เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..)

Report
ึ ษา
การพ ัฒนาคุณภาพการศก
สาหร ับเด็กLD
ปี งบประมาณ 2556
จำนวนโรงเรี ยน= 108
มีเด็กพิเศษเรี ยนร่ วม
= 87 ร.ร.(1,740 คน)
เด็ก LD = 1,524 คน
ร้อยละจำนวนนักเรียนเรียนรวม
แยกตำมประเภท
่
ควำมพิกำร
2.24 2555 สพป.เชียงรำย เขต 1
ปี กำรศึ
ซ้ อน กษำ
ออทิสติก
1.49
พฤติกรรมหรืออำรมณ์
2.01
กำรพูดและภำษำ
1.09
87.59
กำรเรียนรู้
1.38
ร่ ำงกำย
3.22
สติปัญญำ
กำรได้ ยนิ
0.75
กำรเห็น
0.23
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
46.81
45.92
45.90
37.70
37.45
37.45
40.00
43.79
45.00
42.94
50.00
42.93
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ จำแนกตำมควำมสำมำรถ
NT ( ป.3) ปี กำรศึกษำ 2555
ประเทศ
35.00
30.00
สังกัด
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
เขตพื ้นที่
คะแนนเฉลี่ยร้ อยละจำแนกตำมสำระกำรเรี ยนรู้
NT ( ป.3) ปี กำรศึกษำ 2555
49.98
50.68
42.01
33.16
40.00
44.19
50.00
43.67
อธิบำยควำมหมำยจำกเรื่ องที่อ่ำน
60.00
คำดคะเนเหตุกำรณ์ จำกเรื่ องที่อ่ำน
สรุ ปเรื่ องรำวและข้ อคิดจำกเรื่ องที่อ่ำน
30.00
วิเครำะห์ เรื่ องที่อ่ำนได้ อย่ ำงถูกต้ อง
20.00
นำข้ อคิดที่ได้ จำกเรื่ องที่อ่ำนไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน
10.00
0.00
ควำมสำมำรถด้ ำนภำษำ
สื่อสำรควำมคิดเห็นจำกเรื่ องที่อ่ำนอย่ ำงมี
เหตุผลและสร้ ำงสรรค์
ป.3
ป.4
ป.5
กำรเขียน
10.73
12.69
15.33
14.49
15
15.12
14.2
14.27
20
กำรอ่ ำน
15.13
18.13
21.97
22.02
25
20.16
ร้ อยละของนักเรียนที่มีปัญหำด้ ำนกำรอ่ ำน กำรเขียน
(ข้ อมูล จุดเน้ น ปี กำรศึกษำ2555)
10
5
0
ป.1
ป.2
ป.6
LD : Learning
Disability
เกิ
กลุมโรคที
ท
่
ำให
ด
่
้
ควำมบกพรองใน
่
กลุ่ม 1
บกพร่องด้านการอ่าน (Reading
Disorder)
อ่านไม่ออก หรืออ่านได้บา้ ง
สะกดคาไม่ถูก ผสมคาไม่ได้
สลับตัวพยัญชนะ สับสนกับการผันสระ
วรรณยุกต์
มัวแต่สะกดคา ทาให้อ่านแล้วจับ
กลุ่ม 2
บกพร่องด้านการเขียนหนังสือ
(Disorder of Written Expression)
รูว้ ่าจะเขียนอะไร แต่ก็เขียนไม่ได้
เขียนได้ชา้ ตกหล่น เขียนพยัญชนะสลับกัน
คาเดียวกันแต่เขียนสองรอบไม่เหมือนกัน
เขียนแบบสลับซ้ายขวาเหมือนส่องกระจก
ลายมือโย้เย้ ขนาดของตัวอักษรไม่เท่ากัน
เขียนขึ้นลง ไม่ตรงบรรทัด ไม่เว้นช่องไฟ
กลุ่ม 3
บกพร่องด้านการคานวณ(Mathematics Disorder)
อาจจะคานวณไม่ได้เลย
หรือทาได้แต่สบั สนกับตัวเลข
ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข
สับสนการจาเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร
ไม่เข้าใจหลักการ
บวกลบเป็ น เข้าใจเครื่องหมาย แต่ตีโจทย์ไมได้
ช่วยเหลือในการเรียนรู ้
IEP/IIP
แก้ ปัญหำเฉพำะที่เกิดร่ วม
*สมำธิสัน้
*กำรประสำนงำนของ
กล้ ำมเนือ้
*กำรพูด/กำรสื่อสำร
ลดความรุนแรงของ
ผลกระทบที่ตามมา
ปั ญหาการเรียน
ปั ญหาอารมณ์/พฤติกรรม
ปั ญหาการปรับตัว
เสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้กบั ครอบครัว
ปี กำรศึกษำนี ้
มีคำตอบ
ที่น่ำสนใจเรื่ องใดบ้ ำง ?
วิธีกำรเรี ยนร้ ู ของ
เด็ก LD
ในห้ องเรี ยนของคุณครู
เป็ นอย่ ำงไร ?
วิธีกำรสอนเด็ก LD
ที่เหมำะสมของคุณครู
ทำอย่ ำงไรบ้ ำง ?
ทักษะและควำมสุขของเด็กLD?
ผูร้ ว่ มค้นหาคาตอบ
ครูผ้ ูสอนนักเรี ยน LD
ชัน้ ป.3
(ปี กำรศึกษำ2555)
ั้ ป.3
ครูผส
ู ้ อนน ักเรียน LD ชน
(จานวน 84 คน)
แกนนาจ ัดการเรียนร่วม -20
ทว่ ั ไป – 64
การดาเนินงาน
1.ค ัดกรอง/วินจ
ิ ฉ ัย
จ ัดทาข้อมูล
สารสนเทศ
การดาเนินงาน
2.
จ ัดทาแผนIEP
/แผน IIP
ึ ษา)
(ตลอดปี การศก
การดาเนินงาน
3.
ื่ นว ัตกรรมเพือ
ผลิตสอ
่
พ ัฒนาท ักษะด้าน
การอ่าน การเขียน
การดาเนินงาน
4.
จ ัดกิจกรรมเพือ
่
พ ัฒนาท ักษะด้าน
การอ่าน การเขียน
การดาเนินงาน
4.
รายงานผลการพ ัฒนา
ท ักษะด้านการอ่าน
การเขียน
งบประมาณ
เกณฑ์จ ัดสรร
โรงเรียนละ 2,000 บาท
แนวทางการดาเนินงาน
• เครือข่ายโรงเรียนในกลุม
่
• เครือข่ายอืน
่ ๆ
• โรงเรียน
แนวทางการดาเนินงาน
• จ ัดทาแผนการดาเนินงาน
ร่วมก ัน
• มีเครือข่ายพ ัฒนา
• มีระบบนิเทศ ติดตาม
ภาพความสาเร็จ
• เครือข่ายความร่วมมือ
ื่
• เทคนิค/วิธก
ี าร/สอ
นว ัตกรรม
• การพ ัฒนาท ักษะอ่าน เขียน

similar documents