Statistika - příprava a vyhotovení dotazníku

Report
Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420
Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín
NÁZEV MATERIÁLU:
Statistika – Příprava a vyhodnocení dotazníku
VY_42_INOVACE_TY01_0224
Autor: Marie Vraná
Rok vydání: 2013
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Byl uskutečněn z prostředků projektu OP VK. Materiály
jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv
další využití podléhá Autorskému zákonu. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons – Uveďte autora Neužívejte komerčně - Nezasahujte do díla 3.0 Česko.
Statistika
• Původní význam slova statistika souvisí se
státem, s jeho administrativním spravováním,
kdy docházelo k zaznamenávání údajů
k vojenským a daňovým účelům.
• I dnes slovo statistika vyjadřuje popis souboru
nebo jeho sumarizaci.
• V tomto smyslu funguje například Český
statistický úřad.
Dotazníkové šetření děláme až tehdy,
když nemůžeme požadované
informace získat jinak (např.
pozorováním)
Techniky dotazníkového šetření
• Dotazníkové šetření – široký pojem
– Standardizované rozhovory
– Samovyplňující dotazník
– Anketní dotazník
• Alternativy ke klasickému dotazníku
– Telefonní dotazování
– Poštovní dotazování
Tvorba dotazníku
• Zdánlivě jednoduchý úkol
• Faktory: zkušenost, subjektivní prvek,
testování otázek, využívání existujících a
osvědčených formátů otázek
• Někdy neexistuje „nejlepší řešení“
• Dotazník musí být poměřován optikou
respondenta
Tvorba dotazníku
Obvyklé součásti dotazníku:
• Motivační dopis (vč. kontaktu na pořádající
institucí; dárek (?)
• Zadání tazatelského úkolu
• Pokyny pro vyplňování dotazníku (včetně
příkladu a kontaktu na koordinátora)
• Karty k dotazníku
• Zápisový arch odmítnutých odpovědí
Struktura dotazníku
• Úvod - loga, cíle šetření, záštita institucí,
žádost o pomoc ….
• Identifikace dotazníku
• Zahřívací část
• Faktické zjišťovací otázky
• Sociodemografické otázky
Úvod
•
•
•
•
Loga
Cíle šetření
Záštita institucí
Žádost o pomoc ….
Identifikace dotazníku
•
•
•
•
Téma dotazníku
Představení tazatele
Bližší seznámení s dotazníkem a jeho účelem
Zahájení rozhovoru
Zahřívací část
• Lehké, zábavné, neosobní otázky
• Musí dotazovaného zaujmout
• Nesmí odradit od vyplnění dotazníku!
Faktické zjišťovací otázky
• Zjišťování informací
• Pečlivá příprava otázek
• Testování srozumitelnosti a jednoznačnosti
Sociodemografické otázky
• Informace o dotazovaném
– Věk
– Bydliště
– Pohlaví
– Příjmy
– Vzdělání….
• Pozor – z těchto odpovědí nesmí být možné
identifikovat osobu, která odpovídá – ochrana
osobních údajů
Sociodemografické otázka
• Patří na konec dotazníku
• Pokud je umístíme na začátek, často se
setkáme s odmítnutím dotazníku
• Musíme dát i možnost na tyto otázky
neodpovídat
Praktická doporučení
• Chcete-li se na něco zeptat a je možné se na to
zeptat přímo, zeptejte se na to. Teprve když
budete mít pocit, že přímá otázka by mohla
zkresli odpověď, ptejte se nepřímo.
Praktická doporučení
• Ptejte se jen na to, na co Vám může
respondent odpovědět.
• Dejte si pozor na nejasnosti ve znění otázky a
na slova, kterým respondent nerozumí.
• Např. otázce „Jste spokojený s fiskální politikou
České republiky?“ bude rozumět jen malá část
populace ČR.
Praktická doporučení
• Jestliže budete nutit respondenta odpovědět
na otázku, které nerozumí nebo na niž nemá
názor, určitě vám nakonec nějakou odpověď
dá, ale tato odpověď nebude odpovídat jeho
názoru.
Praktická doporučení
• Otázka by se neměla ptát na více různých věcí
• Např. otázka „Myslíte si, že ochrana životního
prostředí je důležitá, protože jen ona zaručí
příznivé životní podmínky pro příští
generace?“
Praktická doporučení
• Otázky by neměly být sugestivní, neměly by
respondenta vést ke „správné odpovědi“
• Pozor zejména na emotivní výrazy
• Otázka by také neměla obsahovat odpověď
• Např. otázka „Souhlasíte s tím, abychom
prodávali dřevo z našich krásných českých lesů
do Německa?“ bude, zejména u starší
generace, vyvolávat řadu nezamýšlených
představ a postojů.
Praktická doporučení
• Obecná otázka vyvolá obecnou odpověď.
Často je lepší pokládat konkrétní otázky místo
obecných otázek.
• Nevhodné: „Jezdíte do práce autem?“
• Lepší „Používáte automobil alespoň 3 x týdne
k cestě do zaměstnání?“
Praktická doporučení
• V případech, kdy očekáváme, že respondenti
nebudou ochotni odpovídat na některé otázky
(např. výše příjmu a jiné citlivé otázky) je
dobré nabídnout respondentovi možnost
„nechci odpovídat“
• V opačném případě se může stát, že nám
respondenti nebudou odpovídat pravdivě.
Praktická doporučení
• Ujistěte se, že nabízené možnosti odpovědí se
nepřekrývají. (Např. u kategorií věku: 30 – 40
let; 40 – 50 let apod.)
• Snažte se otázky co nejvíce zjednodušit,
nepoužívejte dlouhá souvětí.
• Používejte grafické pomůcky (škály, obrázky),
snažte se udělat graficky zajímavý a přitom
přehledný dotazník.
Praktická doporučení
• Měli bychom číslem a/nebo písmenem označit
každou otázku a každou možnou variantu
odpovědi – umožní nám to pozdější přepis
dotazníku do počítače a jednodušší zpracování
odpovědí
Vytvoření vlastního dotazníku
• Papírový dotazník
• Využití počítače - formuláře
– Textový editor, tabulkový kalkulátor
– Vyplnění přímo v počítači
• Využití internetu
– Stránky, které umožní sestavení dotazníku, např.
http://www.survio.com/cs
– Registrace, vytvoření dotazníku
Otázky
• Uzavřené otázky
– Výběr právě jedné odpovědi
– Výběr více odpovědí
– Výběr odpovědi s přiřazením hodnoty
Výběr právě jedné odpovědi
Elektroniku nakupujete převážně:
⃝
⃝
V kamenných obchodech
Na internetu
Výběr více možností
Kde jste viděl/a reklamu našeho produktu?
V televizi nebo rádiu
V novinách / časopisech
Na internetu
Ve veřejné dopravě
Na billboardech
Nikde
Výběr s hodnocením
Ohodnoťte prosím dané aspekty, podle
důležitosti, při výběru tohoto produktu:
1 nejméně důležitá, 5 nejdůležitější
---
1
2
3
4
5
Kvalita
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
Cena
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
Množství
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
Značka
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
Obeznámenost
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
Otevřené otázky
• Částečně otevřené
– Možnost doplnit krátkou odpověď
• Otevřené
– Možnost širšího vyjádření
Pozor! Otevřené otázky komplikují vyhodnocení
dotazníku. Neměly by převažovat.
Částečně otevřené otázky
Když nakupujete předměty do domácnosti,
obvykle je to
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
V diskontech
V domácích potřebách
Na internetu
V supermarketech
V hypermarketech
V nákupních střediscích
Jinde
Otevřené otázky
Co se Vám na našem výrobku líbí / nelíbí?
Děkujeme za názor.
Zadání samostatné práce
• Vyberte si vhodné téma
• Vytvořte jednoduchý dotazník (4 – 5 jevů)
• Vyslovte hypotézu o předpokládaných výsledcích
• Proveďte statistické šetření ve svém okolí (bydliště,
třída, škola, rodina)
• Výsledky zpracujte v tabulkách a grafech
• Vypracujte zprávu, ve které popíšete téma šetření, co
jste zjišťovali, jaký jste očekávali výsledek a porovnejte
své hypotézy se skutečností
• Termín na vypracování – 2 týdny
Zdroje
CALDA, Emil, DUPAČ, Václav. Matematika pro gymnázia. Kombinatorika, pravděpodobnost,
statistika. Praha: Prometheus, 2006.
Survio [cit. 4.6.2013]. Dostupné z:
http://www.survio.com/cs/
KREISLOVÁ, Gabriela. Bakalářská práce Dotazníkové šetření. Plzeň 2008 .[cit. 4.6.2013]. Dostupné
z:
https://nit.felk.cvut.cz/~dark/Petr/Ivana/Dotazkiny%20-%20metody/BP%20%20Dotaznikove%20setreni.pdf
URBAN, Jan. Kroky při přípravě dotazníkového šetření. UK Praha 2005. [cit. 4.6.2013]. Dostupné
z:
http://www.czp.cuni.cz/ekonomie/Letskola/urban_priprava_dotazniku.pdf

similar documents