Document

Report
• สมาชิกแรกเข้า 250 คน
• นายทะเบีย นรับ จดทะเบีย นเมื่อ วัน ที่ 12 มกราคม
2536
• ทุนเรือนหุ้ น 87,130 บาท ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
5,000 บาท
รวมทุนทัง้ สิ้ น 92,130
บาท
ปัจจุบน
ั จดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ ์ พ.ศ. 2542
เลขทะเบี ย นสหกรณ ์ ที่ อ.001136 เลขทะเบี ย น
ข้ อ บั ง คั บ ที่ 9100000425548 ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 16
ธันวาคม 2554 สมาชิก 1,523 คน ทุนเรือนหุ้ น
430,108,460
บาท ทุ น ด าเนิ น การทั้ง สิ้ น
1,009,613,448.08 บาท
นายประดิษฐ ์
แดงนุ้ ย
ประธาน
นายวิรย
ิ ะ สงเกือ
้ นพ.พันธุเชษฐ
์
์
บุ
ญ
ช
วย
่
รองประธาน คน
รองประธาน
ที่ 1
คนที่ 2
นายสฐากูร มหา นางเกษร ถนอมศรี นางทัณฑิมา เตียว นายวรายุส วรรณ
วิจต
ิ ร
มงคล
วิรย
ิ ะกุล
วิไล
เหรัญญิก
เลขานุ การ
นายธีรชัย เอือ
้ อารยา
ภรณ ์
ทีป
่ รึกษากิตติมศักดิ ์
นายวิวฒ
ั น ์ ขา
ดา
ผูตรวจสอบ
นายสมชัย สระ
มุณี
ผูตรวจสอบ
น.ส.รจิตแกว
้ ชี้
เจริญ
ผู้จัดการ
น.ส.รจิตแกว
้
ชีเ้ จริญ
ฝ่ายสิ นเชือ
่
(รก.)
นางสุมาลี โซ่
สุวรรณวงศ์
ฝ่ายการเงิน
น.ส.นัฐกานต ์
นุ่ มสวัสดิ ์
ฝ่ายบัญชี
นางสุภรณ ์
บัวผุด
ฝ่ายธุรการ
1523
1443
1212
1223
1242
+11
+19
1245
+3
1283
+38
+160
+80
500000000
450000000
400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
430,108,460
366,231,680
297,259,220
253,409,830
202,964,580
172,434,160
144,621,770
123,665,860
250000000
237,307,074
187,721,318
200000000
163,549,674
150000000
126,587,889
102,839,706
100000000
50000000
0
79,955,533
206,131,722
231,736,970
1200000000
1,009,613,448
1000000000
802,233,668
800000000
600000000
400000000
200000000
0
637,545,829
503,277,785
400,059,901
326,662,237
270,608,470
223,374,552
450,000
392,355
400,000
350,000
418,253
434,567
354,322
295,100
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
2552
2553
2554
2555
2556
35000000
32,165,262
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
25,696,746
21,309,796
17,578,300
14,504,159
11,898,859
10,166,082
8,805,466
20.00
19.00
18.00
17.00
16.00
15.00
14.00
13.00
12.00
11.00
10.00
19.38
17.85
16.55
2552
16.09
2553
16.09
2554
2555
2556
39,907,134
40,000,000
35,000,000
31,373,981
30,000,000
25,331,082
25,000,000
20,000,000
18,133,625
20,299,356
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2552
2553
2554
2555
2556
•
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค ์ แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
• กาหนดคานิ
่ ยม จรรยาบรรณ
กรรมการ/เจ้าหน้าที่
• การควบคุมภายใน ธรรมาภิบาล
การบริหารสหกรณ ์
• ตรวจสอบอยางอิ
สระ
่
ระดับการควบคุมภายใน
ระดับดีมาก
ธรรมาภิบาลสหกรณ์
ระดับดีมาก
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
เกรด A
(กรมส่งเสริมสหกรณ)์
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
นารอง
(31
่
จัดการ
สหกรณ)์
การบริหารการเงิน/แผน
นารอง
่ (22
บริหารความเสี่ ยงฯ
สหกรณ)์
• มอบอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
อานาจการตัดสิ นใจ
• วิเคราะหข
น การ
้
์ ้อมูลดานการเงิ
บัญชี เสนอทีป
่ ระชุมประจาเดือน
ผู้บริหาร
• ติดตามผลการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร ตาม
• Update ฐานข้อมูล
สมาชิก
• เผยแพรข
่ ้อมูล/
ประชาสั มพันธ ์
• ฟังความเห็ นของ
ผู้ใช้บริการ
• การแลกเปลีย
่ นรูทางการ/ไม
เป็
้
่ น
ทางการ สหกรณอื
่
์ น
• กิจกรรมสรางความสั
มพันธสมาชิ
ก–
้
์
กรรมการ– เจ้าหน้าที/่ เครือขาย/
่
ชุมนุ ม
• สวัสดิการ
การจัดสวัสดิการ
(1) เพือ
่ การสงเคราะหเกี
่ วกับการศพ
์ ย
ของสมาชิกหรือคูสมรส
่
(2) เพือ
่ การสงเคราะหเกี
่ วกับการศพ
์ ย
ของญาติสมาชิก
(3) เพือ
่ ทุนส่งเสริมการศึ กษาบุตร
สมาชิก
(4) เพือ
่ ทุนสาธารณประโยชนอื
่ ๆ
์ น
เงินปันผล
(%)
เงินเฉลีย
่ คืน
(%)
6
6
6
6.25
6
7
7.5
57.5
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
7.54
7.15
6.14
5.96
4.19
2552
2553
2554
2555
2556
1,500,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
600,000
400,000
400,000
200,000
0
2552
2553
2554
2555
2556
1,500,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
800,000
800,000
600,000
400,000
350,000
400,000
2552
2553
200,000
0
2554
2555
2556
สมาชิก
สมาชิกสามัญ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานของรัฐ
ลูกจ้างชัว
่ คราว
สั งกัดหน่วยงาน
สสจ./รพท.สตูล/สสอ./รพช./รพ.
สต.ในจังหวัดสตูล
สมาชิกสมทบ
(กาลังดาเนินการ)
การออกหุ้นและ
การถือหุ้น
การออกหุ้น
ไมจ
ู คาหุ
่ ากัดจานวนมีมล
่ ้นละ
10 บาท
การถือหุ้น
ชาระคาหุ
่ ้นรายเดือน ไมน
่ ้ อย
กวาร
อน
่ ้อยละ 5 ของเงินไดรายเดื
้
การรับฝากเงิน
1. ออมทรัพย ์
ดอกเบีย
้ ร้อยละ 2
ตอปี
่
2. ออมทรัพยพิ
ดอกเบีย
้
์ เศษ
ร้อยละ 3 ตอปี
่
จาย
มีค มิย กย
่
ธค ของทุกปี
3. สะสมทรัพย ์ 24 เดือน
ดอกเบีย
้ รอยละ 5
การให้เงินกู้
1. เงินกูฉุ
้ กเฉิน ATM 50,000.00 บาท
ผอน
10 งวด (6.75)
่
2. เงินกู้สามัญ 3,000,000.00 บาท ผอน
่
20
ปี
ไมเกิ
้ 6.75
่ นอายุ 65 ปี ดอกเบีย
เงินกูเพื
่ คอมพิวเตอร ์ 100,000.00
้ อ
บาท ผอน
36 งวด(6.00)
่
เงินกูสามั
ญเพือ
่ ยานพาหนะ
้
การให้เงินกู้
3. เงินกู้พิเศษ มี 3 ประเภท
่ การเคหะ
(1) เงินกูเพื
้ อ
10,000,000.00 บาท
ผอนไม
เกิ
่
่ นอายุ 65 ปี
ดอกเบีย
้ รอยละ
5.25
้
(2) เงินกูเพื
่ การลงทุน
้ อ
1,500,000.00 บาท
ผอน
10 ปี ไมเกิ
่
่ นอายุ
การจัดสวัสดิการ
(1) เพือ
่ การสงเคราะหเกี
่ วกับการศพ
์ ย
ของสมาชิกหรือคูสมรส
่
(2) เพือ
่ การสงเคราะหเกี
่ วกับการศพ
์ ย
ของญาติสมาชิก
(3) เพือ
่ ทุนส่งเสริมการศึ กษาบุตรสมาชิก
(4) เพือ
่ ทุนสาธารณประโยชนอื
่ ๆ
์ น
การจัดสวัสดิการ
(1) เพือ
่ การสงเคราะหเกี
่ วกับการศพของ
์ ย
สมาชิ
ก
หรื
อ
คู
สมรส
่ ้ อยกวา่ 2 ปี
เป็ นสมาชิกน
ไดรั
้ บ
5,000.00
บาท
เป็ นสมาชิก 2 – 5 ปี ไดรั
้ บ
10,000.00 บาท
เป็ นสมาชิก 5 - 10 ปี
ไดรั
้ บ
15,000.00 บาท
เป็ นสมาชิกเกิน 10 ปี
ไดรั
้ บ
การจัดสวัสดิการ
วัตถุประสงค ์
่ วกับ
เพือ
่ ช่วยเหลือในทางการเงินเกีย
การจัดการศพของสมาชิก หรือคูสมรส
่
การขอรับเงิน
ภายใน 90 วัน
นับตัง้ แตวั
ิ
่ นทีเ่ สี ยชีวต
ทีม
่ าของทุน
ทุนสาธารณประโยชน์
ตามมติทป
ี่ ระชุมใหญ่
การจัดสวัสดิการ
(2) เพือ
่ การสงเคราะหเกี
่ วกับการ
์ ย
ศพของญาติ
ส
มาชิ
ก
วัตถุประสงค
เพื
อ
่
เป็
นเงิ
น
สวัสดิการ
์
กรณีการเสี ยชีวต
ิ
ทีม
่ าของกองทุน ทุน
สาธารณประโยชน์ ตามมติท ี่
ประชุมใหญ่ (งบประมาณและ
กาไร)
การจัดสวัสดิการ
3. ทุนส่งเสริมการศึ กษาบุตรสมาชิก
(ประเภททุน)
ระดับประถม
ทุนละ
1,000.00
บาท
ระดับมัธยมศึ กษาตอนตน
ทุนละ
้
1,200.00
บาท
ระดับมัธยมศึ กษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา่
การจัดสวัสดิการ
ทุนส่งเสริมการศึ กษา
บุตรสมาชิก
วัตถุประสงค ์
เพือ
่ ส่งเสริม
การศึ กษาบุตรสมาชิก
ทีม
่ าของทุน
1. จัดสรรจากกาไรสุทธิ
ประจาปี
2. เงินซึง่ มีผ้อุ
ู ทศ
ิ ให้
การจัดสวัสดิการ
4. ทุนเพือ
่ สาธารณประโยชน์
วัตถุประสงค ์
1. เพือ
่ การสาธารณประโยชนและการ
์
กุศลทัว่ ไป
2. เพือ
่ สงเคราะหสมาชิ
กทีถ
่ งึ แกกรรม
่
์
และประสพภัยพิบต
ั ต
ิ างๆ
เช่น ไฟ
่
ไหมบ
น้าทวมบ
าน,
ลมพัดบาน
้ าน,
้
่
้
้
เสี ยหาย
การจัดสวัสดิการ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์
1. เพือ
่ เป็ นการจัดสวัสดิการให้แก่
สมาชิกและครอบครัว
2. เพือ
่ ส่งเสริมให้สมาชิก และ
ครอบครัวไดมี
้ หลักประกันความ
มัน
่ คง
3. เพือ
่ ให้สมาชิกไดช
้ ่ วยเหลือ
10.00
9.50
9.00
9.84
9.40
8.50
9.21
8.55
8.00
8.02
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
2552
2553
2554
2555
2556
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
3.79
2552
3.31
2552
3.20
2553
3.02
2554
2.77
2555
2.47
2556
645,597
700,000
513,089
600,000
422,869
500,000
400,000
354,544
285,239
300,000
200,000
100,000
0
2552
2553
2554
2555
2556

similar documents