presentatie

Report
Seveso III-richtlijn
Dienst Veiligheidsrapportering
Inleiding
Inhoud presentatie




Europese aanpak
Nieuw in Seveso III
Overzicht alle artikelen Seveso III
Overzicht alle bijlagen Seveso III
Europese aanpak
•
•
•
•
Seveso III-richtlijn = Richtlijn 2012/18/EU
Publicatie: op 24 juli 2012
Omzetting in lidstaten: 31 mei 2015
Implementatie in lidstaten: 1 juni 2015
Europese aanpak
Evenwichten
• EU wettelijke vereisten <-> Subsidiariteit lidstaten
• Harmonisatie in EU <-> Flexibiliteit voor lidstaten
Piramide veiligheidsbescherming
Beleid
Seveso-richtlijn ->
doelstelling voor EU,
lidstaten en industrie
Wetten
Administratieve voorzieningen
Industriestandaarden
Bedrijfspraktijk
Nieuw in Seveso III
1. Afstemming met CLP (Regulation on Classification,
Labelling and Packaging)
2. Definities
3. Procedure uitsluiting van een specifieke stof
4. Informatie over lagedrempel-Seveso-inrichtingen
5. Preventiebeleid zware ongevallen
6. Inspecties
7. Afstemming met bepalingen Verdrag van Aarhus:
informatie voor het publiek, publieke raadpleging en
participatie in de besluitvorming, toegang tot de rechter
8. Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen voor Europese
Commissie
Artikel 1: Onderwerp
• Preventie en beperking gevolgen van zware
ongevallen
• Op vlak van menselijke gezondheid en milieu
• Hoog niveau van bescherming (veiligheid)
binnen EU
Artikel 2: Toepassingsgebied
• Toepassing via 2 drempelwaarden voor categorieën en met
naam genoemde gevaarlijke stoffen (Bijlage I)
• Uitsluitingen
 Militair
 Ioniserende straling
 Vervoer gevaarlijke stoffen buiten inrichtingen
 Exploratie en exploitatie van delfstoffen in
mijnen/groeven:
-
uitzondering ondergrondse gasopslag onshore
 Offshore delfstoffen en offshore ondergrondse gasopslag
 Stortplaatsen voor afval:
-
inclusief ondergrondse opslag
uitzondering chemische en thermische behandelingen (ook
opvangbekkens)
Artikel 3: Definities (1/2)
Nieuwe definities
• Verschillende soorten inrichtingen (inrichting,
lagedrempel- en hogedrempelinrichting, naburige
inrichting, nieuwe en bestaande inrichting, andere
inrichting)
• Installatie
• Exploitant
• Mengsel
• Aanwezigheid gevaarlijke stoffen
• Inspectie
• Publiek en betrokken publiek (cfr. Verdrag van Aarhus)
Artikel 3: Definities (2/2)
Nieuwe definities
• nieuwe inrichting:
 nieuw gebouwd
 nieuw in bedrijf gesteld
 wijziging van installaties of wijziging inventaris gevaarlijke
stoffen op initiatief van exploitant van bedrijf
• bestaande inrichting
 onder Seveso II en vanaf 1 juni 2015 ook onder Seveso III,
zonder wijziging van Sevesostatus (LD of HD)
• andere inrichting
 Vanaf 1 juni 2015 of later onder Seveso III, maar niet op
initiatief van exploitant (vb. indeling gevaarlijke stoffen in
CLP, ,…)
Artikel 4: Beoordeling van gevaren
zware ongevallen voor een bepaalde
gevaarlijke stof
Volledig nieuw artikel
• Uitsluiting mogelijk op Europees niveau op basis van
fysische vorm, intrinsieke eigenschappen, maximum
concentratie van stof in mengsel, omhulling en algemene
verpakkingswijze
• Lidstaat kan Commissie in kennis stellen van vraag en
uitvoerige argumentatie om bepaalde stof uit te sluiten
• Europese beslissing via codecisie-procedure
Principe
• Uitsluiting gevaarlijke stof = geen gevaar voor zwaar
ongeval
Artikel 5: Algemene verplichtingen van
de exploitant
• Nemen van alle nodige maatregelen door
exploitant
• Aantonen aan bevoegde autoriteiten dat alle
nodige maatregelen genomen zijn
Artikel 6: Bevoegde autoriteit
• In lidstaat volledige coördinatie van
verschillende bevoegde autoriteiten
• Commissie en bevoegde autoriteiten werken
samen bij implementatie van richtlijn, inclusief
mogelijkheid om belanghebbenden te betrekken
• Bevoegde autoriteiten dienen van exploitant
gelijkwaardige gegevens via andere EUwetgeving te accepteren
Artikel 7: Kennisgeving (1/3)
• Inhoud kennisgeving (alle inrichtingen): nieuw =
 Onmiddellijke omgeving van de inrichting: naburige
inrichtingen, bedrijven, gebieden en ontwikkelingen die
mogelijk
- bron van ongeval zijn
- risico of gevolgen van zwaar ongeval vergroten
- domino-effecten vergroten
-> Onmiddellijke omgeving = zowel Seveso-inrichtingen
als andere bedrijven, gebieden en ontwikkelingen
• Termijnen indienen 1ste kennisgeving = nieuw
 Nieuwe inrichting: redelijke termijn voor bouw of
inbedrijfstelling of voorafgaand aan aanpassing lijst
gevaarlijke stoffen
 Bestaande inrichting: 1 jaar
 Andere inrichting: 1 jaar
Artikel 7: Kennisgeving (2/3)
• Overgangsmaatregel
Geen nieuwe kennisgeving nodig op voorwaarde dat:
 reeds kennisgeving is ingediend voor 1 juni 2015, en
 die informatie van kennisgeving overeenkomt met wat
in Seveso III gevraagd wordt en ongewijzigd is
gebleven
Artikel 7: Kennisgeving (3/3)
• Nieuw = update kennisgeving voorafgaand aan
verandering
 Significante verandering (toename of afname)
hoeveelheid of aard gevaarlijke stoffen
 Verandering aan inrichting of aan installatie met
aanzienlijke gevolgen voor gevaren zware ongevallen
 Sluiting van inrichting of ontmanteling ervan
 Andere naam exploitant
 Andere zetel exploitant
 Andere met de leiding van de inrichting belaste
persoon
Artikel 8: Preventiebeleid voor zware
ongevallen (1/3)
• Preventiebeleid voor elke inrichting (LD en HD)
 Schriftelijk document van preventiebeleid (= papier)
 Evenredig met de gevaren voor zware ongevallen
 Correcte uitvoering van preventiebeleid
 Algemene doelen en beginselen van de inrichting
 Verbintenis tot voortdurende verbetering en hoog
beschermingsniveau
• Termijnen voor 1ste document van preventiebeleid
 Nieuwe inrichting: redelijke termijn voor bouw of
inbedrijfstelling of voorafgaand aan aanpassing lijst
gevaarlijke stoffen
 Bestaande inrichting: 1 jaar
 Andere inrichting: 1 jaar
Artikel 8: Preventiebeleid voor zware
ongevallen (2/3)
Overgangsmaatregel
Geen nieuw preventiebeleid nodig op voorwaarde dat:
 reeds preventiebeleid is opgesteld voor 1 juni 2015,
en
 die informatie van preventiebeleid overeenkomt met
wat in Seveso III gevraagd wordt en ongewijzigd is
gebleven
Artikel 8: Preventiebeleid voor zware
ongevallen (3/3)
• Update preventiebeleid:
 Onverminderd art. 11 (wijziging installatie)
 Periodiek, maximum 5 jaar
• Lidstaat kan vragen dat document preventiebeleid
opgestuurd wordt naar bevoegde autoriteit
• Uitvoering preventiebeleid:
 Met passende middelen, structuren en beheersysteem
 Evenredig met gevaren zware ongevallen, complexiteit
en activiteiten van inrichting
 Voor HD-inrichting: implementatie via
veiligheidsbeheersysteem (zie bijlage III)
 Voor LD-inrichting: in principe implementatie door
veiligheidsbeheersysteem, maar andere
beheersystemen ook mogelijk
Artikel 9: Domino-effecten
• Voor elke inrichting (LD en HD)
• Door lidstaat: identificeren van naburige Sevesoinrichtingen die risico zwaar ongeval kunnen verhogen
• Lidstaat kan hiervoor bijkomende informatie vragen aan
elke inrichting
• Beschikbare relevante informatie bij lidstaat aan exploitant
bezorgen
• Door exploitanten van inrichtingen, waartussen dominoeffecten mogelijk zijn:
 Informatie-uitwisseling tussen betreffende inrichtingen
 Samenwerking bij voorlichting van betrokken publiek
en informeren overheden bevoegd voor opstellen
externe noodplannen
Artikel 10: Veiligheidsrapport (1/3)
• Voor alle HD inrichtingen
• Inhoud veiligheidsrapport: zie bijlage II
• Termijnen voor 1ste veiligheidsrapport
 Nieuwe inrichting: redelijke termijn voor bouw of
inbedrijfstelling of voorafgaand aan aanpassing lijst van
gevaarlijke stoffen
 Bestaande HD-inrichting: 1 jaar
 Andere inrichting: 2 jaar
Artikel 10: Veiligheidsrapport (2/3)
• Overgangsmaatregel
Geen nieuw veiligheidsrapport nodig op voorwaarde dat:
- reeds veiligheidsrapport is ingediend voor 1 juni
2015, en
- die informatie van veiligheidsrapport overeenkomt
met wat in Seveso III gevraagd wordt en
ongewijzigd is gebleven
• Indien niet aan voorwaarden voldaan, gewijzigde delen
van veiligheidsrapport indienen binnen de gestelde
termijnen (zie vorige dia)
Artikel 10: Veiligheidsrapport (3/3)
• Update veiligheidsrapport
 Periodiek, maximum 5 jaar
 Review na zwaar ongeval, zo nodig
 Review op vraag van bevoegde autoriteit (nieuwe
feiten, nieuwe kennis)
 Door exploitant onverwijld aan bevoegde autoriteit te
bezorgen
Artikel 11: Wijziging van installatie,
inrichting of opslagplaats
• Door exploitant updaten voorafgaand aan
wijziging van installatie of van Sevesostatus:




Kennisgeving
Preventiebeleid
Veiligheidsrapport
Veiligheidsbeheersysteem
Artikel 12: Noodplannen (1/2)
• Voor alle HD inrichtingen:
 Intern noodplan
 Gegevens voor extern noodplan bezorgen aan
bevoegde autoriteit
• Inhoud noodplannen: zie bijlage IV
• Extern noodplan beschikbaar uiterlijk 2 jaar na ontvangst
van de nodige data van exploitant (bevoegde autoriteit kan
met redenen omkleed besluit nemen om geen extern
noodplan te maken)
• Nieuw = invulling bepalingen Verdrag van Aarhus
 inspraak van betrokken publiek bij opmaak van extern
noodplan of bij belangrijke wijziging ervan
Artikel 12: Noodplannen (2/2)
• Termijnen
 Nieuwe inrichting:
- voorafgaand aan start exploitatie, of
- voorafgaand aan aanpassing lijst gevaarlijke
stoffen
 Bestaande HD-inrichting: 1 jaar
 Andere inrichting: 2 jaar
• Overgangsmaatregel voor bestaande inrichtingen:
Geen nieuwe noodplannen nodig op voorwaarde dat:
- reeds intern noodplan is opgesteld voor 1 juni
2016, en
- de informatie voor extern noodplan overeenkomt
met wat in Seveso III gevraagd wordt en
ongewijzigd is gebleven
Artikel 13: Ruimtelijke ordening
• Toezicht van overheid op:
 locatie van nieuwe inrichtingen
 wijzigingen van inrichtingen
 nieuwe ontwikkelingen rond inrichtingen
• In rekening brengen van veiligheidsafstanden, op lange
termijn, voor woongebieden, voor door publiek bezochte
gebouwen en gebieden, voor recreatiegebieden, voor
grote transportroutes
• Nieuw = bescherming van waardevolle natuurgebieden en
bijzonder kwetsbare gebieden (op lange termijn via
veiligheidsafstand of via andere passende maatregelen)
• Nieuw = lidstaat kan aan LD inrichting bijkomende
informatie vragen
• Nieuw = lidstaat kan gecoördineerde en geïntegreerde
procedures met andere Europese richtlijnen voorzien
Artikel 14: Informatie voor het publiek
• Over LD en HD inrichtingen, permanent
beschikbare informatie (online) voor publiek,
onder meer elektronisch
 In praktijk: online databank
 Welke informatie: zie Bijlage V
• Door lidstaat informatie (Bijlage V) te bezorgen
aan potentieel getroffenen van een zwaar
ongeval
• Voor HD inrichting, informatie aan
aangrenzende lidstaat bij grensoverschrijdende
gevolgen van een zwaar ongeval
Artikel 15: Publieke raadpleging en
participatie in de besluitvorming
Nieuw artikel
• Specifieke afzonderlijke projecten
 Voor betrokken publiek raadpleging en participatie in
besluitvorming bij:
-
-
plannen van nieuwe inrichtingen
aanzienlijke wijzigingen van inrichtingen
nieuwe ontwikkelingen rond inrichtingen met mogelijke
risicoverhoging voor zwaar ongeval
“openbaar onderzoek”
• Plannen en programma’s
 Inspraak van publiek (Richtlijn 2003/35/EG):
-
plannen van nieuwe inrichtingen
nieuwe ontwikkelingen rond inrichtingen met mogelijke
risicoverhoging voor zwaar ongeval
openbare kennisgeving, inspraak van publiek, …
• Gedetailleerde regelingen vast te stellen door de lidstaten
Artikel 16: Door de exploitant na een
zwaar ongeval te verstrekken informatie
• Informatie aan bevoegde autoriteiten:
 Omstandigheden
 Gevaarlijke stoffen
 Gegevens voor beoordeling van gevolgen
 Getroffen maatregelen
 Voorgenomen maatregelen
 Update van informatie uit verder onderzoek
Artikel 17: Door de bevoegde autoriteit
te ondernemen stappen na een zwaar
ongeval
• Waarborgen dat alle nodige noodmaatregelen en
maatregelen op middellange en lange termijn getroffen
worden
• Verzamelen van benodigde informatie voor volledige
analyse zwaar ongeval
• Exploitant aanzetten tot noodzakelijke maatregelen tot
verbetering
• Aanbevelingen maken voor toekomstige preventieve
maatregelen
• Informeren van potentieel getroffen personen over het
gebeurde zware ongeval en over de genomen
maatregelen
Artikel 18: Door de lidstaten na een
zwaar ongeval te verstrekken informatie
• Informatie aan de Europese Commissie (zie
Bijlage VI)
• Via rapportageformulier (format te bepalen via
uitvoeringshandelingen door Commissie)
• Wanneer informatie doorgeven?
 Zo spoedig mogelijk
 Updaten van eventuele voorlopige informatie
Artikel 19: Exploitatieverbod
• Mogelijkheid tot verbod van exploitatie of
inbedrijfstelling van inrichting of gedeelte van
inrichting, indien:
 Maatregelen voor preventie of beperking gevolgen
van zware ongevallen onvoldoende aangetoond door
exploitant
 Noodzakelijke acties uit inspectierapport niet
uitgevoerd
 Niet binnen gestelde termijn indienen van gegevens
(veiligheidsrapport, kennisgeving, enz.) door
exploitant
Artikel 20: Inspecties (1/3)
• Diverse nieuwe bepalingen (analogie met IED-richtlijn)
• Opzetten van inspectiesysteem door lidstaten:
 Hoe? Planmatig en systematisch onderzoek
 Over wat? Exploitatie op technisch, organisatorisch en
bedrijfskundig vlak
• Inspecties afgestemd op soort betrokken inrichting
• Opzetten van een inspectieplan:
 Routinematige en niet-routinematige inspecties
 Algemene beoordeling veiligheidskwesties
 Inrichtingen met domino-effecten
• Opzetten van inspectieprogramma:
 Alle routinematige inspecties (controles op stukken en
inspecties ter plaatse)
 Kalender inspecties ter plaatse
Artikel 20: Inspecties (2/3)
• Termijnen voor inspecties:
 In principe:
- voor HD-inrichting: maximum tussentijd 1 jaar
- voor LD-inrichting: maximum tussentijd 3 jaar
 Afwijkingen mogelijk, indien bevoegde autoriteit een
inspectieprogramma heeft opgesteld op basis van
systematische beoordeling van de gevaren voor zware
ongevallen van de betrokken inrichtingen
 Mogelijke additionele inspectie na 6 maanden bij
belangrijke niet-naleving van richtlijn
Artikel 20: Inspecties (3/3)
• Conclusies inspectie en te nemen acties meedelen aan
exploitant binnen termijn van 4 maanden
• Indien mogelijk en gepast, coördinatie van inspecties uit
hoofde van andere richtlijnen
• Exploitant verplicht voor informatieverstrekking en
medewerking voor inspecties
Artikel 21: Informatiesysteem en
gegevensuitwisselingen
• Informatie aan Commissie doorgeven door lidstaten
(format te bepalen via uitvoeringshandelingen door
Commissie):
 namen en activiteiten van inrichtingen
 vierjaarlijkse rapportage van lidstaat aan Commissie
over implementatie richtlijn (eerste in 2019)
• Commissie stelt informatie beschikbaar aan lidstaten:
 over data van inrichtingen in alle lidstaten
 over gebeurde zware ongevallen in alle lidstaten
• Commissie stelt niet-confidentiële data beschikbaar voor
het publiek
Artikel 22: Toegang tot informatie en
vertrouwelijkheid
• Principe = door lidstaat alle aan richtlijn
gerelateerde informatie op verzoek ter
beschikking stellen
• Mogelijkheid van vertrouwelijkheid van bepaalde
gegevens (Richtlijn 2003/4/EG) op vraag van:
 exploitant
 bevoegde autoriteit
Artikel 23: Toegang tot de rechter
Nieuw artikel
Mogelijkheid voor beroepsprocedures in aansluiting met
artikelen 14, 15 en 22 (invulling bepalingen van Verdrag van
Aarhus)
• Lidstaten zorgen voor beroepsmogelijkheid bij verzoek van
elke informatie met betrekking tot Seveso III-richtlijn
• Lidstaten zorgen ervoor dat betrokken publiek toegang
heeft tot beroepsprocedures voor specifieke afzonderlijke
projecten
Geen toegang tot rechter voor publieke participatie over
algemene plannen/programma’s en over externe
noodplannen, tenzij anders voorzien in regelgeving van
lidstaat
Artikel 24: Richtsnoeren
Nieuw artikel
• Commissie kan richtsnoeren opstellen met
betrekking tot:
 Veiligheidsafstand
 Domino-effecten
Artikel 25: Wijziging van de bijlagen
• Bijlagen II tot en met VI door Commissie via
gedelegeerde handelingen
Artikels 26-28
• Artikel 26: Uitoefening van de delegatie aan
Commissie
• Artikel 27: Comitéprocedure
• Artikel 28: Sancties
 Doeltreffende, evenredige en afschrikkende
sancties in lidstaten
 Lidstaten stellen Commissie in kennis van
bepalingen over sancties
Artikels 29-30
• Artikel 29: Rapportage en herziening
 Commissie rapporteert uiterlijk in 2020 en vervolgens
elke 4 jaar aan Europese Raad en Parlement over
implementatie van Richtlijn
 Commissie geeft in eerste rapport eventueel
voorstellen van nieuwe regelgeving om
toepassingsgebied van richtlijn te wijzigen
 Commissie kan onderzoek doen over financiële
verantwoordelijkheid van exploitant bij zware
ongevallen en over verzekeringsgerelateerde
kwesties
• Artikel 30: Wijziging van Richtlijn 96/82/EG
 Deel 1 van Bijlage I: toevoeging van “d) zware
stookolie” bij “aardolieproducten”
Artikels 31-34
• Artikel 31: Omzetting
 Toepassing richtlijn in lidstaten op 1 juni 2015
 Uitzondering: toepassing art. 30 in lidstaten op 15
februari 2014
• Artikel 32: Intrekking Seveso II-richtlijn op 1 juni 2015
• Artikel 33: Inwerkingtreding richtlijn
• Artikel 34: Adressaten
Bijlage I: Lijst van gevaarlijke stoffen (1/4)
Deel 1: Categorieën
 Rubriek ‘H’ – Gezondheidsgevaren
 Rubriek ‘P’ – Fysische gevaren (ontvlambare
aerosolen, vaste pyrofore stoffen, …)
 Rubriek ‘E’ – Milieugevaren
 Rubriek ‘O’ – Andere gevaren
Bijzonder: Rubriek H2 Acuut toxisch
 Categorie 2: alle blootstellingsroutes
 Categorie 3: enkel inademingblootstellingsroute
Bijlage I: Lijst van gevaarlijke stoffen (2/4)
CLP: Gezondheidsgevaar Acute Toxiciteit
Blootstellingsroutes
-oraal
-dermaal
-inademing
1
2
T+
3
T
Seveso II: Categorieën
Zeer Toxisch en Toxisch
4
Xn
5
Grenslijn
oude
regelgeving
Optie
0
EU
T
T+
0
Oraal
mg/kg
1
5
25
A1
2
0
Dermaal
mg/kg
1
inhal.
damp
mg/l
400
A3
0 100
1000
3
4
A4
2
10
2
3
4
A8
1
0,5
2
4
3
0 0,1
1
4
A2b
200
2
0 0,05 0,25
inhal. gas
mg/l
ppm
3
A2
0,5
A5
300
200
1
1
Xn
50
50
0
inhal.
aerosol
mg/l
200
25
0,5
2
2
A6
500
2.5
3
2000
4
A7
2500
Bijlage I: Lijst van gevaarlijke stoffen (3/4)
Bijlage I, Deel 2: Met
naam genoemde stoffen
Aangepaste drempelwaarden !
 Aardolieproducten (inclusief zware stookolie) en alternatieve
brandstoffen
 Upgraded biogas (bij ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2
(inclusief LPG) en aardgas)
 Ammoniak
 Boortrifluoride
 Waterstofsulfide
Bijlage I: Lijst van gevaarlijke stoffen (4/4)
Deel 2: Met
naam genoemde stoffen
Aangepaste drempelwaarden !











Piperidine
Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amine
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
Mengsels van natriumhypochloriet (H400; < 5% actief chloor)
Propylamine
Tert-butylacrylaat
2-Methyl-3-buteennitrile
Tetrahydro 3,5-dimethyl-1,3,5 thiadiazine-2-thion (Dazomet)
Methylacrylaat
3-Methylpyridine
1-Broom-3-chloorpropaan
Bijlage II – Inhoud veiligheidsrapport
1. Veiligheidsbeheersysteem: zie bijlage III
2. Beschrijving van de omgeving van inrichting
 Onmiddellijke omgeving van de inrichting met
betrekking tot mogelijkheid voor verhoging van risico
(kans en/of gevolg) en voor domino-effecten
 Onmiddellijke omgeving = naburige Sevesoinrichtingen en andere sites
3. Beschrijving van de installaties
4. Identificatie scenario’s, risicoanalyse en preventie
 Overzicht gebeurde ongevallen en eruit getrokken
lessen
5. Maatregelen ter bescherming en interventie
Bijlage III - Veiligheidsbeheersysteem
1. Organisatie en personeel
2. Identificatie en beoordeling van gevaren zware
ongevallen
 Inclusief activiteiten onderaannemers
3. Controle op exploitatie
 Alarmbeheer
 Rekening houden met “beste praktijken” en “verouderende
apparatuur”
4. Veranderingsmanagement
5. Planning voor noodsituaties
6. Toezicht op veiligheidsprestaties (monitoring)
 Mogelijk gebruik van veiligheidsprestatie-indicatoren
7. Controle en analyse preventiebeleid
Bijlage IV - Noodplannen
1. Intern noodplan
2. Extern noodplan
 Regelingen voor verstrekken van specifieke
informatie aan het publiek en naburige inrichtingen of
bedrijven die buiten het toepassingsgebied van deze
richtlijn vallen over het ongeval en de te volgen
gedragslijn
Bijlage V - Informatie voor publiek (1/2)
1. Alle inrichtingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naam of handelsnaam van exploitant
Status van inrichting en vermelding ingediende
kennisgeving (LD en HD) en veiligheidsrapport (HD)
Activiteiten van de inrichting
Relevante stoffen of categorieën en hun belangrijkste
gevaarseigenschappen
Wijze van waarschuwing en aanbeveling gedrag van
betrokken publiek bij ongeval (ook LD)
Datum van laatste inspectie en waar detailinformatie over
inspectie en inspectieplan gevraagd kan worden (LD en
HD)
Bijzonderheden waar ter zake dienende inlichtingen
kunnen bekomen worden (rekening houdend met
confidentiële gegevens)
Forum Seveso-inrichtingen
Dienst VR – 09/11/2012
Bijlage V - Informatie voor publiek (2/2)
2. Hogedrempelinrichtingen
1. Algemene informatie over aard van risico’s, gevolgen op
menselijke gezondheid en milieu, ongevalsscenario’s en
genomen veiligheidsmaatregelen
2. Verplichting maatregelen van exploitant on site
3. Passende inlichtingen uit extern noodplan
4. Indicatie over mogelijke grensoverschrijdende effecten
Forum Seveso-inrichtingen
Dienst VR – 09/11/2012
Bijlage VI – Melding zwaar ongeval
I. Zwaar ongeval
1. Betrokken gevaarlijke stoffen
2. Schade aan personen of goederen
3. Schade aan milieu
4. Materiële schade
5. Grensoverschrijdende schade
II. Bijna-ongeval
Bijlage VII – Concordantietabel
• Vergelijking Seveso II en Seveso III

similar documents