Ing. Pavel Vrána, Ph.D

Report
Vliv příčných překážek
a průplavních spojení
na ichtyofaunu
Ing. Pavel Vrána, Ph.D.
Český rybářský svaz – Rada
mobil:
+420 728 701 379
e-mail: [email protected]
www.rybsvaz.cz
negativní vlivy

Proč ten negativní přístup?

Inu, na ryby žádná pozitiva nezbyla…
negativní vlivy

dočasné:
spojené se stavbou a údržbou

trvalé:
přímý vliv příčné stavby
Dojde k obojímu, zabránit tomu
(prozatím) neumíme.
přímé vlivy





Narušení životního prostředí
Narušení migrace
Narušení reprodukce
Zvýšená predace
Zvýšená mortalita
= zhoršení stavu rybí populace
Narušení životního prostředí
zpomalením proudění vody v nadjezí
 narušení přirozeného splaveninového režimu
 změny ichtyofauny v nadjezí (negativní)
 změny ve společenstvech rostlin, bentosu
 možný zánik třecích míst reofilních druhů
 změny teploty vody
 změny pH
 hromadění splavenin
 uvolňování nežádoucích plynů v nadjezí
 kolísání hladiny

Narušení migrace
Narušení migrace ryb
 a) protiproudové
 b) poproudové

Podstatné: výstavba rybího přechodu
není plnohodnotným řešením
narušení reprodukce
Jako důsledek snížené migrační prostupnosti:





zvýšené energetické výdaje
stres
opoždění výtěru
část ryb rybí přechod vůbec nenalezne,
nerozmnoží se vůbec, či se zhoršenými výsledky
fragmentace rybí populace
(snížení gen.
variability) má rozsáhlé nepříznivé důsledky
(snížení reprodukčních a adaptačních
schopností, fitness, aj.)
jez = migrační překážka
hydroelektrárna?

Představuje závažné ohrožení poproudové
migrace úhoře i lososa

Další úsek otevřený pro predátory
které druhy jsou
nejvíce ohroženy?

Reofilní druhy ryb – původní, hospodářsky a
ekologicky cenné

Diadromní druhy ryb – zvláště losos obecný a
úhoř říční
losos obecný
poproudová migrace
 likvidace
 růst v moři
 protiproudová migrace
 snížení reprodukčního úspěchu

úhoř říční
protiproudová migrace
 dovoz mladých úhořů (tzv. monté)
 růst na našem území 8-12 let
 poproudová migrace
 likvidace
 CITES, 1100/2007 ES

Průplavní spojení
mezi povodími

Šíření nepůvodních (invazních) druhů

Šíření chorob a parazitů

Rozsáhlé poškození říčního ekosystému
jako celku
Šíření nepůvodních
(invazních) druhů





Predace
Konkurence
Ohrožení chráněných druhů
Šíření invazních druhů lodní dopravou
Šíření hlaváčovitých ryb:
hlavačka mramorovaná, hlaváč černoústý aj.
Šíření chorob a parazitů




parazité řady taxonomických skupin
(Monogenea, Trematoda, Acanthocephala,
Nematoda, Bivalvia atd.)
zmizí přirozené bariéry oddělující povodí
dojde k usnadnění i urychlení šíření vektorů
chorob a parazitů,
jakož i chorob a parazitů samotných
Rozsáhlé poškození
říčního ekosystému jako celku



fragmentace říčního kontinua – migrační
překážky
ztráta habitatu – trdliště, potravní základny,
prostor pro odrůstání plůdku, úkrytů
změny proudění, průtoků, charakteristiky
daného rybího pásma
= změny ichtyofauny
závěr
z našich řek se postupem času stala
kaskáda průtočných rybníčků
 která nevyhovuje původním, cenným
rybím společenstvům
 výstavba bude drahá
 odstranění ještě dražší

závěr
ve všech vyspělých zemích se snaží
napravit své kroky z minulosti
 jenom u nás jdeme opačným směrem

= důvod k zamyšlení

similar documents