เอกสารเพิ่มเติม

Report
Kitchen of The world
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด(มหาชน)
Kitchen of The world
บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด(มหาชน) และบริ ษัทย่อย หรื อ กลุม่ ซีพีเอฟ มี
เป้าหมายในการคงความเป็ นผู้นาในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร บริ ษัทมีความมุ่งมัน่ ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกสุขอนามัย และ
ปลอดภัยสูผ่ ้ บู ริ โภคในประเทศต่างๆทัว่ โลก
ด้ วยวิสยั ทัศน์การมุ่งเป็ น “ครัวของโลก”ด้ วยการให้ ความสาคัญและทุ่มเท กับการวิจยั
พัฒนาในทุกๆขันตอนการด
้
าเนินการให้ มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่สอดคล้ องกับความ
พึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้ อมทังยึ
้ ดนโยบายการดาเนิน
ธุรกิจในลักษณะเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและช่วยเหลือดูแลสังคมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด(มหาชน)
Kitchen of The world
บรัทเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด(มหาชน)หรื อ ซีพีเอฟ ดาเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
ครบวงจร ซึง่ ประกอบด้ วย การผลิตอาหารสัตว์ การเลี ้ยงสัตว์ และการผลิตอาหาร ซึง่ ได้ แก่การผลิต
สินค้ าเนื ้อสัตว์กึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมรับประทานภายใต้ ตรา CP
รวมถึงการดาเนินธุรกิจค้ าปลีค

similar documents