รพ.พระสมุทรฯ ๔.การรักษาเนื้องอกหรือมะเร็งในช่องปากและขากรรไกร

Report
แผนพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
ระดับทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ
เครือข่ ายบริการสุ ขภาพที่ 6
ประเด็นปรึกษาหารือ
•
•
•
•
•
•
ทบทวนประเด็นบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
ทบทวนมาตรฐานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
ทบทวนระบบส่ งต่ อภายในจังหวัด
ทบทวนระบบส่ งต่ อระดับเขต
ตัวชี้วดั การดาเนินงาน
ร่ างอนุกรรมการพัฒนาระบบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
ทบทวนประเด็นบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
๑.การติดเชื้อในบริ เวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟันและอวัยวะใน
ช่องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
๓.การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันและขากรรไกรของผูป้ ่ วยปาก
แหว่งเพดานโหว่
๔.การรักษาเนื้องอกหรื อมะเร็ งในช่องปากและขากรรไกร
๕.การฝังรากเทียมในผูส้ ูงอายุที่ตอ้ งใส่ ฟันเทียมทั้งปาก
ทบทวนมาตรฐานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
ระดับการให้ บริการ
ระดับ ๑ รักษาได้ท้งั หมด
ระดับ ๒ รักษาได้บางส่ วนหรือกรณีที่ไม่ ซับซ้ อนมากและส่ งต่อ
รวมถึงรับกลับรักษาต่ อเนื่อง
ระดับ ๓ ตรวจและให้ คาแนะนาและส่ งต่อ
๑.การติดเชื้อในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าทีม่ สี าเหตุจากฟัน
และอวัยวะในช่ องปาก
ระดับ ๑
ระดับการรักษา
Complicated fascial space
infection
พัฒนาคน - Maxillofacial
Surgeon
พัฒนาของ - Orthopantamogram,
CXR, Lateral neck, CT
พัฒนาสถานที่ - OR
ระดับ ๒
ระดับการรักษา
Simple fascial space
infection
- Oral Surgeon, Super
GP,Experienced GP
- Penlose drain, ชุ ดเจาะ
ระบายหนอง - เย็บแผล
- Dental Unit หรือห้ อง
ผ่าตัดเล็ก
ระดับ ๓
ระดับการรักษา
Dentoalveolar
infection ทีไ่ ม่ ซับซ้ อน
พิจารณาให้
antibiotics
-GP
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้ า
ระดับ ๑
ระดับการรักษา
Complicated fascial bone
fracture
พัฒนาคน - Maxillofacial
Surgeon
พัฒนาของ –Set
miniplate&screws, airdrill, set
surgery
พันฒนาสถานที่ - OR
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับการรักษา
ระดับการรักษา
Simple fascial bone fracture Dental injury ทีไ่ ม่
ทีไ่ ม่ ซับซ้ อน
ยุ่งยากซับซ้ อน
- Oral Surgeon, Super
GP,Experienced GP
- Set arch bar with SST
wire,ชุ ดเย็บแผล
- Dental Unit หรือห้ องผ่าตัด
เล็ก
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟันและขากรรไกรของ
ผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
ระดับ ๑
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับการรักษา
Surgeon : สามารถผ่ าตัดแก้ ไขภาวะปาก
แหว่ งเพดานโหว่ และผ่ าตัดปลูกกระดูกสั น
เหงือก/ผ่ าตัดกระดูกขากรรไกร
Ortho : Obturator, Active
Comprehensive Ortho, Orthognatic
surgery, Osteogenesis distraction
พัฒนาคน - Maxillofacial Surgeon
พัฒนาของ - Orthopantamogram,
CXT,Lateral neck, CT
พัฒนาสถานที่ – OR
ระดับการรักษา
สอนการ feeding ในผู้ป่วยปาก
แหว่ งเพดานโหว่ ให้ ผู้ป่วยและ
คนไข้ สามารถทาแผ่ นปิ ดเพดาน
ปากและสอนการใช้ งานและดูแล
ได้ ตามเหมาะสม
- Oral Surgeon, Super GP,
Experienced GP
- Lab
- Dental Unit หรือห้ องผ่ าตัดเล็ก
ระดับการรักษา
ตรวจและให้ คาแนะนาและ
ส่ งต่ อ
-GP
๔.การรักษาเนือ้ งอกหรือมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
ระดับ ๑
ระดับการรักษา
สามารถผ่ าตัดรักษาเนือ้ งอกชนิดไม่
ร้ ายแรง ภายใต้ ยาชาเฉพาะที่/ยาสลบ
ทางานร่ วมกันเป็ นทีม
พัฒนาคน - Maxillofacial Surgeon
พัฒนาของ –Set surgery, Lab< CT,
CXR
พัฒนาสถานที่ - OR
ระดับ ๒
ระดับการรักษา
สามารถตัดชิ้นเนือ้ เพือ่ ส่ งตรวจวินิจฉัย
ทางพยาธิภายใต้ ยาชาเฉพาะที่/ยาสลบ
สามารถรักษาเนือ้ งอกชนิดไม่ ร้ายแรง
ขนาดเล็กโดยการผ่ าตัดเอาเนือ้ งอกออก
หรือถุงนา้ ออก
- Oral Surgeon, Oral medicine,
Super GP, ExperiencednGP
- Set biopsy, formaline
- Dental Unit หรือห้ องผ่ าตัดเล็ก
ระดับ ๓
๕.การฝังรากเทียมในผู้สูงอายุทตี่ ้ องใส่ ฟันเทียมทั้งปาก
ระดับ ๑
ระดับการรักษา
Surgery part
พัฒนาคน –Prosthodontist ;
resident Maxillofacial Surgeon,
Oral Surgeon
พัฒนาของ –Micromotor, Set
implant surgery
พัฒนาสถานที-่ Dental Unitหรือ
ห้ องผ่าตัดเล็ก
ระดับ ๒
ระดับ ๓
ระดับการรักษา
ระดับการรักษา
Prosthetic part
Case selection and
-Prosthodontist,Super GP
maintenance
- Screw driver, Ratchet, Ball abutment
ทบทวนระบบส่ งต่ อภายในจังหวัด
ชลบุรี
รพ.พนัสนิคม
M1
รพ.พานทอง F1
เกาะจันทร์
รพศ.ชลบุรี A
รพ.เกาะสีชงั F2
รพ.บ้ านบึง M2
รพ.บ่อทอง F2
รพ.แหลมฉบัง M2 รพ.หนองใหญ่ F2
รพ.บางละมุง S
ระดับ 1
ระดับ 2
รพ.วัดญาณฯ F2
รพ.สัตหีบ กม.10 F1
ระดับ 3
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
ชลบุรี
รพ.พนัสนิคม
M1
รพ.พานทอง F1
เกาะจันทร์
รพศ.ชลบุรี A
รพ.เกาะสีชงั F2
รพ.บ้ านบึง M2
รพ.บ่อทอง F2
รพ.แหลมฉบัง M2 รพ.หนองใหญ่ F2
รพ.บางละมุง S
ระดับ 1
ระดับ 2
รพ.วัดญาณฯ F2
รพ.สัตหีบ กม.10 F1
ระดับ 3
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
ชลบุรี
รพ.พนัสนิคม
M1
รพ.พานทอง F1
เกาะจันทร์
รพศ.ชลบุรี A
รพ.เกาะสีชงั F2
รพ.บ้ านบึง M2
รพ.บ่อทอง F2
รพ.แหลมฉบัง M2 รพ.หนองใหญ่ F2
รพ.บางละมุง S
ระดับ 1
ระดับ 2
รพ.วัดญาณฯ F2
รพ.สัตหีบ กม.10 F1
ระดับ 3
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
ชลบุรี
รพ.พนัสนิคม
M1
รพ.พานทอง F1
เกาะจันทร์
รพศ.ชลบุรี A
รพ.เกาะสีชงั F2
รพ.บ้ านบึง M2
รพ.บ่อทอง F2
รพ.แหลมฉบัง M2 รพ.หนองใหญ่ F2
ระดับ 1
ระดับ 2
รพ.บางละมุง S
รพ.วัดญาณฯ F2
รพ.สัตหีบ กม.10 F1
ระดับ 3
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สูงอายุท่ ตี ้ องใส่ ฟันเทียมทัง้ ปาก
ระยอง
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
ระยอง
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
ระยอง
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
ระยอง
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สูงอายุท่ ตี ้ องใส่ ฟันเทียมทัง้ ปาก
5
6
จ
8
7
4
3
9
ระบุชื่อ รพ.
1. รพ.พระปกเกล้า
2. รพ. ขลุง
3. รพ.โป่ งน้ าร้อน
4. CUP ท่าใหม่ ( รพ.ท่าใหม่
,รพ.สองพี่นอ้ ง ,รพ.เขาสุ กิม
5. รพ.สอยดาว
6. รพ.แก่งหางแมว
7. รพ.นายายอาม
8. รพ.เขาคิชณกูฏ
9. รพ.มะขาม
10.รพ.แหลมสิ งห์
1
10
2
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
5
6
8
7
4
3
9
1
ระบุชื่อ รพ.
1. รพ.พระปกเกล้า
2. รพ. ขลุง
3. รพ.โป่ งน้ าร้อน
4. CUP ท่าใหม่ ( รพ.ท่าใหม่
,รพ.สองพี่นอ้ ง ,รพ.เขาสุ กิม
5. รพ.สอยดาว
6. รพ.แก่งหางแมว
7. รพ.นายายอาม
8. รพ.เขาคิชณกูฏ
9. รพ.มะขาม
10.รพ.แหลมสิ งห์
2
10
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
จันทบุรี
5
6
3
8
7
4
9
ระบุชื่อ รพ.
1. รพ.พระปกเกล้า
2. รพ. ขลุง
3. รพ.โป่ งน้ าร้อน
4. CUP ท่าใหม่ ( รพ.ท่าใหม่
,รพ.สองพี่นอ้ ง ,รพ.เขาสุ กิม
5. รพ.สอยดาว
6. รพ.แก่งหางแมว
7. รพ.นายายอาม
8. รพ.เขาคิชณกูฏ
9. รพ.มะขาม
10.รพ.แหลมสิ งห์
1
10
2
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
จันทบุรี
5
6
8
7
4
3
9
1
10
10
2
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สูงอายุท่ ตี ้ องใส่ ฟันเทียมทัง้ ปาก
ระบุชื่อ รพ.
1. รพ.พระปกเกล้า
2. รพ. ขลุง
3. รพ.โป่ งน้ าร้อน
4. CUP ท่าใหม่ ( รพ.ท่าใหม่
,รพ.สองพี่นอ้ ง ,รพ.เขาสุ กิม
5. รพ.สอยดาว
6. รพ.แก่งหางแมว
7. รพ.นายายอาม
8. รพ.เขาคิชณกูฏ
9. รพ.มะขาม
10.รพ.แหลมสิ งห์
ตราด
รพ.ตราด
รพช.
แหลมงอบ
รพช.เขา
สมิง
รพช.คลองใหญ่
รพช.บอ
่
ไร่
รพช.เกาะ
ช้าง
รพช.เกาะ
กูด
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
ตราด
รพ.ตราด
รพช.
แหลมงอบ
รพช.เขา
สมิง
รพช.คลองใหญ่
รพช.บอ
่
ไร่
รพช.เกาะ
ช้าง
รพช.เกาะ
กูด
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว
ตราด
รพ.ตราด
รพช.
แหลมงอบ
รพช.เขา
สมิง
รพช.คลองใหญ่
รพช.บอ
่
ไร่
รพช.เกาะ
ช้าง
รพช.เกาะ
กูด
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
ตราด
รพ.ตราด
รพช.
แหลมงอบ
รพช.เขา
สมิง
รพช.คลองใหญ่
รพช.บอ
่
ไร่
รพช.เกาะ
ช้าง
รพช.เกาะ
กูด
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สูงอายุท่ ตี ้ องใส่ ฟันเทียมทัง้ ปาก
สมุทรปราการ
อ.บางเสาธง
รพ.บางจาก
รพ.บางพลี
รพ.บางบ่ อ
รพ.สมุทรปราการ
รพ.พระสมุทรฯ
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
สมุทรปราการ
อ.บางเสาธง
รพ.บางจาก
รพ.บางพลี
รพ.บางบ่ อ
รพ.สมุทรปราการ
รพ.พระสมุทรฯ
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว
สมุทรปราการ
อ.บางเสาธง
รพ.บางจาก
รพ.พระสมุทรฯ
รพ.บางพลี
รพ.บางบ่ อ
รพ.สมุทรปราการ
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
สมุทรปราการ
อ.บางเสาธง
รพ.บางจาก
รพ.พระสมุทรฯ
รพ.บางพลี
รพ.บางบ่ อ
รพ.สมุทรปราการ
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สูงอายุท่ ตี ้ องใส่ ฟันเทียมทัง้ ปาก
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
ฉะเชิงเทรา
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
ฉะเชิงเทรา
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
ฉะเชิงเทรา
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
ฉะเชิงเทรา
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สูงอายุท่ ตี ้ องใส่ ฟันเทียมทัง้ ปาก
ปราจีนบุรี
1.
รพศ.เจ้ าพระยา
7
รพช.บ้ านสร้ าง
6
3
รพช.ประจันตคาม
5
รพช.ศรี มหาโพธิ
4
รพช.นาดี
2
รพช.กบินทร์ บรุ ี
ระบุชื่อ รพ.
1. รพศ.เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
2. รพ.กบินทร์ บรุ ี
3.รพช.ประจันตคาม
4.รพช.นาดี
5.รพช.ศรี มหาโพธิ
6.รพช.ศรี มโหสถ
7.รพช.บ้ านสร้ าง
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
ปราจีนบุรี
1.
รพศ.เจ้ าพระยา
7
รพช.บ้ านสร้ าง
6
3
รพช.ประจันตคาม
5
รพช.ศรี มหาโพธิ
4
รพช.นาดี
2
รพช.กบินทร์ บรุ ี
ระบุชื่อ รพ.
1. รพศ.เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
2. รพ.กบินทร์ บรุ ี
3.รพช.ประจันตคาม
4.รพช.นาดี
5.รพช.ศรี มหาโพธิ
6.รพช.ศรี มโหสถ
7.รพช.บ้ านสร้ าง
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
ปราจีนบุรี
1.
รพศ.เจ้ าพระยา
7
รพช.บ้ านสร้ าง
6
3
รพช.ประจันตคาม
5
รพช.ศรี มหาโพธิ
4
รพช.นาดี
2
รพช.กบินทร์ บรุ ี
ระบุชื่อ รพ.
1. รพศ.เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
2. รพ.กบินทร์ บรุ ี
3.รพช.ประจันตคาม
4.รพช.นาดี
5.รพช.ศรี มหาโพธิ
6.รพช.ศรี มโหสถ
7.รพช.บ้ านสร้ าง
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
ปราจีนบุรี
1.
รพศ.เจ้ าพระยา
7
รพช.บ้ านสร้ าง
6
3
รพช.ประจันตคาม
5
รพช.ศรี มหาโพธิ
4
รพช.นาดี
2
รพช.กบินทร์ บรุ ี
ระบุชื่อ รพ.
1. รพศ.เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
2. รพ.กบินทร์ บรุ ี
3.รพช.ประจันตคาม
4.รพช.นาดี
5.รพช.ศรี มหาโพธิ
6.รพช.ศรี มโหสถ
7.รพช.บ้ านสร้ าง
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สงู อายุที่ต้องใส่ฟันเทียมทังปาก
้
สระแก้ว
ตาพระยา
วัฒนานคร
เมือง
โคกสูง
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
คลองหาด
วังน ้าเย็น
วังสมบูรณ์
๑.การติดเชือ้ ในบริเวณช่ องปากและใบหน้ าที่มีสาเหตุจากฟั นและอวัยวะในช่ องปาก
๒.การบาดเจ็บของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
สระแก้ว
ตาพระยา
วัฒนานคร
เมือง
โคกสูง
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
คลองหาด
วังน ้าเย็น
วังสมบูรณ์
๓.การแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟั นและขากรรไกรของผู้ป่วยปากแหว่ งเพดานโหว่
สระแก้ว
ตาพระยา
วัฒนานคร
เมือง
โคกสูง
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
คลองหาด
วังน ้าเย็น
วังสมบูรณ์
๔.การรั กษาเนือ้ งอกหรื อมะเร็งในช่ องปากและขากรรไกร
สระแก้ว
ตาพระยา
วัฒนานคร
เมือง
โคกสูง
อรัญประเทศ
เขาฉกรรจ์
คลองหาด
วังน ้าเย็น
วังสมบูรณ์
๕.การฝั งรากเทียมในผู้สูงอายุท่ ตี ้ องใส่ ฟันเทียมทัง้ ปาก
ทบทวนระบบส่ งต่ อระดับเขต
Oro- facial
infection
Maxillofacial
trauma
cleft
tumor
implant
Cleft lip
cleft palate
Tumor
Cancer
Implant
ตัวชี้วดั การดาเนินงาน
•
•
•
•
•
•
ค่าเฉลี่ยผูป้ ่ วยนอกต่อยูนิต
ค่าเฉลี่ยผูป้ ่ วยนอกต่อวัน
ค่าเฉลี่ยผูป้ ่ วยนอกต่อผูใ้ ห้บริ การ
จานวนผูป้ ่ วยเฉพาะทางแยกรายสาขา + Service plan
ค่าเฉลี่ยระยะรอคอยการใส่ ฟันเทียม
ความพึงพอใจผูร้ ับบริ การ
ร่ างอนุกรรมการพัฒนาระบบริการทันตกรรมเฉพาะทาง
• ..................................................................................................
• ..................................................................................................
• ..................................................................................................

similar documents