470277.DSTAKLOKERAMIKA_U_STOMATOLOKOJ_PROTETICI_1

Report
STOMATOLOŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
DIPLOMSKI RAD
Staklokeramika u
stomatološkoj protetici
Selma Čančar Omerbašić
UVOD
• Težnja za što boljom estetikom tjerala je stomatologe
na daljnja usavršavanja keramike kao materijala koji
gotovo u potpunosti oponaša prirodni izgled zuba.
• Pojava staklokeramike u stomatološkoj protetici
rezultirala je pojavom novog, estetskog načina
rehabilitacije protetskog pacijenta.
RAZVOJ STAKLOKERAMIKE
Staklokeramika je polikristalni materijal koji nastaje
kontroliranom kristalizacijom stakla, pri čemu nastaje
dvofazni materijal, kristali i amorfna staklena matrica.
Nastanak kristala odvija se u postupku temeperiranja
sveukupnog volumena stakla, stvaranjem klica i
rastom kristala.
Staklo je kruta talina alkalijskih silikata, bogata
kremičnom kiselinom koja u sebi sadrži još jednu
bazu, prema kojoj se dijeli na: natrijsko-kalcijsko,
kalcijsko-kalcijsko, aluminijsko staklo, a unošenjem
različitih oksida u mineralnu staklenu talinu dobivaju
se cinkova, baritna, borosilikatna i druga stakla.
Primarni proces svake kristalizacije u staklu je
razdvajanje mikrofaza.
Nakon taljenja talina se boji dodavanjem malih količina
metalnih oksida.
Kada je potrebno dodaju se i oksidi kositra, cirkonija i
fosforita koji se u staklenoj matrici izlučuju u obliku
finih kristaliničnih čestica.
Takvom kontroliranom kristalizacijom nastale su
različite vrste staklokeramike.
POVIJEST STAKLOKERAMIKE
•
•
•
1968. godine Stokey otkriva staklokeramiku.
McCullock je prvi primjenjuje kao gradivni materijal u
stomatološkoj protetici.
1970. godine Grossman prvi put opisuje ljevljivu
staklokeramiku.
•
Danas je staklokeramika jedan od najčešće korištenih
sustava potpune keramike, isključivo zbog velikih estetskih
dosega ali i dobre čvrstoće i dugotrajnosti nadomjeska,
osobito ako govorimo o rehabilitaciji prednjeg segmenta
zubnog niza.
•
Problem predstavlja primjena u lateralnom segmentu, zbog
većih žvačnih sila, većeg opterećenja i posljedičnog pucanja
nadomjestka.
Porozitet može biti ishodišno mjesto za nastanak pukotina
koje mogu dovesti do loma nadomjeska.
Problem se nastojao riješiti očvršćivanjem staklokeramike uz
pisustvo određene kristalne faze te kontrolom rasta i
distribucije stakla, te dodatnim žarenjem ili tlačenjem.
•
•
PODJELA STAKLOKERAMIKE
Staklokeramiku dijelimo na onu za:
1. laboratorijsku izradu (Dicor, IPS Empress)
2. strojnu izradu (Dicor MGC, IPS Empress CAD, IPS
e.max CAD, IPS e.max ZirCAD)
Staklokeramika za laboratorijsku izradu dijeli se na:
1. ljevljivu, iskorištava tehniku izgaranja voska i
centrifugalno lijevanje nadomjeska (Dicor)
2. tlačenu, iskorištava postupak vrućeg tlačenja (IPS
Empress, IPS Empress2 i IPS Empress e.max Press)
LJEVLJIVA STAKLOKERAMIKA
•
•
•
•
•
Sastoji se od kristala tetrasilicij fluorovog tinjca i amorfne
staklene matrice
Kristali djeluju na difrakciju, apsorbiraju boju svoje okolne te
dolazi do učinka kameleona.
Dicor pokazuje veliku tvrdoću, minimalnu abrazivnost,
minimalno skupljanje tijekom izradbe, dobru rubnu
prilagodljivost, otpornost na promijene temperature i
kemijsku stabilnost.
Dobra mehanička svojstva su posljedica fleksibilnosti kristla
i njihovo skupljanje u pločice, čime se sprečava širenja
pukotine.
Nedostatak je ograničenost primjene samo za prednju
regiju zubnog niza i opsežnije brušenje kako bi se osigurala
strukturalna trajnost nadomjeska.
Izradba krunice iz ljevljive staklokeramikeDicor
• Voštani objekt ulaže se u kivetu dvostrukog ruba
•
Lijeva se na temperaturi od 1370 °C, kiveta se potom
hladi te pjeskari zrncima Al203 te potom ponovno ulaže
i peče na 1075°C, šest sati.
• Tada nastaju kristali, a staklo gubi prozirnost.
• Slijedi bojanje krunice i glaziranje.
TLAČENA STAKLOKERAMIKA
Prvi put je opisuje Wohlwend
IPS Empress je leucitima ojačana staklokeramika, udio kristala je
35% sveukupnog volumena.
Ojačanje je postignuto zbog razlike u koeficijentima termičke
istezljivosti leucita i staklene matrice.
IPS Empress 2 ima udio kristala oko 60% sveukupnog volumena,
uglavnom od litijevih disilikata, te litijeva fosfata u malom udjelu.
Povećanjem udjela kristala tvori se zbijena, gusta
mikrostruktura što pridonosi čvrstoći i žilavosti a ne utječe na
opacitet.
Razvijene su dvije tehnike rada za oba Empress materijala: tehnika
slojevanja za izradbu krunica i tročlanih mostova prednje regije
zubnog niza do drugog premorala, te tehnika bojanja za
izradbu krunica u postraničnoj regiji, ljuski, onleja, inleja.
IPS e.max Press ima sličan sastav kao E2.
Sastoji se od litijeva disilikata.
Pogodan je za krunice i mostove u incizalnoj i
premoralnoj regiji, inleje i ljuskice. .
IPS e.max ZirPress kombinira CAD/CAM i tehniku
prešanja.
To je fluoroapatitna staklokeramika koja se preša na IPS
e.max ZirPress osnovu, koja je slabo translucentna.
Time se postiže odličan estetski učinak.
Koristi se za krunice, inleje, tročlane te inlej mostove.
Izradba krunice iz tlačene staklokeramike
•
•
•
•
•
•
Modelacija se radi u bijelom vosku.
Voštani se objekt ulaže u papirnatu kivetu, predgrijava i tlači
za tehniku slojevanja s 5 bara na 920°C, 20 min, a za
tehniku bojanja s 5 bara na 1075°C, 20 min.
Pjeskari se česticama Al2O3, prvo veličine 80 µm, a potom
100 µm.
Fasetni keramički prah se miješa s originalnom tekućinom te
nanosi na jezgru u nešto većoj količini zbog kontrakcije
materijala tijekom pečenja.
Fasetna keramika se peče na 800°C, 6 min., te se nakon 2
min. hladi do temperature od 180°C kroz 45 sekundi.
Višak materijala se odstranjuje i površina glazira.
STROJNA STAKLOKERAMIKA
CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided
Manufacture)
Uvođenjem ovog sustava u stomatologiju nastojalo se
omogućiti izradbu inleja, onleja i labijalnih ljuskica u
ordinaciji u jednoj posjeti.
Prednosti su u njegovoj jednostavnosti, uštedi
vremena,(izbjegavanju laboratorijskog tijeka) čvrstoći i
izuzetnoj estetici.
Nedsotatak je u visokom trošku aparature, potrebnom
dodatnom ovladavanju tehnikom izradbe, te velikoj
pozornosti prilikom brušenja uporišnog zuba.
Izradba staklokeramičke krunice strojnoIPS Empress CAD, IPS e.max CAD i IPS
e.max ZirCAD
•
•
•
•
•
IPS e.max CAD je litij disilikatna staklokeramika koja dolazi
u blokovima.
Nakon inicijalnog modeliranja objekta materijal je relativno
mekan i specifično plavkast i omogućava dodatne
prilagodbe.
Potom se sinterira 30 min. na 850°C i doseže konačnu
savojnu čvrstoću na 360 MPa.
Dalje se nanosi fasetna keramika.
Indiciran je za pojedinačne krunice vrhunske estetike te
ljuskice.
CEMENTIRANJE
STAKLOKERAMIČKE KRUNICE
•
•
•
•
•
Materijali i postupci za cementiranje nadomjeska mogu biti
pasivni, tako da mehanički ispune prostor između uporišnog
zuba i nadomjeska ili mogu biti aktivni te stvoriti kemijsku
vezu između zuba i krunice.
Bolji vezni postupci rezultiraju potrebom za manjim
brušenjem zuba, osiguravaju kvalitetnije rubno zatvaranje
krunice i bolju estetiku.
Jetkanjem se stvara hrapava površina koja omogućuje vezu
cementa i zuba
(hidrofluorna kiselina, amonium bifluorid).
Stakokeramički nadomjesci se cementiraju adhezivno
Variolink i Cem Kit sustavom (Ivoclar Vivadent) ili sličnim
sustavom nekog drugog proizvođača, osim materijala za
tehniku slojevanja (IPS Empress 2) koji se mogu cementirati
i stakloionomernim cementima.
Uvjet za adhezivno cementiranje je prisustvo cakline.
TRAJNOST STAKLOKERAMIČKIH
NADOMJESTAKA
Parametri koji utječu na trajnost staklokeramičkih
nadomjestaka:
1. mehanička svojstva, određena sastavom i mikrostrukturom
materijala
2. tijek izradbe u zubotehničkom laboratoriju
3. vezno sredstvo i kvaliteta samog pričvršćivanja
4. stupanj higijene pacijenta i učestalost kontrolnih pregleda
Najčešće komplikacija su pucanje nadomjeska, manjkavo rubno
zatvranje, sekundarni karijes i popuštanje sredstva za
cementiranje.
Ovi materijali pokazuju dobra mehanička svojstva i izvrsnu
estetiku.
ZAKLJUČAK
•
•
Visoki estetski zahtjevi u suvremenoj fiksnoj protetici osobito
ako je riječ o prednjem segmentu zubnog niza, primarni su
razlog otkrića i primjene potpunih keramičkih materijala.
Prosijavanje metalnog ruba u vratnom dijelu metalkeramičke krunice, učestalost loma polimerne ljuske na
klasičnim fiksnoprotetskim nadomjescima, porast alergija,
sve su problemi koje pacijent u svakodnevnoj praksi navodi.
•
Staklokeramika jedan od materijala koji zahvaljujući
kemijskoj inertnosti, visokoj mehaničkoj čvrstoći, relativno
jednostavnoj tehnici rada, malom stupnju kvrčenja tijekom
izradbe, uvelike unaprijedila stomatološku praksu.
•
Nadomjesci izrađeni iz staklokeramike mogu se uspješno
korisiti za sanaciju pojedinačnim krunicama, inlejima,
onlejima, ljuskama kao i tročlanim mostovima do drugog
premolara.
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents