20141127-BGF

Report
Rövid áttekintés az
államadósságról
és annak kezeléséről
1
Fő témakörök:
1.
2.
3.
4.
Hogyan keletketzik és mekkora az államadósság?
Mi is az az államadósság?
Az állampapírok kibocsátásának alapelvei és
alkalmazott módszerei
Hogyan jön létre az állampapír?
2
1. rész
Hogyan keletkezik és mekkora az
államadósság?
3
Hogyan keletkezik az adósság?
Bevétel
6.000.000 Ft
Családi adósság
1,000,000
900,000
800,000
700,000
600,000
Kiadás
6.000.000 Ft
6. év
5. év
500,000
4. év
2. év
7.000.000 Ft
3. év
400,000
2. év
3. év
5.500.000 Ft
300,000
200,000
4. év
6.300.000 Ft
100,000
5. év
6. év
6.100.000 Ft
6.050.000 Ft
0
Családi
adósság
4
Hogyan keletkezik az adósság?
Országgyűlés
Éves költségvetési törvény
Lejáró adósság, költségvetési egyenleg
Államháztartásért felelős miniszter
Államadósság Kezelő Központ
Finanszírozási stratégia
Éves finanszírozási terv
Állampapír kibocsátások, hitelműveletek
5
Központi költségvetés adóssága
30000
100%
12%
15%
22131
90%
25%
25000
80%
2958
4%
20000
Milliárd forint
29%
70%
661
3%
27%
10%
6659
Egyéb
60%
Egyéb
Deviza hitel
15000
Forint hitel
Deviza állampapír
Deviza hitel
50%
71%
84%
Deviza állampapír
40%
Forint állampapír
Forint állampapír
10000
30%
7226
736
61%
57%
14047
1773
5000
Forint hitel
20%
304
10%
4414
0
0%
2000.12.31
2014.09.30
2000.12.31
2014.09.30
Forrás: ÁKK Zrt.
Az állampapírok szerepe a meghatározó.
6
Hol a helyünk a nagyvilágban?
A 28 EU tagország adósságrátája 2013. végén
180.0
160.0
Magyarország: kicsivel az átlag alatt,
140.0
A GDP százalékában
120.0
100.0
80.0
60.0
92.6
87.1
79.2
71.7
67.1
57.1
40.0
55.4
46.0
38.4
39.4
38.1
18.9
10.0
20.0
0.0
Forrás: Eurostat
de a régióhoz képest magasan.
7
A forint állampapír állomány tulajdonosi szerkezete
2013. év végén
Befektetési alapok
4%
Egyéb
4%
Biztosítók,
nyugdíjpéztárak
13%
Külföld
34%
Lakosság
15%
Bankok
30%
Forrás: MNB, KELER
A lakosság a 2. legnagyobb belföldi befektető.
8
A lakosság állampapír állománya és részesedése a közpotni
költségvetés adósságából
2500
12%
2270 Md
10%
2000
9,3%
Milliárd forint
8%
1500
Állomány
Részarány
718 Md
6%
1000
4%
500
3,5%
2%
0
0%
Forrás: MNB, ÁKK Zrt.
2007 után visszaesés, 2012-től emelkedés.
9
2. rész
Mi is az az államadósság?
10
Az államadósság lehetséges meghatározásai

Felhalmozódott költségvetési hiányok összessége.

A kormányzati szektorba tartozó szervezetek hitelviszonyon alapuló
tartozásainak az összessége. (1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 2/A.§)

A kormányzati szektorba tartozó szervezetek által vállalt adósságot
keletkeztető ügyletek konszolidált értéke. (2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági
stabilitásáról 2.§)

A központi alrendszer, az önkormányzati alrendszer és a kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezetek adóssága.
Halasztott fizetés
Adósság
11
Az államadósságot keletkeztethető ügyletek
2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról
3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés
napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír
esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval
kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing
futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
12
Az államadósságot keletkeztethető ügyletek
2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról
3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés
eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és
óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott
fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság
Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és
azok összege.
Éven túli halasztott fizetés
Adósság
13
Felhatalmazások
(adósságot keletkeztető ügyletek végzésére)
2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról
8. § Az állam nevében adósságot keletkeztető ügylet érvényesen csak törvény
felhatalmazása alapján köthető.
9. § (1) A kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet adósságot keletkeztető
ügyletet érvényesen az államháztartásért felelős miniszter előzetes
hozzájárulásával köthet.
14
Felhatalmazások
(adósságot keletkeztető ügyletek végzésére)
2011. évi CXCIV. Tv. Magyarország gazdasági stabilitásáról
11. § (1) Az államháztartás központi alrendszere finanszírozási igényének
teljesítése és a 3. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontja szerinti adósságának
kezelése érdekében végzett pénzügyi műveletekről az államháztartásért felelős
miniszter az ÁKK Zrt. útján gondoskodik.
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő
megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a
kikötött visszavásárlási ár,
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a
továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
15
3. rész
Az állampapírok kibocsátásának alapelvei
és alkalmazott módszerei
16
Az állampapírpiac legfontosabb szereplői
Kibocsátó
A kibocsátó képviselője
Magyar Állam
Államadósság Kezelő
Központ Zrt.
Forgalmazó
Elsődleges forgalmazók,
Kincstár, Posta
Befektető
Bel- és külföldi
természetes és
jogi személyek
17
Az adósságkezelés célja
hosszútávon minimális költségszinttel és
elfogadható kockázatok mellett
egységes szemléletben
megvalósított adósságkezelés
• hosszútávon minimális költségek: hosszútávú célok követése,
• elfogadható kockázatok: kockázatok és költségek fordított viszonya
(optimalizálás),
• egységes szemlélet: forint - deviza (lejárat, kamat).
18
Az adósságkezelési stratégia főbb alapelvei
 stratégiai magatartás a forintpiacon
(egyszerűség, átláthatóság, likviditás, kibocsátási naptár),
 rendszeres jelenlét a nemzetközi tőkepiacokon
(benchmark jellegű kibocsátások, kis kibocsátó a nagy piacon, a piaci
kondíciók figyelembe vétele),
 aktív gazdálkodás az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel,
 megfelelés a jóváhagyott teljesítmény-mutatóknak.
19
Állampapírok értékesítési módszerei
 versenyáras aukció, (államkötvények, diszkont kincstárjegyek)
ajánlati kötöttség, mindenki az ajánlott hozam/árfolyamon vásárol,
szükség esetén allokáció, kötvények esetében nem kompetitív tender
néhány órával az aukciót követően, kibocsátás utólag, a pénzügyi
teljesítéskor,
 jegyzés, (kamatozó kincstárjegyek, féléves kincstárjegyek)
ajánlati kötöttség, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, szükség
esetén allokáció, kibocsátás utólag, a pénzügyi teljesítéskor,
 adagolt értékesítés, (kincstári takarékjegyek, PMÁK, PEMÁK)
azonnali vásárlás, kibocsátó által meghirdetett hozam/árfolyam, nincs
allokáció, kibocsátás előre, pénzügyi teljesítés azonnal,
 könyvépítés, (külföldi devizakötvény kibocsátások)
nincs ajánlati kötöttség, a kibocsátó hozam/árfolyamsávot hirdet, szükség
esetén allokáció az ajánlati könyv zárásakor, kibocsátás utólag, a
pénzügyi teljesítéskor.
20
Aukciós kibocsátási naptár
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét
10. hét
11. hét
12. hét
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
3 hónapos
DKJ
12 hónapos
DKJ
12 hónapos
DKJ
12 hónapos
DKJ
12 hónapos
DKJ
12 hónapos
DKJ
12 hónapos
DKJ
5 éves vált.
kötvény
3 éves vált.
kötvény
5 éves vált.
kötvény
3 éves vált.
kötvény
5 éves vált.
kötvény
3 éves vált.
kötvény
3 éves
kötvény
3 éves
kötvény
3 éves
kötvény
3 éves
kötvény
3 éves
kötvény
3 éves
kötvény
5 éves
kötvény
5 éves
kötvény
5 éves
kötvény
5 éves
kötvény
5 éves
kötvény
5 éves
kötvény
10 éves
kötvény
10 éves
kötvény
10 éves
kötvény
10 éves
kötvény
10 éves
kötvény
15 éves
kötvény
kötvény
kötvény
kötvény
kötvény
kötvény
kötvény
visszavásárlás
visszavásárlás
visszavásárlás
visszavásárlás
visszavásárlás
visszavásárlás
kötvény
csereaukció
kötvény
csereaukció
kötvény
csereaukció
kötvény
csereaukció
Stabil és kiszámítható kibocsátási rendszer.
kötvény
csereaukció
kötvény
csereaukció
21
A 2013.10.03-án megrendezett
államkötvény aukciók főbb jellemzői
2016/D 20. aukció 2018/A 20. aukció 2023/A 46. aukció Összesen
Lejárat (év):
3
5
10
Az aukció időpontja:
2013.10.03
2013.10.03
2013.10.03
Fizetési határidő:
2013.10.09
2013.10.09
2013.10.09
Aukciós értékesítésre meghirdetett mennyiség (m Ft):
16 000
12 000
9 000
37 000
A benyújtott ajánlatok összege (m Ft):
41 500
45 200
19 000
105 700
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):
20 000
18 000
9 000
47 000
Maximális hozam (%)-ISMA:
4,51
5,01
5,77
Minimális hozam (%)-ISMA:
4,44
4,96
5,70
Átlagos hozam (%)-ISMA:
4,48
4,99
5,75
Benyújtott ajánlatok (db):
53
68
50
Elfogadott ajánlatok (db):
34
28
17
Meghirdetett mennyiség (mFt):
7 440
6 560
3 280
17 280
Az elfogadott ajánlatok összege (m Ft):
6 705
6 560
3 200
16 465
26 705
24 560
12 200
63 465
2,6
3,8
2,1
2,9
Összes értékesítés
Lefedettség
Forrás: ÁKK Zrt.
Elsősorban felfelé rugalmas rendszer.
22
4. rész
Hogyan jön létre az állampapír?
23
Az értékpapír főbb jellemzői
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
6. §
(1) Az értékpapír - a kibocsátó döntése alapján - előállítható nyomdai úton
okiratként vagy dematerializált értékpapírként.
(2) Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani.
(3) Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és - állampapír kivételével kizárólag dematerializált formában előállított értékpapírt lehet.
(4) A kibocsátó az egy sorozatnak minősülő értékpapíroknak csak azonos
névértéken és azonos módon történő előállításáról rendelkezhet.
(5) Ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt
dematerializált értékpapírrá alakította át, annak nyomdai úton történő
előállításáról utóbb nem rendelkezhet.
Azonos módon kibocsátott, azonos jogokat
megtestesítő okirat vagy elektronikus adat.
24
Milyen is volt egy állampapír?
25
Milyen is ma egy állampapír?
26
Értékpapír alapfogalmak
2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
5. § (1)
6. állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi
Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,
29. dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban
meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és
nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon
tartalmazó adatösszesség,
Elszámolóház
27
Egy tipikus állampapír létrehozásának menete
Kibocsátás előkészítése 1.
ISIN-kód kérés,
Nyilvános ajánlattétel
AUKCIÓ
Azonnali értesítés az eredményről
Kibocsátás előkészítése 2.
Keletkeztetés
Pénzügyi teljesítés
Az értékpapír létrejötte és jóváírása
28
A forint állampapírok típusai
Általános állampapírok – értékesítés aukció útján
•
Diszkont Kincstárjegy (3 és 12 hónap, elsődleges forgalmazók, Kincstár)
•
Államkötvény (3, 5, 10 és 15 év, elsődleges forgalmazók, Kincstár)
Lakossági állampapírok – értékesítés jegyzés vagy adagolt kibocsátás útján
•
Féléves Kincstárjegy (6 hónap, Kincstár)
•
Kamatozó Kincstárjegy (1 év, Kincstár, bankok)
•
Kincstári Takarékjegy (1 és 2 év, Posta)
•
Kincstári Takarékjegy Plusz (1 év, Posta)
•
Prémium Magyar Államkötvény (3 és 5 év, Kincstár)
•
Bónusz Magyar Államkötvény (4 és 6 év, Kincstár)
•
Babakötvény (19 év, Kincstár)
Államkötvény
8779
1905
1689
12373
Diszkont kincstárjegy
Lakossági állampapír
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
29
Köszönöm a figyelmet!
30

similar documents