PowerPoint-presentasjon

Report
Sørlandsbanen i Agder-fylkene
- Kristiansandsområdet og jernbane
Lars Rugtvedt
Planlegger, Jernbaneverket
Transport på Sørlandsbanen
-
By- og regiontrafikk i begge ender av banestrekningen.
-
Godshåndtering i Kristiansand og Ganddal
-
855 000 passasjerer i 2013 på lange reiser
-
3,5 millioner reiser på Jærbanen
-
Punktlighet 87 %
-
Bedring i tilbud fra og med desember 2014 (2-timers frekvens)
Banens rolle i transportsystemet
220 000
136 000
470 000
270 000
3
Dagens situasjon Kristiansand
• 60 daa sentralt jernbaneareal
• Persontransport
• Godstransport
• Driftsbanegård/ lager
_______________________
• Stort press på arealer
• Gode planer er en forutsetning
for utvikling, både for byen og
jernbanen
Godsstrømmer
Jernbanen er viktigste transportbærer mellom storbyene
Tog har 35% av
markedet på relasjonen
Oslo – Kristiansand, og
ca. 45 % på relasjonen
Kristiansand – Oslo
Oslo – Stavanger 55 %
Stavanger – Oslo 50 %
Kilde: Transportøkonomisk institutt
Godstransport på Sørlandsbanen
• Langemyr og Ganddal er de to store
jernbaneterminalene på strekningen.
• Langemyr håndterer 21.000 TEU. (26.000
TEU i 2010)
• Ganddal håndterer 72.400 TEU
• Daglig godstog Langemyr- Ganddal
• Ukentlig kjemikalietog Østfold –
Kristiansand
Gods til Norge via sjø
• Landsbasis
• Ca. 150 000 lastebiler fra Hirtshals
til Norge.
• Containere hovedsakelig til indre
Oslofjord
• Stor andel lastebiler inn til Norge
over Svinesund
Varestrømsanalyse Kristiansand
Fordeling av bilbasert gods fra Kristiansand og ut i Norge
Fylke
Akershus
Hordaland
Oslo
Rogaland
Vest-Agder
Vekt
(% av total)
2,0
11
21
35
15
Antall
(% av total)
4,0
11
16
35
19
Hovedrelasjonene fra og til
Kristiansand havn
Varestrømsanalyse Kristiansand
Containertransporten til
Kristiansand har i stor grad
endepunkt i regionen
Containere skal ikke ut av
Kristiansandsområdet.
Gevinster:
Kundeservice
Kostnadseffektiv
Miljø
Utvikling i Danmark
- Utbygging av godsspor til
kaifront i 2015
- Store investering for å
fremme godstransport på
jernbane
Utvidet
produkt- og
servicetilbud
Smarte
systemer/
IKT
Fremtidens
modale
terminaler
Smarte
samarbeidsmodeller og
koordinering i
nettverk
Effektivt, operativt
terminalsystem
Fremtidig situasjon Kristiansand
•
•
•
•
•
Forutsigbar byutvikling
Gode overgangsmuligheter fra
tog til buss og båt
Effektiv godshåndtering på
lukket område
Sikre tilstrekkelig sporkapasitet
for fremtidig togavikling
Sikre jernbanespor til
havneområdet
Konseptvalgutredning Grenlandsbanen
En sammenkobling vil gi muligheter for et bedre togtilbud mellom Oslo, Kristiansand og
Stavanger og bidra til at Vestfold, Grenland og Agder utvikles til én felles bo- og
arbeidsmarkedsregion.
Jernbaneverkets Konsekvensutredning
Ytre korridor
Strekningen Porsgrunn-Brokelandsheia: ca. 59 km
Reisetid Oslo – Tangen/Kragerø: ca. 2 timer
Reisetid Oslo – Kristiansand: 3 timer 15 minutter
Indre korridor
Strekningen Porsgrunn-Brokelandsheia: ca. 62 km
Reisetid Oslo – Tangen/Kragerø: ca. 2 timer
Reisetid Oslo – Kristiansand: 3 timer 15 minutter
Kilde: JBVs Konsekvensutredning, 2000
Er det kapasitet?
•
Jernbaneverket har igangsatt planleggingen av
forlengelsen av dobbeltsporet fra Sandnes til
Nærbø.
•
Strømforsyningen fornyes nå
•
Forholdene ligger til rette
Sørlandsbanen i Agder-fylkene
- Kristiansandsområdet og jernbane
- Utvikling langs kollektivknutepunktene,
integrerte løsninger
- Økende utvikling på kontinentet
- Potensialet er til stede, og må utvikles
Takk for meg

similar documents