warszawa
ul. Grzybowska 12/14 lok.B3
www.cbrtp.pl
T: +48 22 100 61 30
F: +48 22 100 61 50
[email protected]

similar documents