prezentacja_radar - Doświadczenia ponad granicami

Report
I. Punkt informacyjny Radar
W okresie realizacji projektu zanotowano 137 zgłoszeń.
Z informacji udzielanych w Radarze skorzystało ogółem 127 osób, w tym 61 kobiet
i 60 mężczyzn (wyk. I.1.)
Z obszaru związanego z osobami chorującymi psychicznie i/lub niepełnosprawnymi
intelektualnie ogółem zgłosiło się 85 osób, w tym: w 40-tu przypadkach sam klient, w
42-tu rodzina klienta, w 3 przypadkach inne osoby (wyk. I.2.)
Z obszaru niezwiązanego z chorobami psychicznymi/niepełnosprawnością
intelektualną zgłosiło się łącznie 42 osób, w tym: w 26-tu przypadkach sam klient, w
12-tu rodzina klienta, w 4-miu inne osoby.
I.1. Ilość osób które skorzystały z informacji w punkcie Radar
140
120
100
łączna ilość osób
121
kobiety
80
60
40
20
0
mężczyźni
61
60
I.2. Osoba zgłaszająca problem (dotyczy osób chorujących psychicznie)
90
80
70
85
łączna ilość osób
60
klient
50
40
30
rodzina klienta
40
inne osoby
42
20
10
0
3
II. Wiek osób zgłaszających się do punktu Radar
Klienci, którzy zgłosili się do Radaru zostali podzieleni na 5 grup
wiekowych.
W obszarze związanym z chorobami psychicznymi/niepełnosprawnością
intelektualną zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet najliczniejszą grupę stanowiły
osoby między 19 a 35 rokiem życia. (wyk.II.1.)
W obszarze niezwiązanym z chorobami psychicznymi zarówno wśród
mężczyzn jak i kobiet najliczniejszą grupę stanowiły osoby powyżej 66 roku życia.
II.1. Wiek osób chorujących psychicznie/niepełnosprawnych intelektualnie
18
18
15
16
14
11
12
10
8
8
5
6
4
2
0
9
1
0
4
8
Kobiety
5
Mężczyźni
1
III. Obszary problemowe
W procesie ewaluacyjnym wyłoniono następujące obszary problemowe
Bezrobocie
Zagrożenie bezdomnością/bezdomność
Uzależnienia
Niedostateczne wsparcie środowiskowe
Przemoc
Niezaradność życiowa
Zła sytuacja bytowa i/lub materialna
Inne
III.2. Obszary problemowe dotyczące osób chorujących psychicznie lub/i niepełnosprawnych
intelektualnie
bezrobocie
10%
10%
8%
zagrożenie
bezdomnością/bezdomność
uzależnienia
9%
12%
19%
niedostateczne wsparcie
środowiskowe
przemoc
7%
niezaradność życiowa
25%
zła sytuacja bytowa i/lub
materialna
inne
V. Źródło informacji o Radarze oraz forma kontaktu
Jako najczęstsze źródło informacji o Radarze klienci podawali
ulotki, które otrzymywali przy wypisie ze szpitala, w przychodni
CZP, innych przychodniach od pracowników MOPS. Drugim ze
względu na częstotliwość źródłem była informacja w holu MOPS
udzielana przez pracownika obsługującego punkt oraz plakat.
(wyk.V.1.)
Najczęstszą formą kontaktu było zgłaszanie się osobiste klientów
oraz kontakt telefoniczny. (wyk. V.2.)
V.1.. Źródło informacji o Punkcie Radar
25
25
ulotka
25
plakat
pracownik MOPS
20
radio
15
15
gazeta
14
strona www
10
informacja w
holu MOPS
brak danych
8
5
0
1
3
4
0
inne
VI. Zaproponowane formy wsparcia
Osobom zgłaszającym się do Radaru udzielano wsparcia na
miejscu, w postaci informacji, dotyczącej załatwienia konkretnej
sprawy lub informowano do jakiej instytucji z danym problemem klient
może się udać.
Zarówno wśród klientów z obszaru związanego z chorobą
psychiczną jak i niezwiązanego najczęściej kierowano klientów do
Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej jako właściwych do
udzielenia wsparcia w zgłaszanym problemie. (wyk.VI.I.1,)
VI.1. Zaproponowane formy wsparcia (dot. osób chorujących psychicznie/
niepełnosprawnych intelektualnie )
DOPS-y
usługi opiekuńcze
4%
7%
5%
9%
4%
wsparcie w Radarze
42%
RBS panel II
Klub 123…
16%
11%
2%
konsultacja z
psychologiem
CZP
Organizacje
pozarządowe, policja,
UM,i inne
konsultacja prawnicza
Punkt informacyjny Radar jest czynny od poniedziałku do piątku w
godz. od 9:00 do 15:00.
Punkt obsługiwany jest przez dwóch pracowników MOPS-u.
Pracownicy punktu są członkami Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i
Osób Niepełnosprawnych.

similar documents