SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ve GÜNCEL MEVZUAT

Report
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ
ve GÜNCEL MEVZUAT
Dr. Mahir ÜLGÜ
Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü
Ekim 2011
Kızılcahamam / ANKARA
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİNE ENTEGRASYON
3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3. maddesi çerçevesinde, ülke
genelinde sağlık hizmeti sunan tüm kurum kuruluşlar(muayenehane, aile
hekimliği birimleri dahil) sağlık tesislerinin üretmiş oldukları verileri sağlık veri
setlerine uygun olarak Bakanlığımızda bulunan Veri Merkezine göndermeleri
gerekmektedir.
Entegrasyon sürecinde firma kaynaklı problemler kabul edilmeyeceğinden,
firmalar tarafından sağlanan entegrasyon süreçlerinin,
bizzat kurum
amirlerimiz tarafından takip edilmesi zorunludur.
İl Sağlık Müdürlükleri haricinde, Hastane İdarecilerimize yönelik de,
aylık bazda gönderdikleri veri paketlerini görebilmeleri için raporlama
programı hazırlanmaktadır.
2
3
4
AHBS
• Kişinin nerede yapılırsa yapılsın tüm aşılarının takibi ve dinamik aşı takvimi
uygulaması gereği ile hastanelerin de;
– Aşı takip sistemi
– Aşı provizyon sistemi
• Kişisel sağlık verilerinin paylaşılması
• Birleştirilmiş sistem ile müdürlükler ve bakanlıkta merkezi raporlar
5
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi
SGK
DYS
Medula
Döküman
Yönetim
sistemi
TSIM
ÇKYS
( Çekirdek Kaynak
Yönetim Sistemi )
(Temel Sağlık
İstatistikleri)
Web servisleri
İKYS
(İnsan Kaynakları
Yönetim Sistemi)
PBS
Personel
Bilgi sistemi
DBB
Doktor
Bilgi Bankası
YTS
(Yatırım Takip
Sistemi)
İş-Zekası
Karar Destek
Sistemi
(KDS)
MKYS
(Malzeme Kaynakları
Yönetim Sistemi)
SKYS
(Özel Sağlık Kurumları
Yönetim sistemi)
Web servisleri
HBS
Hastane
Bilgi Sistemleri
6
ÇKYS - İKYS
• Hastane İKYS Kullanıcıları kendi hastanesine atanan ya da ayrılan ( il içi il
dışı) personeli “Atama Kararı izleme” ekranı üzerinden ONLINE görebilir,
karar Tebligatı yapabilir.
• Hastane İKYS Kullanıcıları Personelinin AYRILIŞ ve BAŞLAYIŞ tarihini
zamanında girmelidir. (Çok önemli) !
• Hastane İKYS Kullanıcıları Personelin tüm izin ve Raporlarını zamanında
girmelidir.
• Hekimlerin DHY süresi ve işlemleri ÇKYS üzerinden takip edilmektedir.
• Hastane İKYS kullanıcıları Personelin kimlik bilgilerini güncel tutmakla
yükümlüdürler. (Mernis, Adres, v.b. Genel Bilgiler ekranı)
7
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
8
MHRS
• Çalışma şablonlarının düzgün girilmesi
• Doktorların istisna durumlarına dikkat edilmesi
• Gerçekçi bir çalışma cetveli oluşturulması
• Performans ve kaliteli hizmetin en önemli göstergelerinden biri MHRS ile
uyumlu hastaneler olacak
• Kurumsal ve hekimlerin bireysel olarak ölçüm ve geri bildirimlerini
topluyoruz
9
LİSANSLAR
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
• 2008/17 sayılı “Lisanslı Yazılım Kullanılması” konulu Başbakanlık Genelgesi
• Yazılımın asıl üreticisi olmayıp aracı, bayi vb. konumunda olan
tedarikçilerden, garantiyi de kapsayacak şekilde yetki belgesi istenmesi
10
TEDARİK YÖNETİMİ
• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
• 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
• Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği hizmeti, bundan böyle donanım ve
yazılımlardan ayrı olarak ihale edilecek
• HBYS yazılımı hibe teklifleri öncelikle idareler tarafından değerlendirilecek,
uygun görülmesi halinde Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığından yazılı izin alınarak kabul edilecek
• Yayımlanan çerçeve ilkeler birebir kopyalanarak teknik şartname olarak
kullanılmayacak
11
BİLİŞİM STANDARTLARI, KODLAMA
ve SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİ
•
Bakanlığımızca kabul edilen ve yayımlanan bilişim standartlarına
uyulması zorunlu
•
Kullanılmasına karar verilen bilişim standartları, Bakanlığımızın web
sitesinden erişilmektedir.
www.saglik.gov.tr
www.e-saglik.gov.tr
12
BAKIM, ONARIM, EĞİTİM, TEKNİK DESTEK
ve GÜNCELLEME HİZMETLERİ
•
Alımlarda, garanti sonrasını da öngören ihale dokümanları
•
Bu hizmetlerin sonraki yıllarda doğuracağı maliyetler hakkında bilgi
sahibi olabilmek için bedellerin birim bazında araştırılması
13
CİHAZ VE SİSTEM ENTEGRASYONLARI
•
Entegre edilmesi gereken mevcut tıbbi cihazların marka, model, adet ve
gerekli detaylarıyla ihale dokümanlarında belirtilmesi
•
Mevcut HBS’nin, kurumda bulunan cihaz ve diğer bilgi sistemleriyle
entegre edilmesi
•
Entegrasyon süreçlerinin kurumun çalışmasını aksatmayacak ve karşılıklı
işlerliği bozmayacak şekilde yerine getirilmesi
•
Yapılması zorunlu olan değişik ve entegrasyon süreçlerinin, idarelerin
bilgisi ve yönetiminde sürdürülmesi
•
Yükleniciler arasında doğrudan ya da dolaylı parasal ilişkiye meydan
verilmemesi
14
VERİ AKTARIMLARI
1- Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alımı Kılavuzu içerisinde;
“Veri Teslim ve Aktarımı” bölümünde ele alındığı şekilde
2- Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alımı Kılavuzu ekinde;
“Veri Aktarım Kılavuzu”nda belirtilen şekilde
15
MAHREMİYET, GİZLİLİK, GÜVENLİK
•
•
•
Anayasanın 20. Maddesi,
Medeni Kanun’un 24 ve 25. Maddeleri,
Türk Ceza Kanunu’nun 135, 136, 137, 138, 139 ve 140. Maddelerine
göre;
Kişisel sağlık verilerinin gizlilik, bütünlük, güvenlik, erişilebilirlik ve
mahremiyetini sağlamak her kurum/kuruluş ve çalışanların
sorumluluğunda olup Anayasa, Yasalar ve diğer alt mevzuat ile
Bakanlığımızca yayımlanan Bilgi Güvenliği Politika Belgelerine aykırı
davranılamaz.
16
MAHREMİYET, GİZLİLİK, GÜVENLİK
•
Bilgi sistemindeki kişisel verilere herhangi bir surette ulaşma ihtimali bulunan
hizmet alımı kapsamındaki tüm personel ile Yüklenici arasında süresiz bir gizlilik
sözleşmesi
•
Bilgi Sistemi alıcısı ile Bilgi Sistemi Tedarikçileri arasında Gizlilik Sözleşmeleri
•
Sağlık Personelinin sır saklama yükümlülüğü
•
Kişisel sağlık verilerinin sahibi, kişinin bizzat kendisidir. Bu veriler kişinin ya da
kanuni vekilinin iradesi, kendisine sunulacak sağlık hizmetinin gereği, adli olaylar
ve diğer yasal istisnalar haricinde hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz.
•
Bilimsel Araştırma amaçlı kullanılacak veriler için İlde Sağlık Müdürlüklerinden
Sağlık Bakanlığı Merkezinde Müsteşarlık Makamından izin alınması zorunludur.
•
Bilimsel Araştırma amacıyla kullanılan verilerin kimlik bilgilerinden arındırılmış
olması esastır.
17
DONANIM
• İhtiyaca uygun asgari teknik özelliklerin ön planda tutulduğu cihazlar
istenecek, ancak bu cihazlar sözleşme süresi bitiminde, (fatura tarihi
itibariyle) 4 yıldan daha eski hale gelmiş olmayacak
• Network sisteminin aktif ve pasif dahil hiçbir bölümü, hiçbir surette
kiralanmayacak
• Muhtemel uzun süreli arızalar için daha düşük band genişlikli de olsa
alternatif internet erişim hattı hazır bulundurulacak
18
İŞLETİM
•
Bilgi İşlem Birimi oluşturmamış kurum/kuruşlarımız bu birimleri bünyelerinde oluşturmuş
olacak
•
Bilgi İşlem Birimi sorumlusu olarak bir personel görevlendirilecek, bu personel bilgi işlem
konusunda temel eğitimleri almış olacak (işletim sistemleri, ağ yönetim sistemleri, HBYS,
veritabanı yönetim sistemleri vb.)
•
Böyle bir personel yok ise bu personelin gerekli eğitimleri alması sağlanacak
•
Görevlendirilmesi yapılan bilgi işlem sorumlusu mümkün olduğu ölçüde başka bir birimde
çalıştırılmayacak
•
Hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak eleman sayısının hesaplanmasında ve ücretlendirilmesinde;
•
•
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2009/32, 2009/64 ile 2010/43 sayılı Genelgelerine
göre
Hizmet alımı yoluyla veri kayıt işlerinde çalıştırılacak personelin nitelikleri belirlenirken;
•
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 20.05.2010 tarih ve 2010/32 sayılı
Genelgeye göre
19
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
• Sağlık Bilgi Sistemleri Konusunda bugüne dek yayımlanmış tüm Genelgeler
18 Adet Genelge;
– Bazı hükümlerinin uygulanabilirliğinin kalmaması,
– Bazı hükümlerinin 2010/61 sayılı Genelge’de güncellenerek yerini
alması sebebiyle
yürürlükten kaldırılmıştır.
20
Teşekkürler 
Dr. Mahir ÜLGÜ
Bilişim Teknolojileri Koordinatörlüğü
[email protected]
21

similar documents