P斂l顛§ 罔瀚壓¤Ai斂社勸擘斂

Report
PÀÄlÄA§ ªÉÃvÀ£À ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀ ( PÀÄlÄA§
ªÉÃvÀ£À)¤AiÀĪÀÄ 2002 ¢£ÁAPÀ: 1-4-1998 jAzÀ
eÁjUÉ §A¢gÀĪÀzÁV ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
EzÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ
¸ÉêÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CxÀªÁ ¤ªÀÈvÀÛ£ÁzÀ
ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è
•
•
•
•
•
ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
PÀÄlÄA§ JAzÀgÉ: (¤AiÀĪÀÄ 7)
1. ¥Àwß CxÀªÁ ¥Àw ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ;
2. C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ ( 18 ªÀµÀðzÉƼÀV£À )
3.
C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À C«ªÁ»vÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ (21
ªÀµÀðzÉƼÀV£À)
• 4. PÁ£ÀÆ£ÀÄ §zÀÞªÁV zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ
C¥Áæ¥ÀÛ
• ªÀAiÀĹì£À zÀvÀÄÛ ªÀÄUÀ ( 18 ªÀµÀðzÉƼÀV£À )
• 5. PÁ£ÀÆ£ÀÄ §zÀÞªÁV zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ
C¥Áæ¥ÀÛ
• ªÀAiÀĹì£À C«ªÁ»vÀ zÀvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ( 21
ªÀµÀðzÉƼÀUÉ )
6. ªÀÄ£ÉÆëPÀ®vÉ, ªÀiÁ£À¹PÀ C±ÀPÀÛvÉ, CAUÀ»Ã£ÀvÉ,
zÉÊ»PÀ
C±ÀPÀÛvÉ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀA§AzsÀzÀ°è ªÀAiÀĹì£À
vÁgÀvÀªÀÄå«®è.
PÀÄlÄA§ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß F ªÉÄîÌAqÀAvÉ
PÀÄlÄA§zÀ M§â ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ªÀiÁvÀæ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
• F PɼÀPÀAqÀ DzÀåvÉUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV PÀÄlÄA§
ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
• 1. «zsÀªÉ CxÀªÁ «zsÀÄgÀ EªÀgÀ ªÀÄgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ CxÀªÁ
ªÀÄgÀtzÀªÀgÉUÉ. ( ¤AiÀĪÀÄ 8 (J) )
• 2.
¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ / ¤ªÀÈwÛ ªÉÃvÀ£ÀÀzÁgÀ
ªÀÄÈvÀ£ÁzÁUÀ
MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «zsÀªÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ°è
CªÀgÀ
PÀÄlÄA§ ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ ¨sÁUÀ ªÀiÁr
¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
( ¤AiÀĪÀÄ 8 (©) )
• 3. ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ / ¤ªÀÈwÛzÁgÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ
£ÀAvÀgÀ «zsÀÄgÀ / «zsÀªÉAiÀÄgÀÄ E®è¢zÁÝUÀ DvÀ£À /
CªÀ¼À
CªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ CxÀªÁ C«ªÁ»vÀ CªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ
( »jAiÀĪÀ¤UÉ / »jAiÀĪÀ½UÉ ) EªÀjUÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
( ¤AiÀĪÀÄ 8 (©) (¹ ) )
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ eÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀÄlÄA§ ªÉÃvÀ£À zÀgÀUÀ¼ÀÄ
:
CAwªÀÄ G¥À®©ÝAiÀÄ ±ÉÃPÀqÀ 30 gÀµÀÄÖ PÀÄlÄA§
ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀÄlÄA§zÀ M§â ¸ÀzÀ¸Àå¤UÉ ªÀiÁvÀæ
DzÀåvÉUÀ½UÀ£ÀĸÁgÀªÁV ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀPÁðj
£ËPÀgÀ£ÀÄ 7
• ªÀµÀðUÀ½UÉ PÀrªÉÄ E®èzÀµÀÄÖ CºÀð ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÀ
£ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ°è CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ ¤PÀl ¥ÀƪÀðzÀ°è
¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÃvÀ£ÀzÀ ±ÉÃ. 50 gÀµÀÖPÉÌ ¸ÀªÀÄ£ÁzÀ
zÀgÀ CxÀªÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ®¨sÀåªÁUÀĪÀ PÀÄlÄA§
ªÉÃvÀ£ÀzÀ
JgÀqÀµÀÄÖ
EªÉgÀqÀgÀ°è
AiÀiÁªÀÅzÀÄ
PÀrªÉÄÃAiÉÄà D ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß 7 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ
¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÄlÄA§ ªÉÃvÀ£À
¤UÀ¢UÉƽ¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
• ªÀÄgÀt G¥ÀzÁ£À:
• ¸ÉêÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ°è
DvÀ£À PÀÄlÄA§PÉÌ ®¨sÀå«gÀĪÀ G¥ÀzÁ£À.
• 1. CºÀðvÁzÁAiÀÄPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ CªÀ¢ü 1 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ
EzÀÝ°è
G¥À®©ÝUÀ¼À 2 gÀµÀÄÖ.À
2. 1 ªÀµÀðQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ DzÀgÉ 5 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ EzÀÝgÉ
G¥À®©ÝUÀ¼À 6 gÀµÀÄÖ.À
3. 5 ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ DzÀgÉ 20 ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ
EzÀÝgÉ
G¥À®©ÝUÀ¼À 12 gÀµÀÄÖ.À
4. 20 ªÀµÀðUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑVzÀÝgÉ ¥ÀÆgÉʹzÀ 1/2 ªÀµÀðzÀ
CºÀðvÁ
¸ÉêÉUÉ G¥À®©ÝUÀ¼À CzsÀðzÀµÀÄÖ. F jÃw
zÉÆgÉAiÀÄĪÀ
G¥ÀzÁ£ÀªÀÅ UÀjµÀÖ ªÉÆvÀÛ G¥À®©ÝUÀ¼À 33 ¥ÀlÄÖ
DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÉÌ gÀÆ: ªÀÄÆgÀÄ ®PÀëPÉÌ
«ÄÃgÀvÀPÀÌzÀÝ®è.

similar documents