Presentatie Strategisch Plan Korte Keten

Report
STRATEGISCH PLAN KORTE KETEN
Maayke Keymeulen– Departement Landbouw en Visserij
○ Inleiding
- wat is de korte keten
- basisprincipes van de korte keten
○ Voordelen van korte keten
○ Strategisch plan korte keten
- opstart
- inhoud
- uitvoering
2
Inleiding
3
Wat is korte keten?
•
•
De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van
afzetten.
Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven
•
Hoevewinkels
4
Wat is korte keten?
•
•
De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van
afzetten.
Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven
•
Hoevewinkels
Vind een hoevewinkel via:
www.hoeveproducten.be
en
5
www.fermweb.be
Wat is korte keten?
•
•
De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van
afzetten.
Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven
•
•
Hoevewinkels
Boerenmarkten
6
Wat is korte keten?
•
•
De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van
afzetten.
Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven
•
•
•
Hoevewinkels
Boerenmarkten
Automaten
7
Wat is korte keten?
•
•
De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van
afzetten.
Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven
•
•
•
•
Hoevewinkels
Boerenmarkten
Automaten
Groenteabonnementen
8
Wat is korte keten?
•
•
De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van
afzetten.
Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven
•
•
•
•
•
Hoevewinkels
Boerenmarkten
Automaten
Groenteabonnementen
Zelfpluktuinen en CSA
9
Wat is korte keten?
•
•
De korte keten = afzetsysteem: duurzame manier van
afzetten.
Zeer divers: veel verschillende soorten initiatieven
•
•
•
•
•
•
•
Hoevewinkels
Boerenmarkten
Automaten
Groenteabonnementen
Zelfpluktuinen en CSA
Webwinkel
…
10
Basisprincipes
1. Betrokkenheid consument
2. Beperkt aantal schakels
3. Zeggenschap
4. Lokaal karakter
5. Landbouwpraktijk
11
De voordelen van de korte keten
bron: studie korte keten initiatieven in Vlaanderen, een overzicht (Geertrui Cazaux, 2010)
Verkrijgbaar op: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1653
12
Economische voordelen
•
Eerlijke prijs
•
Transparant systeem
•
Ondersteunt de regionale economie
•
Kansen voor kleinschalige en gemengde bedrijven
•
Kansen voor bedrijven in peri-urbaan gebied
•
Spreiden bedrijfsinkomsten: een grotere zekerheid voor
afzet en inkomen
13
Sociaal/ maatschappelijk
•
•
•
•
•
De consument herontdekt de landbouw
Het herstellen van een vertrouwensrelatie met betrekking
tot kwaliteit.
Het imago van de landbouw wordt verbeterd door de
transparantie in de korte keten
De producent krijgt waardering voor zijn werk
(beroepstrots)
De producent kan meer sociale contacten onderhouden in
zijn werk
14
Ecologisch
•
•
Korte-keten-bedrijven besteden doorgaans meer aandacht
aan ecologische duurzaamheid zoals dierenwelzijn, het
gebruik van bestrijdingsmiddelen, biodiversiteit, …
Beperking van energieverbruik (vervoer, bewaring,
verpakking, etc.)
•
Minder transport, beperken van voedselkilometers
•
Minder verpakkingsafval
•
Vers en kwaliteitsvol voedsel
15
Het strategisch plan korte keten: achtergrond
16
Strategisch plan korte keten: achtergrond
•
Aanleiding: symposium “Korte Keten initiatieven in
Vlaanderen” (22/10/2010)
•
•
•
Initiatief van sector (Voedselteams, Steunpunt Hoeveproducten,
Bioforum Vlaanderen, VLAM, Innovatiesteunpunt Boerenbond) en is
samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij.
Voorstelling van knelpuntennota met belangrijkste knelpunten in de
korte keten
Na het symposium is op het verzoek van de ministerpresident gestart met het opstellen van een strategisch plan
voor de korte keten.
17
Het opstellen van het strategisch plan korte keten
•
•
Groot aantal organisaties, bedrijven en overheidsinstanties
hebben door middel van overleg hun bijdrage geleverd aan
dit strategische plan.
= Multi-stakeholderproces
De raadpleging gebeurde door middel van workshops, elk
rond een eigen thema. Volgende 5 workshops werden
georganiseerd:
•
•
•
•
•
WS0:
WS1:
WS2:
WS3:
WS4:
afbakening concept korte voedselketen
wetgeving
economische aspecten
communicatie en vorming
beleid
18
Het strategisch plan korte keten: inhoud
19
Doelgroepen
Directe verkoop
producent
Indirecte
verkoop
samenwerkings
vormen
doelgroep
consument
20
Ambities van het plan
•
•
De korte keten erkennen als specifieke manier
van afzet met toegevoegde waarde.
Actoren ondersteunen en stimuleren om actief
te zijn in de korte keten, wat moet resulteren in
een toename van de afzet in de korte keten.
21
Doelstellingen
1. Producenten informeren en sensibiliseren;
2. Consumenten informeren en sensibiliseren;
3. Het realiseren van professionele begeleiding;
4. Bevorderen van kennisuitwisseling en -ontsluiting en het
stimuleren van onderzoek;
5. Overleg creëren om de knelpunten in de wetgeving weg te
werken;
6. Het potentieel van de keten uitwerken;
7. Een coherent beleid bekomen waarin versnippering wordt
tegengegaan;
8. Duurzaamheid van afzet en productie stimuleren.
22
Actiepunten
•
D1: producenten informeren en sensibiliseren
•
•
•
•
Overkoepelende website
Praktijkvoorbeelden
Integratie korte keten in landbouwonderwijs
D2: consumenten informeren en sensibiliseren
•
•
•
•
Overkoepelende website
Praktijkvoorbeelden
Communicatiecampagne
Vorming
23
Actiepunten
•
D3: professionele begeleiding
•
•
•
•
•
Aangepaste vorming
Draaiboeken
Begeleiding voor innovatieve ideeën
Begeleiding voor samenwerking
D4: Bevorderen van kennisuitwisseling en ontsluiting en het stimuleren van onderzoek
•
•
•
Onderzoek naar: de economische leefbaarheid
de grootte van de korte keten
de meerwaarde van de korte keten
De korte keten op de agenda van de
onderzoeksinstellingen
Resultaten toegankelijk maken
24
Actiepunten
•
D5: overleg om de knelpunten in de wetgeving
weg te werken
•
•
•
•
•
•
Eenduidige toepassing en interpretatie van wetgeving
Wetgeving afgestemd op korte keten
Regelgeving rond voedselveiligheid
Het VLIF erkent de korte keten
Sensibiliseren rond ruimtelijke ordening
D6: potentieel van de keten uitwerken
•
Optimalisatie van distributie en logistiek
25
Actiepunten
•
D7: coherent beleid
•
•
•
Structurele ondersteuning
Afstemming tussen overheidsinstellingen
D8: duurzaamheid stimuleren
•
Streven naar verduurzaming in al haar aspecten:
ecologisch / economisch / sociaal
26
Uitvoering van het strategisch plan korte keten
27
Partners van het strategisch plan korte keten
Steunpunt
Hoeve producten
VLAM
Boerenbond
Strategisch
platform
Innovatie
Provincies
steunpunt
BioForum
ABS
28
Structuur achter het plan
•
Strategisch Platform korte keten
•
•
Taken:

Sturende functie: niet op operationeel niveau;

Bepalen prioriteiten;

Opvolgen van de uitvoering van het plan.
Leden: partners van het strategisch plan korte keten
29
Structuur achter het plan
•
Kennisnetwerk
•
•
Taken:

Samenwerking verbeteren

Informatie uitwisselen
Alle actoren actief in de korte keten kunnen deel uitmaken van
het kennisnetwerk
30
Structuur achter het plan
•
Contactpunt vanuit de overheid
•
•
Bij het Departement Landbouw en Visserij
Taken:

Coördinatie van het beleid

Coördinatie van de uitvoering van het plan
31
Uitvoering
•
Samen met de partners: samenwerking!
•
Verder zetten bestaande steunmaatregelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
VLIF-steun
Studies AM&S
TAD zuivel – ILVO
Promotie VLAM (Erkend verkooppunt hoeveproducten)
Promotie VILT (Melk en Honing)
Fermweb
…
Nieuwe beleidsmaatregelen
•
•
•
Oproep quick-win projecten
Demonstratieprojecten
Structurele ondersteuning Steunpunt Hoeveproducten en
Steunpunt Streekproducten
32
Bedankt voor uw aandacht
33

similar documents