จังหวัดนครราชสีมา - เขตบริการสุขภาพที่9นครชัยบุรินทร์

Report
พืน้ ที่
20,493.96
ตร.กม.
32
อาเภอ
289
ตาบล
3,743
หมูบ่ า้ น
สถานบริการ
ข
รวม ๒สาธารณสุ
,๕๙๑,๙๐๗
คน รพ.ศูนย์ 1
กรอบการบริหารแผนย ุทธศาสตร์ดา้ นส ุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา ปะจาปี 2558
1.การจัดทาแผนย ุทธศาสตร์
(Strategic Formulation)
การจัดทา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชีว้ ดั ตามกลยุทธ์
2.การแปลงย ุทธศาสตร์สก่ ู ารปฏิบตั ิ
หรือการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
(Strategic Implementation)
การจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร เพื่อการบรรลุตวั ชีว้ ดั
ตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
3.การควบค ุมกากับและประเมินผลสาเร็จ
(Strategic Evaluation)
การควบคุม กากับ และการประเมินผลสาเร็จ
ของแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ าร
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จังหวัดนครราชสีมา ประจาปี 2558
ข้อมูล
สถานะ
สุขภาพ
ข้อเสนอ
กลุ่มต่างๆ
ข้อมูลปัญหา
พื้นที่
จัดลาดับความ
สาคัญของปัญหา
SWOT
ปัญหา
เป้าประสงค์
AAR
Data/Information
KPI
STRATEGIC
ค่านิยม
วัฒนธรรม
องค์กร
ทิศทาง
/นโยบาย
BSC,เลือก KPI
RBM
จัดทาแผนงาน
/แผนปฏิบัติการ
ควบคุมกากับ/ประเมินผล
คณะกรรมการ
ประชุมกลุ่มงานสรุ
ิ บตั ปิ กผลารด้านสุประชุ
Road Map การจัดทาแผนปฏ
ขภาพจั
ด
มจัดทงาร่หวั
างแผน
การดาเนินงาน/
จัดทาร่าง
ปี 58วิเคราะห์
นครราชสี
ม
า
ประจ
าปี
2558
สถานการณ์/ จัดลาดับ
สถานการณ์ /
แผนปฏิบตั ิ
ความสาคัญ/และ
ทบทวนยุทธศาสตร์
กาหนดเป้ าหมาย
ราชการด้าน
และ ตัวชี้วดั
ปี 57
สุขภาพ ประจาปี
(1-2
ต.คด.ท57)
(15 ก.ย. 57)
การจั
า
ประชุ2558
มรับรอง
ประชุม หน.งาน
แผนปฏิบตั ิ การ
แผนยุ
แผน CUPประชุม
(10 ท
กธศาสตร์
.ย.57)
ระบบจังหวัดฯ
ปี 58
ผอ.รพ.สต
เสนอ บ.สสจ
(20-22 ต.ค. 57)
(5 พ.ย.57)
(24-25 พ.ย. 57)
CUP นาเสนอ
การจัดประชุมทา
นิเทศงาน CUP
ิ
ิ
แผนปฏ
บ
ต
ั
แผนปฏิบตั ิ กา
ประจาปี 2558
ราชการประจ
าปี
ระดับ CUP
(ธ.ค.57)
2558
(พ.ย.-ธ.ค.57)
วิสยั ทัศ
ิ ศในการ
“เป็ นเลน์
บริหารจัดการ
ค่ านิยมร่ วม (Core Values)
องค์ กรแห่ งการเรียนร้ ู ม่ ุงส่ ู ผลสั มฤทธิ์
มีจิตบริการ ทางานเป็ นทีม
เป็ นแบบอย่ างทีด่ ดี ้ านสุขภาพ
เป้ าประสง
1. บุคลากรสาธารณสุ
ค์ข ดี เก่ง มีความสุข
และพอเพียง
2. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพแบบองค์
รวมที่ได้คณ
ุ ภาพและ
มีมาตรฐาน
3. ประชาชนมีสข
ุ ภาวะที่ดี มีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมและ
เป้ าประสงค์
1. บุคลากรสาธารณสุ ข ดี เก่ ง
มีความสุ ข และพอเพียง
2. ประชาชนเข้ าถึงบริการสุ ขภาพแบบ
องค์รวมที่ได้ คุณภาพและ มีมาตรฐาน
เข็มมุ่งตามนโยบาย นพ.สสจ.นม.ปี 2558
1. มุ่งกวาดล้างวัณโรคทุกประเภทอย่ างต่ อเนื่อง
2. พัฒนางานอนามัยแม่ และเด็กโดยมุ่งเน้ นพัฒนาการเด็กสมวัย
3. พัฒนาการดาเนินงานโรคไม่ ตดิ ต่ อเรื้อรัง โดยใช้ ปิงปองจราจร 7 สี
4. พัฒนาคุณภาพหน่ วยหน่ วยบริการ HA พัฒนาวิชาการ และ unit cost
5. การขับเคลือ่ นกลยุทธ์ การป้ องกันการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
3.ประชาชนมีสุขภาวะทีด่ ี มีพฤติกรรม
สุ ขภาพทีเ่ หมาะสม และอยู่ในสิ่ งแวดล้อม
ทีม่ คี วามปลอดภัย
4.อัตราป่ วย อัตราตาย ภาวะแทรกซ้ อน
ด้ วยโรคติดต่ อ โรคไม่ ตดิ ต่ อ ที่สาคัญ
ลดลงตามเกณฑ์
5.ประชาชนได้ รับการคุ้มครองด้ าน
ผลิตภัณฑ์ และบริการสุ ขภาพ
6. พัฒนาข้ อมูลการให้ บริการให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปัจจุบัน
7. การจัดการโรคติดต่ อและภัยสุ ขภาพ ด้ วยอาเภอควบคุมโรคเข้ มแข็ง
8. มุ่งพัฒนาการค้นหา คัดกรอง มะเร็งเต้ านมด้ วยตนเองอย่ างมีคุณภาพ
9. พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุและผู้พกิ าร
10. พัฒนาระบบหลักประกันสุ ขภาพ และ Better service
11. เสริมสร้ างระบบการบริหารจัดการบุคลากร
12. พัฒนาเครือข่ ายบริการสุ ขภาพ Service Plan
ยุทธศาสตรด
ขภาพ จังหวัด
้
์ านสุ
นครราชสี มา ปี 2558
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1 พัฒนาสุขภาพตาม
กลุมวั
่ ย
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2 พัฒนาและจัดระบบ
บริการทีม
่ ค
ี ุณภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน
สามารถ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 1: พัฒนาสุขภาพตาม
กลุมวั
่ ย (35 ตัว)
กลยุทธ1์ พัฒนาสุขภาพ
สุกลุมเด็
่ กปฐมวัย (05ปี )/สตรี
11 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 2 พัฒนา
สุขภาพกลุมเด็
่ กวัย
เรียน (5 -14 ปี ) 7
ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 3 พัฒนากลุมเด็
กลยุทธ4์ พัฒนากลุม
่ ก
่
วัยรุน/นั
กศึ กษา (15-21
วัยทางาน (15 – 59
่
ปี ) 4 ตัวชีว้ ด
ั
ปี ) 8 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 5 พัฒนากลุมผู
่ ้สูงอายุ
(60 ปี ขน
ึ้ ไป) และผูพิ
้ การ 5
ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 1 พัฒนาสุขภาพกลุมสตรี
และเด็กปฐมวัย
่
(0 - 5 ปี ) ตัวชีว้ ด
ั 11 ข้อ
1. ร้อยละ 70 หญิงตัง้ ครรภ ์ ไดรั
้ บการฝากครัง้ แรก
กอนอายุ
ครรภก
12 สั ปดาห ์
่
่
์ อน
2. ร้อยละ 90 ของหญิงตัง้ ครรภ ์ ไดรั
้ บการฝากครรภ ์
คุณภาพ
5
ครัง้
3. ร้อยละ 90 เด็ก 0-5 ปี ไดรั
้ บการคัดกรอง
พัฒนาการ
4. ร้อยละ 90 ของ เด็ก 0-5 ปี ไดรั
้ บการประเมิน
โภชนาการครอบคลุม
5. ร้อยละ 50 ของเด็ก 0-5 เดือน กินนมแมอย
่ าง
่
เดียว
6. ร้อยละ 90 ของเด็ก 0-5 ปี ไดรั
้ บวัคซีนครบชุด
และ MMR ร้อยละ 95
ตรการ การพัฒนากลุมสตรี
และเด็กปฐมวัย (
่
•
•
•
•
สถานการณ ์
พัฒนาการ
สมวัย
93.03%
การเลีย
้ ง
ลูกดวยนมแม
้
่
68.94 %
ฝากครรภ ์
กอนหรื
อ
่
เทากั
่ บ 12
สั ปดาห ์
72.44%
การฝาก
ครรภครบ
์
5 ครัง้ ตาม
1.พัฒนา
MCH
Board
2.พัฒนา
คุณภาพ
บริการใน
CUP
3.พัฒนา
คุณภาพ
บริการใน
รพ.สต.
• สนับสนุ น
วิชาการ เวที
แลกเปลีย
่ น
• นโยบาย milk
code
• พัฒนา
• อบรมวิชาการ
สารสนเทศ
• ใช้กระบวนการ
DHS
• รณรงค ์
ประชาสั มพันธ ์
• พัฒนาบุคลากร
• ประชาชน
โรงเรียน มีส่วน
รวมในกิ
จกรรม
่
เป้าหมาย
ลดอัตรา
แมตาย
่
ลูกตาย
และเด็กมี
พัฒนาการ
สมวัย
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
่
์ ่ 1 พัฒนาสุขภาพกลุมสตรี
และเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี )
ลาดั
งบประมาณ
ชือ
่ โครงการ
บ
(บาท)
1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
109,040
หญิงตัง้ ครรภและหญิ
งหลังคลอด
์
2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็
ก
121,140
่
3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
118,600
พระเทพรัตนราชสุดาฯในโอกาส
เจริญพระชนมายุ 60 พรรษาเพือ
่
คุ้มครองคนไทยจากโรครายด
วย
้
้
วัคซีน
กลยุทธ ์ 2 พัฒนาสุขภาพกลุมเด็
่ กวัยเรียน (5 –
14 ปี ) ตัวชีว้ ด
ั
7 ข้อ
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
1) โรงเรียนเครือขายสร
างเด็
กไทยฟันดี
่
้
2) โรงเรียนปลอดน้าอัดลม
2. นักเรียน(6-14 ปี ) มีภาวะเริม
่ อวนและอ
วนไม
เกิ
้
้
่ น
ร้อยละ 10
3. จานวนการเสี ยชีวต
ิ จากการจมน้าของเด็กอายุตา่
กวา่ 15 ปี
4. นักเรียน ป.1 ไดรั
้ บวัคซีน MR ร้อยละ 95
และนักเรียน ป.6 ไดรั
้ บรับวัคซีน dT ร้อย
ละ 95
5. รอยละ 90 เด็ก ป.1 ไดรับการตรวจฟัน
2.มาตรการ การพัฒนากลุมเด็
่ กวัยเรียน
• เด็กตา่ กวา่ 15 ปี
เสี ยชีวต
ิ จากการ
จมน้า 7.4 ตอแสน
่
ปชก.
• เด็กนักเรียนมีภาวะ
อ้วน 8.11%
• โรงเรียนปลอด
น้าอัดลม 35%
• ป. 1 ตรวจช่องปาก
86%
• ป. 1 เคลือบหลุมรอง
่
ฟัน 46%
• มีส่วนสูงระดับดีและ
รูปราง
่
สมส่วน
78.08%
• IQในเด็กวัยเรียน
1.พัฒนา
งาน
ทันต
สาธารณสุข
3.โรงเรียน
ส่งเสริม
สุขภาพ
2.พัฒนา
วิชาการ
4.การมี
ส่วนรวม
่
ของชุมชน/
อปท./
ครอบครัว
เป้าหมาย
• ลดการเสี ยชีวต
ิ จากการจมน้าของเด็ก
(อายุตา่ กวา่ 15 ปี )
• โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
่ กวัย
์ ่ 2 พัฒนาสุขภาพกลุมเด็
เรียน (5 – 14 ปี )
ลาดั
งบประมา
ชือ
่ โครงการ
บ
ณ (บาท)
1 ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน
488,700
2 พัฒนาศั กยภาพทันตาภิบาล
3 อบรมการสรางเครื
อขายงานทั
นต
้
่
สุขภาพ
4 พัฒนาศั กยภาพเด็กไทยสุขภาพดี
86,000
251,000
5 ป้องกันการเสี ยชีวต
ิ จากการจมน้าใน
เด็กอายุตา่ กวา15
ปี
่
179,400
78,120
กลยุทธ ์ 3. พัฒนาสุขภาพกลุมเด็
่ กวัยรุน
่
(15 – 21 ปี )
ตัวชีว้ ด
ั 4 ขอ
้
1. อัตราการคลอดมีชพ
ี ในหญิงอายุ 15-19
ปี ไมเกิ
50
่ นรอยละ
้
ตอประชากรหญิ
ง
่
2. รอยละของการตั
ง้ ครรภซ
้
่ อายุ
์ า้ ในวัยรุน
15-19 ปี
ไมเกิ
10
่ นรอยละ
้
3. ความชุกของผู้บริโภคเครือ
่ งดืม
่
3.มาตรการ การพัฒนาสุขภาพกลุมวั
่ ยรุน
่
สถานการณ ์
1) การตัง้ ครรภของวั
ยรุน
์
่ 10-19 ปี = 24.46% (ไม่
เกิน10%)
2) การตัง้ ครรภซ
15-19ปี =12.56%
์ า้ ในวัยรุนอายุ
่
( ไมเกิ
่ น10%)
3) การผู้บริโภคเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอลในอายุ
15 – 19
์
ปี ร้อยละ 8.46
มาตรการการ
ป้องกัน
การตัง้ ครรภของ
์
วัย
รุน
1.ขับเคลื
อ
่ น
่
นโยบาย 400
2.สรางการมี
ส่วน
้
รวมของ
่
ภาคี
เครือขาย
่
• ลดการดืม
่
สุรา และ
การใช้
สารเสพ
ติด
• ลดการ
ตัง้ ครรภ ์
และ
ตัง้ ครรภ
มาตรการ การลด
บริโภคเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอล ์ บุหรี่
1.ขับเคลือ
่ น
นโยบาย
2.สรางการมี
ส่วน
้
รวมของ
่
ภาคี
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารกลยุทธที
่ ก
์ ่ 3 พัฒนาสุขภาพกลุมเด็
วัยรุน
่ (15 – 21 ปี )
ลาดั
งบประมา
ชือ
่ โครงการ
บ
ณ (บาท)
1 การป้องกันและแกไขปั
ญหาการ
1,500,000
้
ตัง้ ครรภในกลุ
มวั
่ ยรุน
่
์
2 ประชาสั มพันธเฝ
100,000
์ ้ าระวังและบังคับ
ใช้กฎหมายควบคุมเครือ
่ งดืม
่
แอลกอฮอลและยาสู
บ
์
3 โครงการรณรงควั
่ สุรา
21,500
์ นงดดืม
แหงชาติ
่
4 การขับเคลือ
่ นชุมชนเพือ
่ สั งคม
1,000,000
กลยุทธ ์ 4 พัฒนาสุขภาพกลุมเด็
่ กวัยทางาน (15 –
59 ปี )
ตัวชีว้ ด
ั
8 ข้อ
1. ลดอัตราตายจากอุบต
ั เิ หตุ ทางถนน 18 ตอ
่
แสนประชากร
2. ร้อยละของผูบาดเจ็
บจากอุบต
ั เิ หตุทางถนนทีร่ บ
ั ไว้
้
รักษาใน รพ. A,S,M1
ทีม
่ ค
ี า่ Probability Survival (Ps) > 0.75
และรอดชีวต
ิ หลังการดูแลรักษา
3. ร้อยละ 100 อาเภอโดยทีม SRRT และเครือขาย
่
(ตารวจแขวงการทาง
ท้องถิน
่ และ TR) มีการสอบสวนอุบต
ั เิ หตุจาก
กลยุทธ ์ 4 (ตอ)
่
10. สตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเตานมด
วย
้
้
ตนเอง ทีผ
่ านการรั
บรองจาก
่
อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. > 90%
11. ร้อยละ20 ของสตรีกลุมอายุ
30-60 ปี ไดรั
่
้ บ
การตรวจมะเร็งปากมดลูก
12. อาเภอมีการดาเนินงานสรางเสริ
มสุขภาพ
้
ภายใตแนวคิ
ด
้
สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจ
เป็ นสุข ร้อยละ 100
13. ความครอบคลุมของการไดรั
้ บวัคซีนไขหวั
้ ด
4.มาตรการการพัฒนาสุขภาพ
กลุมวั
ยทางาน
่
อัตราการเสี ยชีวต
ิ ผู้ป่วย
อุบต
ั เิ หตุทางถนน
โรคหัวใจขาดเลือด ปี 56
เทากั
่ บ 23.45 ตอแสน
่
9.
ปชก.
รณรงค ์
กวาดลาง
้
1. เสริมสราง
้
พลังภาคี
เครือขาย
่
56 เทากั
่ บ33.30 ปี
57 (7 เดือน) 11.65
ตอแสน
ปชก
่
2. พัฒนา
ศักยภาพภาคี
เครื
3.อข
สราย
่ ้าง
8. Audit
1.ลดความชุกของ
กระบวน
พฤติกรรมเสี่ ยง/
7. มาตรการ
วิเคราะห/์
ปัจจัยเสี่ ยง
( NCD
ทางกฎหมาย
แก้ไขปัญหา
env-occ
อุบต
ั เิ หตุ)
4.
2.ลดอัตราตายดวย
้
ประชาสั มพันธ ์
ประชาชน 35 อุบต
ั เิ หตุทางถนน
ตอเนื
่ อง
59 ปี คัดกรอง
่
3.ลดอั
ต
ราตายด
วยโรค
้
6. บริการอาชีวอนา
ความเสี่ ยง ร้อย
5. ฝึ กอบรม
หลอดเลือดหัวใจ
มัย
ละ 86.03
จนท.
/NCD Clinic
ปี
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารกลยุทธที
่ กวัยทางาน (15 –
์ ่ 4 พัฒนาสุขภาพกลุมเด็
59 ปี )
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
1 อบรมแลกเปลีย
่ นเรียนรูคลิ
ิ ไรพุ
57,600
้ นก
้ งคุณภาพ
2 ประชุมส่งเสริมการออกกาลังกายเพือ
่
85,000
สุขภาพ
3 การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเรือ
่ งการพัฒนา
1,542,500
ทักษะการออกกาลังกาย
4 การรณรงคป
ั เิ หตุจราจร
237,340
์ ้ องกันอุบต
5 พัฒนาบุคลากรและภาคีเครือขาย
SRRT
39,200
่
ในการสอบสวนโรคและอุบต
ั เิ หตุทางถนน
6 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบ
312,864
บริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุม รักษาโรคไมติ
้ รัง
่ ดตอเรื
่ อ
แผนปฏิบต
ั ิ กลยุทธที
่ กวัยทางาน (15 –
์ ่ 4 พัฒนาสุขภาพกลุมเด็
59 ปี ) (ตอ)
่
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
10 อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารและประกวดนวัตกรรม
255,400
การดาเนินงานคลินก
ิ NCD คุณภาพ โดย
ใช้ระบบปิ งปอง 7 สี จราจร
11 การดาเนินงานคัดกรองมะเร็งเตานมภายใต
324,000
้
้
โครงการสื บสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่
ต้านภัยมะเร็งเตานม
้
12 อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารแลกเปลีย
่ นเรียนรูการ
284,000
้
ดาเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม
้
13 การดาเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
97,375
14 การจัดบริการดานอาชี
วอนามัยแกคนท
างาน
89,850
้
่
ในสถานประกอบการ
KPI กลยุทธ ์ 5 พัฒนาสุขภาพกลุมผู
่ ้สูงอายุ
(60 ปี ขน
ึ้ ไป)
และกลุม
่
คนพิการ
จานวน 5 ตัวชีว้ ด
ั
1. รอยละของผู
สู
้
้ งอายุไดรั
้ บการคัดกรอง(ครบ
ทัง้ 5 ดานร
อยละ
60 )
้
้
2. รอยละ
100 ของ รพ.สต. / รพช. / รพศ.
้
มีระบบการดูแล
ผู้สูงอายุ
3. รอยละ
97 ผู้พิการทางการเคลือ
่ นไหว
้
5.มาตรการ การพัฒนาสุขภาพกลุม
่
ผู้สูงอายุแ1.ละผู้พิการ 2.ผู
้
ผู้สูงอายุ
สถานการณ ์
• ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
กลุมติ
และติด
่ ดบาน
้
เตียง เป็ นกลุมเสี
่ ่ ยง
64,533 คน ไดรั
้ บ
การพัฒนาทักษะกาย
ใจ ร้อยละ 99.76
• ผู้พิการทีม
่ ค
ี วาม
จาเป็ นตองได
รั
้
้ บกาย
อุปกรณ ์ ไดรั
้ บ
บริการรอยละ
30.63
้
• ผู้พิการขาขาด
ไดรั
้ บบริการ
ร้อยละ 92.46
1.การคัดกรอง/
ประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
2.ระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ
ทีม
่ ค
ี ุณภาพ
พิการ
1.สนับสนุ นดานกาย
้
อุปกรณ/สิ
์ ่ งอานวย
ความสะดวก
2.จดทะเบียนคน
พิการ
3.เยีย
่ มบานและ
้
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
เป้าหมาย
•
ผู้สูงอายุไดรั
้ บการดูแลสุขภาพ
ทัง้ กายและจิต
• ผู้สูงอายุสามารถเขาถึ
้ งบริการ ที่
แผนปฏิบต
ั ก
ิ ารกลยุทธที
้
่ ้สูงอายุ (60 ปี ขึน
์ ่ 5 พัฒนาสุขภาพกลุมผู
ไป) และกลุมคนพิ
การ
่
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
1 ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาระบบ
99,300
การดูแลผู้สูงอายุ
2 บริการส่งเสริมสุขภาพสาหรับคนพิการ ใน
38,000
วันคนพิการสากล
3 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบาบัด ดาน
50,700
้
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสาหรับ
คนพิการ
4 พัฒนาระบบบริการเพือ
่ ดูแลคุณภาพชีวต
ิ คน
167,650
พิการ
5 รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
337,900
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั
่ ว เนื่องใน
6. แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร สนับสนุ น/พัฒนาระบบ การดาเนินงาน
ตามกลุมวั
่ ย
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
1 พัฒนาบริการดานป
18,000
้
้ องกัน รักษา
ส่งเสริมสุขภาพ
2 ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.
130,020
จังหวัดนครราชสี มา
3 การคัดเลือก อสม.ดีเดน
431,280
่ จังหวัด
นครราชสี มา
4 การพัฒนาศักยภาพชมรม อสม.
265,500
จังหวัดนครราชสี มา
5 มหกรรมสรางเสริ
มสุขภาพโดย
200,000
้
6. แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร สนับสนุ น/พัฒนาระบบ การดาเนินงาน
ตามกลุมวั
่ ย (ตอ)
่
ลาดั
งบประมาณ
ชือ
่ โครงการ
บ
(บาท)
9 อบรมการจัดการคลังขอมู
97,600
้ ลสุขภาพกลุม
่
วัย (HDC)
10 พัฒนาแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิ
บต
ั ิ
1,314,100
์
ราชการสุขภาพ
11 การประชุมการจัดการงานส่งเสริม
8,750
สุขภาพตามกลุมวั
่ ย
12 การประเมินผลการดาเนินงาน
1,988,760
สาธารณสุข ปี 2558
13 การนิเทศ กากับ ติดตามการ
1,387,280
สรุป
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนา
สุขภาพตามกลุ่มวัย
จานวน 54 โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตรที
์ ่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการ
ทีม
่ ค
ี ุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม
ประชาชนสามารถเขาถึ
้ งบริการได้ ( 24
ตัวชีว้ ด
ั )
กลยุทธ ์ 6 พัฒนาระบบ
บริการปฐมภูม ิ 5 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 7 พัฒนาระบบ
บริการทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
11 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 8 พัฒนาระบบควบคุม
โรค 2 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 9 พัฒนาระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภคดานบริ
การ
้
อาหารและผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพ
2 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 10 พัฒนาการ
ป้องกันและบาบัดรักษายา
เสพติด 4 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธที
์ ่ 6 พัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
ตัวชีว้ ด
ั 5 ขอ
้
1.สั ดส่วนผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง
เบาหวาน ของ ศสม.,รพ.สต.
เทียบกับโรงพยาบาลแมข
มีผลดีขน
ึ้
่ าย
่
(50:50)
2.รอยละ
ศสม. / รพ.สต. มี out reach
้
service โดยแพทยออกไป
์
บริการเวชศาสตรชุ
์ มชน
3.ประชาชนในเขตรับผิดชอบไดรั
้ บบริการตาม
แผน DHS 10 เรือ
่ ง
6.มาตรการการพัฒนาระบบ
บริก์ารปฐมภูม ิ
สถานการณ
• การเขาถึ
้ งบริการและความครอบคลุมการบริการ
• ความแออัดใน รพ. และ การมีส่วนรวมของภาคี
่
สุขภาพ
1.ดูแลรักษาผู้ป่วย NCD
ด้ วยระบบปิ งปองจราจร
7 สี
2.สร้ างระบบการให้
คาปรึกษา
มาตรการ
3.บูรณาการใน 5 กลุ่มวัย
ในบริบทพืน้ ที(่ DHS)
ตาม Service Plan
4.พัฒนาระบบ
บริการสุ ขภาพช่ อง
ปากในสถานบริการ
1. ทุกกลุมวั
่ ย
ไดรั
้ บบริการ
พืน
้ ฐานและดูแล
ตัวเองได้
2. การเขาถึ
้ ง
บริการ ของ รพ
สต.ทีม
่ ค
ี ุณภาพ
3. สามารถ
ขับเคลือ
่ นการ
ดาเนินงานโดยใช้
กลไกระบบ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 6 พัฒนา
ระบบบริการปฐมภูม ิ
ลาดั
ชือ
่ โครงการ
บ
1 พัฒนาเครือขายสุ
ขภาพอาเภอ
่
(DHS)
2 พัฒนาทีมหมอประจาครอบครัว
(Family care team)
3
4
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ทันตสุขภาพ
การปฐมนิเทศทันตแพทย ์ จังหวัด
นครราชสี มา
งบประมาณ
(บาท)
1,280,000
20,400
129,800
171,000
กลยุทธที
ิ ภูม ิ และ
์ ่ 7 พัฒนาระบบบริการทุตย
ตติยภูม ิ
ตัวชีว้ ด
ั
11 ขอ
้
1. การส่งตอผู
่ ้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลงรอยละ
้
50
2. ดัชนีผ้ป
ู ่ วยใน (CMI) ของแตละระดั
บสถาน
่
บริการสุขภาพ
ตาม Service plan ผานเกณฑ
ก
่
์ าหนด
รั์ บรองคุณภาพ
3. รพ.ทุกระดับผานเกณฑ
่
มาตรฐาน HA รอยละ
70
้
4. การพัฒนาระบบบริการ 10 สาขา ผาน
่
7.รอยละ20
ของหน่วยบริการในพืน
้ ทีม
่ ี
้
ตนทุ
้ นตอหน
่
่ วยไมเกิ
่ น
เกณฑเฉลี
่ กลุมระดั
บบริการเดียวกัน
่
์ ย
8.หน่วยบริการให้บริการแพทยแผนไทยไม
่
์
น้อยกวา่ รอยละ
18
้
9.รอยละของมู
ลคาการใช
้
่
้ยาสมุนไพร
(รพ.ศ รอยละ
1, รพช
้
รอยละ
5, รพ.สต 12)
้
10.รอยละ
70 ของผู้ป่วยเรงด
กเฉิน
้
่ วนและฉุ
่
วิกฤต (เหลือง,แดง)
ไดรั
ั ก
ิ ารฉุ กเฉิน ภายใน 10
้ บปฏิบต
7.มาตรการ การพัฒนาระบบบริการทุตย
ิ ภูม
1.พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
ตาม
Service Plan
บริการ 10
Refer
สาขา
2.พัฒนาระบบขอมู
้ ลการ
ให้บริการผู้ป่วย
คา่
Unit
เวชระเบียน
CMI
cost
สถานการณ ์
1) ความเชือ
่ มโยง Service
Plan ทุกระดับ ยังไมชั
่ ดเจน
2) การมีส่วนรวมของ
รพช.
่
และรพ.สต. ยังไมชั
่ ดเจน
3) อัตราตายจากโรคหลอด
เลือดหัวใจ 16.9 ตอแสน
่
ประชากร
•
•
3.รพ.ทุกระดับผานเกณฑ
่
์
มาตรฐาน
HA
LAB
•
เป้าหมาย
ประชาชนไดรั
่ ี
้ บบริการทีม
คุณภาพอยางเท
าเที
่
่ ยมกัน
สถานบริการทุกแหงมี
่
มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตาม
ศั กยภาพแตละระดั
บ
่
SERVICE PLAN 10
สาขา มีการพัฒนาตอเนื
่ ่อง
และสอดคลองกั
บปัญหา
้
สุขภาพ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 7 การพัฒนาระบบบริการ
ทุตย
ิ ภูม ิ และตติยภูม ิ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
ชือ
่ โครงการ
การพัฒนาระบบบริการรับส่งตอผู
่ ้ป่วย
การพัฒนาคุณภาพบริการ (QA/CQA/LA/XRay)
การพัฒนาคุณภาพบริการดานป
้
้ องกัน ส่งเสริม
รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพสู่ประชาชน
การพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน จังหวัด
นครราชสี มา
อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารการตรวจสอบคุณภาพเวช
ระเบียน(MRA)
การอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
่ แลกเปลีย
่ นเรียนรูการ
้
บันทึกเวชระเบียน
งบประมาณ
(บาท)
171,700
294,280
40,300
6,000
114,500
53,640
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
ิ
์ ่ 7 พัฒนาระบบบริการทุตย
ภูม ิ และตติยภูม ิ (ตอ)
่
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
12 การจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Service plan
13 การพัฒนาคุณภาพสู่การรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล
14 การพัฒนาระบบบริการ Service plan สาขาจิต
เวช
15 อบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดทาระบบขอมู
้ ลบริการงาน
แพทยแผนไทย
์
16 การพัฒนามาตรฐานบริการดานการแพทย
แผน
้
์
ไทย
17 การพัฒนาศักยภาพคลินก
ิ เวชกรรมไทย
งบประมาณ
(บาท)
493,800
229,160
150,745
27,200
15,000
55,000
กลยุทธที
์ ่ 8 พัฒนาระบบควบคุมโรค
ตัวชีว้ ด
ั
2 ขอ
้
1.อาเภอผานเกณฑ
การด
าเนินงานอาเภอ
่
์
ควบคุมโรคเขมแข็
ง
้
แบบยัง่ ยืน (2 คุณลักษณะ รอยละ
80
้
ของคะแนน)
2.SRRT อาเภอ สอบสวนและควบคุมโรค
ในโรคและกลุมอาการ
่
ทีม
่ ค
ี วามสาคัญสูง ระดับประเทศ (ตาม
8.มาตรการระบบ
การควบคุมโรค
สถานการณ์
1) มีโรคอุบต
ั ใิ หมที
่ ่
สาคัญ
ไดแก
้ ่
อีโบลา่ ไข้หวัดใหญ่
2) การพัฒนาทีม
SRRT ให้เข้มแข็ง
ตลอดเวลา
เป้าหมาย
- มีระบบเฝ้าระวังโรคและ
ภัยทีไ่ ดมาตรฐาน
้
- SRRT ระดับอาเภอมี
คุณภาพ
พัฒนาการขับเคลือ
่ นการ
ดาเนินงานอาเภอควบคุม
มแข็
งแบบยั
ง่ และ
ยืน
้
1โรคเข
คณะกรรมการป
องกั
น
้
ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
2 ขับเคลือ
่ นระบบเฝ้าระวังโรค
สอบสวนโรคทีม
่ ี ประสิ ทธิภาพ
ตามมาตรฐาน IHR4
3 การวางแผนกากับติดตาม
และประเมินผล
4 การระดมทรัพยากรใน
ระดับพืน
้ ที่
5 ผลสาเร็จการป้องกันควบคุมโรคที่
เป็ นปัญหา
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 8 พัฒนาระบบ
ควบคุมโรค
ลาดั
ชือ
่ โครงการ
บ
1 ลดไข้เลือดออกสาหรับประชาชน
จังหวัดนครราชสี มา
2 การดาเนินงานอาเภอควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
3 โรงเรียนอนุ บาลปลอดโรค จังหวัด
นครราชสี มา
4 พัฒนามาตรฐานระบบการควบคุม
ป้องกันการแพรกระจายเชื
อ
้ ในห้อง
่
ผู้ป่วยแยกโรค(AIIR)
งบประมาณ
(บาท)
35,000
102,400
70,650
34,800
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 8 พัฒนาระบบ
ควบคุมโรค
ลาดั
งบประมา
ชือ
่ โครงการ
บ
ณ (บาท)
9 การติดตาม กากับ และประเมินผลงาน
50,000
โรคติดตออุ
ั ใิ หมที
้ ที่
่ บต
่ เ่ ป็ นปัญหาในพืน
10 คลินิกอาชีวอนามัยในสถานบริการ
22,000
สาธารณสุข
11 การเฝ้าระวังความเสี่ ยงเกษตรกรจาก
3,500
สารเคมี
12 การประเมินทีม SRRT ตามมาตรฐาน
48,950
IHR 2005
กลยุทธที
์ ่ 9 พัฒนาระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคดานบริ
การ อาหาร
้
และผลิตภัณฑ ์
สุขภาพ ตัวชีว้ ด
ั 2 ขอ
้
1.ระดับความสาเร็จของการจัดการงาน
คุ้มครองผู้บริโภคระดับ
จังหวัด/อาเภอ ผานระดั
บ 4
่
ระดับความสาเร็จ
2.ระดับความสาเร็จในการขับเคลือ
่ นกิจกรรม
9.มาตรการ การคุ้มครองผูบริ
การ
้ โภคดานบริ
้
อาหาร และผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพ
สถานการณ ์
มาตรการ
• มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ์ มี
มาตรฐาน
95.65 %
• สถาน
ประกอบการ
ไดมาตรฐาน
้
97.4%
• สถานที่
จาหน่ายยาฯ
ได้มาตรฐาน
91.65%
• สารปนเปื้ อน 6
ชนิด ในตลาด
1.แลกเปลีย
่ น
เรียนรู/้
มี
นวั
2.ตกรรม
ประชาสั มพันธ ์
3.อบรมพนักงาน
เจ้าหน้าที่
4.ส่งเสริมภาคี
เครือขาย
่
5.ควบคุม กากับ
ติดตาม
เป้าหมาย
• ผลิตภัณฑ ์
สุขภาพและ
สถานบริการ
สุขภาพมีความ
ปลอดภัย
• ผู้บริโภคไดรั
้ บ
ข้อมูลขาวสาร
่
ดานสุ
ขภาพที่
้
อยางถู
กตอง
่
้
กลยุทธที
การ
้
์ ่ 9 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคดานบริ
อาหาร และผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพ
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
1 กากับดูแลมาตรฐานเกลือบริโภค
8,000
2 กากับดูแลมาตรฐานการผลิตและ
55,000
มาตรฐานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑนมโรงเรี
ยน
์
3 พัฒนาสถานทีผ
่ ลิตภัณฑสุ
7,500
์ ขภาพ
ชุมชน
5 พัฒนาสถานทีเ่ กีย
่ วกับผลิตภัณฑ ์
108,800
สุขภาพ
6 พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต
213,860
กลยุทธที
การ
้
์ ่ 9 พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคดานบริ
อาหาร และผลิตภัณฑสุ
์ ขภาพ
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
9 พัฒนาสถานทีผ
่ ลิตยาสมุนไพรสู่
27,680
มาตรฐาน GMP
10 พัฒนาตลาดสดประเภทที่ 1 (ตลาด
36,800
สด)
11 รถโรงเรียน จังหวัดนครราชสี มา
183,400
13 ประชุมคณะอนุ กรรมการพิจารณา
166,630
วินิจฉัยคารองขอรั
บเงินช่วยเหลือ
้
เบือ
้ งต้นของผู้รับบริการระดับบริการ
ระดับจังหวัด
กลยุทธที
์ ่ 10 การป้องกันและบาบัดรักษายา
เสพติด
ตัวชีว้ ด
ั 4 ขอ
้
1. รอยละ
20 ของตาบลมีชมรม To be
้
No.1 คุณภาพตามเกณฑ ์
มาตรฐาน To be No.1 (กรรมการ
กองทุนและกิจกรรม)
2. อัตราการหยุดเสพ (Remission rate)
รอยละ
50
้
3. อัตราคงอยูขณะบ
าบัดรักษา (Retention
่
rate 85%)
10.มาตรการ การป้องกันและบาบัดรัก
สถานการณ ์
• ผู้เสพ ผู้ติดเข้า
บาบัดรักษา จานวน
2,280 ราย ร้อยละ
81.87
• ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติด หยุดไดเลิ
้ กได้
ร้อยละ 96.81
เพิม
่
ศั กยภาพ
การ
ป้องกันเชิง
พัฒนา
ระบบ
ฐานขอมู
้ ล
เพิม
่ การ
เข้าถึง
และ
คุณภาพ
ดานการ
้
บาบัด
การ
ควบคุม
ตัวยา
และ
สารเคมี
เป้าหมาย
• ผู้เสพติดเขาถึ
้ ง
บริการบาบัดฯ
และการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือทีม
่ ี
คุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ
เพือ
่ ป้องกันการ
เสพติดซา้
• มีระบบการ
ป้องกันเชิงรุกทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 10 การป้องกัน
และบาบัดรักษายาเสพติด
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
1
บาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติด
พัฒนาระบบขอมู
้ ลและเฝ้าระวังยาเสพ
ติด(บสต)
To Be No1 Teen Dancercise
Champion Ship 2015
To Be No1 Idol
การประกวดชมรม To Be No1
จังหวัดนครราชสี มา
2
3
4
5
งบประมาณ
(บาท)
1,832,195
179,000
69,680
147,200
81,975
สรุป
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและ
จัดระบบบริการที่มีคณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้
จานวน 49 โครงการ
ยุทธศาสตรที
พัฒนาระบบบริหาร
์ ่ 3:
จัดการเพือ
่ สนับสนุ น
การจัดบริการ (10 ตัว)
กลยุทธ ์ 11
พัฒนาการบังคับ
ใช้กฎหมาย 1
ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 12
พัฒนาดาน
้
สิ่ งแวดลอมและ
้
สุขภาพ 2 ตัวชีว
้ ด
ั
กลยุทธ ์ 13 การ
พัฒนาบุคลากร 2
ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 14
พัฒนาการเงินการ
คลัง 1 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 15
พัฒนายาและ
เวชภัณฑ/พั
์ สดุ 3
ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธ ์ 16
ปราบปรามทุจริต
1 ตัวชีว้ ด
ั
กลยุทธที
์ ่ 11 พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
ตัวชีว้ ด
ั
1 ขอ
้
ขของ
กกฎหมายดานสาธารณสุ
1. เครือขายนั
้
่
จังหวัดนครราชสี มา ไดรั
้ บการพัฒนา
ศั กยภาพ
11.มาตรการ การบังคับใช้กฎหมาย
การปราบปรามทุจริต
มาตรการ
• ปลูกจิตสานึก
คานิ
่ ยม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
สรางวิ
ั แก่
้ นย
ทุกหน่วยงาน
• เสริมสราง
้
ความโปรงใส
่
เป้าหมาย
• มีเครือขาย
่
นักกฎหมาย
• ความสาเร็จ
ในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
กลยุทธที
์ ่ 11 พัฒนาการบังคับ
ใช้กฎหมาย
ลาดั
บ
ชือ
่ โครงการ
1 การพัฒนาเครือขายนั
ก
่
กฎหมายดานสาธารณสุ
ข
้
จังหวัดนครราชสี มา
รวม
งบประม
าณ
(บาท)
10,200
10,200
กลยุทธที
่ งแวดลอมและ
้
้
์ ่ 12 พัฒนาดานสิ
สุขภาพ
ตัวชีว้ ด
ั
2 ขอ
้
1.หน่วยบริการมีระบบฐานขอมู
้ ลสถานการณ์
และ ระบบเฝ้าระวัง
สิ่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ
้
2.หน่วยบริการใน สั งกัด สธ. มีระบบ
ควบคุมกากับ การเก็บ ขน
และกาจัดขยะติดเชือ
้ ทีถ
่ ูกตอง
้
12.มาตรการ การจัดการดาน
้
สิ่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ
้
• ปี 2556 เหตุ
ร้องเรียน 60
เรือ
่ ง
แก้ไข
100%
• ปี 2557 (9
เดือน) เหตุ
ร้องเรียน 17
เรือ
่ ง แก้ไข
100 %
• สาเหตุส่วน
ใหญ่ คือ
กลิน
่ เหม็น
เสี ยงดัง น้า
1.เฝ้า
2.การ
ระวัง
บังคับ
ป้องกัน
แก้ไข
ใช้
ปัญหา
กฎหมา
3.พั
เตือนภั
ย ฒนา ย
สื่ อสาร
กลไกและ
โครงสราง
้
การ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
• มีระบบ
ฐานขอมู
้ ล
ระบบเฝ้า
ระวัง
สิ่ งแวดลอม
้
และสุขภาพ
• หน่วย
บริการ มี
ระบบ
ควบคุม
กากับ การ
เก็บ ขน
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
้
์ ่ 12 พัฒนาดาน
สิ่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ
้
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
1
พัฒนาระบบฐานขอมู
้ ลสิ่ งแวดลอม
้
และสุขภาพ
ประชุมคณะอนุ กรรมการสาธารณสุข
จังหวัด
พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่ งแวดลอมเทศบาล
้
พัฒนาศั กยภาพผู้ดูแลระบบบาบัดน้า
เสี ย โรงพยาบาลชุมชน
การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่ งแวดลอม
้
2
3
4
5
งบประมาณ
(บาท)
21,950
89,000
54,700
17,600
71,000
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 12 การ
พัฒนาดานสิ
่ งแวดลอมและสุ
ขภาพ
้
้
(ตอ)
่
ลาดั
ชือ
่ โครงการ
บ
7 วัดส่งเสริมสุขภาพ จังหวัด
นครราชสี มา
8 โรงพยาบาลลดโลกรอน
้
Green and clean
9 พัฒนาส้วมสาธารณะไทย
(HAS)
งบประมาณ
(บาท)
52,160
750
18,000
กลยุทธที
ตัวชีว้ ด
ั
์ ่ 13 พัฒนาบุคลากร
2 ขอ
้
1.จังหวัด อาเภอ มีการจัดทาแผนวิเคราะห ์
กาลังคนทัง้ เชิงปริมาณ
(25 สายงาน) และเชิงคุณภาพ(ตามภาระ
งาน/Service Base /
และอัตราประชากร)
2.จังหวัด อาเภอ มีแผนพัฒนากาลังคนที่
สอดคลองกั
บความ
้
13. มาตรการ การพัฒนา
บุ
ค
ลากร
มาตรการ
สถานการณ ์
จังหวัด
นครราชสี มา
- มีการจัดทาแผน
กาลังคนตามเกณฑ ์
Service Plan
- มีการวิเคราะห ์
กรอบอัตรากาลัง
ตามภาระงาน
FTE และสั ดส่วน
ประชากร
- มีการพัฒนา
บุคลากรตาม
Service Plan และ
ความตองการ
• พัฒนาแผน
กาลังคนโดย
บูรณาการกับ
กลุมสห
่
วิชาชีพ
• พัฒนา
ศั กยภาพ
บุคลากร
สอดคลองกั
บ
้
Service Plan
• เสริมสราง
้
• มีกาลังคน
เพียงพอ
เหมาะสม
• มีแผน HRD
ทีส
่ อดคลองกั
บ
้
ความตองการ
้
และ
แผนพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพ
• มีข้อมูล
สารสนเทศ
กาลังคนที่
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 13 พัฒนา
บุคลากร
ลาดับ
1
ชือ
่ โครงการ
การเสริมสรางจริ
ยธรรมบุคลากร
้
รวม
งบประมาณ
(บาท)
96,600
96,600
กลยุทธที
นการคลัง
้
์ ่ 14 พัฒนาดานการเงิ
จานวน 1
ตัวชีว้ ด
ั
1.รอยละ
90 หน่วยบริการมีการบริหาร
้
การเงิน การคลังและมีปญ
ั หาทางการเงิน
เรือ
้ งรัง ไมเกิ
่ นระดับ 4
14.มาตรการ ดานการเงิ
น
้
สถานการณ์
การคลัง
หน่วยบริการมีการบริหารการเงินการคลังและมีปญ
ั หาทางการเงิน
เรือ
้ รังไมเกิ
96.67 / ปี 2557
่ นระดับ 4 ปี 2556 ร้อยละ
ร้อยละ
100
เป้าหมาย
หน่วยบริการมีการ
บริหารการเงิน
การคลังและมี
ปัญหาทางการเงิน
เรือ
้ งรัง ไมเกิ
่ น
ระดับ 4
มาตรการ
•พัฒนาศั กยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
การเงินการคลัง
สุขภาพ (CFO)
•การเฝ้าระวัง
สถานการณทาง
์
การเงินการคลังของ
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
้
์ ่ 14 พัฒนาดาน
การเงินการคลัง
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
1 ประชุมคณะทางานหลักประกันสุขภาพ
7,500
จังหวัดนครราชสี มา
2 การบริหารการเงินการคลังสุขภาพ
7,800
(CFO) ระดับจังหวัด
3 เฝ้าระวังสถานการณทางการเงิ
นการ
114,420
์
คลังของหน่วยบริการ
4 การนิเทศติดตามโรงพยาบาลทีม
่ ป
ี ญ
ั หา
21,000
ทางการเงิน
รวม
150,720
กลยุทธที
์ ่ 15 พัฒนาระบบยาและ
เวชภัณฑตั
3 ขอ
ั
้
์ วชีว้ ด
1.รอยละของมู
ลคาการจั
ดซือ
้ ยาและ
้
่
เวชภัณฑร์ วม
่
ของหน่วยบริการ
2.เครือขายบริ
การผานเกณฑ
คุ
่
่
์ ณภาพการ
ใช้ยาตามเกณฑ ์
มาตรฐาน P4P Refer
3.หน่วยบริการสามารถลดคาใช
าน
่
้จายด
่
้
ยา และเวชภัณฑ ์
15. มาตรการ การพัฒนาดานยา
้
และเวชภัณฑ ์
สถานการณ์
• มูลคาจั
้ ยารวม
่ ดซือ
่
ระดับจังหวัด
69.59
• มูลคาการใช
่
้
เวชภัณฑยา
์
เพิม
่ ขึน
้ 14.43
• เวชภัณฑมิ
์ ใช่ยา
ลดลง 0.93
• วัสดุวท
ิ ยาศาสตร ์
การแพทย ์
ลดลง 7.52
มาตรการ
• สนับสนุ นการ
ดาเนินการจัดซือ
้
ยาและเวชภัณฑ ์
รวมระดั
บจังหวัด
่
• ประเมินคุณภาพ
การใช้ยา
• วิเคราะหข
์ ้อมูล
และ กากับ
ติดตามคาใช
่
้จาย
่
เป้าหมาย
ลดตนทุ
้ นของ
ยา เวชภัณฑ ์
และเวชภัณฑ ์
ทีไ่ มใช
่ ่ ยา
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 15 พัฒนาระบบ
ยาและเวชภัณฑ ์
ลาดั
งบประมาณ
ชือ
่ โครงการ
บ
(บาท)
1 พัฒนาระบบประเมินการใช้ยา (Drug
70,350
Use Evaluation)
2 การจัดซือ
้ เวชภัณฑร์ วมระดั
บจังหวัด
62,350
่
นครราชสี มา
3 การนิเทศประสิ ทธิภาพระบบบริหาร
43,950
เวชภัณฑ ์
4 การจัดซือ
้ วัสดุ/ครุภณ
ั ฑทั
135,600
่
์ นตกรรมรวม
จังหวัด
กลยุทธที
์ ่ 16 พัฒนาการป้องกัน
ปราบปรามทุจริต ตัวชีว้ ด
ั
1 ขอ
้
1.จังหวัด
อาเภอ
มีระดับความสาเร็จ
ในการปราบปราม ป้องกัน
การทุจริต
อยางน
่
้ อย ระดับ 5
16.มาตการ การบังคับใช้กฎหมาย
การปราบปรามทุจริต
มาตรการ
• ปลูกจิตสานึก
คานิ
่ ยม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
สรางวิ
ั แก่
้ นย
ทุกหน่วยงาน
• เสริมสราง
้
ความโปรงใส
่
เป้าหมาย
• มีเครือขายนั
ก
่
กฎหมาย
• ความสาเร็จใน
การป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต
แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร กลยุทธที
์ ่ 16 พัฒนาการ
ปราบปรามทุจริต
ลาดับ
1
ชือ
่ โครงการ
การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
รวม
งบประมาณ
(บาท)
134,220
134,220
17. โครงการสนับสนุ น/พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
1 การประหยัดพลังงาน และโปรแกรม
22,620
วิเคราะหการใช
้พลังงาน
์
2 การปฐมนิเทศแพทย ์ ทันตแพทย ์ เภสั ชกร
17,880
ใช้ทุนจบใหม่
3 สนับสนุ นการศึ กษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร
13,500
บัณฑิต วิทยาลัยในสั งกัดสถาบันพระบรม
ราช
4 ปฐมนิเทศหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
61,500
5 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับตาบล
118,460
6 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารจังหวัดนครราชสี มา
174,100
7 อบรมแพทยผู
ั ห
ิ น้าทีผ
่ ้อ
ู านวยการ
19,000
์ ้ปฏิบต
โรงพยาบาลและสาธารณสุขอาเภอทีเ่ ขารั
้ บ
17. โครงการสนับสนุ น/พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ (ตอ)
่
งบประมาณ
ลาดับ
ชือ
่ โครงการ
(บาท)
12 วารสารสาธารณสุขนครราชสี มา
166,500
13 การเผยแพรข
านสุ
ขภาพผานวิ
ทยุ
182,720
่ าวสารด
่
้
่
ชุมชน
14 ประชุมหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัด
483,600
นครราชสี มา
15 พัฒนางานดานสุ
ขภาพกลุมผู
39,875
้
่ ้ช่วยสาธารณสุข
อาเภอ
16 การรับตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณา
989,200
การและกรณีปกติ
17 การพัฒนาวิชาการดานการแพทย
และ
1,252,500
้
์
สาธารณสุข
18 พัฒนานโยบายสาธารณะดานสุ
ขภาพตาม
104,000
้
แนวทางสมัชชาสุขภาพ
17. โครงการสนับสนุ น/พัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
(ตอ)
่
ลาดั
งบประมาณ
ชือ
่ โครงการ
บ
(บาท)
23 การพัฒนางานตามนโยบายดาน
882,194
้
สาธารณสุข จังหวัดนครราชสี มา
24 บริหารจัดการสานักงานสาธารณสุข
15,227,000
จังหวัดนครราชสี มา
25 สั ปดาหมอบของขวั
ญปี ใหมแด
718,200
่ ่
์
ผู้สูงอายุนครชัยบุรน
ิ ทร ์
26 ประชุมพัฒนาศั กยภาพบุคลากรดาน
้
ส่งเสริมสุขภาพ
1,200,000
27 การสรุปผลการตรวจราชการ รอบ
1,500,000
17. โครงการสนับสนุ น/พัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการ (ตอ)
่
ลาดั
ชือ
่ โครงการ
บ
32 การตรวจเยีย
่ ม ตรวจราชการ
และนิเทศงาน
33 การพัฒนาคุณภาพบริการและ
ขับเคลือ
่ น Service Plan
34 การพัฒนาศูนยประสานงานส
่ง
์
ตอผู
่ ้ป่วยฉุ กเฉิน 6 กลุมโรค
่
35 การพัฒนาเครือขายกลุ
มโรค
่
่
อัตราตายสูง
งบประมาณ
(บาท)
2,500,000
100,000
37,500
37,500
สรุป
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนการจัดบริการ
จานวน 57 โครงการ
งบประมาณ 30,409,585 บาท
รวมงบประมาณ
การดาเนินตามแผนปฏิบตั ิ การ
ประจาปี 2558
จานวน 161 โครงการ
งบประมาณ 69,866,224 บาท
แยกหมวดงบประมาณในการจัดทา
งบผลผลิต
งบ สปสช.
งบอื่นๆ
ิ
ิ
แผนปฏ
บ
ต
ั
ก
ารฯ
59,513,800
4,516,409
5,836,015
พัฒบาท
นา
สาธารณสุข
32,795,600
บาท
สร้างเสริมสุขภาพตาม
กลุ่มวัย 24,246,600
บาท
ยาเสพติด
2,471,600
บาท
บาท
งบแรงงาน
ต่างด้าว
876,500 บาท
บาท
สสส
2,500,000
Mou สปสช
บาท
กองทุน
โลก/NGO
870,409 บาท
1,439,375
กองทุนแพทย์
แผนไทย
2,769,500
บาท
บาท
อื่นๆ
1,896,640
บาท
1.การประชุ
กลไกการขั
บเคลืม่อนแผนสู่การ
หน ส่วน สธ
ปฏรพิ บสสอ
ตั ิ รัฐ 2.แจ้ง
งานแผน
•
•
5.
Websit
Korathe
alth.co
4.
จดหมาย
ข่าว
สาธารณ
สุข
.
.
./
./
นอก/เอกชน
• ภาคี/NGO/กองทุน
ตาบล การ
ขับเคลื่อ
นแผนสู่
การ
ปฏิบตั ิ
เป็ น
หนังสือ
3.
การ
ราชการ
นิเทศ
ผสมผส
าน ( 5
3.การควบคุมกากับและประเมินผลสาเร็จ
(Program Evaluation)
การควบคุม กากับ และการประเมินผลสาเร็จ
ของแผนยุทธศาสตรแ
์
1.ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
รายงาน
• ให้จัดส่งข้อมูลสุขภาพรายบุคคล
Individual Record เข้ามาสู่
จังหวัดในรูปแบบ 21 แฟ้ม
43 แฟ้มและ HosXP Tool
ระดับ รพ.สต.
1.จัดส่งขอมู
้ ล 43 แฟ้ม ที่
URL:http://203.157.161.6:8080/hdc/
ไมเกิ
่ นทุก
วันที่ 5 ของเดือนเริม
่ ตัง้ แตวั
่ นที่
1
ตุลาคม 2557
2.จัดส่งขอมู
้ ล 21 แฟ้ม ที่
www.korathealth.com
ไมเกิ
่
่ นทุกวันที่ 5 ของเดือน เริม
ระดับ รพช.
1.จัดส่งขอมู
้ ล 43 แฟ้ม ที่
URL:http://203.157.161.6:8080/hdc/
ไมเกิ
่ นทุกวันที่ 5
ของเดือน เริม
่ ตัง้ แตวั
่ นที่ 1
ตุลาคม 2557
2.จัดส่งขอมู
21 แฟ้ม ที่
้ ล
www.korathealth.com
ไมเกิ
เริม
่
่ นทุกวันที่ 5 ของเดือน
ตัง้ แตวั
ตุลาคม 2557
่ นที่ 1
3.ส่ง Sync ขอมู
้ ล จากโปรแกรม
การนิเทศ ติดตาม กากับ และประเมินผล
การกากับติดตาม
ประเมิ
นากัผล
1.การก
บจาก
ประชุม
หัวหน้าส่วน สธ
4. ประเมินผล
ปฏิบต
ั งิ าน
การ
จัดลาดับ
ผลการ
ประเมิน
2 ครัง้ ตอปี
่
การกากับ
ติดตามและ
ประเมินผล
3. ระบบรายงาน
43/31 แฟ้ม
2. นิเทศ
ผสมผสาน
1 ครัง้
การแบ่ งโซนนิเทศ สสจ.นม. ปี งบประมาณ 2558
โซน 1 นายแพทย์ ชัยวัฒน์ ทองไหม , นายบุญสงค์ ลีส้ ุ รพลานนท์
รับผิดชอบ 8 อำเภอ ( อ. เมือง,ขำมทะเลสอ, สูงเนิน,สี คิว้ ,โนนสูง, โนนไทย,
พระทองคำ,ขำมสะแกแสง)
โซน 2 นางศิริพร ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ , ดร. สั นติ ทวยมีฤทธิ์
รับผิดชอบ 8 อำเภอ (อ.พิมำย, ชุมพวง, เมืองยำง, ลำทะเมนชัย, ห้วยแถลง,
จักรำช, เฉลิมพระเกียรติ, โนนแดง)
โซน 3 นางศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ , นายชาญศักดิ์ สุ ภรโภคี
รับผิดชอบ 7 อำเภอ (อ.บัวใหญ่, สี ดำ, บัวลำย, ประทำย,บ้ำนเหลื่อม, คง,
แก้งสนำมนำง)
การแบ่ งโซนนิเทศ สสจ.นม. ปี งบประมาณ 2558 (ต่ อ)
โซน 4 นางศิริวรรณ ขัตติยวิทยากุล, นางฉวีวรรณ จันณรงค์
รับผิดชอบ 3 อำเภอ (อ.ปำกช่อง .ด่ำนขุนทด, เทพำรักษ์)
โซน 5 นางณิชาณี พันธุ์งาม, นางณัฐอร พลสวัสดิ์
รับผิดชอบ 3 อำเภอ (อ.โชคชัย, ครบุรี , เสิ งสำง)
โซน 6 นางลดาพิชญ์ สมัย อมัตรวงศ์ , นางสาวนิตยา โชตินอก
รับผิดชอบ 3 อำเภอ (ปักธงชัย, วังน้ ำเขียว หนองบุญมำก)
การแบ่ งอาเภอประเมิน
อาเภอขนาดใหญ่ จำนวน 11 อำเภอ ได้แก่ โนนสูง, ปำกช่อง,
พิมำย, สี คิ้ว, ด่ำนขุนทด, ปักธงชัย, ครบุรี, เมือง, บัวใหญ่,ชุมพวง,
สูงเนิน
อาเภอขนาดกลาง จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ โนนไทย, คง,
, ห้วยแถลง, ประทำย, เสิ งสำง, หนองบุญมำก, โชคชัย, จักรำช,
อาเภอขนาดเล็ก จำนวน 13 อำเภอ ได้แก่ แก้งสนำมนำง, สี ดำ,
บัวลำย, โนนแดง,บ้ำนเหลื่อม, ลำทะเมนชัย, เมืองยำง, พระทองคำ,
เทพำรักษ์, ขำมทะเลสอ, ขำมสะแกแสง, เฉลิมพระเกียรติ วังน้ ำเขียว
การประเมินผล
- การประเมินผลการดาเนินงาน 2 ครั้ง/ปี
- ครั้งที่ 1 เดือนเมษำยน 58 (ผลงำน 6 เดือน ระหว่ำง ต.ค. 57 – มี.ค. 58)
- ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎำคม 58 (ผลงำน 9 เดือน ระหว่ำง ต.ค. 57 – มิ.ย.
58)
- KPI การประเมินผล แยก 3 กลุ่ม คือ ระดับ รพช., ระดับ สสอ., ระดับ
รพ.สต.
- แนวทางการสุ่ ม รพ.สต. แจ้ งล่ วงหน้ า 5 วัน รวมวันหยุดราชการ
- ผลการประเมิน
- ใช้แนวทำงกำรประเมินแบบอิงกลุ่ม
- ระดับประเมินได้ A, B+, B, C+, C

similar documents