Cad atá ar eolas agat faoi Chúba?

Report
Cúrsaí Ceoil
Réamhobair 1
Féach ar an dá fhíseán:
Cé acu ab fhearr leat?
Cén fáth?
Cúrsaí Ceoil
Réamhobair 2
Féach ar an liosta focal seo thíos.
Roghnaigh na focail is fearr a oireann do
gach físeán agus cuir sna boscaí cearta
iad!
bríomhar
traidisiúnta
comhaimseartha
séimh
proifisiúnta
banna ceoil
tionchar iasachtach
nua-aimseartha
Éireannach
aistriúchán
Sibéal Davitt
Lurgan
Cúrsaí Ceoil
Réamhobair 3
Ceangal na cineálacha ceoil leis na samplaí ceoil.
Ceol clasaiceach
Amadou & Mariam, Welcome
to Mali
Popcheol
Daft Punk, Random Access
Memories
Ceol ar an sean-nós
Altan, Gleann Nimhe
Ceol Hip Hap
Jay-Z, American Gangster
Na gormacha
The Rolling Stones, Sticky
Fingers
Ceol traidisiúnta
An Rógaire Dubh
Rac-cheol
Madonna, Hard Candy
Ceol domhanda
Vivaldi, Na Ceithre Shéasúr
Ríl
Bruach na Carraige Báine
Ceol leictreonach
John Lee Hooker, Boom Boom
Cén cineál ceoil a thaitníonn leat féin? Cuir na cineálacha
ceoil ar chlé in ord, ag cur uimhir 1 in aice leis an gcineál
ceoil is fearr leat, agus mar sin ar aghaidh.
Cúrsaí Ceoil
Éisteacht
Éist leis an mbeirt chainteoirí agus freagair na
ceisteanna.
1. An bhfuil suim ar bith ag Bertie sa cheol?
Mínigh!
2. An bhfuil mórán suime ag daltaí eile i scoil
Bhertie sa cheol?
3. Cad iad na hócáidí sóisialta a bhíonn ar siúl i
scoil Shaoirse?
4. An mbíonn baint ag Saoirse í féin leis na
hócáidí sin?
Cúrsaí Ceoil
Cén Ghaeilge atá ar na huirlisí ceoil seo?
Iarobair 1
Cúrsaí Ceoil
Iarobair 3
Líon na bearnaí:
Bí ag obair leis an duine in aice
leat agus cuirigí na ceisteanna
seo ar a chéile. Ná bíodh ach
focal amháin mar fhreagra
agat.
_________
___beirt___
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
1. Cé mhéad deirfiúr atá
agat?
2. Cé mhéad deartháir atá
agat?
3. Cé
mhéad
múinteoir
Gaeilge atá sa scoil?
4. Cé mhéad cara maith atá
agat?
5. Cé mhéad duine atá sa
ghrúpa U2?
6. Cé mhéad duine atá i
lánúin?
7. Cé mhéad
seantuismitheoir atá agat?
8. Cé mhéad duine a leag cos
ar Mhars?
9. Cé mhéad ban-Uachtarán
a bhí againn in Éirinn?
10. Cé mhéad páistí a bhí i
gClann Lir?
Cúrsaí Ceoil
Plé
Cuir na ceisteanna seo ar na daoine eile i do
ghrúpa:
(Ná déan dearmad gach freagra a thabhairt leis
an mbriathar céanna atá sa cheist.)
1. An bhfuil ceol agat? Tá / Níl…
2. An seinneann tú aon
Seinneann/ Ní sheinneann…
uirlis
cheoil?
3. Cén cineál ceoil a thaitníonn leat? Cén fáth?
4. Cad é an banna ceoil nó an ceoltóir is fearr
leat? Cén fáth?
5. An raibh tú riamh ag aon cheolchoirm? Cad
é? Ar thaitin sé leat? Bhí / ní raibh…

similar documents