การชำระเงินของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Report
291351
Electronic Commerce
บทที่ 5
ระบบการชาระเงิน
ของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
อ.ธารารั ตน์ พวงสุวรรณ
[email protected]
Outline
• องค์ ประกอบของระบบการชาระเงินของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
• รูปแบบการชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
• ปัจจัยความสาเร็จของระบบการชาระเงิน
องค์ ประกอบหลักของระบบการชาระเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
ลูกค้า
ร้านค้า
ธนาคาร หรื อ สถาบันทางการเงิน
ผูก้ าหนดกฎระเบียบปฏิบตั ิ มาตรฐาน
เครื อข่ายธนาคาร
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
1. เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic cash)
2. เช็คอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Checks)
3. บริ การโอนเงินผ่านที่ทาการไปรษณี ย ์
4. บริ การโอนเงินผ่านทางธนาคาร
5. บริ การชาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรชาระเงิน (Payment Card)
6. การชาระเงินผ่านผูใ้ ห้บริ การรับชาระเงิน
7. ระบบชาระเงินผ่านโทรศัพท์
8. ระบบการชาระเงินอื่นๆ
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
1. E-Cash หรือ เงินสดอิเล็กทรอนิกส์
คือ การชาระเงินผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ที่แปลงจากเงินจริ งให้
เป็ นเงินที่อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ชาระเงินให้ผขู ้ ายแทนการใช้
เงินจริ ง
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. ผูซ้ ้ือและผูข้ ายจะต้องมีบญั ชีธนาคารเดียวกัน
2. ผูซ้ ้ือและผูข้ ายต้องขอใช้บริ การเงินสดอิเล็กทรอนิกส์
3. ผูซ้ ้ือและผูข้ ายต้องมี E-wallet อยูใ่ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Cash or E-Cash)
•
•
•
•
•
•
ลูกค้ า ต้องมีบญั ชีเดียวกันกับผูข้ าย และต้องมี software
e-wallet เพื่อใช้ในการรับส่ งข้อมูลระหว่างลูกค้าและผูข้ าย โดยลูกค้าจะใช้ eCoin
(ทั้งนี้ลกู ค้าจัดซื้ อ eCoin ด้วยบัตรเครดิตและ eCoin จะอยูใ่ นรู ปตัวเลขจานวน 15
หลัก)
ลูกค้าจะต้องทราบราคาของสิ นค้าชนิดนั้น และทาการตกลงกับผูข้ ายว่าจะชาระเงิน
ทางธนาคารใด
ติดต่อไปยังธนาคารเพื่อซื้ อ Coin โดยธนาคารจะตรวจสอบบัญชีและสร้าง coin ที่
ตามมูลค่าที่ลกู ค้าต้องการ โดยใน coin จะระบุวา่ coin นี้ใครเป็ นผูซ้ ้ื อ จานวน
เท่าใด และมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กากับว่าเป็ นของธนาคารจริ ง และส่ งให้ลกู ค้า
ร้ านค้ า จะแสดงสัญลักษณ์ไอคอนพิเศษของ eCoin ไว้ที่หน้าเว็บเพจการชาระเงิน
หลังจากนั้นลูกค้าคลิกสัญลักษณ์การชาระเงินเพื่อกรอกหมายเลข 15 หลักดังกล่าว
ชุดข้อมูลดิจิตอล (Digital) แทนเงินสด
เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Cash or E-Cash)
• ผูข้ ายจะส่ ง Coin จากลูกค้าไปให้ธนาคารตรวจสอบว่าเป็ นของธนาคาร
จริ งหรื อไม่ โดยดูจากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว ธนาคารจะทาการโอนเงินเข้า
บัญชีของผูข้ ายตามจานวนเงินที่ระบุใน Coin
ตัวอย่ างองค์ กรทีใ่ ช้ E-cash
•
•
•
•
•
รู ปแบบใช้เฉพาะที่ธนาคารใน USA.
Cybercash
Mondex
Spendcash
Visa
ข้ อจากัดของ E-cash
•
•
•
•
•
•
ไม่สะดวกในการเปิ ดบัญชี และดาวน์โหลดโปรแกรม E-Wallet
ยุง่ ยากในการจัดการสาหรับลูกค้าที่มีจานวนมาก ๆ
คนที่ไม่มีบตั รเครดิตจ่ายเงินลาบาก
เหมาะกับธุรกรรมที่มูลค่าน้อย ต่ากว่า $10
ข้อมูลดิจิตอล 1 ชุด ใช้ได้เพียงครั้งเดียว
เหมาะกับการซื้อสิ นค้าที่รับสิ นค้าได้ทนั ทีบน Internet เช่น เกม
โปรแกรม ข้อมูลภาพ เป็ นต้น
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
2. E-Check หรือ เช็คอิเล็กทรอนิกส์
• เป็ นการใช้เช็คที่อยูใ่ นรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชาระเงินให้กบั ผูข้ าย
• ลูกค้าสัง่ จ่ายส่ ง check electronic ไปร้านค้า
• ร้านค้าส่ งข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อทาการตรวจสอบและโอนเงินเข้าบัญชี
• ธนาคารส่ งข้อมูลมายังผูส้ ั่งจ่ายว่าได้โอนเงินเรี ยบร้อยแล้ว
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
3. ระบบโอนเงินผ่ านที่ทาการไปรษณีย์
3.1 บริ การธนาณัติ
3.2 ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์
3.3 ไปรษณี ยเ์ ก็บเงิน หรื อ พัสดุเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)
3.4 Pay At Post บริ การรับชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ มากกว่า 80
รายการ ผ่านที่ทาการไปรษณี ยท์ วั่ ประเทศ
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
4. บริการโอนเงินผ่ านทางธนาคาร
4.1 โอนเงินผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร
• โอนเงินในประเทศ
• โอนเงินระหว่างประเทศ
•
ธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยน คือ บริ การส่ งเงินด่วนทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านตัวแทนเวสเทิร์นยูเนี่ยนมากกว่า 117,000 แห่งทัว่ โลก โดยใช้
เวลาประมาณ 15 นาที โดยผูร้ ับโอนสามารถรับเงินได้ที่สาขา ที่มี
เครื่ องหมาย โดยไม่ตอ้ งมีบญั ชีธนาคารเปิ ดอยู่ และผูฝ้ ากส่ งไม่
ต้องใช้เอกสารใดๆ
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยน
สามารถส่ งธนาณัติเวสเทิร์นยูเนี่ยนได้ไม่เกิน 1,900 เหรี ยญ
สหรัฐ หรื อประมาณไม่เกิน 75,000 บาท ต่อการฝากส่ ง
ธนาณัติ 1 ฉบับ/วัน
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
4. บริการโอนเงินผ่ านทางธนาคาร
2.1 โอนเงินผ่ านเคาน์ เตอร์ ธนาคาร
• โอนเงินระหว่างประเทศ
• ธนาณัติมนั นี่แกรม(Money Gram) คล้ายกับเวส
เทิร์นยูเนี่ยน คือ โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
เพียงประมาณ 10 นาที หลังการโอนสามารถติดต่อ
ขอรับได้ทนั ทีที่ธนาคารทุกสาขาที่มีเครื่ องหมาย
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
4. บริการโอนเงินผ่ านทางธนาคาร
4.2 โอนเงินผ่ านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM)
4.3 ชาระผ่ านอินเทอร์ เน็ตแบงกิง้ (E-Banking) เป็ นบริ การที่
ลูกค้าธนาคารที่มีบญั ชีฝากกับธนาคารนั้นๆ สามารถทา
ธุรกรรมกับธนาคารได้ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับ
ร้านค้าที่ตอ้ งการให้ลูกค้าชาระผ่านช่องทางนี้ได้ ต้องจด
ทะเบียนอยูใ่ นรู ปแบบบริ ษทั เท่านั้น
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
4.3 ชาระผ่ านอินเทอร์ เน็ตแบงกิง้ (E-Banking)
•
•
•
•
การให้บริ การธนาคารทาง Internet
การต่อเชื่อมระบบการรับชาระเงินของระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบ Internet Banking โดยตรง
ให้ผซู ้ ้ือสิ นค้าผ่านเว็บเข้าไปกดอนุมตั ิให้หกั บัญชีของตนเองเพื่อชาระ
ค่าสิ นค้าได้โดยตรง
ก่อนการใช้งานจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อแสดงความยินยอมและ
อนุมตั ิกบั ทางธนาคารก่อนล่วงหน้า
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
4.3 ชาระผ่ านอินเทอร์ เน็ตแบงกิง้ (E-Banking)
• เป็ นบริ การประเภท Self Service Non-cash
• เป็ นการให้บริ การที่มีตน้ ทุนต่าที่สุด สามารถทดแทนบริ การส่ วน
ใหญ่ที่เดิมต้องทาที่ สาขาธนาคาร ซึ่งมีตน้ ทุนสูงกว่ามาก
• ใช้บริ การได้ง่าย มีการโต้ตอบในทันที (Interactive)
• สามารถใช้บริ การได้จากต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศที่สามารถเข้าถึง
Internet ได้ จึงมีค่าใช้จ่ายต่า
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
บริการ e-Banking ของธนาคาร
ต่ างๆ
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
5. บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่ านบัตรชาระเงิน (Payment Card)
• บัตรเครดิต
• บัตรเดบิต
• บัตรชาร์จ
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
5. บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่ านบัตรชาระเงิน
5.1 บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต
•
•
•

เป็ นบริ การที่ได้รับความนิยมสู งสุ ด สะดวก รวดเร็ ว
ผูถ้ ือบัตรสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุญาต
เลือกได้วา่ จะชาระเงินทั้งหมดที่ใช้ไปในรอบระยะเวลาเรี ยกเก็บ หรื อชาระ
เพียงบางส่ วน โดยผูอ้ อกบัตรจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่ วนที่ยงั ไม่ได้ชาระ
มีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย SSL หรื อ SET (Secure Electronic
Transaction)
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
5. บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่ านบัตรชาระเงิน
5.1 บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
การเริ่มต้ นใช้ บริการชาระเงินผ่ านบัตรเครดิตกับธนาคาร
สาหรับร้ านค้ า E-commerce
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการชาระเงินผ่ านบัตรเครดิตออนไลน์
1. เมื่อสั่งซื้ อสิ นค้า และใช้บตั รเครดิต ระบบจะส่ งข้อมูลการสั่งซื้ อ และข้อมูลของผูถ้ ือ
บัตร ได้แก่ เลขบัตรเครดิต ตัวเลขหลังบัตรเครดิต(CVC: Card Verify Code) ไป
ตรวจสอบยังธนาคารที่เป็ นผูอ้ อกบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบข้อมูล และวงเงิน
2. หากวงเงินเพียงพอ ธนาคารลูกค้าจะตัดเงินออกจากวงเงินลูกค้า และแจ้งกลับมายัง
ธนาคารของร้านค้าว่าอนุมตั ิ และทารายการ
3. ธนาคารของร้านค้าจะส่ งข้อมูลแจ้งกลับไปยังหน้าจอลูกค้าว่าเงินได้ถกู ชาระและตัด
เงินไปเรี ยบร้อยแล้ว แต่หากเกิดความผิดพลาด จะแจ้งว่าวงเงินไม่พอหรื อบัตร
ผิด
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการชาระเงินผ่ านบัตรเครดิตออนไลน์
4. หลังจากตัดเงินจากบัตรเครดิตลูกค้าแล้ว ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี
ร้านค้าทันที
5. สิ้ นเดือน ลูกค้าจะได้รับใบเรี ยกเก็บเงินของบัตรเครดิตทีไ่ ด้ใช้ชาระเงิน
ในเว็บไซต์
6. ลูกค้าชาระเงินค่าสิ นค้าตามใบเรี ยกเก็บเงินของบัตรเครดิตกลับมายัง
ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต
ขั้นตอนการชาระเงิน
ด้ วยบัตรเครดิตบนอินเทอร์ เน็ต
การชาระเงินด้ วย Credit Card แบบออนไลน์
ตัวอย่างวิธีการซื้อหนังสื อจาก Tohome.com
• เลือกสิ นค้าใส่ ในตระกร้า
• ลงทะเบียนเป็ นสมาชิก
• ระบุที่จดั ส่ ง
• ชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
สัญลักษณ์ รูปการทาธุรกรรมที่มีการรั กษาความ
ปลอดภัย
3 Digits
• หมายเลข 3 หลักสุ ดท้ายที่ปรากฎอยูท่ ี่ดา้ นหลังบัตรเครดิตบริ เวณแถบ
ลายเซ็นต์
• หมายเลขเพิ่มเติมนอกเหนือจากหมายเลขบัตร 16 หลัก
• เพิ่มความปลอดภัยสาหรับการสัง่ ซื้อสิ นค้าผ่านทาง mailorder / telephone
order / internet
• บ. MasterCard International เป็ นผูน้ ามาใช้เป็ นรายแรก
• ทุกครั้งที่มีการชาระเงินผูถ้ ือบัตรต้องกรอกหมายเลข 3 ตัวเพิ่มเติม จาก
หมายเลข 16 หลัก
3 Digits
• CVV2 หลังบัตรเครดิต กรอกลงไปใน
เว็บไซต์
• บัตร VISA Electron
• บัตร MasterCard Electronic
Verified by VISA
• เวอริฟายด์ บายวีซ่า, Verified by VISA (VBV) คือ ระบบรักษาความปลอดภัย
ประเภท 3D Secure ที่พฒั นา โดย วีซ่า อินเตอร์ เนชัน่ แนล
• เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กบั การชาระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์ เน็ต
• โดยจะเพิม่ ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนของผูถ้ ือบัตร ด้วยรหัสผ่านส่ วนตัว
(Password) และข้อความยืนยันส่ วนตัว (Personal Assurance Message) ในทุกครั้ง
ที่มีการทารายการชาระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต
• ด้วยวิธีการดังกล่าวจะสามารถการป้ องกันผูท้ ี่ไม่ใช่เจ้าของบัตรเครดิต ในการนา
บัตรเครดิตของผูอ้ ื่นมาใช้เพื่อกระทาทุจริ ตและฉ้อโกงต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต
Verified by VISA
ประโยชน์ ของ Verified by VISA ต่ อผู้ถือบัตร
• เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบการเรี ยกถามรหัสผ่านส่ วนตัว (Password) ซึ่ งผูถ้ ือ
บัตรเป็ นผูก้ าหนดขึ้นเอง
• ป้ องกันมิให้ผอู ้ ื่นลักลอบใช้หมายเลขบัตรเครดิตของท่านในการทารายการทาง
อินเตอร์ เน็ต โดยเสริ มความมัน่ ใจ ด้วยการใช้ขอ้ ความยืนยันส่ วนตัว (Personal
Assurance Message) ที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ขณะทารายการ เพื่อให้ท่าน
แน่ใจว่ากาลังทารายการผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากวีซ่า
• สมัครใช้บริ การนี้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และไม่ มีค่าใช้ จ่ายแต่ อย่ างใด
• ไม่ตอ้ งส่ งเอกสารเพิ่มเติม หรื อ ข้อมูลส่ วนตัวเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนกับร้านค้า
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
5. บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่ านบัตรชาระเงิน
5.2 บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่านบัตรเดบิต
•



เมื่อใช้บตั รเดบิตชาระเงิน จะหักจากบัญชีเงินฝากและทาการโอนย้ายเงินไป
ยังบัญชีเงินฝากของผูข้ าย
โดยผูซ้ ้ื อต้องมีบญั ชีในธนาคาร
เมื่อซื้ อสิ นค้าจะถูกหักบัญชีทนั ที
เมื่อมีการใช้จ่ายจะมีการตรวจสอบวงเงินจากบัญชีเงินฝากโดยตรงว่า มีเงิน
เพียงพอที่จะชาระสิ นค้าหรื อไม่
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
5. บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่ านบัตรชาระเงิน
5.3 บริการชาระค่ าใช้ จ่ายผ่านบัตรชาร์ จ
•
•
•
•
ที่นิยมมาก คือ บัตรอเมริ กนั เอ็กซ์เพรส และไดเนอร์คลับ
ต่างจากบัตรเครดิตตรงที่ไม่มีการจากัดวงเงินที่ใช้
และผูถ้ ือบัตรต้องชาระจานวนเงินที่ใช้ท้ งั หมดเมื่อถึงรอบระยะเวลาเรี ยก
เก็บ
บัตรชาร์ จจะไม่มีการเปิ ดวงเงินสิ นเชื่อเหมือนอย่างบัตรเครดิต
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
6.การชาระเงินผ่ านผู้ให้ บริการรับชาระเงิน
6.1 PayPal.com




เป็ นบริ ษทั ออนไลน์ที่ให้บริ การระบบโอนและชาระเงินผ่านอีเมล์ได้
ทัว่ ประเทศ
โดยการรวมเอา 2 เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน คือ อีเมล์ และระบบทาง
การเงินผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้บริ การโอน
หรื อชาระเงินผ่านเครื อข่ายของ PayPal ต้องลงทะเบียนสมัครเป็ น
สมาชิก
ผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นผูเ้ ชื่อมต่อการชาระเงินเข้ากับธนาคาร
บริ การที่นิยม คือ การโอนเงินระหว่างบุคคล การชาระค่าสิ นค้า เช่น
Ebay.com
ระบบการจ่ ายเงินของ Paypal
ขั้นตอนการใช้ บริการ
• สมัครเป็ นสมาชิกกับ Paypal (จะได้ user+psw) หลังจากเปิ ดบัญชีและเติมเงิน
ไว้แล้ว
• เมื่อต้องการจะจ่ายเงินให้กบั ใคร ระบุอีเมล์ของผูร้ ับเงิน จานวนเงินที่ตอ้ งการ
ส่ ง และประเภทของการชาระเงิน เพื่อแจ้งให้ผรู ้ ับเงินทราบ
• ระบุขอ้ มูลบัตรเครดิตหรื อเดบิตของตน เพื่อทาการหักบัญชีของผูจ้ ่าย
• หลังจากยืนยันการโอน Paypal จะส่ งอีเมล์แจ้งหมายเลขยืนยันการโอนเงิน
เพื่อให้ผโู ้ อนเงินได้อา้ งอิง ส่ วนผูร้ ับจะได้รับอีเมล์แจ้งว่ามีการโอนเงินให้
• ผูร้ ับต้องลงทะเบียนเป็ นสมาชิกของ PayPal
ระบบการจ่ ายเงินของ Paypal
ขั้นตอนการใช้ บริการ (ต่ อ)
• ผูร้ ับเงินรับ E-mail และลิงค์เข้าไป Paypal (ผูร้ ับเงินต้องเป็ นสมาชิก)
ผูร้ ับเงินจะทราบว่าเงินมาจากใคร และแสดงความต้องการว่าจะเลือกรับเงิน
แบบไหน เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีของตน ส่ งเช็คไปให้ หรื ออาจจะเก็บเงินนี้ไว้
ที่ Paypal ก่อนเพื่อที่จะนาไปใช้ส่งให้คนอื่นต่อไปก็ได้ในอนาคต
• เมื่อผูร้ ับได้เงินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั จะส่ งอีเมล์ยนื ยันการรับเงินดังกล่าวให้แก่
ผูโ้ อนเงิน และบริ ษทั อนุญาตให้ผโู ้ อนสามารถยกเลิกการโอนเงินได้ทุกเวลา
ก่อนที่ผรู ้ ับจะรับเงิน
• รายได้ของ Paypal นั้นมาจากอัตราค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ยของเงินที่คา้ ง
อยูใ่ นบัญชี
ค่ าธรรมเนียมของ Paypal
•
•
•
•
บุคคล – บุคคล ไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม
ถ้าไม่ใช่ จะคิด 2.6%
โอนเงินไปต่างประเทศเสี ย 1.5$
จุดเด่น
–
–
–
–
สะดวก
ค่าธรรมเนียมถูก
ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่นิยม
ปลอดภัย
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
6.การชาระเงินผ่ านผู้ให้ บริการรับชาระเงิน
6.2 PaySbuy.com



บริ การจ่ายเงินออนไลน์สัญชาติไทย โดยสามารถส่ งเงินให้บุคคลใดก็
ตามที่มีที่อยูอ่ ีเมล์และมีบญั ชีธนาคารในประเทศไทย
ให้บริ การชาระเงินด้วยระบบ e-wallet หรื อกระเป๋ าเงินอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การสามารถชาระสิ นค้าด้วยการเติมเงินจากบัญชีธนาคาร
หรื อบัตรเครดิต เข้ามายังบัญชีของ PaySbuy ที่ได้สมัครไว้
การบริ การรับชาระเงินที่มีความปลอดภัยสู ง โดยการเพิ่มความ
ปลอดภัยการใช้บตั รเครดิตด้วย Verify by VISA
PaySbuy.com
การเติมเงินผ่านบัตรเครดิต
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
7.ระบบชาระเงินผ่ านโทรศัพท์
• มีลกั ษณะเป็ น Micro Payment
เช่น
• บัตรเงินสด
• mPay
• โมบายเพย์เมนต์คลับ (www.mobilepaymentclub.com)
• ระบบออดิโอเท็กซ์ 1900
• การชาระเงินด้วย SMS
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
บัตรเงินสด
•
•
•
เป็ นบัตรที่มีมูลค่าอยูภ่ ายในบัตร ใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อสิ นค้าบริ การ
ใช้จ่ายตามวงเงินที่มีในบัตร และเมื่อครบวงเงินสามารถเติมเงินลงไป
ใหม่ได้
เช่น ชาระค่าเล่นเกมส์ออนไลน์ ชาระค่าบริ การเสริ มต่าง ๆ ของมือ
ถือ
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
mPay
•
•
•
•
•
เป็ นรู ปแบบธุรกรรมการเงินบนมือถือในระบบ GSM และ 1-2-call
สามารถชาระค่าสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ผ่านมือถือ
เช่น การเติมเงิน การชาระค่าสาธารณูปโภค การชาระค่าสิ นค้า
และบริ การสาหรับร้านค้าออนไลน์ เช่น Tarad.com Tohome.com
มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีรหัสส่ วนตัวและมี SMS ยืนยัน
กลับมาทุกครั้งเมื่อมีการชาระค่าสิ นค้า
เมื่อสมัครใช้บริ การ จะต้องเติมเงินเข้าสู่กระเป๋ าเงินสดเอ็มแคช
บริการ mPAY จาก AIS
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
โมบายเพย์ เมนต์ คลับ (www.mobilepaymentclub.com)
•
•
ช่องทางการชาระสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
โดยการสมัครกับธนาคารเจ้าของบัญชี และทาการผูกเบอร์
โทรศัพท์มือถือกับบัญชีผซู ้ ้ือ
โมบายเพย์ เมนต์ คลับ (www.mobilepaymentclub.com)
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
ระบบออดิโอเท็กซ์ 1900
 ระบบโต้ตอบอัตโนมัติแบบเสี ยงผ่านโทรศัพท์ (IVR : Interative
Voice Response)
 เป็ นบริ การข้อมูลด้วยเสี ยงที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า
 ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าไปใช้บริ การโดยตรงได้ทางโทรศัพท์ใน
อัตราค่าบริ การที่กาหนด
 โดยค่าใช้บริ การจะไปรวมอยูใ่ นบิลโทรศัพท์
 เช่น การพยากรณ์โชคชะตา รายงานผลกีฬาหรื อทายผล
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
การชาระเงินด้ วย SMS
•
•
•
เช่น การโหวตและชมภาพจากเว็บ ผูช้ มต้องสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน
หลังจากนั้นเว็บไซต์จะส่ งรหัสผ่านมาทาง sms มายังโทรศัพท์มือถือ
ของผูท้ ี่ตอ้ งการรับชมและโหวต
โดยคิดค่าบริ การสาหรับรหัสผ่าน
การชาระเงินของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
8.ระบบการชาระเงินอืน่ ๆ
• Counter Service Co.,Ltd.
– มีบริ การตามร้าน 7-11 สามารถรับชาระเงินบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ
ชาระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนชาระค่าบริ การมือถือ แบบจดทะเบียน
ปัจจัยความสาเร็จของระบบการชาระเงิน
•
•
•
•
•
•
ความเป็ นอิสระ (Independence)
ความปลอดภัย (Security)
การไม่ระบุตวั ตน (Anonymity)
ความง่ายต่อการใช้ (Ease of Use)
ค่าธรรมเนียม (Transaction Fees)
ปรากฏการณ์เครื อข่าย (Network Effect)
อ้างอิงจาก : Turban and King (2003: 414)

similar documents